2 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30348

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Güler ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı

VAKFEDENLER: Atila Erkut.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.02.2018 tarihinde kesinleşen 26.12.2017 tarihli ve E: 2017/399, K: 2017/430 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Bilim ve aklın, uluslararası hukuk ve insan haklarının hakim olduğu, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde başarısını kanıtlamış, çalışkan ve büyük bilimsel hedefleri olan ama maddi yetersizlikler dolayısıyla bu hedeflerine ulaşmakta güçlükleri olan insanların imkanlar nispetinde yollarını açmak ve onlara fırsat ve maddi destek vererek ülkemizde bilim adamı yetişmesine katkı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Atila Erkut, Ümit Doğan, Işık İnağ, Gülhan Yüksel, Yağmur Can İnağ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı ve hakları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1920/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

Unvan

Der.

Fakülte/Rektörlük/ Myo/Yo

Bölüm

Anabilim Dalı

Açıklama

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

 

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

1896/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Drc

Adet

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Tekstil Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

1937/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Profesör kadrosuna ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör ve Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü Aranan Şartlar;

• Tıp Fakültesi mezunu olup İhtisasını Psikiyatri alanında yapmış olmak. Psikanaliz ve Klinik vaka Süpervizyonu konusunda deneyimli olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Aranan Şartlar;

• Tıp Fakültesi mezunu olmak, Nöroloji Uzmanı olmak, Beyin Damar Hastalıkları ve Elektro Fizyoloji alanlarında çalışmaları bulunmak.

Adayların;

* Özgeçmiş(YÖK Formatında)

* 1 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım, Doçent adaylar 4 takım)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (02.03.2018-16.03.2018 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Son başvuru tarihi 16.03.2018)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Prof.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup İhtisasını Psikiyatri alanında yapmış olmak. Psikanaliz ve Klinik vaka Süpervizyonu konusunda deneyimli olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Nöroloji Uzmanı olmak, Beyin Damar Hastalıkları ve Elektro Fizyoloji alanlarında çalışmaları bulunmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres   : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        : 0216 4524585-86/1158

Fax       : 0216 452 87 17

1921/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİ HAKKINDA İLAN

02.06.2016 tarih ve 29730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zerkon Beton ve Yapı Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve bu Şirketin sermayesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı 17656250192 T.C. kimlik numaralı Mahmut Dağdeviren’in 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde 2016/3041 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi verilen 05/10/2016 tarihli karar ile “… dava konusu işlemin … yürütülmesinin durdurulmasına …” karar verilmiş ve bu karara istinaden yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin ilan 23/11/2016 tarih ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 09/12/2016 tarih ve Y.D itiraz No:2016/207 sayılı karar ile “…. yürütmenin durdurulması isteminin reddine ” karar vermiş ve bu karara istinaden yasaklama kararının kaldığı yerden devam edeceğine ilişkin ilan 04/01/2017 tarih ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Daha sonra Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından 14/04/2017 tarihli ve 2017/1270K sayılı karar ile söz konusu yasaklama işleminin iptaline karar verilmiş ve bu karara istinaden yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin ilan 09/06/2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mezkur davada son olarak Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 14/04/2017 tarihli ve 2017/1270K sayılı idari işlemin iptali kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 29/12/2017 tarih ve 2017/696E, 2017/1114K sayılı karar ile “… davalı idarenin istinaf başvurusunun KABULÜNE, Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen iptal kararın KALDIRILMASINA, … davanın REDDİNE” kesin olarak karar vermiş olup, Zerkon Beton ve Yapı Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve bu Şirketin sermayesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı  17656250192   T.C. kimlik numaralı Mahmut Dağdeviren hakkındaki 1 (Bir) yıllık yasaklama süresinin 02.06.2016-23/11/2016 ve 04/01/2017-09/06/2017 tarihleri arasında geçen süreden arta kalan 1 ay 4 günlük sürenin bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kaldığı yerden devam edeceği duyurulur.

Bu yasaklamanın kaldığı yerden devam kararı, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren başlar.

İlgililere duyurulur.

1955/1-1


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 08.02.2018 - 199                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.02.2018 - 3104                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kuruköprü Mahallesinde ve III. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan, tapunun 2306, 2351, 2367 parsel numaralarında, özel mülkiyet adına kayıtlı konutların 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı gruplarının “II. Grup” olarak belirlenmesine,  söz konusu 2306, 2351 ve 2367 parsellerinin fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince verilmesine karar verildi.

 

1860/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 08.02.2018 - 199                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.02.2018 - 3091                                          KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kemeraltı Mahallesi, Sokubaşı Sokağı No: 9 da, sit dışında bulunan, tapunun 7651 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ali Hoca Vakfı ve Maliye Hazinesine ait, Ali Hoca Caminin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, kararımız eki tescil fişinin ve 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde belirlenen koruma alanı sınırının uygun olduğuna, koruma alanı içerisinde yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınmasına, tescil işlemlerinin “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” in 8.maddesi doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine,

Ali Hoca Caminin onarımına yönelik projeler ile yapılması istenen yağmur ızgarasına ilişkin detay çizimlerin de hazırlanarak Kurulumuza sunulması durumunda konunun değerlendirilebileceğine karar verildi.

