20 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30338

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


35 KALEM MUHTELİF MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kıyıcık/Of/TRABZON


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU TİM YERALTI ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT TEÇHİZATI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kurtalan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


35 KALEM MUHTELİF MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 35 kalem muhtelif mobilya, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/02/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1565/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kıyıcık/Of/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.400.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu Maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kıyıcık/Of/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Kıyıcık/Of adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif mektuplar kabul edilemez.

6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir.

1521/1-1


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2018/70589

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 216 337 82 14 - 0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi               : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: H. Paşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü bünyesindeki, yol ve iş makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlar için 1 (bir) yıl süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satış istasyonlarından, 330.000 litre Motorin (Dizel) temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 02.03.2018 tarih ve saat: 14.30’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 02.03.2018 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 11. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1547/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası                   :  (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                                  Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)-

Niteliği - Türü - Miktarı

İKN

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Hafif Vasıta Park sahasında bulunan araçların kullandırılması için 35 kişi ile Şoförlük hizmeti alımı işi

2018/73511

2018/251

12/03/2018 saat:14:00

730 gün

 

b) Yapılacağı yer                                    :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                         :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa

4 - İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 200,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1597/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                                  Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)-

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1

Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından İdare ve Piyasa kamyonlarına 2.000.000 ton kömür yüklenmesi işi.

2018-76031

2018-258

08.03.2018

14:00

360 gün

 

b) Yapılacağı yer                                    :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                         :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1598/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU TİM YERALTI ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT TEÇHİZATI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel : 0 372 252 40 00 (70 hat)

                                                                  Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Kozlu TİM Yeraltı Esnek Mekanize Tahkimat Teçhizatı

1 Set

(170 metre)

 

b) Teslim yeri                                         :  Yerli yükleniciler için: Kozlu TİM Müdürlüğü Karo Sahası

                                                                  Yabancı yükleniciler için: CIF Zonguldak

c) Teslim tarihi                                       :  Yerli yükleniciler için Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür.

                                                                  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  25.04.2018 Çarşamba saat 15:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

- Tüm makine-teçhizat ve aksesuarlar; Hidrolik ünite ekipmanları, Şiltler ve Hidrolik Direkler Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te belirtilen I. Grup anti grizu teçhizat kategorisine uygun akredite kuruluşlardan alınmış ATEX sertifikalı olacak, sertifika teklifle birlikte ya da örneği teklifte verilmek şartıyla aslı malzemenin teslimi aşamasında verilecektir.

Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 Maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 Maddesine uygun olarak sunulacaktır.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 250,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25.04.2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1568/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Orhaniye Mahallesi tapulamasına kayıtlı 2762 ada 1 parsel numaralı 1 (bir) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45, 46 ve 47. maddeleri gereğince maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 02.03.2017 Cuma günü saat 11:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara

Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a- İkametgâh belgesi,

b- Nüfus cüzdanı örneği,

c- Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d- İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e- Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

ALANI (m²)

NİTELİĞİ

ARSA m² BEDELİ (¨)

TOPLAM

BEDELİ (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (¨)

ORHANİYE

ARSA

2762

1

3.076,00 M²

KÜLTÜREL TESİS ALANI

¨ 70,00.

¨ 215.320,00.

¨ 10.000,00.

 

Atatürk Mah. Ankara Bul. No: 105/1 Kahramankazan 06980 ANKARA

Telefon: (0312)814 53 00 /1220-1227 Faks: (0312) 814 10 12

e-posta: www.kazan.bel.tr

1627/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

KIRŞEHİR

MERKEZ

Yenice

2420

1

7,671.00

Arsa

Okul Alanı

MEB-10415R.24.İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKUL BİNASI- PROJE BEDELİ = (%10 Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 4.350,376.80 TL

KIRŞEHİR

MERKEZ

Aşıkpaşa

5408

2

8.471,00

Arsa

Okul Alanı

MEB-10415R.24.İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKUL BİNASI- PROJE BEDELİ = (%10 Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil) 4.350,376.80 TL

 

 

 

 

 

 

Toplam

8.700.753,60- TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 2)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmazın Rayiç Bedeli (TL)

