27 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30404

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. Anonim Şirketinden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sabancı Üniversitesinden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Intesa Sanpaolo SpA İtalya İstanbul Merkez Şubesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Rahmi Pehlivanlı Plastik Sanatlar Kültür ve Sanat Vakfı (PEKSAV), Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/11/2017 tarihinde kesinleşen 21/03/2017 tarih ve E: 2016/271, K: 2017/95 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3800/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.01.2018 gün ve 021 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 gün ve 578 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95083 ada kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3807/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Gülsen BOZOK (11536138020)

ADRES            : Bilinmiyor. 

İmarın 5512 ada 9 parseli üzerinde bulunan bina nedeniyle adınıza Belediye Encümenince 03.10.2017 gün ve 3678 karar ile 6.931.33 TL tutarında para cezası ve yapım kararı hüküm altına alınmış, ancak bahse konu karar adresinize tebliğ edilmek istenilmiş ise de mevcut adresinizin Belediye kayıtlarında bulunmaması nedeniyle anılan karar tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

3666/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 19.04.2018     Karar No: 7133

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  22.02.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  61.554 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ   :  Osmaniye, Kahramanmaraş

• PAFTA NUMARASI   :  AR/ARR/K/N36-a

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin bölgesi, illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

3753/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. N51-c1, c2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3754/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. P34-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3755/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd. L47-c3 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3756/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. N51-d1, d2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3757/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. P35-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3758/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinde yapmış bulunduğu N35-b ve N36-b ile Konya, Niğde illerinde yapmış bulunduğu M32-c1, c2 no’lu paftalarda 3 adet petrol arama ruhsatı başvurusundan Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince vazgeçmiş sayıldığı Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3759/1-1


 


 


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

KADRO DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

6

1

 

I - GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak

- En az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olmak ve belgelendirmek

II - BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvuru Yeri

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı / BİNGÖL - (426) 216 00 12

Başvuru Tarihi

27.04.2018 - 11.05.2018

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü - 28.05.2018

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü - 08.06.2018

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 - Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sayfasından temin edilebilir)

2 - Üç adet vesikalık fotoğraf

3 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı

5 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

6 - Özgeçmiş

7 - Mesleği ile ilgili fiilen çalıştığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü

Evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

IV - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

V - YAZILI SINAV KONULARI:

a- Anayasa Hukuku

b- Medeni Hukuk

c- Borçlar Hukuku

d- Ticaret Hukuku

e- Medeni Usul Hukuku

f- İcra ve İflas Hukuku

g- İdare Hukuku

h- İdari Yargılama Hukuku

i- Ceza Hukuku

j- Ceza Usul Hukuku

k- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

l- 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve İlgili mevzuat

VI - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

VII - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sınavda Adaylar;

a- Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e- Genel yetenek ve genel kültürü,

f- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VIII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

IX - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1- Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verildiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

X - AVUKATLIK KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1- Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, Avukat kadrosuna atanırlar.

2- Adayların Avukat kadrolarına atanmaları, giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarısı dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3- Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamaları iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddesi hükümleri uygulanır.

3699/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  27.04.2018

Son Başvuru Tarihi    :  11.05.2018

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim - Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi: (232) 488 81 22

İletişim Fakültesi: (232) 488 81 38

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 488 53 01

İşletme Fakültesi: (232) 488 81 13

Fax: (232) 279 26 26

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Adet

Anabilim Dalı/Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Doç. Dr.

1

Kanser Moleküler Biyolojisi, Karaciğer Kanserinde İlaç Direnci, Kanser Kök Hücreleri, Adipoz Kök Hücreler ve Adipokinlerin Kanser Kök Hücreleri Üzerine Etkisi

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doç. Dr.

1

Halkla İlişkiler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İletişim Araştırmaları

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Doç. Dr.

1

Şehir ve Bölge Planlama - Sürdürülebilirlik, Kentsel Estetik

İşletme Fakültesi

Ekonomi

Doç. Dr.

1

Uluslararası Makroekonomi, Ekonomik Gelişme ve Ekonomik Ağlar

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Doç. Dr.

1

Pazarlama Anabilim Dalı, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dağıtım Kanalları Yönetimi konularında yayınları olmak

3803/1-1


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Uzmanlık Alanı

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kompozit malzemeler, kompozit malzeme üretim süreçlerinin modellenmesi ve optimizasyonu, malzeme karakterizasyon deneyleri ve gözenekli ortam akış modellemesi konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayarlı genom analizi, moleküler evrim, DNA hasar ve onarımı sınama, konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının “Çalışanlar” kısmının “Aday Çalışanlar” bölümündeki Akademik İş Başvuruları’ndan ulaşılabilir.

3801/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları - programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmaktadır.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

Duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Müh. Mim. Fak.

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Elekt. Elekt. Müh.

Elekt. Makineleri

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Kimya Mühendisliği

Temel İşlem. ve Ter.

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Kristalizasyon, katalizör, aktif karbon üretimi ve karbon moleküler elek üretimi konusunda çalışmış olmak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reak. Tas.

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Bor ürünlerinin endüstriyel koşullarda pilot sistemde üretimi konusunda çalışmış olmak.

Şehir ve Bölge Plan.

Şehir ve Bölge Plan.

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Turizm ve Otel. Yo

Konaklama İşl.

Konaklama İşl.

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Reh. ve Psik. Danış.

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Rehber öğretmenlerinin göçmenlik çalışmaları konusunda çalışmış olmak.

Sosyal Bil. ve Türk. Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Kültür ve liderlik konusunda çalışmış olmak.

* Sosyal Bil. ve Türk. Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlama konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edeb. Fak.

Coğrafya

Beşeri ve İkt. Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Şehir coğrafyası alanında doktora yapmış olmak.

Kimya

Anorganik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sodyum borhidrürün hidrolizi ile hidrojen üretiminde shiff bazı metal komplekslerinin katalizör olarak kullanımı konusunda çalışmış olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Sanayide yoğunlaşma nedenleri ile ilgili çalışmaları olmak.

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, sosyal muhasebe matrisi konusunda çalışmış olmak.

Maliye

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Bulanık hedef maliyetleme konusunda doktora yapmış olmak.

İşletme

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Finansal matematik konusunda doktora yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Türkiye’de seçmen davranışları konusunda doktora yapmış olmak.

3795/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat – Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 27 Nisan - 11 Mayıs 2018

 

BİRİM

BÖLÜM/PROG./ ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doçent

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

1 **

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1 *

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1 **

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Profesör

1 *

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1 **

Alanında Doçent olmak

 

*Türkçe Tıp

**İngilizce Tıp

3805/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Intesa Sanpaolo SpA İtalya İstanbul Merkez Şubesinden:

INTESA SANPAOLO SpA İTALYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