22 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30309

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kuştepe Mahallesi Zeynep Hatun Camii Şerifi Vakfı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 27/11/2017 tarih ve D: 2017/1525, K: 2017/1616 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

670/1-1

—————

VAKFIN ADI: El-Senabil El-Hairi Vakfı

VAKFEDENLER: Jasem Mohammed Khamess Alsharrah, Waleed Aljarallah, Abdulhalik Uygur

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/12/2017 tarihinde kesinleşen E: 2016/310, K: 2017/664 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Muhtaç olan insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, sanat ve kültürel alanlarda da maddi manevi destek ve yardımlarda bulunmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL (Yüz Elli Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Jasem Mohammed Khamess Alsharrah, Waleed Aljarallah, Abdulhalik Uygur

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Aynı veya benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

671/1-1

—————

VAKFIN ADI: Pir Esad İlim Kültür ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Yakup Yıldırım, Mehmet Oğuz, Ali Umur, İsmail Çiçek, Serdar Ceylan, Ahmet Nuri Özdağ, Emre Çetin, Ali Süzgün, Orhan Çeker, Muhammet Ali Demirel, Metin Kural, Mustafa Selman Genç, Mustafa İbalı, Ali İhsan Yılmaz, Mehmet Ali Göktaş, Mehmet Düdükçü, Muhammet Doğan, Zafer Key, Nuri Özal, Zekeriya Mızrak, İbrahim Koyuncu, Uğur Camgöz, Mustafa Genç, Mustafa Tavukçuoğlu, Muaz Gülyiğit, Muhammet Akbaş, Osman Oflaz, Yılmaz Bademli, Ahmet Demirkirişçi, Mehmet Bozalp, Musa Gün, Muzaffer Büyük, Atilla Sinacı, Halil Aytemir, Nevzat Köse.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Konya.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.05.2017 tarihinde kesinleşen 18.04.2017 tarihli ve E: 2016/42, K: 2017/169 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: 13. Yüzyılda Konya’da yaşamış ve Konya’da meftun bulunan Pir Esad Sultan hakkında araştırmalar yapmak ve onu tanıtmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL (YüzelliBinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Yakup Yıldırım, Mehmet Oğuz, Ali Umur, İsmail Çiçek, Serdar Ceylan, Yılmaz Bademli, İbrahim Koyuncu, Mustafa Genç, Zekeriya Mızrak.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

672/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kartal Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: İbrahim Eren, Necmeddin Bilal Erdoğan, Mitat Tekçam

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.12.2017 tarihinde tashih edilen, 31.10.2017 tarihli ve E:2017/343, K:2017/313 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla öncelikle Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesinde verilen eğitim hizmetlerinin daha yüksek düzeye çıkmasını mümkün kılmak için her türlü çabada bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Abdulkadir Çay, Ahmet Bayraktutar, Hatice Akıncı Yılmaz, İbrahim Eren, Mahmut İpşirli, Mustafa Sarımermer, Raif İnan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir Resmi Kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

673/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

LPG-BAY/941-54/13483 lisans numaralı Aysu Tarım Hayvancılık Tekstil Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17’inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca 07.08.2017 tarihli ve 34258 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 24.10.2017 tarihli 1269 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Akçakale Yolu Üzeri 18. Km. Uğurlu Şanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Aynı şekilde, iki defa kolluk kuvvetlerinden (Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı) talep edilmesine rağmen söz konusu rapor ve savunma istem yazısı tebliğ edilememiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22’nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

679/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.12.2017 tarih ve 7500-49 sayılı Kararı ile, ve LPG-BAY/941-54/11575 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi DAMLA BİYO YAKIT TEKNOLOJİLERİ PETROL NAKLİYAT ZİRAAT ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 17.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Rabat Sokak No:25/C Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

679/2/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\PZRTS\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\PZRTS\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - GENEL HUSUSLAR

1) Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde boş bulunan 20 (yirmi) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

 

SIRA NO

ATAMA YAPILACAK BİRİMLER

UNVANI

ADEDİ

1

MERKEZ TEŞKİLATI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

AVUKAT

3

2

1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL/DAVUTPAŞA)

