22 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30399

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.03.2018 - 222                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.03.2018 - 3278                                          MARDİN

Mardin ili, Savur ilçesi, Hisarkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli Hisarkaya Köyü'nün ve güneydoğusundaki Nekropol Alanı’nda meydana gelen kaçak kazıya ilişkin Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür İşleri Şube Müdürlüğü'nün 09.02.2018/E.123673 sayılı yazısı, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.03.2007/355 sayılı tescil kararı,  Hisarkaya Yerleşimi ve Hisarkaya Nekropol Alanı’nın sit alanı sınırlarının yeniden düzenlenerek sayısallaştırılması, sit derecesinin değiştirilmesi, koruma kullanma koşullarının belirlenmesi ve alanda yapılan kaçak kazılara ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.03.2018 tarihli raporu okundu.  Konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Hisarkaya Yerleşimi ve Hisarkaya Nekropol Alanı'nın Sit Alanı sınırlarının ekli 1/10000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekilde uygun olduğuna, koordinatlı haritada "Alan A" ile gösterilen Hisarkaya Yerleşimi'nin üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince ekli paftada işaretli alanın sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine, tescilinin devamına;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

"Alan A" Hisarkaya Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

"Alan B" Hisarkaya Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

Şeklinde belirlenmesine,

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.02.2018 tarih ve E.123673 sayılı yazısı ve eklerinde bahsi geçen kaçak kazılara ilişkin;

Mardin ili, Savur ilçesi, Hisarkaya Mahallesinde, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Hisarkaya Yerleşimi ve güneydoğusundaki Nekropol Alanı sınırları içerisinde bulunan kaçak kazı çukurlarının Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından kapatılmasına,

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ve alanda yoğun olarak bulunan arkeolojik unsurlara zarar verildiğinden 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. Maddesine muhalefetten kaçak kazıları yapanlar hakkında aynı yasanın 65. maddelerine göre yasal işlem başlatılmasına,

karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\3603-04\603.jpg

3603/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.12/382

Toplantı Tarihi ve No    : 07.03.2018 - 389                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.03.2018 - 9435                                             İZMİR

İzmir İli, Menemen İlçesi, Göktepe Mahallesi’nde, Kurulumuzun 25.06.2014 tarih ve 4011 sayılı kararı ile tescil edilen (Çobanın Tepe Kale, Nekropol ve Antik Yol) 1.(birinci) ve 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit alanına ilişkin karar eki sit haritasına altlık teşkil eden kadastral altlıkların kesin sınırlar olmadığının belirtildiği ilgili kadastro müdürlüğünün 14.02.2014 tarih ve 208 sayılı yazısı, söz konusu sit haritasında sehven açılan karelaj koordinat değerlerinin iptal edilmesi gerektiğini bildirilen Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.03.2018 tarih ve 126700 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili Menemen ilçesi Göktepe Mahallesinde bulunan İzmir 2 No’lu KVKBK’nun 25.06.2014 tarih ve 4011 sayılı kararı ile tescil edilen; (Çobanın Tepe Kale, Antik Yol ve Nekropol) 1. (birinci) ve 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli sit haritasında yeniden düzenlendiği şekilde tescil edilmesine,

İzmir 2 No’lu KVKBK’nın 25.06.2014 tarih ve 4011 sayılı kararı eki sit paftasının iptal edilmesine,

Bundan sonra alanda yapılacak her türlü işlemde kararımız eki 1/2500 ölçekli sit haritasına göre işlem yapılmasına; karar verildi.

 

3604/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

3584/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

3585/1-1