6 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30383

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


YÜRÜYEN MERDİVEN ZİNCİR YAĞI, BASAMAK YAĞLAMA TÜPÜ VE REDÜKTÖR YAĞI TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


PROBLU (SEKTÖR) ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


380/154 kV BARA VE KESİCİ ARIZA KORUMA SİSTEMİ YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: ANKARA


TAŞINMAZ ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU YAPILMAK ÜZERE 26 YIL SÜREYLE, YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çatalca Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda Muhtelif Kaynak İşleri hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/159817

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası

a) Adresi                                 :  Yurtbaşı Beldesi/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0424 251 28 75-79      Fax: 0424 251 24 14

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı                                     :  Fabrikamızda Muhtelif Kaynak İşleri işidir.

b) Niteliği ve miktarı               :  Ayrıntılı Bilgi İşe Ait Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer             :  T.Ş.F.A.Ş. - Elazığ Şeker Fabrikası

d) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yer teslimi tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  19.04.2018 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 118,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Elazığ Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3063/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU VARLIKLAR

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Mahallesi, 141 ada;

- 6 parseldeki 106.636,14 m2,

- 7 parseldeki 85.542,87 m2,

- 9 parseldeki 163.148,14 m2,

- 11 parseldeki 74.431,00 m2,

- 12 parseldeki 66.592,00 m2

yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde.

1.000.000

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde yatırım, üretim ve istihdam taahhütlerini de kapsayacak şekilde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, 4046 sayılı Kanun’un 18/C-c maddesinde belirtilen “Belirli İstekliler Arasında İhale” usulü ile gerçekleştirilecektir.

2 - İhaleye, Dernek ve Vakıflar (kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine / ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunması kaydıyla), gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler.

3 - Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi olan 30.04.2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhale Şartnamesi bedelleri 1.000.- (bin) TL olup bu bedel İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş.deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O.daki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihale konusu taşınmaza ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C.

Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 84 74     Faks: (312) 585 80 61

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

3129/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No: 210’da (2940 ada 8 parsel) bulunan 2512 m2’lik arsa üzerindeki Akaryakıt ve LPG İstasyonu ilk yıl aylık 25.000,00.- TL+KDV muhammen bedelle 26.04.2018 tarih saat: 14.30’da 10 (on) yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

1) Kanuni İkametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus Cüzdanı sureti (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname,

4) Tebligat için adres beyanı,

5) Noter tasdikli İmza beyannamesi,

6) 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 3.000.000,00.-TL’nin %10’u olan 300.000,00.-TL tutarında geçici teminat (geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.)

7) İhale şartname bedeline ait makbuz

8) İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

11) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

1) Tebligat için adres beyanı,

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son bir içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge,

4) Tüzel kişinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname,

5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi (değişiklik ekleri ile birlikte)

6) 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 3.000.000,00.-TL’nin % 10’u olan 300.000,00.- TL tutarında geçici teminat (geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.)

7) İhale şartname bedeline ait makbuz

8) İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

11) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

İhaleye katılmak isteyenler 500.00- TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini en geç 26.04.2018 tarih Saat:14.00'e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

2974/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 781 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 4.456,57 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı.

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

 

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İzmir

Torbalı

Ayrancılar

L18C-01A-4A

781

1

4.456,57 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E = 1.00 HMax = 24,50

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 17/04/2018 Salı günü saat 14:00’da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı / İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 17/04/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 2.228.285,00 TL’dır. (KDV Kanununun 17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 66.848,55 (Altmış altı bin sekiz yüz kırk sekiz TL elli beş KR)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin % 6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 17/04/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) Ortak girişimin tüm ortaklarının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

d) Tüzel kişi ortaklara ait 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

İlan olunur.