KIRŞEHİR

MERKEZ

KUŞDİLLİ

4312

1

11.658,00

Arsa

Termal Turizm Alanı

2.914.500,00 TL

KIRŞEHİR

MERKEZ

KUŞDİLLİ

5118

1

23.491,00

Arsa

Termal Turizm Alanı

5.872.750,00 TL

Toplam

8.787.250,00 -TL

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, 27.03.2018 tarihinde saat 14:00’de Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde Müdür odasında pazarlık usulü ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet ilköğretim okul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 8.700.753,60- TL maliyetli, MEB-10415R.24.İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK olmak üzere 2 adet İlköğretim Okul Binası inşaatına karşılık, tablo 2 de belirtilen 2 (iki) adet ve toplam 8.787.250,00-TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 86.496,40-TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Geçici teminat bedeli 1.318.088,00- TL dir.

5 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL’dir.

6 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER :

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler, (toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesi, toplam inşaat bedelinin en az %20’sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri ile şartnamenin 10. maddesinde belirtilen diğer belgeler),

b) Geçici teminat olan 1.318,088 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

1456/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

S.

No

Taşınmaz

No

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhalenin

Tarih

Saati

1

42010107221

KARATAY

TATLICAK

-

ARSA

M29A13D1C

33086

2

21.497,38

18.776,41

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA VE SANAYİ ALANI

5.633.000,00

563.300,00

13.03.2018

09:45

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizasında gösterilen gün ve saatte, Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Odasında dosyasında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

2 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - Satışı yapılan taşınmaz K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

4 - Satışı yapılan taşınmazın ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4’ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

6 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2018 yılı vizeli Ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

7 - İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

8 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

9 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

1436/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kurtalan Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı                                                :  Kurtalan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                                :  Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı No: 142   Kurtalan/SİİRT

c) Telefon No                                         :  484 411 20 10

d) Faks No                                             :  484 411 20 37

e) e-mail adresi                                       :  kurtalanbelediyesi@mynet.com

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kurtalan Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

 

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Saati

Kurtalan

Kıcıman

146

44

1.149,91

Tam

Arsa

İmar Planı içerisinde

542.757,00 TL

16.282,71 TL

Tamamı peşin

10:00

Kurtalan

Kıcıman

146

45

6.417,54

Tam

Arsa

İmar Planı içerisinde

3.029.078,00 TL

90.872,34 TL

Tamamı peşin

14:00

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü                                          :  Kapalı teklif usulü (arttırma)

b) İhalenin yapılacağı adres                    :  Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/SİİRT

c) İhale tarihi                                          :  05/03/2018

d) İhale saati                                           :  1. oturum 10:00 (145 ada 44 nolu parsel)

                                                               :  2. oturum 14.00 (145 ada 45 nolu parsel)

e) İhale komisyonu toplantı yeri             :  Kurtalan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu- Kurtalan / SİİRT

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/ SİİRT

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/ SİİRT

c) İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Kurtalan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 250,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir. İstekliler ayrı ayrı olmak üzere her iki dosyaya da teklif verecekse her dosya içi ayrı ayrı doküman satın almaları ve teklif dosyaları içerisinde sunmaları gerekmektedir

5 - İhale tarihi ve saatleri.

a) Tekliflerin sunulacağı yer                   :  Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/SİİRT

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)    :  05/03/2018

c) Son teklif verme saati (ihale saati)      :  1. oturum için 10:00 (145 ada 44 nolu parsel)

                                                               :  2. oturum için 14.00 (145 ada 45 nolu parsel)

6 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Kurtalan Belediyesine herhangi bir borcu (Su, Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres beyanı

l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan

m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Kurtalan Belediyesine herhangi bir borcu (Su, Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres beyanı

l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan

m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

7 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesine göre hazırlayacakları tekliflerini 05.03.2018 günü Birinci oturuma katılacakların Saat 10:00, İkinci oturuma katılacakların ise saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İstekliler belirtilen arsa satışları için tek bir dosya veya her iki dosya içinde müracaat ede bilirler. Ancak her dosya ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir.

11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.

13 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.

14 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

15 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

İlan olunur.

1605/1-1