9 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30355

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TOHUMLUK ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


IŞIKLI KENT MOBİLYALARININ 3 YIL SÜREYLE KİRALANMASI VE BU ALANLARA REKLAM ASMA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


12.500.000 ADET 7 OZ KARTON BARDAK SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: İSTANBUL


TCDD VAN GÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERİLERİNİN 2018 YILI İHTİYACI OLAN 25.000 KG DENİZ DİZEL 1000 SAE 40 NUMARA YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF ARAÇLAR SATILACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kalecik Köyü İyidere/RİZE


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Talas Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI ARSA SATILACAKTIR

Atkaracalar Belediye Başkanlığından:


MTA ARAZİ İŞLERİNDE JEOFİZİK İŞÇİSİ ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:


YAPI VE TESİSLERİN İNŞAASI İLE ALAN DÜZENLEMELERİN YAPILARAK YAPIM-İNŞAAT SÜRESİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE 29 (YİRMİ DOKUZ) YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ŞANLIURFA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:


TEKİRDAĞ SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:


KÜTAHYA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir Defterdarlığından:


TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE BERTARAF EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İncirliova Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TUZLA AYDINTEPE MAHALLESİ YEŞİLDERE CADDESİ FATİH SULTAN MEHMET PARKI ALANINDA PARK ALANI TESİSİ İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOHUMLUK ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmelerinin üretimi olan tohumlukların ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 336.150 adet muhtelif tipte polipropilen tohumluk çuvalı satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

Teklif mektuplarının en geç 20.03.2018 günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gereklidir. Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Adres:  TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

             Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

             Tel:  (312) 417 84 70 (5 Hat)

             Fax: (312) 417 78 39

2216/1-1


IŞIKLI KENT MOBİLYALARININ 3 YIL SÜREYLE KİRALANMASI VE BU ALANLARA REKLAM ASMA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum İlçelerinde halihazırda kurulu bulunan aşağıda isim ve adetleri yazılı ışıklı kent mobilyalarının 3 yıl süreyle kiralanması ve bu alanlara reklam asma hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

a - 200 Adet Otobüs durağı raketi 826 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı ve ışıklı)

b - 130 Adet Raket (CLP) 537 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı ve ışıklı)

c - 15 Adet Megalight 203 m² (Reklam alanı ölçüsü: 2,15mx3,15 m-çift taraflı ve ışıklı)

d - 130 Adet Bilboard 879 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,96mx3,45 m-tek taraflı ve ışıklı)

e - 34 Adet Mini Raket 26,30 m² (Reklam alanı ölçüsü: 0,53mx0,73m-çift taraflı ve ışıklı)

2 - İhale dokümanı (İdari Şartname ve Sözleşme Taslağı) Büyükşehir Belediyesi 1. katında bulunan vezneye ¨ 500,00 yatırılarak makbuz karşılığında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.

3 - Kent mobilyalarının tamamının yıllık kiralama ve bu alanlara Reklam Asma Hakkı Muhammen Bedeli KDV hariç ¨ 3.344.000,00, 3 yıllık ¨ 10.032.000,00 olup 3 yıllık muhammen bedelin geçici teminatı ¨ 300.960,00 dir.

- İhalede yarışma (artırım) kent mobilyalarının yıllık kiralama ve bu alanlara reklam asma hakkı bedeli üzerinden yapılacaktır.

4 - Bahse konu İhale 22.03.2018 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

5 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge;

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

B) Kanuni İkametgâhı olması;

C) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;

D) Geçici teminat (teminat mektubu verilmesi halinde 2886 sayılı yasaya uygun olarak düzenlenmiş ve LİMİT İÇİ OLACAKTIR) vermesi;

E) İmza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

F) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi;

G) İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SSK Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi, SSK borcu olmadığına dair belge [(2886 SAYILI YASAYA GÖRE) (Ortak Girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır).]

H) İstekli şartnameye uyan veya benzeri özellikler taşıyan bir reklam asma ve kiralama işini “son 10 yıl içinde sözleşmeye dayalı en az 5 yıl süreyle yaptığına dair’’ iş bitirme veya iş durum belgesini ve sözleşmesini, diğer evraklarla birlikte verecektir. Bu iş bitirme veya iş durum belgesindeki reklam alanı, ihale konusu işimizin toplam reklam alanının ilan tarihi itibariyle en az %50’si oranında olacaktır. İsteklilerin iş bitirme veya iş durum belgeleri ilgili kurumunca onaylanmış aslı veya noterce tasdik edilmiş sureti olmalıdır. (Ortak Girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır).