3059/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

İŞİN KONUSU VE TANIMI : İzmir İli Bayraklı İlçesi, 9986 ada, 8 parsel numaralı Hazine adına kayıtlı, 10.399,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine; dosyasındaki proje ve genel teknik şartname hükümlerine göre İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeni hizmet binası ile Bayraklı Kaymakamlığı Hizmet Binası ve yükleniciye kalacak Ofis binası olmak üzere( A-B-C) Üç ayrı blok inşaası kat karşılığı inşaat yöntemi ile yapılacaktır.

PROJE SÜRESİ : Genel Teknik şartnamede belirtilen iş aşamalarının toplam süresi 1370 (bin üçyüz yetmiş) gün olup, Projenin uygulanma süresi yer teslimi tarihinden itibaren başlar.

MEVCUT BİNANIN YIKIMI VE KULLANIMI: Taşınmaz üzerinde bulunan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası proje hazırlık aşamalarında mevcut binada kamu hizmeti vermeye devam edeceği; uygulama proje onaylandıktan sonra Müdürlük birimlerinin işleyişine uygun olarak yüklenici tarafından geçici bina kiralanarak, binanın, elektrik, mekanik ve internet alt yapısının tamamlanıp geçici binaya taşınma giderleri ve yeni bina yapıldıktan sonra da yeni binaya taşınma giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Taşınmaz üzerinde bulunan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının yıkım bedeli giderleri ile enkaz bedeli hesaplanarak, enkaz yükleniciye verilerek mahsuplaşma yapılacaktır. Enkaz bedelinin yıkım masrafını karşılamaması halinde Yıkım bedeli farkı ödenmeyecektir.

İHALE USULÜ, TARİHİ VE TEKLİFLERİN ALINMASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İhale 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. Kat karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre 24/05/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’da İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Anadolu Cad. Adalet Mah. 41/5 BAYRAKLI/İZMİR) adresinde bulunan Hizmet Binasının toplantı salonunda komisyon huzurunda PAZARLIK usulü ile yapılacaktır.

  Taşınmaz için hazırlanan Avan projeye göre toplam inşaat alanı 86.337,46 m2 olup; Hazinede kalacak(A-B) Bloklarının inşaat alanı oranı % 54,3 tür. Yapılacak ihalede bu oran üzerinden teklif alınacaktır. Kat karşılığı paylaşımında da bu oran altında kalmayacaktır. İstekliler C Blokta Bağımsız bölümler ile ek olarak projeye göre verecekleri nakit miktarı için teklifleri verilebilir.

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37-38 nci maddesine uygun olarak hazırlanması. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. İhale saatinden sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

En uygun teklifte bulunan istekli üzerine geçici ihale yapılacaktır.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ:

24.958.128,00 (Yirmidörtmilyondokuzyüzellisekizbinyüzyirmisekiz) TL

İHALE DOKÜMAN BEDELİ: 1.000,00 (bin) TL (CD olarak verilecektir.)

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamelerde belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin belgeleri,

b) Geçici teminat tutarı olan 24.958.128,00 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu olması zorunludur.

c) Yasal yerleşim yerini gösteren belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale doküman bedeli olan 1.000,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişiliklerin ise Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

2997/1-1


YÜRÜYEN MERDİVEN ZİNCİR YAĞI, BASAMAK YAĞLAMA TÜPÜ VE REDÜKTÖR YAĞI TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/144214

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray BC1 Kesiminde Yürüyen Merdiven periyodik bakımlarında kullanılmak üzere, 600 Litre Yürüyen merdiven Zincir yağı, (İç ortam)- 20 litrelik bidonlarda, 400 Litre Yürüyen merdiven zincir yağı, (Dış ortam)- 20 litrelik bidonlarda, 1000 Adet Basamak Yağlama Tüpü, 2000 Litre Redüktör Yağı temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 17.04.2018 tarih saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat oda no: 315 Haydarpaşa İSTANBUL’a 17.04.2018 tarih ve saat: 14.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2837/1-1


PROBLU (SEKTÖR) ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20’inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/155778

