22 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30278

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/75 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11148/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli’de kurulmuş olan Körfez Eğitim ve Kültür Vakfı, Körfez 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 9/3/2017 tarihli ve E: 2016/175, K: 2017/46 sayılı kararı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 18.10.2017 tarihli ve E: 2017/1073, K: 2017/1301 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

11138/1-1


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Stajyer Hazine Kontrolörlüğü ilanının sınava giriş kısmının c maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

“c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P-48 puan türünden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olmak”

İlgililere duyurulur.

11183/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46136 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre tanzim edilen 85320 Nolu Parselasyon Planı 22.12.2017 tarihi itibariyle Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85320 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller:

Ahimesut Mahallesi 46136 ada 1 sayılı parsel.

11122/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 09.11.2017 gün ve 1148/2615 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.12.2017 gün ve 2648/5794 sayılı kararı ile onaylanan Ergazi Mahallesi imarın 15127 ada 1 parsele ait hazırlanan 72700/27 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

11172/1-1


TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından:

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARLARI

1 - Mimarlar Odasının 19062 sicil no.lu üyesi Güner TURAN hakkında Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kireçhane Mah., 114 Ada, 29 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 03.07.2017 tarih 2017-44/927 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

2 - Mimarlar Odasının 19049 sicil no.lu üyesi Süheyla YANIK hakkında Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kireçhane Mah., 114 Ada, 29 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 03.07.2017 tarih 2017-44/946 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

3 - Mimarlar Odasının 8260 sicil no.lu üyesi Mustafa ÖZTÜRK hakkında Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kireçhane Mah., 114 Ada, 29 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 03.07.2017 tarih 2017-44/945 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

4 - Mimarlar Odasının 20126 sicil no.lu üyesi Hakkı GÜNEŞ hakkında Üstlendiği şantiye şefliği hizmeti ile Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar hakkında Yönetmeliğine aykırı davranması ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 28.07.2017 tarih 2017-44/988 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

5 - Mimarlar Odasının 10597 sicil no.lu üyesi Cemile SAYIN hakkında Denizli İli, Merkez İlçesi, 191 Ada, 1 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 13.05.2017 tarih 2017-44/756 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

6 - Mimarlar Odasının 21073 sicil no.lu üyesi Esra HOCAOĞLU hakkında Mersin İli, Mezitli İlçesi, 29K2A Pafta, 744 Ada 2 ve 5 Parsellerle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 28.07.2017 tarih 2017-44/985 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

7 - Mimarlar Odasının 37322 sicil no.lu üyesi Mustafa GÜLTEN hakkında Üstlendiği şantiye şefliği hizmeti ile Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar hakkında Yönetmeliğine aykırı davranması ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 15.09.2017 tarih 2017-44/1100 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

8 - Mimarlar Odasının 24179 sicil no.lu üyesi Ahmet ORUÇ hakkında Üstlendiği şantiye şefliği hizmeti ile Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar hakkında Yönetmeliğine aykırı davranması ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 15.09.2017 tarih 2017-44/1115 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

9 - Mimarlar Odasının 32680 sicil no.lu üyesi Mikail KÖMÜRCÜ hakkında Bartın İli, Merkez İlçesi, Kemerköprü Mah., 105 Ada, 1Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 28.07.2017 tarih 2017-44/986 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

11190/1-1


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1 - GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

ALAN

ADET

İktisat

5

Maliye

3

Hukuk

2

Endüstri Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği

1

Matematik

2

İstatistik

2

TOPLAM

16

 

Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2016 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21, 27 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),

• İktisat alanı için KPSSP-14 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Maliye alanı için KPSSP-19 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Maliye bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Hukuk alanı için KPSSP-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-2 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

• İnşaat Mühendisliği alanı için KPSSP-2 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

• Matematik alanı için KPSSP-2 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Matematik bölümü mezunları kabul edilecektir),

• İstatistik alanı için KPSSP-12 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İstatistik bölümü mezunları kabul edilecektir),

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.

3 - BAŞVURU

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular 25/12/2017 tarihinden 05/01/2018 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.

Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden (http://www.hazine.gov.tr),

b) “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı   No: 36 Kat 5, 06510 Emek / ANKARA” adresine şahsen,

c) Yukarıda belirtilen Hazine Müsteşarlığı adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

05/01/2018 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 05/01/2018 tarihi mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURU

Şahsen başvuruda bulunacak adayların yanlarında nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır.

Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları ve imzalayacakları “İş Talep Formu”,

b) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,

c) KPSS puan belgesinin fotokopisi,

ç) YDS puan belgesinin fotokopisi,

d) 4,5x6 ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

5 - SINAV ŞEKLİ

Sınav, klasik usulde yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi.

- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat.

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre her bir sınav alanı kontenjanının 4 katına kadar aday sözlü sınava davet edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday Hazine Uzman Yardımcılığına alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

6 - YAZILI SINAV KONULARI

Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,

b) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası,

c) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

ç) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,

d) İnşaat Mühendisliği Alanı: Statik, Mukavemet, Zemin Mekaniği, Betonarme, Topoğrafya,

e) Matematik Alanı: Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Finans Matematiği, Olasılık Hesapları, Genel İstatistik,

f) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler.