I) Faaliyet konusu içerisinde reklam işini yaptıklarını gösterir Ticaret ve Sanayi Odasından veya bağlı olduğu odadan alınmış resmi belge. (2018 yılında onaylatılmış) Ortak Girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır.

İ) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi verecektir. Geçici teminat pilot ortak tarafından verilecektir.

J) İhale dosyası alındı makbuzu.

K) 2886 SAYILI D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.

6 - Kapalı teklif usulüne göre ihalede teklifler yazılı olarak yapılacaktır.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına (Pazar Mah. Necipbey Cad. No: 35’de mevcut Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Encümen Kalemi’ne) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

2191/1-1


12.500.000 ADET 7 OZ KARTON BARDAK SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

İSTANBUL

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 12.500.000 adet 7 oz karton bardak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığı/İSTANBUL adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - İstanbul adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2117/1-1


TCDD VAN GÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERİLERİNİN 2018 YILI İHTİYACI OLAN 25.000 KG DENİZ DİZEL 1000 SAE 40 NUMARA YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/99520

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD işletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğü. Kale Mah. Eski Ahlat yolu üzeri No: 50   13200 Tatvan/ BİTLİS

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0434 827 80 40    Fax: 0434 827 80 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 40 numara Deniz Dizel 1000 SAE Motor yağı 25.000 Kg.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile (3/g usulü istisna) ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğü Satınalma Bürosuna 20/03/2018 Salı günü saat: 10:00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğü Satınalma bürosunda görülebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinden KDV Dahil 200,00-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2152/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığından:

1 - 8.850.700,00 TL Tahmini satış bedelli, 265.521,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan İrfaniye (Balkan) Mah. 111 ada, 1 parsel nolu 9.834,08 m2.lik arsanın satılması işi.

2 - 2.895,000,00 TL Tahmini satış bedelli, 86.850,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan Ahmet Yesevi Mah. 4121 ada, 12 parsel nolu 1.051,97 m2.lik arsanın satılması işi.

3 - 2.575.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 77.250,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan Balat Mah. 2554 ada, 3 parsel nolu 1.429,22 m2.lik arsanın satılması işi.

4 - 2.275.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 68.250,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan Demirci (Üçevler) Mah. 4764 ada, 5 parsel nolu 1.337,70 m2. lik arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleye konulmuştur.

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 21/03/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,

İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2018 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

www.nilufer.bel.tr

İlan olunur.

2081/1-1


MUHTELİF ARAÇLAR SATILACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen araçların satışı işi Kapalı Zarf Satış Usulü ile ihale edilecektir.

b) Telefon ve faks numarası      :  0344 524 22 04 - 0344 524 22 02

2 - İhale konusu araçların

a) Niteliği, türü, miktarı:

 

Sıra No

Plaka No

Markası

Cinsi

Modeli

Miktarı

1

46 D 2335

FORD

MİNİBÜS

1997

1 Adet

2

46 D 0905

FORD

AMBULANS

1997

1 Adet

3

MBV78015

BANTAM

MOBİL VİNÇ

1978

1 Adet

4

FRK78019

TCM

FORKLİFT

1978

1 Adet

5

FRK82021

CLİMAX

FORKLİFT

1982

1 Adet

6

MBV77008

LORAİN

MOBİL VİNÇ

1977

1 Adet

 

b) Araçların Teslim yeri             :  Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bedeli peşin yatırılarak teslim alınacaktır.

d) İhale usulü                             :  Kapalı teklif-Açık artırım yolu ile

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  05/04/2018 Tarih,  Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi

4 - İhale dokümanı                     :  (Dosya No: 2018/2)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 05/04/2018 tarih, saat 14:00'e kadar Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr'den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

2194/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00.- TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/03/2018 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 10.30'da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1859/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kalecik Köyü İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 7.200.000 Kg yaş çay yükleme ve 12.300.000 nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü İyidere / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/03/2018 günü saat 14:00'e kadar ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü İyidere/RİZE adresinde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1952/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince arsa satış ihalesi 21.03.2018 günü Saat 15.00'de başlayacak olup; Belediye Meclis Salonunda Encümen huzurunda, aşağıda belirtilen sürelerde yapılacaktır.

