9 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30355

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 6 ncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:

1 - Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.

2 - 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.

3 - Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md.51/2)

4 - Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.

5 - Odaya borcu bulunmamak.

6 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.

7 - Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.

Buna göre;

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” nin 51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlanması.

8 - Sınav başvuruları online sistemi üzerinden ve aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

a) Online işlem merkezinden “SYMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurularak kaydedilecek, form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.

b) Başvurunun onaylanabilmesi için yine online işlem merkezinin form ekranında da belirtilen

• Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler

• Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,

• Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi

• Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

Belgelerinin 04 Nisan 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu belgelerin gelip gelmediği yine online işlem merkezinden takip edilebilecektir.

c) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 10 Nisan 2018 Salı gününe kadar incelenecek, SYMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 16 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar ilk kez sınava gireceklere ait geçici aday listesi duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilebilecektir. SYMM adayları, geçici aday listesine karşın 19 Nisan 2018 Perşembe gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 24 Nisan 2018 Salı gününe kadar itirazları kesin sonuca bağlayarak, SYMM sınavına ilk kez girecek adaylar ile birlikte başarısız olunan derslerden girecek adayların kesin listesini Odanın ilan tahtası ile internet sayfasında duyurur.

d) SYMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav konularına ait sınav ücretinin 27 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru yapılan ekrandan 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

g) Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

1) Sınav günü: 13 Mayıs 2018 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

2) Sınav başlama saati: 09.30

3) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

4) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

5) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

6) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

7) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

 

2125/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ülkem Laboratuar Hizmetleri İnşaat Elektrik Müşavirlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi’nin D100 Karayolu Üzeri İçmeler Mevkii No: 42 Tuzla/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 24.05.2007 tarih ve 90 sayılı kararı ile verilen 150 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.01.2018 tarih ve 544/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 28.02.2018 tarih ve 38204 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2171/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Bitlis ilinde faaliyet gösteren 2303 dosya no’lu SEZAM Yapı Denetim Ltd. Şti., İstanbul ilinde faaliyet gösteren 804 dosya no’lu VİZYON Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 05.03.2018 tarih ve 40423 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

2172/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 05.03.2018 tarih ve 40425 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 2562 dosya no’lu AKDAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 831 dosya no’lu KOCAELİ MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Giresun ilinde faaliyet gösteren 1328 dosya no’lu TÜRKKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2172/2/1-1

—————

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1137 belge no’lu KURTULUŞ Yapı Denetim Ltd. Şti., Ankara ilinde faaliyet gösteren 646 belge no’lu SA Yapı Denetim Ltd. Şti., Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2388 belge no’lu KAYAKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 05.03.2018 tarih ve 40428 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2172/3/1-1


 


 


 


 


 


Kadir Has Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması,

3. Doçentlik ünvanını Mühendislik Temel Alanı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanı, Devreler ve Sistem Teorisi konusunda almış olmak,

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Son Başvuru Tarihi:

 

 

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1.   Doktora derecesini Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak

2.   En az üç yıl ar-ge deneyimi bulunmak

3.   Doktora sonrasında, yurtdışında, en az altı ay araştırma deneyimi bulunmak

4.   Devre sentezi, iki-değişkenli devreler, genişbant devreler ve modelleme konularında uzmanlaşmış olmak ve yaptığı bilimsel araştırmalarla kendisini kanıtlamış olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

2154/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

ÖZEL KOŞULLAR

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Uluslararası İşletme Finansmanı, Uluslararası Finansal Piyasalar, Uluslararası Proje Yatırım Değerlemesi ve Stratejileri, Tahmin ve Kararlılık Modellemesi, Uluslararası Birleşme ve Devralmalar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Finans alanında yurt dışında yapmış olmak, İngilizce Finans Dersleri verme ve yurt dışında çalışma tecrübesine sahip olmak.

 

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ADAYLARI:

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sekreterliği

İstanbul Şehir Üniversitesi

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21

34865 Dragos, Kartal - İstanbul

T: 444 40 34 / Dahili No: 9821

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Not: 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de aslına göre yayımlanan ilanda sehven yapılan hatanın düzeltmesidir.

2214/1-1


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Programı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye Böl.

Mali İktisat ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış ve Çevre Vergisi konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Mühendislik Temel Bilimleri Böl.

Mühendislik Temel Bilimleri ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Fizikokimya alanında almış ve Gaz Hidratları konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Profesör

1

1

Antienflamatuvar ve Yara İyileştirici Aktivite konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Diyetetik ABD

Doçent

1

3

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak

Adalet MYO

Hukuk Böl.

Adalet Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Hukuk alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Osmanlı Klasik Dönemi Göç Hareketleri konusunda çalışmaları olmak

Manyas MYO

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Böl.

Sosyal Hizmetler Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat alanında yapmış ve alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Mühendislik Temel Bilimleri Böl.

