31 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30318

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇINAR İLÇESİ ANA CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLENMESİ VE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınar Belediye Başkanlığından:


1700 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BİLETLİK KÂĞIT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/44169

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312-458 55 00    Faks: 0 312-458 58 00

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :

 

İlaç Grubu

Sıra No

Cins ve Özellikleri

Ölçüsü (Kg-Lt)

İhtiyaç Miktarı

I - Azol

(Alternatifli)

  1

Flutriafol % 12,5 SC veya

Lt

16.700

  2

Flutriafol % 25 SC veya

Lt

8.350

  3

Epoxiconazol+Carbendazim %12,5+12,5 SC veya

Lt

13.360

  4

Flusilazol % 40 EC veya

Lt

  6.680

  5

Difenoconazol % 25 EC veya

Lt

10.020

  6

Difenoconazol+Propiconazol % 15+15 EC veya

Lt

10.020

  7

Prochloraz + Propiconazol % 40+9 EC veya

Lt

41.750

  8

Tetraconazol %12,5 ME veya

Lt

25.050

  9

Epoxiconazol + Pyraclostrobın %6,25+8,5 SE veya

Lt

50.100

10

Tebuconazole+Trıfloxystrobın % 50+25 WG veya

Kg

  8.350

11

Epoxiconazol+Fenpropimoph % 8,4+25 SE veya

Lt

25.050

12

Azoxistrobin+Difenoconazol % 12,5+ 12,5 SC

Lt

16.700

II - Nitro Bileşikler

(Alternatifli)

1

Chlorothalonil (toz) % 75 WP veya

Kg

  7.800

2

Chlorothalonil (sıvı) % 50 SC

Lt

11.700

III - Dithiokarbamatlar (Alternatifli)

1

Maneb % 80 WP veya

Kg

25.600

2

Mancozeb % 80 W

Kg

25.600

 

b) Teslim yeri                         :  Susurluk Şeker Fabrikası Karacabey Ziraat Bölge Şefliği Ambarı.

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 20.04.2018 tarihidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  15.02.2018 tarihi, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler TL/Tk.100.00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 15.02.2018 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

990/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Merkez İlçe Kılavuz Mahallesi 5898 ada 1 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine (5/8) ve Sivas Belediyesine (3/8) ait olan 8.000,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz malın tamamı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle satılacaktır.

2 - Taşınmazın muhammen bedeli 8.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 240.000,00 TL’dir.

3 - İhale, İl Encümenince, 13 Şubat 2018 Salı günü Saat: 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.

5 - İSTEKLİLERİN: İhale için, aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarfını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İç Zarf (Teklif Zarfı)

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)

c) Tebliğe esas ikamet belgesi,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,

e) İstekli tüzel kişilik ise yılı içinde alınan bağlı olduğu oda kaydı ile Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

g) Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)

6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

896/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Muhtelif Paslanmaz Sac Levha Malzeme (10 Kalem) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/33577

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  CUMHURİYET CADDESİ 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 275 35 30 - 356 275 35 39

c) Elektronik Posta Adresi      :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  10 Kalem Paslanmaz Sac Levha-Sae 304

b) Teslim yeri                         :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                        :  İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  13/02/2018 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

957/1-1


ÇINAR İLÇESİ ANA CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLENMESİ VE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Çınar ilçesi ana cadde ve sokakların düzenlenmesi ve parke taşı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/26673

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23    21750 ÇINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası      :  4125112178 - 4125112161

c) Elektronik Posta Adresi         :  cinarbelediye@mynet.com

ç) İhale dokümanının

   görülebileceği internet adresi  :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çınar İlçesi ana cadde ve sokakların düzenlenmesi ve parke taşı yapım işi.

                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  Çınar/Diyarbakır

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Çınar Belediyesi 2. Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  22.02.2018 - 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) Altyapı İşleri V. Grup: Karayolları (Altyapı + Üstyapı) İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanmak suretiyle ihaleye iştirak edecek mühendis veya mimarlar için; gerçek kişi inşaat mühendisi veya mimar olması gerekir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000 TR (Türk Lirası) karşılığı Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

939/1-1


1700 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1700 adet tablet bilgisayar teknik şartnamesine ve SAMSUNG, LENOVO ve VESTEL markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12/02/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve SAMSUNG, LENOVO ve VESTEL markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

996/1-1


BİLETLİK KÂĞIT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç ve dış piyasadan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde, açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Biletlik Kâğıt

3.000 Top

Teknik Şartname

19.02.2018

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için 130,00-TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartlarının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda belirtilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan isteklilerin numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan isteklilerin iç zarfları açılacak, numuneleri uygun bulunmayan isteklilerin iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra isteklilere iade edilecektir. İç zarfların açılacağı gün ve saat, ihaleye iştirak eden isteklilere bilahare bildirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

997/1/1-1

—————

BY THE DIRECTORATE GENERAL OF STATE SUPPLY OFFICE

The commodity mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market for MPİ through open procedure, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and additional conditions concerning the tender.

 

COMMODITY

QUANTITY

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

Lottery Paper

3.000 Reams

Technical Specification

19.02.2018

 

1. THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE.

a) The tenderers can view the tender documents in the 3rd Purchasing Department of the Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (130.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers.