İhale dosyası 100 (yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

 

No

Mah. / Mevkii

Ada

Parsel

Cinsi

Y. Ençok

M2

Muhammen Bedel/Yıllık TL.

Geçici Teminat Yıllık  TL.

1

Harami

1241

2

Kütle Parsel

50.50

750,00

3.750.000,00

112,500,00

2

Harami

1030

1

Ticaret Merkezi

10.75

3.054,3

3.500.000,00

105.000,00

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A) GERÇEK KİŞİ İSE;

1) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

2) Vergi Levhası veya Vergi Kimlik Belgesi

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı İdare Yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,

5) Dosya alındı makbuzu

B) TÜZEL KİŞİ İSE;

1) Tebligat için ticari ikametgah belgesi,

2) Vergi Levhası

3) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)

4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

5) Dosya alındı makbuzu

C) ORTAK HÜKÜMLER

1) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

3) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, (şirket ve hissedarları)

4) Geçici teminat makbuzu. Satış ihalesi geçici teminat miktarı muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı Yasanın 26. maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir.

5) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

D) ÖDEMELER

1) Arsaların ödemesi 1. taksit peşin geri kalan 11 taksit olarak ödenecektir.

2) 1. taksitle ile diğer masraflar peşin alınır.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte 21.03.2018 günü saat 13:300’dan önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

2147/1-1


KAT KARŞILIĞI ARSA SATILACAKTIR

Atkaracalar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Kıran Mah. Tapunun 204 ada, 2 nolu parselindeki Arsaya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre III-B yapı sınıfına girmekte olup işin tahmin edilen bedeli 2.354.060,00 - (İki Milyon Üç Yüz Elli Dört Bin Altmış) TL'dir.

2 - İhale 21/03/2018 Çarşamba günü saat 14.00'da Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Belediye Fen Memurluğundan 08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler ihaleye katılmak için örneğe uygun Teklif Mektubu ile birlikte;

a) Kanuni İkametgâhı olması, tebligat için adres göstermesi.

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2018 yılı vizeli)

c) Noter tasdikli İmza sirküleri

d) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa)

e) (70.621.80)- TL Geçici teminat Atkaracalar Belediye Başkanlığı veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

f) İsteklilerin, III - B Grubu yapılar başlığında (B-4 Grubu Yapılar başlığında tanımlı konut tipi, İskân Ruhsatında veya İş Bitirme Belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

g) Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h) Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

i) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.

j) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair belge.

k) Teknik personel taahhütnamesi

l) İsteklilerin, teklif mektuplarını istenilen belgelerle birlikte en geç ihale günü ihale saatine kadar Fen Memurluğuna alındı belgesi karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu işin şartnamesi 200,00 (ikiyüz)TL. bedel karşılığında, Belediye Fen Memurluğunda temin edilecektir.

2144/1-1


MTA ARAZİ İŞLERİNDE JEOFİZİK İŞÇİSİ ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:

13 Kişi ile Arazi İşlerinde Jeofizik Etüt İşçisi Çalıştırılması İşi, İşçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2018/108482

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 Kızılcahamam/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 736 12 0 - 0 312 736 12 51

c) Elektronik posta adresi       :  k.hamam@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  13 Kişi ile Arazi İşlerinde Jeofizik Etüt İşçisi Çalıştırılması İşi, İşçilik Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Ankara İli Polatlı İlçesi ve Civarı

c) İşin süresi                           :  İşin süresi 06.04.2018 - 30.09.2018 tarihleri arası 5 Ay 25 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22/03/2018 Perşembe günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- (Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2190/1-1


YAPI VE TESİSLERİN İNŞAASI İLE ALAN DÜZENLEMELERİN YAPILARAK YAPIM-İNŞAAT SÜRESİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE 29 (YİRMİ DOKUZ) YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Antalya Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda bulunan, Beydağları Sahil Milli Parkında tünektepe mevkiinde bulunan ve teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen ve onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesislerin inşaası ile alan düzenlemelerin yapılarak yapım-inşaat süresi de dahil olmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle işletilmesi, Çakırlar serisi 48, Kemer Serisi 1, 2, 3 nolu bölmelerde yer alan teleferik alt, üst istasyon yeri ve teleferik hattından oluşan teleferik tesisinin 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle işletilmesi, sahilde 6 m2 büfe, 24 m2 gölgelik ve 1.000 m2 şezlong alanından oluşan yerin işletilmesi, tüm bu işletme ve tesislerin süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl işletme hakkı bedeli) 1.660.000,00 TL + KDV dir.

