19 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30396

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:

Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Citibank Anonim Şirketinden

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI      :  İsmail KARA varisi (Binnur İŞLEYEN T.C.)

YAPI ADRESİ   :  Mimarsinan Mahallesi 116. Sokak No: 166 Çankaya/ANKARA

Belediyemiz sınırları içindeki Mimarsinan Mahallesi 116. Sokak No: 166 İmarın 26619 ada 2 - 3 parsel kuzeyi yolda kalan İsmail KARA varislerine ait yapının İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca Belediyemizce yıktırılması ve ilgililerine 42. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi Belediye Encümeninin 06.02.2018 tarih ve 546,26 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Encümen Kararı'nın tebliği aşamasında ikametgâhınızın boşaltılması sebebiyle tarafınıza tebliğ edilememiştir. Bununla beraber kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenle Belediyemiz Encümenince alınan 06.02.2018 gün ve 546,26 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

3586/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1974/388 Esas, 1986/368 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3592/1-1

—————

Kulu (kapatılan) Kadastro Mahkemesinin 1957/435 Esas, 1961/197 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3593/1-1

—————

Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2016/211 Esas, 2016/1667 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3594/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesinin iptal edilmesi talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Muzaffer SEVİNÇ (Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 22.01.2018 tarihli ve E.2017/2886 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Muzaffer SEVİNÇ hakkında tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptal edilmesi işleminin yürütülmesi 12.04.2018 tarihli ve 65385 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3578/1/1-1

—————

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesinin iptal edilmesi talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ahmet ALBAYRAK (Denetçi No: 16286, Oda Sicil No: 8509) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 13.02.2018 tarihli ve E.2017/3345 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet ALBAYRAK hakkında tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptal edilmesi işleminin yürütülmesi 12.04.2018 tarihli ve 65291 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3578/2/1-1

—————

Samsun İli, Terme İlçesi, 20LVD pafta, 432 ada, 4 parsel üzerindeki 891583 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Hüsamettin GÜVEN (Denetçi No: 16817, Oda Sicil No: 5052) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 21.03.2018 tarihli ve E.2017/3041-K.2018/704 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüsamettin GÜVEN hakkında tesis edilmiş olan sebebiyet kaydı işlemi 12.04.2018 tarihli ve 65450 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3578/3/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YSK_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YSK_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YSK_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YSK_Sayfa_4.jpg


Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

54118198760 TC Kimlik Nolu Mustafa DÜZÇEKİÇ (Asos Otel Turizm Yatırım San. ve Tic. Ltd. Şti. hissedarı) 0910457643 vergi numaralı Asos Otel Turizm Yatırım San. ve Tic. Ltd. Şti. Firması adına düzenlenen 12.06.2007 tarihli, 87047 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin 13.10.2014 tarihinde iptal edilmiş olması nedeniyle mezkur belge kapsamında Kayseri Gümrük Müdürlüğü'nde işlem gören 21.05.2008 tarihli 08060600IM002600 sayılı beyanname muhteviyatı eşyalara isabet eden fark vergi ve gecikme zammının tahsili için 6183 sayılı Yasa çerçevesinde haciz varakası tanzimi suretiyle Asos Otel Trzm. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. nezdinde 28.09.2017 tarihli muhtelif sayılı yazılarımız ile mal varlığı araştırmasına gidilmiş, ancak herhangi bir hak ve alacak kaydına rastlanılamamıştır. Ayrıca firmanın iflasının açıldığı Kayseri 4. İcra İflas Müdürlüğünede bildirimde bulunulmuş, alınan 2014/1 iflas sayılı 28.11.2017 tarihli cevabi yazıda borçlu şirketin malvarlığının tespit edilemediği bildirilmiştir. Bu itibarla iş bu ilanın ilanen tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme emrinde detayları belirtilen hissenize isabet eden tutardaki fark vergi ile gecikme zammının belirtilen sürede ödenmesi, ödenmemesi halinde 6183 sayılı Yasa uyarınca takibat yapılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Beyanname Tarih/Sayısı

KDV (TL)

Gecikme Zammı (TL)

Toplam (TL)

Ödeme Emri Tarih/Sayısı

21.05.2008/08060600IM002600

10.773,28-TL

18.370,27-TL

29.143,55.-TL

21.03.2018-32909911

 

Not: Gecikme Zammı 16.02.2017 tarihine kadar hesaplanmış olup, tahsilat anında yeniden hesaplanacaktır. (Ayrıca diğer hissedar/şirket müdürü nezdinde de takibata geçilmiştir.)

3502/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2018-02)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Profesör alınacaktır.

Profesör Kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Başvuru formlarına ve istenilen belgeler Personel Daire Başkanlığının web sayfasından ulaşılabilmektedir. (http://personel.bartin.edu.tr/)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2 - Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı ilgili Komisyon tarafından inceleme sonucunda istenen şartları taşıdığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilecektir.

3 - Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Adayların bütün yayın dosyalarında özgeçmiş ve yayın listesi ile öğrenim belgeleri bulunacaktır.

5 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışan, (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) kurumundan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Üniversitemiz personeli hariç)

Duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC.

ADET

İLAN SARTI

Bartın Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Profesör

1

1

Orman Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Gençleştirme, ağaçlandırma ve tohum bahçeleri üzerine çalışmaları bulunmak.

3602/1-1


Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 24. ve 26. Maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Profesör ve Doçent ” alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için   4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı / ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL KOŞULLAR

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

- Mimarlık Lisans mezunu olmak, bu alanda

- Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

- Bina bilgisi alanında yayın ve çalışmaları olmak,

- YÖK kriterlerine göre yabancı dilde (İngilizce) eğitim verebilecek durumda olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doç. Dr.

1

- Mimarlık Bölümünde lisans veya doktoralı olmak,

- YÖK kriterlerine göre yabancı dilde (İngilizce) eğitim verebilecek durumda olmak.

İlan olunur.

3588/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

İİBF

İktisat Bölümü

İktisat Tarihi ABD

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir ABD

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmetler Bölümü

Sosyal Hizmet ABD

Doçent

1

1

Yönetim ve Organizasyon alanında Doçent unvanı almış olmak

İİBF

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

Doçent

1

1

Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi ABD

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanı almış olmak

İİBF

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak

İİBF

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi ABD

Doçent

1

1

Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Mekanik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak

3543/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


Citibank Anonim Şirketinden:

CİTİBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