27 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30404

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


25.000 TON PAKETLİ KURU ÇAYIN TAHMİL VE TAHLİYESİ İÇİN HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


75 ADET ARAÇ ÜSTÜ ULV CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86073 SİCİL NOLU RUHSAT SAHASININ “RUHSATIN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86072 SİCİL NOLU RUHSAT SAHASININ “RUHSATIN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


T.T.K. İHTİYACI OLARAK 20 KALEM MUHTELİF ÇELİK SAC TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TH 34 GEÇMELİ VE GI 140 ÇELİK TAHKİMAT BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU DÖKÜM KAYITLI PROFİLİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 8 ADET 60 E1 RAYDAN MAMUL R 300 1/9 EĞİMLİ BASİT MAKAS SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25.000 TON PAKETLİ KURU ÇAYIN TAHMİL VE TAHLİYESİ İÇİN HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüzün 25.000 ton paketli kuru çayın tahmil tahliye hizmet alımı işinin, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü İZMİR

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.05.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - İZMİR adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 15:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3809/1-1


75 ADET ARAÇ ÜSTÜ ULV CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ihtiyacı “75 adet Araç Üstü ULV Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3793/1-1


1 ADET VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı “1 adet Video Endoskopi Sistemi cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3806/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası *             :  2018/194702

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No. 195 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ±%20 toleranslı 40.000 Ton Kireçtaşı temini,  Fabrika Stok sahasına nakliyesi ve istiflenmesi

b) Teslim yeri                         :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  17.05.2018 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş Deneyim Belgesi;

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu alım veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2.2 - İşletme Ruhsatı

4.2.3 - İşletme İzin Belgesi

4.2.4 - RAPOR-İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya Fabrikalarımız laboratuvarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.3 - İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 17.05.2018 Perşembe günü, Saat 14.00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyat teklif olarak verecekler ve ihale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3671/1-1


TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86073 SİCİL NOLU RUHSAT SAHASININ “RUHSATIN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1.1. İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın devri suretiyle İşletme Hakkının Verilmesidir.

1.2. İhalenin kapsamı; MİGEM tarafından düzenlenen 86073 Sicil No.lu (Soma-Manisa) Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/07/2036 tarihine kadar (31/07/2036 tarihi dahil) işletme hakkının verilmesi.

1.3. Sahanın jeolojik rezervi 82 Milyon tondur.

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 05.06.2018 Salı Saat: 14.00

3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

3.1. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.

3.2. TEKLİF SAHİBİ’nin madencilik alanında faaliyet gösterdiğini belirten belge istenecektir.

3.3. TEKLİF SAHİBİNİN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam varlıklarını” ve “toplam öz kaynaklarını” gösterir belgeler istenecektir. Bu kapsamda;

TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam varlıklarının” en az 230.000.000 (İKİYÜZOTUZMİLYON) TL, “toplam öz kaynaklarının” ise en az 50.000.000 (ELLİMİLYON) TL olması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.

3.4. Mali durumu göstermek üzere en az 50.000.000 (ELLİMİLYON),-TRY. tutarında olmak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (İş ortaklığı durumunda, biri/birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.) Banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

3.5. Yabancı TEKLİF SAHİP’leri ihaleye katılabilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 15.000.000 (ONBEŞMİLYON) TL’dır.

5 - TEKLİF BEDELİ:

TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MİGEM’in işbu ihaleye konu kömür madeni için her yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği kalori bazlı tüvenan kömür fiyatı üzerinden (birden fazla fiyat belirlenmesi durumunda en yüksek değer) 3.200 Kcal/kg kaloride bir linyit için hesaplanan tüvenan kömür fiyatından en az %20 oranında olmak üzere % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en yüksek tekliften başlanmak üzere sonuçlandırılacaktır.