3 - İŞİN SÜRESİ

İşletme hakkı devri süresi 29 (yirmi dokuz) yıldır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 35.746.422,00 TL ile artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli 1.660.000,00 TL’nin toplamı olan 37.406.422,00 TL’nin yüzde üçü tutarındaki 1.122.192,66 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ

İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 22.03.2018 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacaktır.

6 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

6.1. İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı

a. Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve T.C. kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet / Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Teklif mektubu

9. Geçici teminat

Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

12. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname

13. İş Deneyimine ilişkin Belge

İstekliler ihale konusu işin yapım ve işletme niteliğine haiz olmasından dolayı hem yapım hem de turistik tesis işletmeciliği konusundaki deneyimlerini kanıtlayan belgeleri birlikte ibraz edecektir.

13.1. Yapım İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi

a. İstekliler yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ihale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde ihale konusu iş ya da benzer işe ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak tahmini yatırım maliyet bedelinin % 70'inden az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi verecektir.

b. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

c. İş ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde diğer ortaklardan iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.

d. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

13.2. İşletme İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi

İstekliler son 10 (on) yıl içinde ve en az 3 (yıl) süreyle dört veya beş yıldızlı otel ya da birinci sınıf tatil köyü (turistik tesis) işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeyi teklifleri kapsamında sunacaktır. Ortak girişimlerde işletme işine yönelik iş deneyim belgesine sahip (turistik tesis işletmeciliği belgesi) iş ortağının ortaklıktaki payının %50’inin üzerinde olması ve pilot/koordinatör ortak olarak belirlenmesi gerekmektedir.

14. Banka Referans Mektubu

a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır.

b. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

15. Bilânço ve Gelir Tabloları

1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

c. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

i. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

v. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

d. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

2. İş hacmini gösteren belgeler

a. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

b. İsteklinin toplam cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

c. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

e. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir.

7 - TEKLİFLERİN DİLİ TÜRKÇEDİR.

8 - İHALE SADECE YERLİ İSTEKLİLERE AÇIKTIR.

9 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 22.03.2018 Perşembe günü saat 15:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İlân olunur.

2153/1-1


ŞANLIURFA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

Şanlıurfa Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                     :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7    Bilkent - Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  +90 312 585 64 92 - +90 312 585 65 22

c) Elektronik Posta Adresi      :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu danışmanlık hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve tutarı          :  Şanlıurfa Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında şartnamelerde belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli bir firmadan alınması olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Teknik Müşavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait şantiyesinde ve Danışman tarafından kurulacak olan şantiye kontrollük ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve diğer tüm giderler, tefriş, büro makinaları, kırtasiye vb. Danışman tarafından karşılanacaktır).

c) İşin başlama ve bitirme

    tarihi                                   :  İşleri’n süresi; 5,5 (beşbuçuk) yıl olup Danışman’a yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde başlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama projelerinin bir kısmı aşaması için, Yüklenici tarafından inşaat ruhsatının alınmasından sonra Proje ’ye ait yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yılı inşaat (yapı denetimi) aşaması ile kabul aşaması (bu aşamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı işletmeye geçişi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına kadar geçecek olan süredir.

3 - İhalenin

a) Usulü                                  :  6428 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü.

b) Yapılacağı yer                    :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara

c) Tarihi ve saati                     :  20.04.2018 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki fiyat teklif formları.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 10.000.000,00 TL’ den az olamaz.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık ortalama cirolarının 8.000.000,00-TL’ den daha düşük olmaması gerekmektedir.

İstekliler, son üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır.

Yabancı İstekliler, bilançolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına, yerli İstekliler halka açık şirketler olmaları durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu statülerde olmayan şirketler için herhangi bir zorunluluk olmayıp bu şirketler de bilançolarını SPK Muhasebe Standartlarına göre düzenleyebilir. Her halükarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ve hakediş gelirlerinin gösterilmesi lazımdır.

