26 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30282

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_11.jpg


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Solu Beton Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına tescilli IM001707/26.02.2014 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan EK TAHAKKUK'a ait tutarın yükümlüsünün Şehit YZB. Ali Oğuz Bulvarı No: 2 Payas Dörtyol/ HATAY adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarları 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

EK TAHAKKUK NO

TUTAR

IM001707/26.02.2014

17342200ET000100

K.D.V. :149.173,00 - TL

TOPLAM:

K.D.V. :149.173,00 - TL

11225/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mehmet Akın ALPAY'a ''12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 10.11.2018 tarihinde son bulacaktır.

2 - Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mesut ÇETİNTÜRK'e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 10.11.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cafer EMET'e "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 10.11.2018 tarihinde son bulacaktır.

11249/1-1


Sosyal Güvenlik Kurumundan:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 50 kişi.

- Geçerli KPSS sınavları                        : 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları.

- Yazılı Sınav Tarihi                               : 17 Mart 2018 (Cumartesi Günü)

- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri           : 29/01/2018-09/02/2018 tarihleri arası.

- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer              : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA

- Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli    : Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA).

- Başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 09/02/2018 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Yazılı Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

- Aday başvuru formu (Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir),

- İki (2) fotoğraf,

- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,

- Yüksek Öğretim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti (aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından onaylı sureti).

- Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “adaylık (sınav giriş) belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

- Yazılı sınav sonuçları; yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarında asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır.

- Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

2 - SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

- Sınavın yapıldığı 2018 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2017 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak,

şartları aranır.

3 - YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER BİLGİLER

- Yazılı sınavlar, kompozisyon dışında test usulüyle yapılacaktır.

- Sınavlarda başarılı sayılmak için, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33 üncü maddelerinde başarılı sayılmak için öngörülmüş puanları almış olmak gerekir.

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.

- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları; sınavı asil veya yedek olarak kazananları, başarı sırasını gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır.

- Giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgeler ayrıca duyurulacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Yazılı ve sözlü sınavlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 24 üncü ve 31 inci maddelerinde belirtilen konulardan yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

11145/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü Aranan Şartlar;

• Makine Mühendisliği alanında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçent unvanını almak, Termodinamik Anabilim dalında Doçent ve Profesör olarak çalışmış olmak, Isıl Sistemlerin Termodinamik Analizi ve Atık Isı Dönüşüm Sistemlerinde Thermophotovoltaic uygulamalar konusunda çalışmalar yapmış olmak. Web of Science sisteminde en az 15 "h index" sine sahip olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 09.01.2018)

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK UNVAN

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof.

1

Makine Mühendisliği alanında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçent unvanını almak, Termodinamik Anabilim dalında Doçent ve Profesör olarak çalışmış olmak, Isıl Sistemlerin Termodinamik Analizi ve Atık Isı Dönüşüm Sistemlerinde Thermophotovoltaic uygulamalar konusunda çalışmalar yapmış olmak. Web of Science sisteminde en az 15 "h index" sine sahip olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        :  0 216 452 4585-86/1158

Fax       :  0 216 452 87 17

11300/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesörler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y. DOÇ.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Karşılaştırmalı Siyaset

1

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi İletişim Çalışmaları

 

 

1

İktisat

İktisadi Düşünceler Tarihi: Makro Perspektif

 

 

1

11182/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti A.B.D.

Profesör

1

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Profesör

1

Sosyoloji

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojileri) Bilim Alanı

Doçent

1

Ticari Bilimler Fakültesi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü - Yönetim Bilişim Sistemleri Alanı

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Fizik Bölümüne başvuracak olan adayların “Monte Carlo uygulamaları ve spektroskopi alanlarında çalışmaları olması beklenmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

11263/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular doçent kadrosu için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇ.

YRD. DOÇ.

NİTELİKLER

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

(Dinler Tarihi Bilim Dalı)

1

 

Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak. Dinler Tarihi, Ortodoks Hristiyanlık alanında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik

1

 

Sosyal Politika alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

1

 

Turizm İşletmeciliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Sağlık turizmi ve sakin şehir konularında çalışmaları bulunmak.

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

 

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olmak. Rekreasyon planlaması alanında çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

1

Eğitim Bilimleri, Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora mezunu olmak. Eğitimde loglineer modelle test ve test maddelerinin yanlılığı, R ve SAS programı ile ölçme uygulamaları ve eşitleme alanında çalışmaları bulunmak.

Felsefe

Felsefe Tarihi

 

1

Felsefe alanında doktora mezunu olmak. Amerikan pragmatizmi alanında çalışmaları bulunmak.

11288/1-1