7 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30414

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/01/2018 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/04/2018 tarih ve 602 sayılı kararı ile onanan "'Etimesgut İlçesi, Aşağıyurtçu Mahallesi, Yerleşim ve Gelişme Alanı Uygulama İmar Planına ait 3.1 nolu plan notunun revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 07/05/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4012/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/03/2018 tarih ve 138 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/04/2018 tarih ve 688 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, imarın 18515 ada 4 sayılı parsel ile imarın 17632 ada 1 sayılı parseli ve 17633 ada 1 sayılı parsellerin arasında kalan park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 07/05/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4013/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜGÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 59 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

Unvan Kodu

Unvanı

Adedi

Öğrenim Durumu

Başvuru Koşulları

H-1

Hemşire

30

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümü/programı mezunu olmak.

H-2

Hemşire

15

Ortaöğretim

Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.

S-1

Sağlık Teknikeri

6

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü/ programı mezunu olmak

S-2

Sağlık Teknikeri

2

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi veya Fizyoterapi bölümü/programı mezunu olmak.

S-3

Sağlık Teknikeri

2

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/ programı mezunu olmak

S-4

Sağlık Teknikeri

3

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü/programı mezun olmak

S-5

Sağlık Teknikeri

1

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümü/programı lisans programından mezun olmak.

TOPLAM

59

 

4025/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), kadroya başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Kadroya başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Kadroya başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

AÇIKLAMALAR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

1

Rijitlik tabanlı ağ konumlandırma ve rijitlik teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

1

 

3981/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Yabancı Dil Belgesi, Doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük      : 0 322 338 62 85 dahili 105

                      : 0 322 338 60 84, 85   dahili 2331-2333/ 105

                      : 0 322 338 60 84, 85   dahili  2944

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Nitelik

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

Jinekolojik Onkoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

Kas iskelet sistemi tümörleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

 

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

Aile danışmanlığı, cinsel tedaviler ve cinsel danışmanlık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

"Dermatoskopi" konusunda deneyimli olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

Profesör

 

Doçent

 

Biyofizik

Doçent

Biyofizik doktora ve doçenti unvanı almış olmak.

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Doçent

Vekil sonlanım değişkenleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Profesör

 

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Profesör

Siyanürün Liç Atıklarında Geri Kazanımı konusunda çalışmalar yapmak.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

Süreç Odaklı Yaklaşımlar ve Elektronik Ticaret konusunda doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

Tahıl İşleme Teknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Profesör

"Drenaj Suyunun Tarımsal Sulamada Kullanımı" konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarım Makinaları

Profesör

 

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

Profesör

Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

Güneş Enerjisinin Termal Depolanması konusunda deneysel ve model çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Girişimcilik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Üretim Yönetimi

Profesör

Üretim Yönetimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Metasezgisel Yöntemler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Finansman

Doçent

Finans bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Kurumsal Yönetim ve Sermaye Yapısı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

Mikro İktisat alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

İktisat Politikası

Doktor Öğretim Üyesi

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat Anabilim Dalı'nda tamamlamış ve Döviz Kuru Politikaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Maliye

Maliye Teorisi

Profesör

 

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

Doçentliğini Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) Bilim Alanından almış olmak.

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

Doçentliğini Yeni Türk Dili alanında almış olmak, Türkçenin Ağızları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

 

Doçent

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Psikososyal Alanlar

Profesör

Beden eğitimi, spor ve egzersiz alanlarında girişimcilik, kilofobi ve obezite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Profesör:

22

Doçent:

8

Doktor Öğretim Üyesi:

1

TOPLAM:

31

3984/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesör ve Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyelerinin ilgili birime başvurmaları, adayların http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/mevzuat/ web adresinde mevcut yönergedeki başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, http://w3.bilecik.edu.tr/personel/adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri ile Dosya Hazırlama Yönergesine uygun hazırlanan Profesörler 6 (altı) takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin http://w3.bilecik.edu.tr/personel/adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Niteliği

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katı Hal Fiziği

Profesör

1

1

Nano yapılar konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

2

1

Osmanlı mali kurumları ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Türkistan'da sosyal kültürel hayat konularında çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eski Çağ Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Eski Anadolu Tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Resim

Resim Ana Sanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Resim Anasanat Dalında sanatta yeterlilik almış olmak. Suluboya, akrilik, karışık teknikler kullanarak yapılmış çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Kentsel modeller, kent kimliği, kentsel tasarım konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Yabancı bankalar, özelleştirme, yabancı sermaye yatırımları konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Ekonometri alanında doktora derecesine sahip olmak, bulanık çok kriterli karar verme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Karbondioksit Emisyonu ve Enerji üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

3

1

Elipsometri biyosensörler ve nanoteknoloji konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Enzimatik yakıt hücreleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İki boyutlu malzeme tabanlı gaz sensörleri ve güneş pilleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üretim Metalurjisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Boru Bağlantı Elemanlarının Tasarımı, Üretimi, Mekanik Özelliklerinin araştırılması, üretim ve tasarımda optimizasyon konularında çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

Profesör

1

1

Tahıllar ve yemeklik tane baklagiller konularında çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Yeşil Mercimek konusunda doktora yapmış olmak, tahıllar ve yemeklik tane baklagiller konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Profesör

1

2

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Coğrafi işaretleme, spor turizmi, festival ve etkinlik turizmi konularında çalışmaları olmak.

Meslek Yüksekokulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi Programı

Profesör

1

1

İnşaat yapı malzemesi ham maddeleri ve doğaltaş/mermer konularında çalışmaları olmak.

4015/1-1