AVUKAT

1

5

5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADAPAZARI)

AVUKAT

1

6

6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KÜTAHYA)

AVUKAT

1

8

9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KONYA)

AVUKAT

1

9

10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN)

AVUKAT

1

10

11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)

AVUKAT

1

11

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GAZİANTEP)

AVUKAT

1

12

13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)

AVUKAT

2

13

14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

AVUKAT

1

14

15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM)

AVUKAT

1

15

17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN)

AVUKAT

3

17

19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)

AVUKAT

1

18

21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DENİZLİ)

AVUKAT

1

19

22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KASTAMONU)

AVUKAT

1

TOPLAM

 

20

 

NOT: Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.

2) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların atama işlemleri iptal edilecektir.

3) Sınav Komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

4) Sözlü sınavda başarılı olarak, atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde 15.02.2004 tarih, 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği’ne göre en az 2 yıl çalışmaları gerekmekte olup, adayların bu durumu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 09/02/2018 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.

5) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

6) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

7) Başvuru tarihinin son günü itibariyle staj süresi hariç en az iki yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olmak.

8) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

9) Merkez teşkilatına ataması yapılacak 3 (üç) Avukat için son başvuru tarihi itibariyle geçerliliğe sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (B) düzeyinde puan almak veya ÖSYM Başkanlığınca eş değerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

III - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları 29/01/2018 tarihinde başlayacak 09/02/2018 tarihi mesai bitimi (saat 17:30) itibariyle sona erecektir.

Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.

Başvurular, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat:16 No:12 Çankaya/Ankara) veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda IV. bölümde istenilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese ulaşması şarttır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan birim kadro sayısının beş katını geçmemek üzere birim bazında bir sıralamaya tabi tutulacaktır. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına katılabilecektir. Giriş sınavına girmeye hak kazananların isimleri, sınava giriş gün ve saatleri KPSSP3 puanları ile birlikte Teşekkülün internet sitesinde yayımlanacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Teşekkülün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:

a) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

c) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az iki yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olduğuna ilişkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği.

d) 3 adet vesikalık fotoğraf. (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

e) Aday tarafından yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş.

f) Merkez teşkilatına ataması yapılacak 3 (üç) Avukat için istenilen yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği.

Giriş sınavına başvurular; şahsen, elden veya posta yoluyla veya Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/Ankara) adresine yapılabilir. İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Teşekküle teslim edilmesi gerekir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

V - SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 26-28 Şubat 2018 tarihlerinde, saat: 10.00'da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 14 No:38 Çankaya/Ankara) adresinde yer alan TEİAŞ Genel Müdürlüğü binası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 28 Şubat tarihinde sınavın bitmemesi halinde takip eden günde sözlü sınava devam edilecektir.

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava katılabilir. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava katılabilir.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

1) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler) ve İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel yetenek ve genel kültürü,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

VI - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınav V. bölümde yer alan dördüncü fıkranın "1" numaralı bendi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınavda birim bazında en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanları tespit edilir ve birim bazında nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda, 20 (yirmi) asıl aday ile 20 (yirmi) yedek aday belirlenir. Başarı sırasına göre oluşturulan yedek aday listesi, sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilir. Başarılı olan adayların atamalarının yapılabilmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması şarttır. Aksi halde atamaları yapılmaz.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on beş gün içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Giriş sınavında başarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Teşekkülümüzün www.teias.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/Ankara)

Telefon: 0312 203 84 10

Ekli Dosyalar: Başvuru Formu

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\11.tif

668/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 22 Ocak – 05 Şubat 2018 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8. Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE/ANABİLİM/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doçent (2)

1

Endodonti

Yrd. Doçent (3)

1

GÜZEL SANATLER FAKÜLTESİ

Heykel

Yrd. Doçent (4)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Hukuk

Yrd. Doçent (5)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Yazılımı

Doçent (1)(6)

1

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji

Profesör (Türkçe) (1) (7)

1

İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (8)

1

Tıbbi Biyoloji

Doçent (Türkçe) (1) (9)

1

Tıbbi Genetik

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (10)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Adli odontoloji ve panoramik görüntüleme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

3 - Pulpa kaynaklı kök hücreler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4 - Heykel Anasanat Dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecelerine sahip olmak.

