17 Şubat 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30335

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


30 ADET SU ÜSTÜ SPORLARI PARKUR NOKTALARI BİR BÜTÜN HALİNDE KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


2 KALEM BAY-BAYAN KOL SAATİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇEŞME ALAÇATI HAVALİMANI YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


2 (İKİ) KALEM PVC BORU ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30 ADET SU ÜSTÜ SPORLARI PARKUR NOKTALARI BİR BÜTÜN HALİNDE KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Aşağıda tablo halinde belirtilen 30 adet su üstü sporları parkur noktalarının bir bütün halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle 3.206.000,00 TL + KDV muhammen ve 961.800,00 TL geçici teminat bedelleri üzerinden şartname esasları dahilinde ihale suretiyle 21.09.2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işidir.

İhale Tarihi       : 01.03.2018             

İhale Saati         : 15.00

 

SIRA NO

İLÇESİ

PARKUR ADI

  1

MANAVGAT

Crystal Hotel Admiral Resort Suit & Spa Otel Batısı

  2

MANAVGAT

Euphoria Palm Beach - Sunis Elite Beach Arası

  3

MANAVGAT

Selge Beach - Silence Beach Resort Arası

  4

MANAVGAT

Turan Prince Otel Doğusu

  5

MANAVGAT

Starlight Otel Doğusu

  6

MANAVGAT

İber Otel Palm Garden- Club Nena T.K. Arası

  7

MANAVGAT

 Club Alibey Tatil Köyü Batısı

  8

MANAVGAT

Washington - Lyra Otel Arası

  9

MANAVGAT

Turkuaz Otel Plajı

10

MANAVGAT

Club Voyage-Arcanus Side Resort Otel Arası

11

MANAVGAT

Sorgun Halk Plajı-Club Pacific (Barut Sorgun Sensatori) Arası

12

MANAVGAT

Baklavacı - Blue Waters Otel Arası

13

MANAVGAT

Pegasus World Otel Batısı

14

MANAVGAT

Magic Life Seven Seas Otel Batısı

15

MANAVGAT

Titreyengöl - 1 Sahili

16

MANAVGAT

Kaya Otel Doğusu

17

MANAVGAT

Nashira Otel Doğusu

18

MANAVGAT

Perissia otel Doğusu

19

MANAVGAT

Arum Otel- Sunrise Queen Otel Arası

20

MANAVGAT

Hemera Otel- Defne Star Otel Arası

21

MANAVGAT

Horus Paradise – Sandy Beach Arası

22

MANAVGAT

Side Batı Plaj Batısı

23

MANAVGAT

Side Beach - Side Star Otel Arası

24

MANAVGAT

Miramare Queen - Cesars Otel Arası

25

MANAVGAT

Paloma Beach Otel Plajı Batısı

26

MANAVGAT

Paloma Beach Resort Otel Plajı

27

MANAVGAT

Palm Beach Otel Doğusu

28

MANAVGAT

Febeach Otel Plajı

29

MANAVGAT

Grand Side Otel Plajı Batısı

30

MANAVGAT

Likya World Links Golf Otel Plajı

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde görülebilir ve ihale için 1000 TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.

3 - Söz konusu ihaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve / veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

4.3- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.5- Gerçek kişilerden tebligat için yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belge, adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.6- Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

4.7- İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

4.8- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.9- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,

4.10- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.11- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.12- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.13- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.14- Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

4.15- İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

4.16- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı, istenilecektir.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

7 - İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları.

İlan olunur.

1489/1-1


2 KALEM BAY-BAYAN KOL SAATİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Şahinbey Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyacı 2 Kalem Bay-Bayan Kol Saati, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan marka (Revello-Grand Romanson-Enox) ve teknik özelliklerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname, idari şartnamede belirtilecek hususlar ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/02/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1561/1-1


ÇEŞME ALAÇATI HAVALİMANI YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Dosya No

İhale Konusu

Şartname Satış Bedeli (KDV Dahil)

Geçici Teminat Tutarı

Son Teklif Tarih/Saati

2018/1

Çeşme Alaçatı Havalimanının Şartname eki Proje ve eklerine göre 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar Çerçevesinde yapım, işletim ve devri işi

5.000.-TL

1.000.000.-TL’sı

(veya 5. madde de belirtilen karşılığı)

20/04/2018

09.30

 

1 - Söz konusu işe ait ihale 20/04/2018 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1. Kat Mavi Salonda Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

2 - İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğü 336 no’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasını KDV Dahil 5.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 5.000.- TL’sını DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğü 336 no’lu odaya müracaat ederek dosyalarını alacaklardır.

4 - Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler ve telgrafla/ faksla yapılacak başvurular kabul edilmez.

5 - İsteklilerde aranılacak şartlar Görevlendirme Şartnamesinin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 1.000.000.-TL veya 1.000.000 TL tutarında;

a. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

b. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen (anapara) devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.