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ:

6.1. KATILIMCI’ların, ihaleye katılabilmek için; ihaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler ile tekliflerini işbu ihaleye ait şartnamede belirtilen şekilde hazırlayarak, son teklif verme tarihi olan 05/06/2018 günü saat 14:00’e kadar Kurumun Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı ve kaşeli zarf içinde elden teslim etmeleri zorunludur.

Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kurum, son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulur.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınır.

Teklif zarfları aynı gün saat 14.00’de TKİ İhale Salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

6.2. İhale dokümanı TKİ Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrum Caddesi No: 12 Yenimahalle / Ankara adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

3761/1-1


TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86072 SİCİL NOLU RUHSAT SAHASININ “RUHSATIN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1.1. İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın devri suretiyle İşletme Hakkının Verilmesidir.

1.2. İhalenin kapsamı; MİGEM tarafından düzenlenen 86072 Sicil No.lu (Soma-Manisa) Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/07/2041 tarihine kadar (31/07/2041 tarihi dahil) işletme hakkının verilmesi.

1.3. Sahanın jeolojik rezervi 111 Milyon tondur.

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 29.05.2018 Salı Saat: 14.00

3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

3.1. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.

3.2. TEKLİF SAHİBİ’nin madencilik alanında faaliyet gösterdiğini belirten belge istenecektir.

3.3. TEKLİF SAHİBİNİN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam varlıklarını” ve “toplam öz kaynaklarını” gösterir belgeler istenecektir. Bu kapsamda;

TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam varlıklarının” en az 300.000.000 (ÜÇYÜZMİLYON) TL, “toplam öz kaynaklarının” ise en az 60.000.000 (ALTMIŞMİLYON) TL olması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.

3.4. Mali durumu göstermek üzere en az 60.000.000 (ALTMIŞMİLYON),-TRY. tutarında olmak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (İş ortaklığı durumunda, biri/birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.) Banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

3.5. Yabancı TEKLİF SAHİP’leri ihaleye katılabilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 20.000.000 (YİRMİMİLYON) TL’dır.

5 - TEKLİF BEDELİ:

TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MİGEM’in işbu ihaleye konu kömür madeni için her yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği kalori bazlı tüvenan kömür fiyatı üzerinden (birden fazla fiyat belirlenmesi durumunda en yüksek değer) 3200 Kcal/kg kaloride bir linyit için hesaplanan tüvanan kömür fiyatından en az %20 oranında olmak üzere % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en yüksek tekliften başlanmak üzere sonuçlandırılacaktır.

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ:

6.1. KATILIMCI’ların, ihaleye katılabilmek için; ihaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler ile tekliflerini işbu ihaleye ait şartnamede belirtilen şekilde hazırlayarak, son teklif verme tarihi olan 29/05/2018 günü saat 14:00’e kadar Kurumun Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı ve kaşeli zarf içinde elden teslim etmeleri zorunludur.

Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kurum, son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulur.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınır.

Teklif zarfları aynı gün saat 14.00’de TKİ İhale Salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

6.2. İhale dokümanı TKİ Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrum Caddesi No: 12 Yenimahalle / Ankara adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

3762/1-1


T.T.K. İHTİYACI OLARAK 20 KALEM MUHTELİF ÇELİK SAC TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2018/190724

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numaraları    :  Tel: 0- 372 259 47 77

                                                     Fax: 0- 372-251 19 00 - 0 372 253 12 73

c) Elektronik posta adresi          :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i         :       Malzemenin Cinsi                              Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif çelik sac temini                        20 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. Malzemelerin boşaltılması firmaya ait olacaktır.

c) Teslim süresi                         :  60 günde teslim

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  21/05/2018 Pazartesi - Saat 15:00

c) Dosya no                               :  1812019

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

2-1 - Çelik sacların ebat ve özellikleri ek listede belirtilmiştir.

2-2 - Sıcak haddelenerek rulodan kesilmiş saclar için toleranslar DIN EN 10051:2011-02 ve sıcak haddelenmiş levha toleransları ise EN 10029:2011-02’a uygun olacaktır.

