7 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30384

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinden:

Fibabanka Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Otuzaltıncı Noterliği 30.05.2018, Beşiktaş Birinci Noterliği 03.06.2018 ve Beyoğlu Otuzbirinci Noterliği 12.06.2018 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ANKARA OTUZALTINCI NOTERLİĞİ

1.731.249,43.-TL.

2

BEYOĞLU OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ

5.033.120,70.-TL.

3

BEŞİKTAŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

2.586.422,24.-TL.

3154/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

24.08.2017 tarih ve 30164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Baraj-Su İnşaat Turizm Mühendislik Emlak ve Ticaret Limited Şirketi ve adı geçen şirketin hisselerinin yarıdan fazlasına sahip Ufuk Esengen ile Haydar Bilen Güngör-HBG Mühendislik hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, Haydar Bilen Güngör-HBG Mühendislik tarafından hakkında verilen yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen 09/03/2018 tarihli ve 2017/2969 E. sayılı karar ile “...mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp, bilirkişi raporu alındıktan sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına...” karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türk Obezite Cerrahisi Vakfı.

VAKFEDENLER: Prf. Dr. Oktay BANLI.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2018 tarihli maddi hata düzeltimli 22/03/2018 tarihli ve E: 2018/96, K: 2018/130 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Obezite cerrahisi ve obezite konusunda hekimleri, yardımcı sağlık personelini ve toplumu eğitmek, bilgilendirmek, obezitenin önlenmesi, tanısı ve tedavisi konularında çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000,00 TL (İkiyüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3144/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ağaçseven Sakal-ı Şerif İlim ve Hizmet Vakfı. (Sakal-ı Şerif Vakfı)

VAKFEDENLER: Kemal Korkmaz.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Trabzon

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.02.2018 tarihinde kesinleşen 25.10.2017 tarihli ve   E: 2016/615, K: 2017/499 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin Dini, ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı olmak, imanlı nesillerin yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Kemal Korkmaz, Hüseyin Kutru, Musa Bayraklı, Yusuf Balıkçı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın kurucusunun uygun gördüğü vakfın gayesine uygun vakıf veya derneklerden birine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3145/1-1


 


 


 


 


 


 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce tanzimli 02/04/2018 tarihli listede yazılı araçların, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden alınan değişik gün ve sayılı yazılarına istinaden, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek ekli listede de sayı/tarihleri belirtildiği üzere, ceza kararları tanzim edilmiş olup, araçları yurda getiren şahısların yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden, bahse konu ceza kararlarını içeren tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, liste yazılı on altı (16) adet ceza kararları muhteviyatı para cezalarının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

3067/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                17.03.497

Toplantı Tarihi ve No    : 02.11.2017 - 198                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02.11.2017 - 4183                                      ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çakırlı Köyü’nde bulunan, Çanakkale Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu’nun 31.05.2017 tarih ve 3830 sayılı kararıyla tespit-tescil çalışmalarının başlatılmasına karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 07.08.2017 tarih ve 2121 sayılı yazısı ile faaliyetleri etkilenebilecek kurum/kuruluşların görüşleri istenen, Çanakkale Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarih ve E.7020 sayılı, Çanakkale Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 14.08.2017 tarih ve E.2008231 sayılı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 17.08.2017 tarih ve E.315839 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve E.174538 sayılı,  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.09.2017 tarih ve E.428489 sayılı, Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Biga Orman İşletme Müdürlüğü’nün 12.10.2017 tarih ve E.2151290 sayılı yazıları ile sakınca bulunmadığı yönünde görüş verilen, Çakırlı Köyü Nekropol Alanı’nın tescili ile ilgili hazırlanan uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çakırlı Köyü sınırları içerisinde mülkiyeti kamuya ait 487 parsel üzerinde yer alan nekropol alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin ve sit sınırlarını gösteren 1/5000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alana yönelik koruma amaçlı imar planı hazırlanıncaya kadar geçiş dönemi yapılaşma koşullarının ise alanda herhangi bir yapılaşmanın olmadığı dikkate alınarak: “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun, Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları uyarınca belirlenen yürürlükteki 658 sayılı İlke Kararında belirtilen koşullar doğrultusunda her türlü uygulama öncesinde Koruma Kurulu’nun görüşü alınacaktır.” şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

3026/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                06.14/236

Toplantı Tarihi ve No    : 15/3/2018 - 261                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15/3/2018 - 5307                                            ANKARA

Ankara ili, Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mahallesi Kale Mevkiindeki Arkeolojik yerleşim alanının tesciline ilişkin olarak alınan kurum görüşleri, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13/03/2018 gün ve E.138497 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara ili, Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mahallesi Kale Mevkiinde Kurulumuzun 31/03/2016 gün ve 3210 sayılı kararıyla III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen yerleşim alanının karar eki haritada koordinat sistemindeki farklılık ya da koordinat kaymasından kaynaklı olarak yanlış işaretlendiğinin tespit edilmesi üzerine 13/10/2017 gün ve 4818 sayılı kararımızla, 31/03/2016 gün ve 3210 sayılı kararımız eki haritada belirtilen sınırların iptal edilmesi, anılan karar doğrultusunda tapularının beyanlar hanesine şerh konulan taşınmazlardaki şerhlerin kaldırılarak 13/10/2017gün ve 4818 sayılı kararımız eki haritada işaretlenen yeni sınırlara ilişkin tescilden faaliyeti etkilenecek kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasının uygun bulunduğunun anlaşıldığına;