6 - Anılan iş 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

7 - İdare uygun teklifi tespit etmede, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler her hangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVLANA BULVARI NO: 32     06330-ETİLER/ANKARA

TELEFON    : (312) 204 27 25 / 204 23 05

FAX              : (312) 213 74 57

e-posta           : koiprj@dhmi.gov.tr

1444/1-1


2 (İKİ) KALEM PVC BORU ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait açık ocak sahasında kullanılmak üzere 2 (iki) Kalem PVC boru temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/68122

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel: 0286-4162001      Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi                  :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                 : www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İşletme Müdürlüğümüze ait açık ocak sahasında kullanılmak üzere 2 (iki) Kalem PVC boru alımı işi.

b) Teslim yeri                                      :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                     :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                 :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                  :  05/03/2018 Pazartesi günü saat 15:00

d) Dosya no                                        :  108-KÇLİ/2018-0062

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 05/03/2018 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1488/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; ‘‘Gürpınar 209 Ada 9 Parsel ve Gürpınar 1862 Ada 3 Parselde Bulunan ve Aşağıda Bilgileri Listelenen Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 01/03/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü her bağımsız bölüm için belirlenen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0212 866 70 00 / 0212 871 15 31

2 - İşin Adı                                                   :  ‘‘Gürpınar Mahallesi 209 Ada 9 Parsel ve 1862 Ada 3 Parselde Bulunan ve Aşağıda Bilgileri Listelenen Bağımsız Bölümlerin Satışı”

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a) İhalenin yapılacağı yer                              :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b) İhale Tarihi                                               :  01/03/2018

c) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat       :  28/02/2018 – 16:00

d) Satılacak Taşınmazlar;

 

Sıra No

Mevkii

Ada/Parsel

Blok

No

Oda Sayısı

Brüt Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Gürpınar

209/9

A1

1

3+1

180,82

397.804,00-TL

11.934,12-TL

10:00

2

Gürpınar

209/9

A2

1

3+1

180,82

379.722,00-TL

11.391,66-TL

10:15

3

Gürpınar

209/9

A2

2

3+1

180,82

379.722,00-TL

11.391,66-TL

10:30

4

Gürpınar

209/9

A3

1

3+1

180,82

379.722,00-TL

11.391,66-TL

10:45

5

Gürpınar

209/9

A3

2

3+1

180,82

379.722,00-TL

11.391,66-TL

11:00

6

Gürpınar

209/9

A4

2

3+1

180,82

385.146,60-TL

11.554,40-TL

11:15

7

Gürpınar

209/9

B3

2

3+1

141,30

310.860,00-TL

9.325,80-TL

11:30

8

Gürpınar

209/9

B4

2

3+1

141,30

310.860,00-TL

9.325,80-TL

11:45

9

Gürpınar

1862/3

B2

23

5+2

178,28

597.238,00-TL

17.917,14-TL

12:00

10

Gürpınar

1862/3

B3

8

3+1

104,85

404.721,00-TL

12.141,63-TL

12:15

 

4 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A. Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C. Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G. Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).

H. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

I. Yer Görme Belgesi.

5 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 28/02/2018 Çarşamba günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

1540/1-1


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - 07.02.2018 tarih ve 37 nolu sayılı Encümen kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:

 

S. No

Mahalle / Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

M.A.E. Mah.

1391

5

640,10

499.278,00

14.978,34

07.03.2018

14.10

2

M.A.E. Mah.

1393

1

1.599,50

1.327.585,00

39.827,55

14.20

3

M.A.E. Mah.

1393

2

975,40

712.042,00

21.361,26

14.30

4

M.A.E. Mah.

1393

4

500,00

365.000,00

10.950,00

14.40

5

M.A.E. Mah.

1393

5

470,80

343.684,00

10.310,52

14.50

6

M.A.E. Mah.

1395

4

515,00

427.450,00

12.823,50

15.00

7

M.A.E. Mah.

1395

5

797,40

661.842,00

19.855,26

15.10

8

M.A.E. Mah.

3044

4

647,94

472.996,20

14.189,89

15.20

9

M.A.E. Mah.

3045

5

740,16

540.316,80

16.209,50

15.30

10

SİTELER Mah.

358

2

690,02

1.828.553,00

54.856,59

15.40

11

SİTELER Mah.

358

5

608,82

1.613.373,00

48.401,19

15.50

12

SİTELER Mah.

358

7

617,62

1.636.693,00

49.100,79

16.00

 

İhale Yeri      : Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ORTAK şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

c) Tebligat için adres beyanı

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 350,00 (Üçyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı Şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:13.50’ a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - İhalede kesinleşen bedeller; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararı, ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede kesinleşen bedelin tamamını peşin ya da taksitli ödeme halinde; yarısını peşin, kalan yarısı 2 ay sonra ödenecektir.

İlan olunur.

1453/1-1