5 - Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

6 - Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak bilgi güvenliği ve bilgisayarlı görü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

7 - Abdomen radyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8 - Karaciğer transplantasyonu ve delta hepatit tedavisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

9 - Tıbbi Biyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, nöromüsküler hastalıkların moleküler genetiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

10 - Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, Tıbbi Genetik Uzmanı olmak.

695/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 05 Şubat 2018 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/ Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Lisansını Antrenörlük Eğitimi Bölümünde tamamlamış olmak, Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim dalında yapmış olmak.

Rekreasyon Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (Türkçe)

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini İşletme Alanında Yapmış Olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yardımcı Doçent

2

Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında almış olmak./ Doktorasını Okul Öncesi Öğretmenliği yada Çocuk Gelişimi alanında almış olmak./ Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak veya Çocuk Hastalıkları alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

Sosyal Hizmet

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yardımcı Doçent

2

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak./ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak./ Sosyal Hizmet, Psikoloji,  Sosyoloji veya Sosyal Antropoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yardımcı Doçent

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında almış olmak./ Doktorasını ilgili alanda almış olmak/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik

Profesör

Doçent Yardımcı Doçent

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık/ Ekonomi/Uluslararası Ticaret alanında uzmanlaşmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Prof.

1

Çalışma Ekonomosi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Sosyoloji

Doçent

1

Sosyoloji Anabilim dalında doktorasını yapmış olmak

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlık diplomasına sahip olmak.

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji veya Klinik Psikoloji anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim Bilimleri Anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Radyo, TV ve Sinema Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Radyo, TV ve Sinema veya İletişim Bilimleri Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

İnşaat Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Matematik alanında yapmış olmak

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Kimya Mühendisliği

Mimarlık

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

Mimarlık

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olmak ve Mimar Sinan Camileri üzerine çalışmalarda bulunmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi  alanında uzmanlığını  almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi  alanında uzmanlığını  almış olmak.

Anestezi

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

636/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü - Fizyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

647/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, yayın listesi, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi),yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Tel: 0478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Ardahan Teknik Bilimler MYO

Elektrik - Enerji Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

Perovskite güneş pilleri üzerine yayınlar yapmış olmak.

646/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri

Yrd. Doç.

1

1

Doğu Anadolu Bölgesinde yabani olarak yetişen korungaların teşhisi üzerine çalışmış olmak.

Entomoloji

Yrd. Doç.

1

1

Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde bulunan zararlı böcekler konusunda doktora yapmış olmak, cleridae ve dermestidae konuları üzerine çalışma yapmış olmak.

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Yrd. Doç.

1

1

Organik çilek yetiştiriciliği konusunda doktora yapmış olmak, meyvecilikte arıtma çamuru ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

1

Spor Hekimliği Uzmanı olmak.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

1

Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur sertifikasına sahip olmak, Behçet hastalığında Paraoxonase ve arylesterase seviyelerinin hastalığın aktivitesi ile ilişkisi üzerine çalışması olmak.

Fizyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta Fizyoloji uzmanlık eğitimini almış olmak, elektrofizyoloji, uyku fizyolojisi ve hastalıkları ile ilgili çalışmaları olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Koroner By-pass cerrahisinde greft enfeksiyonları tanısında PET'in uygulanacak tedaviyi belirlemede etkisi konularında çalışma yapmış olmak,

Kardiyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Koroner CT angio konusunda eğitim almış olmak.

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1

1

Tıbbi Genetik uzmanı olmak, Ürogenetik alanda çalışma yapmış olmak.

Üroloji

Yrd. Doç.

1

1

Robotik cerrahide en az bir ay süreyle konsol cerrahı olarak çalıştığını gösteren sertifikaya sahip olmak, infertilite ile D vitamini arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Genetik

Yrd. Doç.