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 3534/2009

ç) Belgegeçer                             :  232 311 4322

d) E-posta                                  :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  PROBLU (SEKTÖR) ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları-1 Set

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  17.04.2018 Salı günü - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model… cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresinde görülebilir ve 100,00 TR karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

3056/1-1


380/154 kV BARA VE KESİCİ ARIZA KORUMA SİSTEMİ YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:

ANKARA

Bölge Müdürlüğümüzce 380/154 kV BARA VE KESİCİ ARIZA KORUMA SİSTEMİ YENİLENMESİ İŞİ ile ilgili mal alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/165319

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254  06105 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL  : 0.312.397 24 00 -586 1040-41

                                                     FAX : 0.312.586 11 21

c) Elektronik posta adresi          :  8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           : İdarenin adresinde görülebilir. Satınalma ve Ticaret Şefliğinden talep edilmesi halinde e-mail olarak gönderilecektir.

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  380 kV Temelli Trafo Merkezinde 380 kV ve 154kV baralarda kullanılan 2 (İki) adet eski tip bara koruma röleleri yerine nümerik tip BARA ve KESİCİ ARIZA (BBP ve BFP) koruma rölelerini ve panolarının temin edilmesi

                                                     Sekonder projelerin hazırlanması, pano dizaynı ve iç kablajının yapılarak panonun teslim edilmesi işlerini kapsar.

b) Yapılacağı yer                       :  Ankara

c) İşin süresi                              :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 85 (Seksenbeş) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  16/04/2018 Pazartesi günü, Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.5’inci maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Teknik şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen belge ve dokümanlar teklif ekinde sunulacaktır.

Teklif edilen malzemeye ilişkin kataloglar, malzemenin teknik özelliklerini belirten bilgiler ve varsa fotoğraflar teklif ekinde sunulacaktır.

Teklif edilen rölelerden (154 kV ve üstü gerilim seviyesinde) en az 10 adet satmış olması ve bunun teklif esnasında referansları ile birlikte belgelenmesi gerekmektedir. Sunulacak olan fatura vb. belgelerin Serbest muhasebeci mali müşavirce onaylanması zorunludur.

Standart formların içerisinde yer alan Teknik şartnamenin 5.2. maddesinde belirtilen Genel Teknik Özellikleri bölümündeki 36 maddelik koşulları sağladığını beyan eden taahhütname teklif ekinde sunulacaktır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.4.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

Teknik Şartnamenin 10. Maddesinde yeterlilik ile ilgili olan hususlar doğrultusunda istenilen belgelerin getirilmesi zorunludur.

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 20’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 80’nini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %80’nini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

4.4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türlü Elektrik, Elektronik ve röle malzemeleri alım, satım ve imalatı ya da temini işleri ve teklif edilen rölelerden (154 kV ve üstü gerilim seviyesinde) en az 10 adet satmış olması ve bunun teklif esnasında referansları ile birlikte belgelenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir. Sunulacak olan fatura vb. belgelerin Serbest muhasebeci mali müşavirce onaylanması zorunludur.

4.4.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

4.4.4.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale doküman satış bedelinin aşağıda belirtilen idarenin hesap numarasına yatırılması ve makbuzu ile idareye müracaat edilmesi gerekmektedir. İsteklilerin EKAP üyeliği olması zorunludur.

Doküman bedeli için idarenin hesap numarası:

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37

a) İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL

b) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yoktur.

5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

5.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254   06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Nakit teminat yatıracak istekliler için idarenin hesap numarası:

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - İhaleye teklif veren tüm isteklilerin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda, ihalenin sonuçlandırılamayacağının satınalma ve ihale komisyonunca belirlenmesi halinde, TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmelik’in 55. Maddesi doğrultusunda açık eksiltmeye gidilecektir.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3097/1-1


TAŞINMAZ ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU YAPILMAK ÜZERE 26 YIL SÜREYLE, YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve 23/11/2017 tarihli 77832 sayılı Başbakanlık oluru ve 11/12/2017 tarih ve 735/616 sayılı Vakıflar Meclisi kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Öğrenci Yurdu” yapılmak üzere 26 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                                    :  Hatay

