26 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30282

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKA (MAKİNE FABRİKASI) MEYDAN HİZMETLERİ YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF VE TANZİM İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Halfeti Belediye Başkanlığından:


200 GR ÇAY ÇİÇEĞİ BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKA (MAKİNE FABRİKASI) MEYDAN HİZMETLERİ YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF VE TANZİM İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2017/662222

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 / Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Fabrika (Makine Fabrikası) Meydan Hizmetleri Yükleme, Boşaltma, İstif ve Tanzim İşleri Hizmet Alımı

b) Teslim yeri                                         :  Erzincan Şeker (Makine) Fabrikası ve Malzeme Ambarı Atölyeler ve Fabrika Sahası.

c) Teslim tarihleri                                   :  Teknik Şartnamemizde belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati           :  05/01/2018 Cuma Günü Saat 14:00 de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 05.01.2018 Cuma günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

11256/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Halfeti Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Halfeti Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları pafta, parsel, msi ve muhammen satış bedeli ile geçici teminat ve güvence bedelleri belirtilen gayrimenkulün, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, (açık artırma) suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra No

Mahalle

Pafta

Parsel

Tapu Miktarı m²

Hisse Oranı

Cinsi

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli

Güvence Bedeli

1

Saylakkaya

N39 B 24 A

679

36.400,00

Tam

Fıstıklık

1.820.000,00

55.000,00

55.000,00

2

Saylakkaya

N39 B 24 A

1189

13.000,00

Tam

Fıstıklık

   650.000,00

20.000,00

20.000,00

 

2 - Söz konusu gayrimenkullerin açık teklif usulü (açık artırma) satış ihalesi 08.01.2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Halfeti Belediyesi Belediye toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhalenin uzaması halinde ihale diğer gün aynı saatte devam edilir.

3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

 

A) İstekli gerçek kişi ise;

 

B) İstekli tüzel kişilik ise;

1

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

1

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

2

Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

2

Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve Kimlik Fotokopisi

3

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3

Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4

Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

4

Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

5

İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname,

5

İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname

6

Geçici teminat ve Güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu

6

Geçici teminat ve Güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu

7

Halfeti Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

7

Halfeti Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Halfeti Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen gayrimenkule ait geçici teminat ve güvence bedeli tutarı parayı (Nakit, Banka Teminat Mektubu ve Devlet tahvili olabilir) 05.01.2018 Cuma günü saat 16:30’a kadar katılıma ait diğer evraklar ile birlikte Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vereceklerdir. Daha sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir ve ihaleye katılamayacaklardır.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.TL karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görebilir ve temin edebilirler. İhaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. Şartname satın almayan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

6 - İş bu ihaleye ait tapu masraflarının tamamı, vergi, resim harç gibi tüm kanuni giderler alıcıya ait olacaktır.

11238/1-1


200 GR ÇAY ÇİÇEĞİ BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 200 gr. Çay Çiçeği Baskılı Bobin (10.000 kg.) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.01.2018 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11051/1-1