1

4

Bitki genetiği konusunda doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

2

Amerikan tiyatrosu alanında doktora yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Kemik yaşı ve pubertal büyüme atılımının belirlenmesinde ultrasonografik görüntüler ile el-bilek grafiklerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Sayısal Yöntemler

Yrd. Doç.

1

1

Canlı ders etkileşim düzeyi belirleme ölçeğinin geliştirilmesi ve otomatik kestirim sisteminin tasarlaması üzerine çalışmış olmak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç.

1

1

Batı Siyasal Düşünceler Tarihi içinde Kozmopolitanizm üzerine çalışmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Eğitim Yönetimi

Yrd. Doç.

1

1

Okul yöneticilerinin kişilik ve denetim odağı özellikleri üzerine yapılmış çalışması olmak.

Eğitim Yönetimi

Yrd. Doç.

1

1

Okul yöneticilerinin veli katılım örgütleme becerileri üzerine yapılmış çalışması olmak.

Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Analitik fonksiyonların bazı alt sınıfları için katsayı tahminleri konusunda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Mekanik (İnşaat)

Yrd. Doç.

1

1

Topoloji optimizasyonu kullanılarak betonarme elemanlarda donatı detaylandırılması üzerine çalışmaları olmak.

Ulaştırma

Yrd. Doç.

1

1

Ulaştırma bilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak, trafik kazalarının mekansal ve zamansal analizi, sinyalize kavşaklarda gecikmenin yapay zeka teknikleriyle tahmin edilmesi konularında çalışma yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doç.

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Teknoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak,

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Eski Çini Onarımı

Yrd. Doç.

1

1

Çini sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

3

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve doktorasını Abdominal Masaj ve Enteral Beslenme ile ilgili yapmış olmak.

Hemşirelik Esasları

Yrd. Doç.

1

1

Hemşirelik Esasları anabilim dalında doktora yapmış olmak ve doktorasını Tip-2 Diyabet ile Roy Adaptasyon Modeli ile ilgili yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Bilişim

Yrd. Doç.

1

1

Haber ve gerçeklik ilişkisi bağlamında özel efekt teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.

Sinema

Yrd. Doç.

1

1

Transmedya hikaye anlatıcılığı konusunda doktora yapmış olmak.

Kişilerarası İletişim

Yrd. Doç.

1

1

Örgütsel adaletin, örgütsel sinizme etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü alanında doktora yapmış olmak.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Veterinerlik Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

2

Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında yapmış olmak, Gastronomi alanında çalışmaları olmak, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde uygulamalı dersleri yürütmüş olmak.

OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

İşletme

Yrd. Doç.

1

1

İşletme, İktisat, Ekonometri, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turizm İşletmeciliği, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında doktora yapmış olmak

Maliye Teorisi

Yrd. Doç.

1

1

Maliye, İktisat, Ekonometri, Matematik, Hukuk, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans alanlarında doktora yapmış olmak

Sosyal Hizmet

Yrd. Doç.

1

1

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, İletişim (Halkla İlişkiler ve Tanıtım) alanlarında doktora yapmış olmak,

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Rekreasyon

Yrd. Doç.

1

1

Statik ve dinamik core egzersiz çalışmalarının futbolcuların sürat ve çabukluk performansına etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak,

HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Un.

Adedi

Der

Laborant ve Veteriner Sağlık

Yrd. Doç.

1

1

Helophoridae, Hydrochidae ve Hydrophilidae (coleoptera) Faunası üzerine çalışmaları olmak

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Un.

Adedi

Der

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Yrd. Doç.

1

3

Oksazolidinonların sentezi ve hipervalent iyot bileşikleri üzerine çalışma yapmış olmak,

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Un.

Adedi

Der

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd. Doç.

1

3

İshalli immünspresif ve immünkompetan olgularda mikroskopik serolojik ve moleküler yöntemlerle cryptosporidium spp'nin araştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak

İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Un.

Adedi

Der

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtım

Yrd. Doç.

