28 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30315

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Büyükkabaca Kültür ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER : Mustafa Diler, Kadir Karacan, Ali İhsan Temurçin, Halil Yiğit, Mehmet Erdoğan, Mehmet Gökçe, Ahmet Özdemir, Süleyman Arıkan, Abdulkadir Ceylani Diker, Halil İbrahim Oturak, Mehmet Temurçin, Muammer Demir

VAKFIN İKAMETGAHI: Isparta

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/01/2018 tarihinde kesinleşen 15/12/2017 tarihli ve E: 2017/64, K: 2017/28 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: İlk, orta ve yükseköğretim kademelerinde okuma imkanı olmayanlara karşılıksız ve sair şekillerde nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak, burs vermek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 61.500,00 TL (Altmış Bir Bin Beş Yüz Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Büyükkabaca’da kurulan ve faaliyet gösteren, vakfın görev ve faaliyet tanımına uygun bir kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

874/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

18.01.2017 tarihli ve 1466 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Halikarnas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali TAŞDELEN (Denetçi No: 13090, Oda Sicil No: 10865) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 27.09.2017 tarihli ve E.2017/684-K.2017/2416 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Ali TAŞDELEN hakkında, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işlemi 16.01.2018 tarihli ve 8891 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

875/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğümüzce Konsept Deniz Yatırımları ve Enerji Sistemleri A.Ş. adına tescilli IM008005/19.08.2016 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan tahakkuk ve Ceza Kararına ilişkin Ödeme Emri yükümlüsünün Levent Mah. Ebubula Cad. No: 21 Beşiktaş/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu tahakkuk, ceza kararı ve ödeme anında hesaplanacak gecikme zammının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

IM008005/19.08.2016

29315444

Ceza Kararı : 353.046,56-TL

KKDF :     1.360,72-TL

TOPLAM : 354.407.28-TL

917/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erol KOCABIYIKOĞLU’na “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 29.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İsa AKBULAK’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 06.05.2019 tarihinde başlanacak olup, ceza 06.05.2020 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Müşerref BAHTİYAROĞLU’na “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 22.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Seçkin DÜŞMEZ’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 22.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Atilla BEYDAĞI’na “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.12.2017 tarihinde başlanmış olup, 22.06.2018 tarihinde son bulacaktır.

6- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şenel DÜZYURT’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 30.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kadir CESUR’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 19.06.2018 tarihinde başlanacak olup, ceza 19.06.2019 tarihinde son bulacaktır.

8 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erhan DENİZ’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.12.2017 tarihinde başlanmış olup, 14.06.2018 tarihinde son bulacaktır.

9 - Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet Doğan ÖZBEY’e Oda Disiplin Kurulu’nun 28.04.2017 gün, 262 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 25.11.2018 tarihinde son bulacaktır.

10 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mahmut DOĞAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.01.2018 tarihinde başlanmış olup, 06.01.2019 tarihinde son bulacaktır.

11 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali İhsan OPAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.12.2017 tarihinde başlanmış olup, 05.06.2018 tarihinde son bulacaktır.

830/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