İLÇESİ                                            :  İskenderun

MAHALLESİ                                 :  Şevre

MINTIKA NO                                :  -----

ADA NO                                         :  2625

PARSEL NO                                   :  2

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                       :  2.271,62

CİNSİ                                              :  Arsa

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKAM

OLURU TARİH VE SAYISI         :  23/11/2017 tarihli 77832 sayılı Başbakanlık oluru ve 11/12/2017 tarih ve 735/616 sayılı Vakıflar Meclisi kararı

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   : 2.587.257,04-TL (ikimilyon beşyüzseksenyedibin ikiyüzelliyedi Türk Lirası dörtkuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                        :  77.617,71.-TL (yetmişyedibin altıyüzonyedi türklirası yetmişbir kuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ           :  19/04/2018- Perşembe Saat 10:00

İŞİN ADI                                        :  Hatay-İskenderun 2625 Ada 2 Nolu Parsel Üzerine Özel Öğrenci Yurdu Yapım Şartıyla Uzun Süreli Kiraya Verilmesi İşi

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan 23/11/2017 tarihli 77832 sayılı Başbakanlık oluru ve 11/12/2017 tarih ve 735/616 sayılı Vakıflar Meclisi kararına istinaden;

1- Sözleşme süresinin toplam 26 (yirmialtı) yıl olarak belirlenmesi,

2- Kira bedellerinin, yapım (inşaat) süresi olan ilk 2 yıl içinde aylık sabit 500,00 TL, 3. yıl 7.000,00 (yedibin) TL’nin 12 aylık ÜFE artış oranı ortalamasına göre 2 yıllık ÜFE artış oranında artırılarak bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 4. Yılın başından itibaren sözleşmenin bitimine kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üfe oniki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,

3- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

4- Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere taşınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takyidat varsa (şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde terk vb. işlemlerin yapılması, uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlatılarak İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

5- İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametre(ler)de, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

6- Yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 (iki) yıl içerisinde inşaatın yapılması ve binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,

7- Yüklenicinin, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

8- Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imar durumuna uygun “Özel Öğrenci Yurdu” olarak değerlendirmek üzere, toplam 26 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 19.04.2018 Perşembe günü saat 10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) İç zarf: Ekli örneğe uygun teklif mektubunu içerir (Ek:8). İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 19/04/2018  Perşembe Saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

3032/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

HALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL

(Bu taşınmazın satış ihalesi 20/04/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

 

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahalle/Köy

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada

No

Parsel

No

Miktar

(m2)

Hazine

Hissesi

Cinsi

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu/

Niteliği

İhale

Saati

2

34030101113

Bağcılar

Fevzi Çakmak Mah.

Namık Kemal Cad.

1

3482

4

1.310,72

Tam

Arsa

7.500.000,00

1.500.000,00

Ticaret +

Konut

10.20

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2813/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çatalca Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri yazılı mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif Usulü" ile 17/04/2018 Salı günü saat 09.30'da ilan sırasına göre, Belediyemiz Encümen Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

 

Sıra

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse

Cinsi

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İmar Durumu

1

Çatalca

Ovayenice

-

1027

65.040,00 m²

Tam

Tarla

5.853.600,00-TL

175.608,00-TL

19.04.2013 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı içerisinde Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olup, parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan notlarının tarım arazileriyle ilgili maddelerine göre kadastral bir yola cephesi olan ve yüzölçümü 20.000 m² ve üzerindeki tarım arazilerinde ilgili kurumlardan (İSKİ, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müd. vb.) görüş alınmak kaydıyla tarımsal amaçlı yapı izni verilebilmektedir.

2

Çatalca

Ferhatpaşa

658

1

  5.712,35 m2

Tam

Arsa

4.855.497,50-TL.

145.664,93-TL.