2-3 - 1mm-1,5 mm-2 mm. kalınlıktaki saclar soğuk haddelenmiş ve yığın veya sürekli tavlama yapılmış mamulden üretilmiş olacaktır. Toleranslar DIN EN 10131 - 2006'e uygun olacaktır. Çelik saclar EN 10130:2006 standardında ve DC01 kalite (ERDEMİR kalite no 6112 veya dengi) olacaktır.

2-4 - Çelik sac malzemeler paslı olmayacak ve kenarları düzgün olacaktır. Saclarda haddeleme hataları, yüzeylerinde tufal ve katmer olmayacaktır. Köşe dikliği toleransı, ürünün gerçek genişliğinin maksimum % 1’ ini aşmayacaktır.

2-5 - Çelik saclar DIN EN 10025 standardına uygun; S235JR (eski DIN 17100 St 37-2) (ERDEMİR kalite no 3237 veya dengi) kalite ve S355J2C+N (eski DIN 17100 St 52-3) (ERDEMİR kalite no 6052 veya dengi ) kalite malzemeden kimyasal bileşimlerindeki (P) ve (S) oranları maksimum % 0,020 olacaktır.

2-6 - Ekteki listede yer alan sıra no 17. kalem 3x1200x2400 mm HRU sacının 25.000 kg’lık kısmı 3x1400x2400 mm HRU olarak verilecek olup geri kalan miktar standart boyutta teslim edilecektir.

3 - KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol, muayene ve kabul T.T.K Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4 - GENEL HÜKÜMLER

4-1 - Firmalar teklifleriyle birlikte, teklif verdikleri saclara ait marka ve teknik özellikleri gösterir tanıtıcı katalog verecek ve bu ürünleri katalog teknik bilgi sayfasında göstererek kaşeleyip imzalayacaklardır. Katalog teknik bilgi sayfasında teklif verilen ürünler işaretlenmemiş, kaşesiz ve imzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-2 - Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri sacların üreticilerine ait TS EN IS0 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.

4-3 - Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4-4 - Ambalajlama standart olacaktır. Ambalajlar üzerinde malzemeleri tanıtıcı, silinmeyecek şekilde etiket olacaktır.

4-5 - Saclar fatura adreslerine, sacların cinslerine göre her Müessese için ayrı ayrı tahta palet ve çelik çemberle standart ambalajlama yapılarak sevk edilecektir.

4-6 - İmalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4-7 - Firmalar, bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmanın teklifinde belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır.

4-8 - Gerek görüldüğünde, firmaca teslimi yapılan ürünlerden numune alınarak akredite kuruluşlarda testler yaptırılacaktır. Test ücretleri firmaya ait olacaktır.

4-9 - Firma, teslimatla birlikte teklifinde belirttiği markaya göre ilgili her ürüne ait orijinal ve onaylı test sertifikalarını (TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre mekanik özellikler ve kimyasal bileşim) verecektir.

4-10 - Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü fatura muhteviyatı malzemeler için Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarı, diğer müessese Müdürlükleri fatura muhteviyatı malzemeler için Müessese ambarlarıdır. Boşaltma firmaya ait olacaktır.

4.11 - Sipariş miktarındaki tolerans ±%8’i geçmeyecektir.

4.12 - Faturalar, ekli listede belirtilen malların dağılımına uygun olarak ait oldukları birimler adına ayrı ayrı düzenlenecektir.

4.13 - Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5-1 - Sipariş miktarı ve teknik özellikler ek tablodaki gibi olacaktır.

5-2 - Teslim süresi 60 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.

8 - Teklifler en geç 21/05/2018 Pazartesi Saat 15:00 kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. “İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır.

15 - Teklifler en geç 21/05/2018 Pazartesi Saat 15:00 kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

17 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

18 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3700/1-1


TH 34 GEÇMELİ VE GI 140 ÇELİK TAHKİMAT BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : TH 34 GEÇMELİ ve GI 140 ÇELİK TAHKİMAT BAĞLANTI ELEMANLARI (fırça, fırça kancası ve taban plakası) alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018 / 184798

Dosya no                                :  1822044

1 - İdarenin:                           

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın:         

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Bağlantı elemanları: 9 kalem

b) Teslim yeri                         :  Talep edilen Müesseselerin İş Sahasıdır.