Alınan kurum görüşlerinde tescile ilişkin olumsuz görüş beyan edilmediğinin görüldüğü; kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla, Dikilitaş Mahallesi 121292 ada, 12 parsel üzerinde yer alan bahse konu yerleşimin III. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline;

Bahse konu yerleşim alanına koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının III. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine;

Söz konusu parselin yüzölçümünün oldukça büyük olması nedeniyle, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı dışında kalan kısımlarında arkeolojik alana müdahalede bulunmadan uygulama yapılmasında 2863 sayılı Yasa açısından sakınca bulunmadığına karar verildi.

 

3025/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.02.2018-335                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 16.02.2018-7601                                              BURSA

Bursa İli, İznik İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde, özel mülkiyette bulunan 31LKII pafta, 190 ada, 1 parselde “Tarımsal Amaçlı Depo ve Bağ Evi” yapma talebinin iletildiği, İznik Belediye Başkanlığı’nın 19.10.2017 tarih ve E.216976 sayılı yazısı eki, Mustafa Kemal Paşa ve Çakırca Mahalleleri sınırlarında kalan Çakırca Höyük’te “Bursa ve İlçeleri (İznik) 2017 Yılı Yüzey Araştırması Çalışmaları” esnasında tespit edilen tahribata yönelik 07.09.2017 tarihli tutanak, İznik Müze Müdürlüğünün 12.09.2017 tarihli uzman raporunun iletildiği, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19.10.2017 tarih ve E.216976 sayılı yazısı ve Çakırca Höyük sit sınırları irdeleme sonuçlarının iletildiği Kurul Müdürlüğü’nün 16.02.2018 tarih ve 93986 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

1 - Bursa İli, İznik İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde, özel mülkiyette bulunan 31LKII pafta, 190 ada, 1 parselde “Tarımsal Amaçlı Depo ve Bağ Evi” yapma talebinin; yerinde yapılan incelemeler esansında 2863 sayılı yasa kapsamında taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanılmaması sebebiyle Çakırca Höyük sit sınırlarından uzak, parselin kuzeyinde bir noktaya yasanın 4. Maddesine uyularak yapılabileceğine,

2 - Çakırca Höyükte daha önceden İznik Müze Müdürlüğünce “42 ada, 2, 20, 113, 114, 68, 69 parsellerde”  tespit edilen tahribatlar ve izinsiz uygulamalara yönelik olarak alınan 13.10.2016 tarih ve 6203 sayılı Kurulumuz kararı gereği, başlatılan yasal soruşturma sonucunun beklenilmesine,

3 - Mustafa Kemal Paşa ve Çakırca Mahalleleri sınırlarında kalan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Çakırca Höyükte; 2863 sayılı kanunun 9. ve 42. Maddeleri, KTVKYK’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı; “Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine” hükümleri gereğine ve bu yönde alınan 23.10.2003/10113 ve 13.10.2016/6203 sayılı Kurulumuz kararlarına uyulmadığı, 42 ada, 114 nolu parsel üzerinde höyük yüzeyinde yapılacak tarımsal faaliyetlere hazırlık amacıyla iş makinası ile yapılan toprak sürümü ile höyüğün uğradığı yoğun tabaka tahribatına yönelik sorumluları hakkında yasal soruşturma başlatılarak, sonucunun beklenilmesine,

4 - Mustafa Kemal Paşa ve Çakırca Mahalleleri sınırlarında kalan Çakırca Höyükte, elde edilen kadastral haritasına göre yapılan irdeleme sonucunda belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve onun etrafında belirlenen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, 2863 sayılı yasanın 7 ve 8. Maddeleri kapsamında, karar eki sit paftasında köşe koordinatları ile belirtildiği

şekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Tapu Kütüğü beyanlar hanesine “I ve III. Derece Arkeolojik Sit” şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Kurul Müdürlüğüne iletilmesine,

5 - Çakırca Höyükte tespit edilen ve devam eden tahribatlara yönelik aykırı uygulamaların engellenmesi ve yenilenerek tekrar etmemesi yönünde ilgili Belediyesi ve Kolluk Güçleri tarafından denetimlerin arttırılarak kontrol edilmesine yönelik önlemlerin ilgili idare tarafından alınmasına karar verildi.