1

1

Manyetik yarı iletken malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak

619/1-1


DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

BARTIN AMASRA İLÇESİ KAMAN KÖYÜ SONDAJ KUYUSU KORUMA ALANLARI İLANI

1. Kaman köyü sondaj kuyusundan, Bartın ili içerisindeki bazı çeşmelere ve Kaman köyüne içme ve kullanma suyu temin edilmektedir.

2. Kaman köyü sondaj kuyusunun işletme debisi 2,5 l/s’dir.

3. Kaman köyü su sondaj kuyusunun bulunduğu ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma Alanları" ve “İlave Tedbirlerin” alınması uygun görülen alanlar; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda Bartın ili ve Kaman köyü yerleşim birimleri için içme suyu kuyusu olarak koruma altına alınmıştır.

4. Mutlak Koruma Alanı ve Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve bu alanlarda uyulması gereken kurallar aşağıda Çizelge 1’de verilmiştir.

5. Bartın İli Amasra ilçesi Kaman Köyü Sondaj Kuyusu Koruma Alanları İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanı’na ve Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanlara Ait Bilgiler ve Koruma Alanlarında Uyulması Gereken Kurallar.

 

KORUMA ALANI

YASAKLAR

Mutlak Koruma Alanı

- Bu alanda yalnız yeraltı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz ve herhangi bir yapılaşma ve/veya faaliyet için izin verilemez.

- Sınırları ekteki haritada gösterilmiş olan bu alanın, sınırlarına uygun aralıklarla, uyarı levhaları konulacak ve engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanlar

(Birinci Derece Koruma Alanı için belirlenen tüm yasaklar geçerlidir)

- Bu alan içerisinde;

·  Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç, turistik tesis, iskan, konut vb. de dahil);

·  Kentsel, evsel ve/veya endüstriyel katı ve sıvı (arıtılmış atık sular da dahil) atıkların ve/veya pasa malzemenin depolanması, üretimi, yok edilmesi ve/veya deşarj yolu ile bertaraf edilmesi;

·  Uçak pisti ve yollar, karayolları, demiryolları;

·  Her türlü madencilik faaliyetleri (işletme, zenginleştirme, gang ve/veya atık malzemenin yıkanması, pasa ve atık depolanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması vb.);

·  Endüstriyel fabrikalar, sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgeleri;

·  Nükleer aktiviteler;

·  Hayvan çiftlikleri, gübre ve/veya pestisitlerin kullanımı, depolanması ve/veya yok edilmesi;

·  Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve/veya iletme tesisleri;

·  Katı atık ve/veya tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları);

·  Mezarlık alanları yapılması yasaktır.

- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

- Yukarıda sıralanan yasaklar dışında kalan tüm faaliyetler için DSİ Genel Müdürlüğü Kurum görüşü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 

674/1/1-1

—————

BARTIN AMASRA İLÇESİ KAVŞAK GRUBU SU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI İLANI

1. Kavşak Grubu su kaynaklarından, Bartın ili içerisindeki bazı çeşmelere içme ve kullanma suyu temin edilmektedir.

2. Kavşak Grubu su kaynaklarının ortalama debisi mevsimsel olarak 2,48 - 6,63 l/s arasında değişmekte olup; ortalama debisi 4,46 l/s’dir.

3. Kavşak kuyusunun bulunduğu ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma Alanları" ve “İlave Tedbirlerin” alınması uygun görülen alanlar; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda Bartın ili için içme suyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4. Mutlak Koruma Alanı ve Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve bu alanlarda uyulması gereken kurallar aşağıda Çizelge 1’de verilmiştir.

5. Bartın ili Amasra ilçesi Kavşak Grubu Su Kaynakları Koruma Alanları İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanı’na ve Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken kurallar.

 

KORUMA ALANI

YASAKLAR

Mutlak Koruma Alanı

- Bu alanda yalnız yeraltı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz ve herhangi bir yapılaşma ve/veya faaliyet için izin verilemez.

