11 Şubat 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30329

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile İmara Uygun Ticaret Fonksiyonlu Yapı yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır.

İLİ                                                :  Şanlıurfa

İLÇESİ                                         :  Haliliye

MAHALLESİ                              :  Paşabağı

CİNSİ                                           :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                   :  5068,54 m²

PAFTA NO                                 :  -

ADA NO                                     :  1195

PARSEL NO                               :  4

TAHMİN EDİLEN BEDEL        :  7.271.104,20 TL

GEÇİCİ TEMİNAT                     :     218.133,13 TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür)

İHALE GÜNÜ                            :  28.02.2018

İHALE SAATİ                            :  10:30

İŞİN ADI                                     :  Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Mazbut Ümmügülsüm Binti Abdullah (Ümmügülsüm Kadın) Vakfı’na ait tapunun 1195 ada, 4 parselinde kayıtlı, 5.068,54 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın imara uygun ticaret fonksiyonlu yapı yapmak şartı ile 21 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama işi

VAKIFLAR MECLİSİ KARARI:  08.01.2018 tarihli 738/4 sayılı kararı

A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili Olarak;

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 08.01.2018 tarihli ve 738/4 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı’na istinaden, Asgari olarak istenilen;

1 - Sözleşme süresinin toplam 21 (yirmibir) yıl olarak belirlenmesi,

2 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihi itibariyle başlatılması,

3 - İşin süresinin başlama tarihinden itibaren 1. (Birinci) yıl aylık kirasının 2.000 TL (İkibin) + (İhale artış oranı) olması; 2. 3.ve 4 yıllar aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın Yurt içi ÜFE on iki aylık ortalaması (Artışa esas Yurt İçi ÜFE oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi, işletme süresi başlangıcı olan (5.) yılın başından itibaren, ekspertiz raporunda aylık 20.930,00 TL olarak hesaplanan kira bedelinin; proje ve inşaat süresi olarak belirlenen önceki 4 (dört) yılın yurtiçi Üfe artışı da dikkate alınarak aylık 24.500,00 (Yirmidörtbinbeşyüz) TL. + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi ve 6.yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi ÜFE oranında artırılarak belirlenmesi,

4 - Yüklenicinin (Yasal bütün sorumlulukları uhdesinde kalması şartıyla) taşınmazın işletmesini kendisi üstlenebileceği gibi, İdarenin iznini almak kaydıyla, ilgili mevzuat kapsamında şahıs ve/veya işletme şirketine devir edebilmesi, kiraya verebilmesi, iş ve kar ortağı alabilmesi,

5 - Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 2 (iki) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, yapı ruhsatının alınması ve takip eden 2 (iki) yıl içerisinde inşaatın tamamlanarak (Toplam: 4 dört yıl) binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,

6 - Değerlendirmeye konu vakıf taşınmaz üzerine yüklenici tarafından haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, yüklenicinin, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

7 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazdan) kamuya terk edilmesi gereken (Yol, yeşil alan vb.) kısmı olması halinde %40 a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40 ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç bedel üzerinden hesaplanarak def’aten yükleniciden tahsil edilmesi,

8 - Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh. Beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, vb.) işlemlerin yaptırılması, yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak Resmi ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması, yer teslim tarihinden, sözleşme süresi sonunda İdareye geri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü görebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesi nezdindeki TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu hesabına 100,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.

D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,

3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,

5) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin %20'sine kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

8) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi,

9) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu Yoktur Belgesi,

10) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili taahhütname,

11) Teknik personel taahhütnameleri,

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini,

13) Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankasındaki TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

14) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,

15) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını koyacakları iç zarfı,

Dış zarf içine koyarak 28/02/2018 günü ihale saati olan 10:30’a kadar Kamberiye Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.

16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

17) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydolunur.

19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1274/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen İzmir Narlıdere Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Mithatpasa Cad. No: 447/C NARLIDERE/İZMİR” adresindeki Narlıdere Belediye Binası 6. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü Açık Artırma suretiyle” yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli TL) olup, Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (3. Kat) temin edilebilir.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm Katı ve Nosu

İmar Durumu

Bağımsız Bölümün Yapı Kullanım Belgesinde Belirtilen Alanı (m²)

Muhammen Bedeli (TL.)

İhale Gün ve Saati

Narlı

6533

6

1. Kat   D:1

İşyeri

205,00

900.000,00

27.02.2018 - 14.00

Narlı

6533

6

1. Kat   D:2

İşyeri

205,00

900.000,00

27.02.2018 - 14.15

Narlı

6533

6

2. Kat  D:4

İşyeri

205,00

950.000,00

27.02.2018 - 14.30

Narlı

6533

6

3. Kat   D:6

İşyeri

205,00

1.000.000,00

27.02.2018 - 14.45

Narlı

6533

6

4. Kat   D:8

İşyeri

205,00

1.100.000,00

27.02.2018 - 15.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmazlar yapı kullanım izin belgesinde belirtildiği üzere 205 m² alanlı olup, Narlı Mahallesinde site içerisinde deniz manzaralı, doğal gaz ısıtmalı, saunası ve havuzlu olan, otoyol girişine çok yakın mesafededir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

5 - Bağımsız Bölümlerin satışı KDV.’den MUAF olup, diğer vergi, resim, harç ve tapu masrafları alıcıya aittir.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

1245/1-1