25 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30343

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:

1 - Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, F21 pafta, 157 ada, 7 parsel 9.912,83 m² yüzölçümlü Eyüpsultan Belediyesi’ne ait taşınmaz 15.03.2018 tarihi Perşembe günü saat 10:30’da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın İmar Durumu:

Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez mahallesi 157 ada 7 parsel nolu taşınmaz 23.11.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı'nın 21.06.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylı planında ayrık nizam Hmax = 5 kat; E = 1,10 olmak üzere kısmen konut alanında, kısmen dere koruma, kısmen dere, kısmen park, kısmen kültürel tesis alanı içinde kalmaktadır. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde imar uygulama alanı içerisinde kalmakta olup henüz imar uygulaması tamamlanmamıştır.

2 - Muhammen bedeli 49.564.150,00 TL’dir.

3 - İhaleye ait geçici teminat bedeli 1.486.924,50- TL’dir.

4 - İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesini almak zorunludur.

6 - Müracaatlar en geç 15.03.2018 Perşembe günü ihale saati 10:30’a kadar Plan ve Proje Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

7 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

1669/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Tarihi          : 14.03.2018 - 14:00

İKN                     : 2018/71360

1 - YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR. Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.000.000 Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Adres: Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü Merkez/Rize adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları Teklif Mektuplarını en geç 14/03/2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Selimiye Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Selimiye Köyü / Merkez / Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Posta yoluyla gönderilenler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme ve nakliye işine tek teklif vereceklerdir. (Kısmi teklife kapalıdır)

9 - İhale Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1554/1-1