 

3028/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 16.16.27

Toplantı Tarihi ve No    : 01.02.2018 - 331                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.02.2018 - 7515                                            BURSA

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 114 ada, 242 ve 247 parseller üzerinde İznik Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen sondaj kazısına ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.09.2017 tarh ve 3819 sayılı yazısı, bahse konu taşınmazlara yönelik tevhid başvurusu yapıldığı ancak tapunun beyanlar hanesinde sit şerhi bulunduğundan yapılacak işleme esas muvafakatımız istenen Yenişehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve 15576 sayılı yazısı, konuya ilişkin 06.10.2017 tarihli uzman raporu ve okundu, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 114 ada, 242 ve 247 parsellere yönelik İznik Müzesi Müdürlüğünce yapılan sondaj kazısında herhangi bir korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı anlaşıldığından; taşınmazların tapu kaydındaki sit şerhinin kaldırılmasına, tevhid konusunun Belediyesince değerlendirilebileceğine, Kurulumuzun 22.01.1989 tarih ve 355 sayılı Kararıyla belirlenen Yenişehir Höyüğü 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının düzeltilmesine yönelik hazırlanan kararımız eki sayısallaştırılmış sınırların uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

3027/1-1

—————

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

3045/1-1

—————

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 395                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018 - 6159                                         İSTANBUL

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mahallesi, 213 pafta, 1302 ada, 57 parsel sayılı yerde bulunan, tapudaki vasfı kagir apartman olan, 145,22 m2 yüzölçümlü, özel mülkiyetteki taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin bulunup bulunmadığı hususundaki başvuruların iletildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 10.10.2017 tarih ve 75383205-165-E-208551 sayılı ve 10.10.2017 tarih ve 75383205-165-E.208551 sayılı yazıları, taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerin iletildiği Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.12.2017 tarih ve 2257263-26935-55736 sayılı yazısı, taşınmazın, korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline yönelik görüşün iletildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün 22.12.2017 tarih ve 69178850-1334-İBB.259029 sayılı yazısı ve Müdürlük uzmanlarının 19.02.2018 tarihli raporu, 34.35.1610 (K-1135) sayılı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mahallesi, 213 pafta, 1302 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın, 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde ve 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölövesinin ve restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine; 1302 ada, 73 parsel, 1302 ada, 66 parsel ve 1301 ada, 61 parsel sayılı yerde bulunan taşınmazların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin yapılabilmesi için, 2863 sayılı yasanın 7. maddesi ve 13.09.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin Kurulumuza iletilmesine; 1302 ada 57 parselde bulunan taşınmazın koruma alanının, dokunun bütünlüğünü sağlamak amacıyla, 1302 ada, 73 parsel, 1302 ada, 66 parsel ve 1301 ada, 61 parsele ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip belirleneceğine, anılan parsellerde izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki müdahale yapılmaması gerektiğine karar verildi.

3046/1-1

—————

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 395                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018- 6168                                          İSTANBUL

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 753 ada, 1, 2, 3 ve 6 parseller ile kısmen 750 ada 49 parselde ve kısmen kadastral boşlukta yer alan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit sınırları içinde yer alan, her hangi bir tescil kaydı bulunmayan Atatürk Kitaplığına ilişkin olarak; Atatürk Kitaplığı Giriş Yapısı Uygulama Projesi" hazırlanması için başkanlık olurunun alındığı, Bimtaş tarafından söz konusu uygulama projesinin teslim edildiği, konunun ivedilikle Koruma Kurulu gündemine alınması husussularının ifade edildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’nün 09.10.2017  tarih ve 18399439-2706-194197 sayılı yazısı, konunun Kurulumuzun 02.08.2017 tarih ve 5628 sayılı kararı ile belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 3. ve 6. maddesi kapsamında değerlendirilerek iletilmesi durumunda değerlendirilebileceği ifade edildiği İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün12.12.2017 tarih ve 11367120-2480 sayılı yazısı, Korunması Gerekli Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinde, "....2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 7 nci maddesi gereği, Genel Müdürlükçe veya ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce, tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri alınır. Görüş istenen kurum ve kuruluşlarca kırk beş gün içinde görüş verilmemesi durumunda çalışmalar Bakanlıkça doğrudan tamamlanır..." denilmekte olup Sedat Hakkı Eldem yapısı olan Atatürk Kitaplığı yapısına ilişkin görüşlerin Müdürlüğümüze iletilmesi hususlarının ifade edildiği İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün12.12.2017 tarih ve 11367120-2481 sayılı yazısı, Atatürk Kitaplığı’nın Korunması Gerekli bir yapı olduğu hususlarının ifade edildiği Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.2018 tarih ve 2017-14423  GD-292 G-776155 Ç-798 sayılı yazısı ile Müdürlük uzmanlarının 02.02.2018 tarih ve 68136 sayılı raporu, A-470 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi,  753 ada, 1, 2, 3 ve 6 parseller ile kısmen 750 ada 49 parselde ve kısmen kadastral boşlukta yer alan, 20.yy Türk mimarlığının temsilcilerinden olan Sedad Hakkı Eldem tarafından tasarlanan Atatürk Kitaplığı’nın 2863 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından; korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, kararımız eki krokide belirtilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

3044/1-1


İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinden:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Fibabanka Anonim Şirketinden:

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