İstekliler, ayrıca son üç yıllık dönem ve ihale ilanı tarihindeki durumlarına ilişkin olarak bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşü ve vermiş oldukları son geçici vergi beyannamesinin bir nüshasını sunmalıdır. Geçici vergi beyannamesi uygulamasına tabi olmayan yabancı İsteklilerin bu durumu yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 200.000.000,00 TL ve ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer benzer bir işin veya brüt kapalı inşaat alanı 150.000 m2 olan benzer bir işin veya 500 yatak kapasiteli sağlık tesisi işinin;

Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir.

4.3.2. Personel Durumu Koşulu

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.3. İş Ortaklıklarının Mesleki ve Teknik Yeterliği

4.3.1 ve 4.3.2. maddelerindeki kriterler; iş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Tek sözleşmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işini yapmış olmak.

4.4.2 Tek sözleşmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işi ile birlikte proje, zemin etüd, metraj, keşif vb. işini yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer İş olarak kabul edilecektir.

Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek sunulacaktır.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve işin adı belirtilerek Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 10.000,00.-TL (Onbin TürkLirası) yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

9 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2126/1-1


TEKİRDAĞ SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                     :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat:7 Bilkent - Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  +90 312 585 64 92 - +90 312 585 65 22

c) Elektronik Posta Adresi      :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu danışmanlık hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve tutarı          :  Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında şartnamelerde belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli bir firmadan alınması olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Teknik Müşavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait şantiyesinde ve Danışman tarafından kurulacak olan şantiye kontrollük ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve diğer tüm giderler, tefriş, büro makinaları, kırtasiye vb. Danışman tarafından karşılanacaktır).

c) İşin başlama ve bitirme

    tarihi                                   :  İşleri’n süresi; 4,5 (dörtbuçuk) yıl olup Danışman’a yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde başlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama projelerinin bir kısmı aşaması için, Yüklenici tarafından inşaat ruhsatının alınmasından sonra Projeye ait yer teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yılı inşaat (yapı denetimi) aşaması ile kabul aşaması (bu aşamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı işletmeye geçişi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına kadar geçecek olan süredir.

3 - İhalenin

a) Usulü                                  :  6428 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü.

b) Yapılacağı yer                    :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara

c) Tarihi ve saati                     :  18.04.2018 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki fiyat teklif formları.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 6.000.000,00 TL’den az olamaz.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık ortalama cirolarının 5.000.000,00-TL’ den daha düşük olmaması gerekmektedir.

İstekliler, son üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir.  Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır.

Yabancı İstekliler, bilançolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına, yerli İstekliler halka açık şirketler olmaları durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu statülerde olmayan şirketler için herhangi bir zorunluluk olmayıp bu şirketler de bilançolarını SPK Muhasebe Standartlarına göre düzenleyebilir. Her halükarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ve hakediş gelirlerinin gösterilmesi lazımdır.

İstekliler, ayrıca son üç yıllık dönem ve ihale ilanı tarihindeki durumlarına ilişkin olarak bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşü ve vermiş oldukları son geçici vergi beyannamesinin bir nüshasını sunmalıdır. Geçici vergi beyannamesi uygulamasına tabi olmayan yabancı İsteklilerin bu durumu yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 60.000.000,00 TL ve ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer benzer bir işin veya brüt kapalı inşaat alanı 30.000 m2 olan benzer bir işin veya 200 yatak kapasiteli sağlık tesisi işinin;

Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir.

4.3.2. Personel Durumu Koşulu

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.3. İş Ortaklıklarının Mesleki ve Teknik Yeterliği

4.3.1 ve 4.3.2. maddelerindeki kriterler; iş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Tek sözleşmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işini yapmış olmak.

4.4.2. Tek sözleşmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işi ile birlikte proje, zemin etüd, metraj, keşif vb. işini yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer İş olarak kabul edilecektir.

Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek sunulacaktır.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve işin adı belirtilerek Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 10.000,00.-TL (Onbin TürkLirası) yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

9 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2127/1-1


KÜTAHYA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

Kütahya Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                     :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  +90 312 585 64 92 - +90 312 585 65 22

c) Elektronik Posta Adresi      :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu danışmanlık hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve tutarı          :  Kütahya Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında şartnamelerde belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli bir firmadan alınması olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Teknik Müşavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait şantiyesinde ve Danışman tarafından kurulacak olan şantiye kontrollük ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve diğer tüm giderler, tefriş, büro makinaları, kırtasiye vb. Danışman tarafından karşılanacaktır).

c) İşin başlama ve bitirme

     tarihi                                  :  İşleri’n süresi; 4,5 (dörtbuçuk) yıl olup Danışman’a yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde başlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama projelerinin bir kısmı aşaması için, Yüklenici tarafından inşaat ruhsatının alınmasından sonra Proje ’ye ait yer teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yılı inşaat (yapı denetimi) aşaması ile kabul aşaması (bu aşamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı işletmeye geçişi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına kadar geçecek olan süredir.

3 - İhalenin

a) Usulü                                  :  6428 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü.

b) Yapılacağı yer                    :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7   Bilkent - Çankaya/Ankara

c) Tarihi ve saati                     :  16.04.2018 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki fiyat teklif formları.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 7.000.000,00 TL’den az olamaz.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık ortalama cirolarının 5.000.000,00-TL’ den daha düşük olmaması gerekmektedir.

İstekliler, son üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır.

Yabancı İstekliler, bilançolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına, yerli İstekliler halka açık şirketler olmaları durumunda Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu statülerde olmayan şirketler için herhangi bir zorunluluk olmayıp bu şirketler de bilançolarını SPK Muhasebe Standartlarına göre düzenleyebilir. Her halükarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ve hakediş gelirlerinin gösterilmesi lazımdır.

İstekliler, ayrıca son üç yıllık dönem ve ihale ilanı tarihindeki durumlarına ilişkin olarak bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşü ve vermiş oldukları son geçici vergi beyannamesinin bir nüshasını sunmalıdır.  Geçici vergi beyannamesi uygulamasına tabi olmayan yabancı İsteklilerin bu durumu yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000,00 TL ve ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer benzer bir işin veya brüt kapalı inşaat alanı 50.000 m2 olan benzer bir işin veya 300 yatak kapasiteli sağlık tesisi işinin; 

Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir.

4.3.2. Personel Durumu Koşulu

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.3. İş Ortaklıklarının Mesleki ve Teknik Yeterliği

4.3.1 ve 4.3.2. maddelerindeki kriterler; iş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Tek sözleşmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işini yapmış olmak.

4.4.2. Tek sözleşmeye dayalı olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II veya B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işi ile birlikte proje, zemin etüd, metraj, keşif vb. işini yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer İş olarak kabul edilecektir.

Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek sunulacaktır.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve işin adı belirtilerek Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 10.000,00.-TL (Onbin TürkLirası) yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent-Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

9 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2128/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir Defterdarlığından:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

 

Sıra No

İli-İlçesi

Kasabası

Cinsi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Satışa Esas Tah. Bedeli (TL)

Geçici Teminatı

İhalenin Tarihi

İhalenin Saati

1

Nevşehir-Merkez

Uçhisar

Arsa

---

15779

694,82

Tam

Tercihli kullanım alanı

3.040.000,00 TL

304.000,00 TL

22.03.2018

11:00

 

1 - Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre satış ihalesi Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.

2 - İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmaz bulunduğu yerde gösterilecektir.

3 - Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,

b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi: Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)

c) Özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tasdikli vekâletname ve imza sirkisünü ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.

5 - Hazine'ye ait taşınmazın satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.

6 - İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına aittir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İrtibat tel: 03842131704

İlan olunur.

1913/1-1


TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE BERTARAF EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların “tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” kapsamında sterilizasyon tesisi kurularak halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi işletmeciliği işi 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (i) fıkrası ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 21/03/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c) Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

f) Benzer İş olarak, istekliler son 10 (on) yıl içinde en az bir ve en az 1.000.000 (birmilyon) nüfusa sahip il sınırları dahilinde, Tıbbi Toplama, Taşıma Hizmetleri Sterilizasyon Tesis İnşaatı yaparak kurulum ve montajını sağlama ve tıbbi atık sterilizasyon tesis işletmeciliği işi konusunda deneyimli olduğunu gösterir yetkili makamlardan alınan belgelerin aslını teklif dosyasında sunacaklardır. Ortak girişimlerde firmalardan pilot firmanın iş bitirme/iş durum veya referans belgesi olması yeterli olacaktır.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 21/03/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

 

Mevkii

Cinsi

KDV Dahil 10 Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Ek Teminat

Oymaağaç-Kıraçlı

Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Tıbbi Atıkların Sterilize Edildikten Sonra Bertaraf Edilmesi İşletmeciliği

7.200.000,-TL

216.000,00-TL

500.000,00-TL

 

İlan olunur.