2. The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall all be put in the outer envelope.

3. The bids shall reach or be submitted to “III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı” at our Headquarters latest by 12:00 a.m on the mentioned date. Bids submitted after this time shall not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline. Since a seperate inspection shall be made to determine the conformity of the samples of the tenderers whose outer envelopes of the bids have no deficiency with the requirements, the inner envelopes shall not be opened until the end of this inspection. The inner envelopes of the tenderers whose samples are found in comformity with requirements shall be opened. The inner envelopes of the tenderers whose samples are not found in comformity with requirements shall not be opened and shall be returned to the tenderers with other documents and samples after the conclusion of the tender. The date and time the inner envelopes will be opened shall be subsequently announced to the tenderers participating in the tender. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary.

5. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender.

6. The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into consideration.

7. Tenderers shall submit a bid bond in the same currency with their offer VALID FOR AT LEAST 6 MONTHS as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall submit the letter not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant law and the specifications…”

8. This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please regarding the above-mentioned material to be purchased.

To be announced to all candidates.

997/2/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

S. No

Taşınmaz No

Mahallesi

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hazine Payı

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini

Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35140104389

Reisdere

Arsa

24NIII

7777

1

3.551,00

Tam

Sosyal Tesis

Alanı

Boş

3.196.000,00

958.800,00

15.02.2018

11.00

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Atatürk Bulvarı No: 105 Çeşme/İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4 - 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’sini geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

6 - Taşınmazın satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İlan olunur.

950/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 7 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında ruhsat verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.

Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da Yazı İşleri Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100 TL karşılığında alınabilir.

 

1)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL + KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3 )

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Gediz

Gürkuyu

2809,98

70.000,00

2.100,00

15.02.2018

14.00

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

K22a2,K22b1

POL.1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

0699000

0699000

0699007

0695144

0694420

0690800

0690349

0685400

Yukarı (X)

4311000

4310000

4310000

4309999

4308969

4308900

4308305

4308750

 

9.NOKTA

 

 

 

 

 

 

 

Sağa (Y)

0685400

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4311000

 

 

 

 

 

 

 

POL.2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

0699400

0699400

0697392

0698395

 

 

 

 

Yukarı (X)

4309119

4307500

4307678

4309119

 

 

 

 

2)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL + KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3 )

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Simav

Samat

3640,46

90.000,00

2.700,00

15.02.2018

14.02

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J21c3,J22d4,K21b2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

 

Sağa (Y)

0670521

0671231

0670320

0673845

0675474

0670200

0665400

 

Yukarı (X)

4326520

4325810

4322790

4324155

4322526

4317430

4322000

 

 

3)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL + KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA

RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Gediz

Çukurören

2841,89

70.000,00

2.100,00

15.02.2018

14.04

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J23c3,J23d4,K23a1,K23a2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

0722000

0722885

0724460

0733050

0733015

0733000

0732727

0732400

Yukarı (X)

4319030

4320143

4322110

4321700

4321498

4321500

4319860

4318000

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

Sağa (Y)

0731000

0731000

0724000

0724000

0723050

0722972

0723050

0721845

Yukarı (X)

4318030

4320000

4320000

4315459

4315500

4315673

4315680

4318365

 

17.NOKTA

18.NOKTA

19.NOKTA

 

 

 

 

 

Sağa (Y)

0721755

0721650

0721995

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4318368

4318600

4319030

 

 

 

 

 

 

4)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL + KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3 )

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA

RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Gediz

Sarıçam

645,87

40.000,00

1.200,00

15.02.2018

14.06

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J22d3

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

0685127

0687000

0687000

0686992

0685987

0684688

 

 

Yukarı (X)

4325607

4324751

4324093

4321688

4321688

4323852

 

 

 

5)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL + KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA

RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Gediz

Pınarbaşı

4644,17

110.000,00

3.300,00

15.02.2018

14.08

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J22c3,J22c4,K22b1,K22b2

POL.1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

0702384

0700843

0701477

0698998

0698860

0704407

0705521

0705370

Yukarı (X)

4324901

4325889

4324520

4319001

4324840

4328274

4327249

4324662

POL.2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

0701477

0703732

0702384

0705370

0705273

0704317

0704640

0705235

Yukarı (X)

4324520

4322267

4324901

4324662

4323005

4321682

4321360

4322348

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

 

 

 

Sağa (Y)

0705120

0705000

0705000

0704000

0698998

 

 

 

Yukarı (X)

4320368

4320375

4319000

4319000

4319001

 

 

 

 

6)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL + KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3 )

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA

RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Gediz

-

4587,31

110.000,00

3.300,00

15.02.2018

14.10

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J22c3,J22c4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

0705235

0705551

0705295

0705274

0705475

0706390

0709692

0710699

Yukarı (X)

4322348

4322872

4323035

4323005

4326450

4326450

4330976

4330971

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

0710712

0708486

0708485

0705120

 

 

 

 

Yukarı (X)

4320000

4320117

4320168

4320368

 

 

 

 

 

7)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL + KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3 )

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA

RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Şaphane

Çamköy

2034,94

50.000,00

1.500,00

15.02.2018

14.12

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

K22a1,K22a2,J22d4,J22d3

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

0681473

0684410

0686600

0686060

0685077

0680916

 

 

Yukarı (X)

4323300

4322740

4319000

4316297

4316107

4322468

 

 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı Yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14.00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14.00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

637/1-1