08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planında Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanında kalmakta olup, küçük bir kısmı da Yapı yasağı uygulanacak alanda (Dere Koruma Bandı) kalmaktadır. Bu alanlarda günübirlik ve rekreasyon kullanımına yönelik spor ve oyun alanları yeşil alanlar, piknik, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılandığı lokanta, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanım alanları planlanmış olup, E: 0,05, toplam inşaat alanı 250 m²'yi geçmeyen yapılar yapılabilir.

3

Çatalca

Subaşı

147

3

  6.847,88 m2

Tam

Tarla

2.054.364,00-TL. + KDV

  61.630,92-TL.

19.05.2013 tarih onaylı Oklalı ve Subaşı Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde Tarımsal niteliği korunacak alanda, bir kısmı da su kaynakları koruma kuşağında kalmakta olup, bahse konu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.

 

1 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

2 - İhale 17/04/2018 Salı günü saat 09.30'da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır.

3 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

b) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.

c) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.

ç) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık Noter tasdikli vekaletname örneği.

d) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname.

e) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

4 - İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve / veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5 - İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 17/04/2018 Salı günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

6 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - İhaleler, Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

9 - Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3077/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

(1. GRUP) ÜZERİNDE ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo: 1)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje Ve Bedeli

Muğla

Kavaklıdere

Çayboyu

-

2709

5.790,89

İki Adet İki Katlı Betonarme Okul Binası ve Eğitim Alanı

-

MEB.2014.08.OO Proje Numaralı 8 Derslikli Ortaokul Binası Proje Bedeli (Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 4.024.098,54 TL

Muğla

Köyceğiz

Toparlar

214

2

15.861,00

Taş Okul ve Uygulama Bahçesi

-

MEB.2014.12.İO Proje Numaralı 12 Derslikli İlkokul Binası Proje Bedeli (Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 5.798.594,34 TL

 

(1. GRUP) İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo: 2)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri (TL)

Muğla

Fethiye

Ovacık

433

12

1.997,00

Arsa

Gelişme Tercihli Alanlar

1.292.309,54

Muğla

Menteşe

Akçaova

102

1

7.933,55

Arsa

Turizm Tesis Alanı

7.536.872,50

Muğla

Milas

Gümüşlük

395

100

5.805,00

Çalılık

Konut Alanı + yol + park

   696.600,00

Muğla

Seydikemer

Gerişburnu

174

1

1.250,00

Arsa

Gelişme Konut Alanı

   437.500,00

 

(2. GRUP) ÜZERİNDE ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo: 3)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Muğla

Seydikemer

Gölbent

-

2496

5.164,00

İlkokul ve Bahçesi

-

MEB.2014.16.İO Proje Numaralı 16 Derslikli İlkokul Binası Proje Bedeli (Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 6.433.978,32 TL

Muğla

Seydikemer

Güneşli

-

394

8.100,00

Okul ve Bahçesi

-

MEB.2014.16.İO Proje Numaralı 16 Derslikli İlkokul Binası Proje Bedeli (Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 6.433.978,32 TL

 

(2. GRUP) İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo: 4)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri (TL)