2151/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İncirliova Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından; Ekli listede belirtilen 1 Adet taşınmaz satışa çıkarılacaktır. İhale, İncirliova Belediye Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Arttırma Usulü” suretiyle yapılacaktır. Şartname İncirliova Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücreti mukabilinde alınabilir.

MADDE 2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 3 - İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 4 - İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

MADDE 5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 6 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi,

Nüfus cüzdan sureti,

Islak imzalı Sabıka Kaydı,

Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Doküman Bedeli yatırmış olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Doküman Bedeli yatırmış olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

MADDE 7 - Geçici teminat: Belirlenen muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 8 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 9 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

Tedavüldeki Türk Parası

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

MADDE 10 - Teminatların teslim yeri: Teminatı nakit olarak ödeyecek olanlar, parayı doğrudan Belediye’ye ödeyecek ve karşılığında makbuz alacaklardır. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

MADDE 11 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler sözlü olarak belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NCA SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Niteliği

Satılacak Taşınmazın Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

İSTİKLAL

0

9430

2.111,59 m²

BENZİNLİK + LPG ARSASI

2.502.235,00 TL

75.067,00 TL

20.03.2018

10:30

2155/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 22/03/2018 Perşembe günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesinde Bulunan Arsalar

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay

Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici Teminat TL

12531

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.422,04

1

1

3.422,04

1.150,00

3.935.346,00

118.061,00

12531

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.422,08

1

1

3.422,08

1.150,00

3.935.392,00

118.062,00

12533

2

Konut

E=2.50

3.148,65

1

1

3.148,65

950,00

2.991.217,50

89.737,00

12533

3

Konut

E=2.50

3.441,35

1

1

3.441,35

950,00

3.269.282,50

98.079,00

12533

4

Konut

E=2.50

4.988,76

1

1

4.988,76

950,00

4.739.322,00

142.180.00

12535

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

2.857,80

1

1

2.857,80

1.225,00

3.500.805,00

105.025,00

12535

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.011,80

1

1

3.011,80

1.200,00

3.614.160,00

108.425.00

12536

2

Konut

E=2.50

3.388,44

1

1

3.388,44

950,00

3.219.018,00

96.571,00

12536

3

Konut

E=2.50

3.686,21

1

1

3.686,21

950,00

3.501.899,50

105.057,00

12537

2

Konut

E=2.50

3.921,87

1

1

3.921,87

950,00

3.725.776,50

111.774,00

12537

3

Konut

E=2.50

4.481,68

1

1

4.481,68

950,00

4.257.596,00

127.728,00

12538

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.600,77

1

1

3.600,77

1.225,00

4.410.943,25

132.329,00

12538

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.819,49

1

1

3.819,49

1.200,00

4.583.388,00

137.502,00

12539

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.496,04

1

1

3.496,04

1.250,00

4.370.050,00

131.102,00

12539

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.572,41

1

1

3.572,41

1.250,00

4.465.512,50

133.966,00

12544

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.467,26

1

1

3.467,26

1.250,00

4.334.075,00

130.023,00

12544

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.584,95

1

1

3.584,95

1.250,00

4.481.187,50

134.437,00

12546

2

Konut

E=2.50

2.731,59

1

1

2.731,59

1.000,00

2.731.590,00

81.948,00

12546

3

Konut

E=2.50

2.882,77

1

1

2.882,77

1.050,00

3.026.908,50

90.808,00

12546

4

Konut

E=2.50

2.894,09

1

1

2.894,09

1.075,00

3.111.146,75

93.335,00

12546

5

Konut

E=2.50

2.742,36

1

1

2.742,36

1.025,00

2.810.919,00

84.328,00

12548

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.816,73

1

1

3.816,73

1.250,00

4.770.912,50

143.128,00

12548

