7 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30384

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından:


SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2018/160699

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 272 248 34 80     Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1.915 Adet Muhtelif Malzeme fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır. (detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)

 

No

ADI

EVSAFI

Ölçüsü

Miktarı

1

PANCAR AYAR LAMASI

1 ŞT 76 No'lu Teknik Şartnameye Göre

Adet

500

2

PANCAR AYAR KAMASI (PİM İLE BERABER)

1 ŞT 76 No'lu Teknik Şartnameye Göre

Adet

350

3

PANCAR AYAR LAMASI PİMİ

260.28-6A/17 Nolu Teknik Resime Göre

Adet

750

4

PANCAR BIÇAK TABLASI İMALİ Ø 2200 MM

1 ŞT 177B No'lu Teknik Şartnameye Göre

Adet

   1

5

PANCAR BIÇAK TABLASI TAMİRİ Ø 2200 MM

1 ŞT 177 No'lu Teknik Şartnameye Göre

Adet

  11

6

PANCAR BIÇAK TABLASI TAMİRİ Ø 1800 MM

1 ŞT 177A No'lu Teknik Şartnameye Göre

Adet

   3

7

PANCAR BIÇAK KASASI İMALİ

1 ŞT 160 No'lu Teknik Şartnameye Göre

Adet

300

 

b) Teslim Yeri                           :  Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teslim Tarihleri Teknik Şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  20.04.2018 Cuma günü saat 14.30

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dahil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 20.04.2018 Cuma günü saat 14.30’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3109/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan Pasta - Cafe Dükkanı 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 26.04.2018 Perşembe günü saat 14.00'da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 26.04.2018 tarihinden bir gün öncesi 25.04.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne vermek zorundadır.

 

İSİN TÜRÜ

AYLIK MUH. BED.

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE GÜN VE SAATİ

Pasta-Cafe Dükkanı

45.000,00 TL+KDV

81.000,00 TL

1.000,00 TL

26.04.2018 Saat 14.00'da

 

İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye'de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye'de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe vb.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3111/1-1


SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizce Sap Karşılığı Hububat Hasat İhalesi yapılacaktır.

2 - İstekliler; İşletmemize ait 9.550 dekar hububat ekiliş alanını biçerdöverle hasat yaparak, 2.000 dekar hububat ekiliş alanından 700 ton hububat sapını balyalayıp İdare tarafından belirlenen alana taşıyıp istif yaparak, kalan 7.550 dekar alanın hububat sapına ise dekar fiyatı üzerinden fiyat teklifi vereceklerdir.

3 - İhale 26.04.2018 Perşembe günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale, 03.05.2018 Perşembe günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.

4 - İhale Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

5 - İhaleye ait geçici teminat 37.500,00.- TL’dır. Kesin teminat ise geçici teminatın iki katıdır. Banka teminat mektupları (süresiz ve limit dahili) olacaktır. Teminatın nakit olması halinde işletmenin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (IBAN NO: TR63000120092670001300003) nolu hesabına yatırılarak alınacak makbuz Komisyona ibraz edilecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

g) Hâlihazırda ihale konusu işin yapılmasına yetecek miktarda ve istenilen evsafta Biçerdövere (Ortalama 15 Da/h iş verimi sağlayacak beş (5) sarsaklı ve en az 2012 model veya üstü yedi (7) adet biçerdöver) sahip olunduğunun veya en az 01 Ağustos 2018 tarihine kadar kiralandığının (Kira Sözleşmesi) belgelenmesi veya işin yürütülmesi esnasında istenilen miktarda ve evsafta biçerdöver çalıştırılacağına dair noter taahhütnamesi verecektir.

h) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde evraklar geçersiz sayılacaktır.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

8 - İhaleye ait idare ve teknik şartname İşletmemizde ve Genel Müdürlüğümüzün www.tigem.gov.tr. web sitesinde görülebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

3112/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, Taşucu Liman Sahası’nda bulunan “Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı” “Satış” yöntemiyle “Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı” 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

15.000.000- TL

10.000- TL

25/06/2018

 

1 - İhale “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 10.000- TL İdare’nin;

• T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılması, ihale dokümanının dekont karşılığında İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınması zorunludur. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenen tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3 - İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.

4 - Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler.

5 - Tekliflerin, İdare’nin aşağıda belirtilen adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

6 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İhale konusu Taşucu Limanı ve Liman geri sahasındaki taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi/satışı yurt dışındaki yerleşik taraflara devri, yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata tabidir.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

3153/1-1