- Sınırları ekteki haritada gösterilmiş olan bu alanın, sınırlarına uygun aralıklarla, uyarı levhaları konulacak ve engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanlar

(Birinci Derece Koruma Alanı için belirlenen tüm yasaklar geçerlidir)

- Bu alan içerisinde;

·  Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç, turistik tesis, iskan, konut vb. de dahil);

·  Kentsel, evsel ve/veya endüstriyel katı ve sıvı (arıtılmış atık sular da dahil) atıkların ve/veya pasa malzemenin depolanması, üretimi, yok edilmesi ve/veya deşarj yolu ile bertaraf edilmesi;

·  Uçak pisti ve yollar, karayolları, demiryolları;

·  Her türlü madencilik faaliyetleri (işletme, zenginleştirme, gang ve/veya atık malzemenin yıkanması, pasa ve atık depolanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması vb.);

·  Endüstriyel fabrikalar, sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgeleri;

·  Nükleer aktiviteler;

·  Hayvan çiftlikleri, gübre ve/veya pestisitlerin kullanımı, depolanması ve/veya yok edilmesi;

·  Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve/veya iletme tesisleri;

·  Katı atık ve/veya tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları);

·  Mezarlık alanları yapılması yasaktır.

- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

- Yukarıda sıralanan yasaklar dışında kalan tüm faaliyetler için DSİ Genel Müdürlüğü Kurum görüşü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 

 

674/2/1-1

—————

BARTIN AMASRA İLÇESİ SELEN SU KAYNAĞI KORUMA ALANLARI İLANI

1. Selen Su Kaynağı ile Bartın ili içerisindeki bazı çeşmelere içme ve kullanma suyu temin edilmektedir.

2. Selen Su kaynağının ortalama debisi mevsimsel olarak 0,07 - 0,57 l/s arasında değişmekte olup ortalama debisi 0,28 l/s’dir.

3. Kavşak kuyusunun bulunduğu ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma Alanları" ve “İlave Tedbirlerin” alınması uygun görülen alanlar; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda Bartın ili ve çevresindeki yerleşim birimleri için içme suyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4. Mutlak Koruma Alanı ve Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve bu alanlarda uyulması gereken kurallar aşağıda Çizelge 1’de verilmiştir.

5. Bartın ili Amasra ilçesi Selen Su Kaynağı Koruma Alanları İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Koruma ve Alanı’na Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken kurallar.

 

KORUMA ALANI

YASAKLAR

Mutlak Koruma Alanı

- Bu alanda yalnız yeraltı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz ve herhangi bir yapılaşma ve/veya faaliyet için izin verilemez.

- Sınırları ekteki haritada gösterilmiş olan bu alanın, sınırlarına uygun aralıklarla, uyarı levhaları konulacak ve engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanlar

(Birinci Derece Koruma Alanı için belirlenen tüm yasaklar geçerlidir)

- Bu alan içerisinde;

·  Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç, turistik tesis, iskan, konut vb. de dahil);

·  Kentsel, evsel ve/veya endüstriyel katı ve sıvı (arıtılmış atık sular da dahil) atıkların ve/veya pasa malzemenin depolanması, üretimi, yok edilmesi ve/veya deşarj yolu ile bertaraf edilmesi;

·  Uçak pisti ve yollar, karayolları, demiryolları;

·  Her türlü madencilik faaliyetleri (işletme, zenginleştirme, gang ve/veya atık malzemenin yıkanması, pasa ve atık depolanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması vb.);

·  Endüstriyel fabrikalar, sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgeleri;

·  Nükleer aktiviteler;

·  Hayvan çiftlikleri, gübre ve/veya pestisitlerin kullanımı, depolanması ve/veya yok edilmesi;

·  Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve/veya iletme tesisleri;

·  Katı atık ve/veya tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları);

·  Mezarlık alanları yapılması yasaktır.

- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

- Yukarıda sıralanan yasaklar dışında kalan tüm faaliyetler için DSİ Genel Müdürlüğü Kurum görüşü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 

674/3/1-1

—————

ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ KARADAĞ KÖYÜ SU KAYNAKLARI KORUMA ALANI İLANI

1 - Çanakkale İli, Çan İlçesi, Karadağ Köyü mevkiinde bulunan 1 adet sondaj kuyusu, 26 adet su kaynağı; kaynaklara ait kehrizler ve su toplama yapıları Çanakkale İli Çan İlçesi Manyasoba Mahallesi, Karadağ, Kocadağ, Doğancılar Köyleri ve Biga İlçesi Ahmetler Köyü’nde içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.

