18 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30336

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAŞ ÇAY NAKLİYE VE YÜKLEME HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Derepazarı/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çayeli/RİZE


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAŞ ÇAY NAKLİYE VE YÜKLEME HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Derepazarı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL. bedelle (K.D.V. dahil) aşağıda belirtilen banka hesap numarasına yatırılıp alınacak makbuz karşılığında belirtilen adresten temin edilebilir.

- T.C. Ziraat Bankası - DEREPAZARI/RİZE - Hesap No: TR34 0001 0007 8129 3289 8759 85

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü / Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. No: 36   53900 Derepazarı / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Tersane Çay Fabrikası evrak kayıt adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü Derepazarı/RİZE adresinde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1400/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çayeli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2018 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Sabuncular Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - İhale kısmi teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1321/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu: Aşağıda bilgileri verilen Kocasinan İlçesi, Yavuzselim Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm Alanındaki arsalar üzerine,  3 Blok (A, B ve C olmak üzere) bina inşaatlarının kat karşılığı olarak, aynı gün içerisinde ayrı ayrı yapım işinin ihalesidir.

 

S.

Mevki

Ada

Parsel

Blok Adı ve Bağımsız Bölüm Sayısı

İnşaat Alanı m2

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yavuzselim Mh.

7751

1

A (73 daire + 2 dükkan)

11.792,67

10.322.000,00-TL

309.660,00-TL

06.03.2018

14:00

2

Yavuzselim Mh.

7752

1

B (73 daire + 2 dükkan)

11.792,67

10.322.000,00-TL

309.660,00-TL

06.03.2018

14:30

3

Yavuzselim Mh.

7753

1

C (75 daire + 2 dükkan)

11.574,30

10.208.000,00-TL

306.240,00-TL

06.03.2018

15:00

 

Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak No:10 Kocasinan Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. İhale, İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 06.03.2018 SALI günü, 14:00’a kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Yapım ve Hakediş Şefliğine imza karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile aynı gün içerisinde, her bir blok inşaatının ihalesi belirtilen saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00-TL yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, 3 ayrı bloğun da kat karşılığı yapım ihalesine katılmak için kullanabilir.

Madde 5 - Blokların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda yapılması planlanan her bir Blok için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri yapım işiyle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, minimum %3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen Blok için ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.

Ayrıca isteklinin teklif mektubunda idareye üste vermeyi teklif ettiği bedel ihale süresinin son 4 ayında 4 eşit taksitler halinde alınacaktır.

Madde 7 - Ekonomik Kriterler ve İş Deneyim Belgeleri:

7.1) İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

7.2) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

7.3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

7.4) İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

7.5) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya  e-borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

I. İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30’un dan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

II. Muhammen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

III. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat mühendisliği ve mimarlıktır.

IV. Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

V. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

VI. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

VII. İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi yüklenici tarafından verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

İNŞAAT TEKNİKERİ

ŞANTİYE ŞEFİ

EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki unvan) için

TL/Gün

 

MÜHENDİS & MİMAR

TEKNİKER

200

100

Ceza uygulanır.

 

Madde 8 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

8.1) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

8.1.1) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

8.1.2) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

8.1.3) Tebligat için yasal adres bildirimi,

8.1.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

8.1.5) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

8.1.6) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

8.1.7) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

8.1.8) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

8.2) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

8.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi,

8.2.2) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

8.2.3) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

8.2.4) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

8.2.5) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

8.2.6) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

8.2.7) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

8.2.8) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

8.3) Ortak Girişim Olması Halinde;

8.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (8.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (8.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

8.3.2) 2017 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),

Madde 9 - Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:

9.1) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklife esas Pay-Puan cetveli (doldurulmuş/ işaretlenmiş ve imzalanmış olarak) Bu belgeler teklif mektubu (iç zarfın) içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

9.2) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

9.2.1) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

9.2.2) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.), yukarıda (8.1), (8.2) ve (8.3) bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.

Madde 10 - İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapımı İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir.

1439/1-1