24 Şubat 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30342

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Arhavi/ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Azaklıhoca Köyü Yeniköy Mevkii No:50 Merkez/RİZE


ÖĞRENCİ YURDU İNŞA EDİP KREDİ VE YURTLAR KURUMUNA KİRALANMAK ÜZERE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE İPTAL İLANI

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "19 adet Pendant Sistemi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00   TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/03/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1813/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Arhavi/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.560.000 Kg Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20 artar-azalır Opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü/Arhavi

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif Mektuplarını en geç 08/03/2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Arhavi Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Arhavi adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Teklif mektupları aynı gün ve saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV Hariç % 6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1552/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Azaklıhoca Köyü Yeniköy Mevkii No:50 Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 5.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL.bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Azaklıhoca Köyü Yeniköy Mevkii No: 50 Merkez/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07/03/2018 günü saat 14.00’e kadar Azaklı Çay Fabrikası Azaklıhoca Köyü Yeniköy Mevkii No: 50 Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1398/1-1


ÖĞRENCİ YURDU İNŞA EDİP KREDİ VE YURTLAR KURUMUNA KİRALANMAK ÜZERE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE İPTAL İLANI

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

28/01/2018 tarihli ve 30315 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan; 28.02.2018 tarihinde saat 14:00’da yapılması planlanan Öğrenci Yurdu İnşa Edip Kredi ve Yurtlar Kurumuna Kiralanmak Üzere İrtifak Hakkı Tesisi İhalesi Teknik Şartnamede düzeltilmesi lüzum görülen hususlar olduğu; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 15. Maddesinin 2. fıkrasına göre; Şartnamelerde tekniği uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonların ilgili idareye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi ertelemesi veya iptal edilmesi durumunda ihalenin, yeniden düzenlenecek şartnameye ve 19. Madde uyarınca yapılacak ilana göre yürütülmesi gerekir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesindeki düzenleme uyarınca; ihale komisyonlarının gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduklarından komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesin olduğu gerekçesiyle İhale İptal edilmiştir.

1807/1-1