2 - Ekteki haritada koordinatları verilen su sondajı kuyusunun ortalama debisi 3 l/s ve yıllık bilanço değeri ise 94.608 ton/yıl olarak belirlenmiştir.

3 - Ekteki haritada koordinatları verilen içme suyu kaynaklarının yıllık ortalama debileri 0,1-3 l/s arasında değişmektedir.

4 - Ekteki haritada sınırları belirtilen mutlak koruma alanı ve mutlak koruma alanı dışında ilave tedbrilerin uygulanacağı alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yeraltı sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İçme suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre oluşturulmuştur.

5 - Koruma Alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken şartlar Çizelge 1 (5 Madde) ve Çizelge 2 (6 Madde) ile verilmiştir.

6 - Çanakkale İli Çan İlçesi Karadağ Köyü Su Kaynakları Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Onayı ve Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar.

 

AD

NO

AÇIKLAMALAR

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada koordinatları verilen, içme suyu temini yapılan kaynaklar merkez olmak üzere 50’şer metre ve sondaj kuyusu merkez olmak üzere 100 metre mesafede çizilen alanlar Mutlak Koruma Alanı olarak tespit edilmiştir. Mutlak Koruma Alanında yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir amaç için izin verilmez. Mutlak Koruma Alanları çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar, tel, vb.) yerleştirilecektir.

2

Mutlak Koruma Alanı içerisinde su temin amacı ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak DSİ tarafından ya da DSİ’nin izniyle ilgili idare tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açabilecek / açtırabilecektir.

3

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış bile olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

4

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

5

Bu alan içerisinde ve Resmi Gazete ilan tarihinden önce DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

 

Çizelge 2. Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alana ait bilgiler ve bu alanda uyulması gereken şartlar.

 

AD

NO

AÇIKLAMALAR

MUTLAK KORUMA ALANI DIŞINDA İLAVE TEDBİRLERİN UYGULANACAĞI ALAN

1

Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanın sınırları, yerel şartlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuş ve ekteki haritada gösterilmiştir.

2

İlan tarihinden sonra, bu alan içerisinde, kentsel (rekreasyon tesisleri hariç), turistik tesis, iskan, konut, endüstriyel faaliyetler, karayolu, demiryolu vb. kullanımı amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilmez. İlan tarihinden önce mevcut yapılaşma alanlarında, altyapı ve kanalizasyon eksikse, bunların tamamlanarak atık suların yeraltı suyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılması sağlanacaktır.

3

Bu alan içerisinde, kentsel, evsel ve endüstriyel katı ve sıvı atıkların depolanması, üretimi ve yok edilmesi yasaktır. Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü deterjan, kimyasal madde vb. kullanımına izin verilmez. Atıkların (arıtılmış atık sular da dâhil) koruma alanına ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi ve deşarj edilmesi yasaktır.

4

Bu alan içerisinde, her türlü madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması vb.), endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, çöp, moloz üretme/depolama/yok etme, akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) vb. faaliyetlerin yapılması yasaktır.

5

Bu alan içerisinde, su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte yeraltısuyu yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme ve yeraltı suları araştırma çalışmaları kapsamında her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

6

Bu alan içerisinde, Resmi Gazete ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alan ve mevcutta işletme ruhsatına sahip maden işletmeleri, sadece kendilerine verilen izin süresi sonuna kadar mevcut faaliyetlerine devam edebilirler. Bu işletmeler, işletme ruhsat sürelerinin bitimine kadar, bütün faaliyetlerinde DSİ’nin görüşüne tabii olmakla birlikte, işletmeden kaynaklı yeraltı suyunun kalite ve miktar açısından değişimine neden olabilecek bütün faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü atığın, zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı taşınabilir tanklar gibi sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren, işletme ruhsatları yenilenmeyecek ve faaliyetlerine son vereceklerdir.

 

690/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