Mühendislik Temel Bilimleri ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Doktorasını Enerji Bilimi ve Teknolojileri alanında yapmış ve Bor ve Titanyum konularında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Ulaştırma Mühendisliği Böl.

Akıllı Ulaştırma Sistemleri ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Doktorasını Yöneylem Araştırması alanında yapmış ve Toplu Ulaşım Sistemi ve Optimizasyonu konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Böl.

Devreler ve Sistemler ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış ve Elektrik Sistemlerinde Fourier Analizi ve Motor Faz Endüktanslarının Belirlenmesi konularında çalışmaları olmak

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Medya ve İletişim Sistemleri Böl.

Medya ve İletişim Sistemleri ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Doktorasını Basın ve Yayın alanında yapmış ve Medya Etiği konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Diyetetik ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme ve Diyetetik ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme ve Diyetetik ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak

 

Duyurulur.

2212/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alanya.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/Nefroloji

Doçent

2

1

İç hastalıkları uzmanı olup, nefroloji bilim dalında yandal uzmanlığını almış olmak. Diabetik nefropati ve kontrast nefropati konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Doçent

2

1

İç hastalıkları uzmanı olup, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalında yandal uzmanlığını almış olmak. Polikistik Over Sendromu konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

2

1

Kafatası ve yüz yapılarındaki farklılıkların Bilgisayarlı Tomografi ile incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda meme lezyonlarının tanısı konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Uzun süreli manyetik alana maruziyetin reprodüktif  hormonlar üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Newton olmayan akışkanların kararlılık analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Endüstri mühendisliği alanında yurt dışı doktoralı olup, elektrik güç sistemleri alanında yöneylem araştırması çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Görme ve işitme engellilere Türkçe öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bil. Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

3

1

Uygulamalı matematik alanında doçent unvanı almış olmak. Uygulamalı matematik, modelleme ve matematik eğitimi üzerine çalışmaları olmak

2219/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2018 ve 15/02/2018 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Tesis Tipi / Proje Adı

Lisansın Süresi

1

Söke Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

01/02/2018 tarihli ve 7666-26 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir.

2

Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Orman Kaynaklı Yan Ürünlerden Enerji Üretim Tesisi

15/02/2018 tarihli ve 7685-4 sayılı Kurul Kararı ile 28/02/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, eskisinin devamı mahiyetinde ve 31/07/2058 tarihine kadar geçerli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Tesisin Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Lisans Numarası

Lisansın Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

Baydar Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

İlimsu I-II Barajı ve HES

03/10/2012 tarihli ve EÜ/4052-18/2441 numaralı

01/02/2018 tarihli ve 7666-11 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2

Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

 

01/03/2004 tarihli ve EÜ/302-2/418 numaralı

07/02/2018 tarihli ve 7675-7 sayılı Kurul Kararı ile 28/02/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

3

Gündoğdu Rüzgar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Demirözü RES

20/10/2011 tarihli ve EÜ/3465-5/2097 numaralı

07/02/2018 tarihli ve 7675-14 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

4

Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Nata Reg. ve HES

20/11/2008 tarihli ve EÜ/1845-4/1311 numaralı

15/02/2018 tarihli ve 7685-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2175/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2018 ve 22/02/2018 tarihli Kararlarıyla,

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Msg Petrokimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

01/02/2018 tarihli ve 7669-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/02/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

22/02/2018 tarihli ve 7702-1 sayılı Kurul Kararı ile 22/02/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Marmaray Petrolcülük Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

22/02/2018 tarihli ve 7702-2 sayılı Kurul Kararı ile 22/02/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Özerşah Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

22/02/2018 tarihli ve 7702-3 sayılı Kurul Kararı ile 22/02/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

5

Peten Endüstriyel Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

22/02/2018 tarihli ve 7702-4 sayılı Kurul Kararı ile 22/02/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Lisans Numarası

Lisansın Türü

Lisansın Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

Çev-Pet Petrol Ürünleri Geri Dön. Kim. Nak. Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

20/10/2010 tarihli ve MYĞ/2826-2/28466 numaralı

Madeni Yağ Lisans

01/02/2018 tarihli ve 7669-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Hayat Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16/02/2016 tarihli ve MYĞ/6337-1/37057 numaralı

Madeni Yağ Lisans

01/02/2018 tarihli ve 7669-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Petrosoft Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

16/02/2017 tarihli ve MYĞ/6922-2/38015 numaralı

Madeni Yağ Lisans

01/02/2018 tarihli ve 7669-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Feza Gayrimenkul Proje İnşaat Petrolcülük Otomotiv Taşımacılık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

15/08/2012 tarihli ve DEP/3972-3/31422 numaralı

Depolama Lisansı

01/02/2018 tarihli ve 7669-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2175/2/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