 

1861/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 08.02.2018 - 199                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.02.2018 - 3090                                          KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Karacaoğlu ve 1. Eskişehir Mahallerinde, tapunun 1756 ada 3,4 parsel, 1757 ada 10 parsel, 1759 ada 3,4,5,6 parsel, 4857 ada 1,2,3,4,6 parsellerinde kayıtlı alanda tespit edilen “Roma Dönemi Yapı Kalıntısının”; 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral harita ile sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli koordinatlı harita üzerinde işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Karacaoğlu ve 1. Eskişehir Mahallerinde “Roma Dönemi Yapı Kalıntısının” bulunduğu 1756 ada 3,4 parsel, 1759 ada 4,5 parsel 4857 ada 1,2,3,4,6 parsellere “tamamı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” 1757 ada, 10 parsel, 1759 ada 3,6 parsellere ise “bir kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin, pafta ve fen klasörü ile tapu  kütüğü beyanlar hanesine tapu ve kadastro Müdürlüklerince  verilmesine, söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1. Derece Arkeolojik Sit alanlarına ilişkin koruma kullanma koşullarının geçerli olduğuna  karar verildi.

 

1862/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                              06.22.9

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2018-234                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2018-3081                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Tescilli Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaştırılması istemi üzerine Ankara İli, Evren İlçesi sınırlarında tespiti yapılan Ilgıyer Mevkii Düz Yerleşimi’nin III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının sayısallaştırılması ve koordinatlandırılmasına ilişkin 19.12.2017 tarih ve 4970 sayılı uzman raporu ve ekleri, kadastral haritası, 1/25000 ölçekli koordinatlı pafta, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Evren İlçesi sınırları içerisinde 3492 numaralı parselde yer alan ve mülga Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.06.2010 tarih ve 5141 sayılı kararı ile tescilli Ilgıyer Mevkii Düz Yerleşimi III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının işaretlendiği 1/25000 ölçekli koordinatlı paftasının, 1/5000 kadastral haritasının onaylanmasına, sit sınırları içerisinde kaldığı anlaşılan taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesine şerh konulmasına, söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesindeki koşulların "geçiş dönemi yapılanma koşulu" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

1863/1-1

—————

BALIKESİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             10.14.30

Toplantı Tarihi ve No    : 24/01/2018-10                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24/01/2018-160                                            BALIKESİR

Balıkesir İli, Savaştepe İlçesi, Sarıbeyler Mahallesi, Furuncuktepe Nekropol alanının I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Balıkesir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.10.2017 tarih ve 88575701-168.01/3884 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.11.2017 tarih ve 59672249-168.01-10.14.30/350 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 20.11.2017 tarih ve 18031414-045-246605 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığının 22.11.2017 tarih ve 12408311-752/E.391119 sayılı yazısı, Kültür ve  Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23.11.2017 tarih ve 35698499-308.02 (SİT10) E.245877 sayılı yazısı, Balıkesir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 33508077-252.02.01-E.9750 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 20.12.2017 tarih ve 97880894-203.99-E.30098 sayılı yazısı, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 22.01.2018 tarih ve E.46538 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Savaştepe İlçesi, Furuncuktepe Nekropol alanının I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Balıkesir Kuvay-ı Milliye Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı rapor ve eki belgeler doğrultusunda, Nekropol alanının sınırları kararımız eki 1/25.000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; kararımız eki sit fişi ve şerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına; tescil edilen I. derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

1864/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 14.02.2018-173                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.02.2018-2990                                           ERZURUM

Prof. Dr. Alparslan CEYLAN başkanlığındaki bir ekip tarafından Erzurum ve Erzincan İlleri ile ilçelerinde 2015 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışmalarına ilişkin olarak hazırlanan raporların gönderildiği ve gerekli işlemlerin yapılması hususundaki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.06.2016 tarihli ve 121177 sayılı yazısı gereği Erzurum Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının yerinde yapmış olduğu incelemede; Erzincan İli, Otlukbeli İlçesi sınırları içerisinde kadastro harici alanda tespit etmiş oldukları Kalecik Tepe Yerleşiminin I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi hususundaki 2017/641 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Otlukbeli İlçesi sınırları içerisinde kadastro harici alanda bulunan Kalecik Tepe Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

1865/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 14.02.2018-173                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.02.2018-2988                                           ERZURUM

Prof. Dr. Alparslan CEYLAN başkanlığındaki bir ekip tarafından Erzurum ve Erzincan İlleri ile ilçelerinde 2015 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışmalarına ilişkin olarak hazırlanan raporların gönderildiği ve gerekli işlemlerin yapılması hususundaki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.06.2016 tarihli ve 121177 sayılı yazısı gereği Erzurum Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının yerinde yapmış olduğu incelemede; Erzincan İli, Otlukbeli İlçesi, Otlukbeli Mahallesi, Turnatepe Mevkiinde tespit etmiş oldukları Kalecik Tepe Yerleşiminin I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi hususundaki 2017/641 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Otlukbeli İlçesi, Otlukbeli Mahallesi, Turnatepe Mevkiinde bulunan Telliçayır Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 

 

1866/1-1