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  14/05/2018 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 14/05/2018 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3675/1-1


ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU DÖKÜM KAYITLI PROFİLİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU DÖKÜM KAYITLI PROFİLİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/184811

Dosya no                                :  1822045

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çift zincirli konveyör oluğu döküm kayıtlı profili: 8.000 adet

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip; aşağıda belirtilen sürelerde istenilen miktarda son teslim süresi 240 takvim günüdür.

TERMİN PLANI

 

60. gün

90. gün

120. gün

150. gün

180. gün

210. gün

240. gün

Toplam miktar

1.500 adet

1.000 adet

1.000 adet

1.000 adet

1.000 adet

1.000 adet

1.500 adet

8.000 adet

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  14/05/2018 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 14/05/2018 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3676/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

 

S. N.

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Cinsi

İmar Durumu

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi (m2)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Pınarbaşı

6419

1

Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı

İmarlı (E: 1.20, Maks Kat: 4)

2.617,86

110639/130893 (2.212,78 m2)

2.542.000,00

762.600,00

10.05.2018

10.30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ve araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULU ile karşısında yazılı tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda İhale odasında satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

a) Bu iş için ihaleden önce yatırılacak Geçici Teminat bedeline ilişkin makbuzunu veya şekli ve içeriği 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, teyit yazısı işin özelliğini belirtecek) taşıyan Banka Teminat Mektubunu, (Geçici Teminat olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden olan tedavüldeki Türk parası, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez bankasınca belirtilen konvertibl döviz, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri kabul edilir.)

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı suretini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,

e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekâletnamelerini İhale saatine kadar ihale komisyonuna bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İhalelere ait şartnameler mesai saatlerinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - 4706 Sayılı Yasa’nın 7. maddesi uyarınca taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış bedelinin 1/4’ü peşin kalan kısmı taksit tutarları eşit olarak belirlenmek suretiyle 3’er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda Kanuni faiziyle birlikte ödenebilir. (www.milliemlak.gov.tr) Tel: 0344 225 47 77

İlan olunur.

3714/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 8 ADET 60 E1 RAYDAN MAMUL R 300 1/9 EĞİMLİ BASİT MAKAS SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/191014

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 232 464 31 31/4931 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                                   :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  8 Adet 60 E1 Raydan Mamul R 300 1/9 Eğimli Basit Makas (4 adet sağ ve 4 adet sol olmak üzere.)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.05.2018 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3709/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı                                        :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası       :  4444762/347 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi          :  sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.

e) İlgili personel                         :  Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Akşemsettin Mahallesi 4037 ada 9 parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 940 m2 arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrası hükümleri çerçevesinde 09.05.2018 tarihinde saat 16.00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Bu ihaleye ait taşınmazın evsafı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati aşağıda çıkartılmıştır.

 

S. No

Ada No

Parsel No

ÖZELLİĞİ

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

İmar Durumu

m2

1

4037

9

E=0,50

Konut dışı kentsel çalışma alanı

940 m2

685.711,20 TL.

20.571,34 TL.

 

2.2.1. Ankara İli Sincan İlçesi Akşemsettin Mah. Çatalca Sok. 4037 ada 9 parselde bulunan taşınmaz 940 m2 dir. İstanbul yolu ile Çatalca Sokak arasında bulunan taşınmaz Sincan şehir merkezine yakın olup Belediye hizmetlerinden ve ulaşım imkânlarından maksimum fayda sağlamaktadır.

3 - İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7   2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 09.05.2018 tarihinde saat 16.00'da yapılacaktır. Teklifler en geç 09.05.2018 tarih ve saat 16.00'a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5 - İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3769/1-1