Muğla

Fethiye

Ovacık

434

9

1.356,00

Arsa

Gelişme tercihli alanlar

   813.600,00

Muğla

Marmaris

Osmaniye

-

149

5.023,00

Tarla

Konut Alanı

1.255.750,00

Muğla

Menteşe

Salihpaşalar

115

4

19.560,66

Arsa

Konut dışı kentsel çalışma alanı

4.503.951,80

Muğla

Milas

Burgaz

79

20

5.551,00

Kayalık, Tepelik, Taşlık Arazi

Oto galericiler sitesi alanı + yol

2.331.420,00

Muğla

Milas

Burgaz

79

21

9.485,00

Zeytinlik ve Pınarlık Arazi

Oto galericiler sitesi alanı + yol

3.983.700,00

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 08/05/2018 tarihinde 1. Grup için saat 10:30 da, 2. grup için saat 14:30 da Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Müdüriyet Makamında toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - (1. Grup )ihale için Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 1 adet ilkokul binası ve 1 adet ortaokul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil ) 9.822.692,88 TL maliyetli, MEB.2014.08.OO Proje Numaralı 8 Derslik ve MEB.2014.12.İO Proje numaralı 12 Derslikli olmak üzere 2 adet Okul Binası inşaatına karşılık, tablo 2 de belirtilen 4 (dört) adet ve toplam 9.963.282,04 TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 140.589,20 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - (2. Grup) ihale için Tablo 3 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet ilkokul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 12.867.956,64 TL maliyetli, MEB.2014.16.İO Proje Numaralı 16 Derslik ve MEB.2014.16.İO Proje numaralı 16 Derslikli olmak üzere 2 adet İlkokul Binası inşaatına karşılık, tablo 4 de belirtilen 5 (beş) adet ve toplam 12.888.421,80 TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 20.465,16 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

4 - Projelerin uygulama süresi her iki grup içinde sözleşme tarihlerinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.

5 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 1. Grup için 9.963.282,04 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi, 2. grup içinse 12.888.421,80 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yüklenicisine devri yapılabilecektir.

6 - Geçici teminat bedeli 1. Grup için 1.494.492,30 TL (BirmilyondörtyüzdoksandörtbindörtyüzdoksanikiTL Otuz Kuruş)

- 2. Grup için 1.933.263,27 TL (Birmilyondokuzyüzotuzüçbinikiyüzaltmışüç TL Yirmiyedi Kuruş) dir.

7 - İhale dokümanı bedeli her iki grup için ayrı ayrı 500,00 TL (beşyüz TL) dir.

8 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) 1. Grup için Geçici teminat olan 1.494.492,30 TL, 2. grup için Geçici teminat olan 1.933.263,27 TL, nakden veya Teminat Mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde İlimiz Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin, İlimiz Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

2964/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

İlçesi

Mevkii

Pafta/Ada/Parsel

Miktar (m²)

Belediye Hissesi

Tahmini Bedel

Geçici Teminat (%3)

Şartname Bedeli

İmar Durumu

Küçükçekmece

Halkalı/ Merkez

853/8

5.000,00 m²

Tam

20.000.000,00 TL

600.000,00 TL

150,00 TL

Özel Eğitim Tesis

 

1 - Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesine göre, “Kapalı Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin,

Gerçek kişilerin, tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus Cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini,

Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin, ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belgeyi ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesi, ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ve Belediye borç ilişiği kesme yazısını vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi içeren dosyalarını Müdürlüğümüze 19/04/2018 tarihi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

3 - Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27. maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

4 - İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Belediyemiz Veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.

5 - Bu ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan iştirakçilerin Geçici Teminat bedeli irat kaydedilecektir.

6 - Teklif Mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmak suretiyle zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir, bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

7 - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin hazırlayacakları aşağıdaki belgeleri;

a) Gerçek kişiler ikametgah belgesini ve nüfus cüzdan sureti,

b) Tüzel kişiler Sanayi ve Ticaret belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Kayıt belgesini 2018 yılına ait olmak üzere aslı veya noter tasdikli suretini,

c) Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,

d) vekaleten iştirak edenler için vekaletname ve vekalet edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Şartnamenin imzalanmış nüshasını,

f) Şartnamenin satın alındığına dair belge (makbuz)

g) Teklif mektubunu içeren iç zarfı, dış zarfın içine koymaları gerekmektedir.

8 - Satış peşin para iledir. Satışın kesinleşmesine müteakip yasal tebligat süresinden sonraki 15 gün içinde satış bedeli peşin ve nakit olarak Belediye Veznesi veya hesabına ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.

9 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

11 - İhale 19/04/2018 tarihinde saat 10.00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak olup, istekliler 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını usulüne uygun olarak 19/04/2018 tarihi ihale saatine kadar Belediye Encümeni adına Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İlan olunur.

2986/1-1