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.908,89

1

1

3.908,89

1.250,00

4.886.112,50

146.584,00

12550

1

Konut

E=2.50

5.593,38

1

1

5.593,38

950,00

5.313.711,00

159.412,00

12551

2

Konut

E=2.50

2.369,17

1

1

2.369,17

1.050,00

2.487.628,50

74.629,00

12551

3

Konut

E=2.50

2.460,70

1

1

2.460,70

1.100,00

2.706.770,00

81.204,00

12551

4

Konut

E=2.50

2.476,74

1

1

2.476,74

1.125,00

2.786.332,50

83.590,00

12551

5

Konut

E=2.50

2.385,11

1

1

2.385,11

1.075,00

2.563.993,25

76.920,00

12554

2

Konut

E=2.50

2.903,88

1

1

2.903,88

1.100,00

3.194.268,00

95.829,00

12554

3

Konut

E=2.50

2.932,44

1

1

2.932,44

1.125,00

3.298.995,00

98.970,00

12554

4

Konut

E=2.50

2.643,37

1

1

2.643,37

1.150,00

3.039.875,50

91.197,00

12554

5

Konut

E=2.50

2.615,07

1

1

2.615,07

1.125,00

2.941.953,75

88.259,00

12555

1

Ticaret+ Konut

Taks:0,40 Kaks: 2,40

3.789,23

1

1

3.789,23

975,00

3.694.499,25

110.835,00

 

Arsaların satış bedelinin % 50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satın alınan bedel üzerinden %3 indirim yapılacaktır.

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 22/03/2018 Perşembe günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

1998/1-1


TUZLA AYDINTEPE MAHALLESİ YEŞİLDERE CADDESİ FATİH SULTAN MEHMET PARKI ALANINDA PARK ALANI TESİSİ İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: İstanbul İli, Tuzla İlçesi Aydıntepe Mahallesi, Yeşildere Caddesi üzerinde Belediyemiz Lehine Park Alanı Olarak Terki Yapılan Fatih Sultan Mehmet Parkı alanında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 10 (On) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işlet modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile iş bu ihale şartnamesinin ekinde mevcut projeye uygun olarak Park Alanı Tesisi yapım işi ihalesidir.

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 20.03.2018 Salı günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00-(İkibinbeşyüz) TL. bedel ödenerek alınabilecektir.

4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.

5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için işletme bedeli olan 18.000,00- (Onsekizbin) TL + KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 228.000,00- (İkiyüzyirmisekizbin) TL. + KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30’u olan 5400,00- (Beşbindörtyüz) TL’dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)

C. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,

a. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

D. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi adına vekaleten katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30’u geçici teminat,

H. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi",

İ. Bu şartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,

8 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5l/g maddesi uyarınca 50 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;

9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usulle yapılır.

10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler İhale Günü ve saatinde İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına Tuzla Belediye Başkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 228.000,00- (İkiyüzyirmisekizbin) TL + KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

DÖNEM/YILLAR

YILLIK İŞLETME BEDELİ

TOPLAM SÜRE (YIL)

TOPLAM İŞLETME BEDELİ

YILLIK HESAP DEĞERLERİ

1. ve 2. yıllar arası (2. Yıl dahil)

18.000.00 TL + KDV

2

  36,000.00 TL + KDV

0.0789473684

3. yıl ila 4.yıl arası (4. Yıl dahil)

20,400.00 TL + KDV

2

  40,800.00 TL + KDV

0.0894736842

5.yıl-6. yıl arası (6. Yıl dahil)

22,800.00 TL + KDV

2

  45,600.00 TL + KDV

0.1000000000

7.yıl-8 yıl arası (8.yıl dahil)

25,200.00 TL + KDV

2

  50,400.00 TL + KDV

0.1105263158

9. yıl ila 10. Yıl arası (10. Yıl dahil)

27,600.00 TL + KDV

2

  55,200.00 TL + KDV

0.1210526316

                                                                                          TOPLAM

10

228,000.00 TL + KDV

 

 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 10 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Herdönem içerisinde her yıl için işletme bedeli ‘Türkiye İstatistik Kurumu’ tarafından açıklanan 'ÜFE' Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış ‘ÜFE’ artışından düşük ise ‘ÜFE’ endeksine göre yükseltilecektir.

2193/1-1