7 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

8 - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı sınav alan bazında Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No: 36 Emek/ANKARA adresinde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

İktisat-Maliye Alanları

20 Ocak 2018 Saat 10:00

Hukuk-Endüstri Mühendisliği-İnşaat Mühendisliği-Matematik-İstatistik Alanları

20 Ocak 2018 Saat 14:30

 

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

9 - KİMLİK BELGESİ

Adaylar, yazılı sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

10 - KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI

Sınavı asil veya (açıklanması durumunda) yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

11 - BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.

Telefon Numaraları             :  (0 312) 204 61 10

                                               (0 312) 204 64 69

İnternet Sayfası                   :  http://www.hazine.gov.tr

Adres                                  :  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 36 Kat 5, 06510 Emek / ANKARA

11178/1-1


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI DUYURUSU

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde boş bulunan avukatlık hizmetleri sınıfından toplam 5 (beş) adet avukat kadrosuna atama yapılması amacıyla Avukatlık Giriş Sınavı yapılacaktır.

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılırlar),

4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

B) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 25 - 29 Aralık 2017

Başvurular, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden veya Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; ilan edilen boş kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

C) SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

D) SÖZLÜ SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav, 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde, Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınavda, başarı sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden veya Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (2 adet) elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

E) SINAV SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE DİĞER HUSUSLAR

Sınav sonuçları, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Genel Müdürlük internet sitesinde ve Genel Müdürlük hizmet binasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sahte belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

F) ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER VE ATANMA

Avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat olarak atanır. Asıl listeden avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres:  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4

             Yenimahalle /ANKARA

             Tlf: 0 312 422 08 27-29

11170/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, çocuklarda EEG çekiminde sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar üzerine çalışması olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Çocuk Metabolizma yandal uzmanı olmak.

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, Hepatit C'li hastalarda TNF Alfa Düzeyi ve Hepatit Aktivite İndeksi ile çalışması olmak.

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, Pegile-İnterferon Alfa tedavisi olan Kronik Hepatit B ve Hepatit C'li hastalarda yaşam kalitesi ile ilgili çalışması olmak.

Anatomi

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Anatomi uzmanı olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

 

Biyokimya

Yrd. Doç.

1

1

Biyokimya anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

 

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

1

1

Etik iklim ve örgütsel kontrol mekanizmalarının sanal kaytarma davranışı üzerine etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü alanlarında çalışmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

 

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç.

2

1

Ticaret hukuku anabilim dalında doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

 

Hemşirelikte Yönetim

Yrd. Doç.

1

1

Hemşirelik Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu mezunu ve Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

11179/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AD.

DOÇENT

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

FARMASOTİK BOTANİK AD.

PROFESÖR

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

BİZANS SANATI AD.

PROFESÖR

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ AD.

DOÇENT

1

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

MATEMATİK EĞİTİMİ AD.

PROFESÖR

1

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKOKİMYA AD.

DOÇENT

1

ORGANİK KİMYA AD.

DOÇENT

1

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ AD.

DOÇENT

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SERAMİK

SERAMİK ASD.

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN AD.

PROFESÖR

1

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA AD.

DOÇENT

1

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SİNEMA-TELEVİZYON

SİNEMA-TELEVİZYON AD.

PROFESÖR

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ AD.

DOÇENT

1

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ AD.

DOÇENT

1

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ AD.

PROFESÖR

1

DOÇENT

1

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ASD.

DOÇENT

1

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.

DOÇENT

1

11194/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Aranan Şartlar;

• Sanatta yeterliliğini Resim Anasanat dalında kazanmış, Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış, Multimedya Atölyesi ve Performans alanında çalışmalar yapmış olmak.

Adayların;

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* 1 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Prof.

1

Sanatta yeterliliğini Resim Anasanat dalında kazanmış, Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış, Multimedya Atölyesi ve Performans alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  : 0216 4524585-86/1158

Fax : 0216 452 87 17

11195/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınır bellek ile de başvuru yapılabilir.)

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

4 - İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

 

Birim

Profesör

Doçent

Alan/Özellik

Adet

Derece

Adet

Derece

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Elektrik Müh.

1

1

 

 

Yüksek gerilim tekniği alanında çalışmaları olmak

Kontrol ve Otomasyon Müh.

 

 

1

1

Uyarmalı ve doğrusal olmayan kontrol sistemler üzerine çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

1

1

 

 

Sonlu tipten manifoldlar alanında çalışmaları olmak

Fizik Müh.

1

1

 

 

Matematiksel Fizik alanında gravitasyon modelleri ve kozmoloji konusunda çalışmaları olmak

Fizik Müh.

 

 

1

1

Matematiksel Fizik alanında eğri uzaylarda kuantum alan kuramı konusunda çalışmaları olmak

Kimya

 

 

1

1

Anorganik Kimya alanında çalışmaları olmak

Kimya-Metalurji Fakültesi

Kimya Müh.

1

1

 

 

Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarında çalışmaları olmak

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Toprak dağıtımı ve demiryolu konularında çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Geoteknik alanında enerji kazıklarının tasarımı ve sıvılaşma konularında çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Hesaplamalı mekanik alanında viskoelastik elemanlar konusunda çalışmaları olmak

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Çelik köprülerin yerinde arazi testleri ve yorulma analizleri konularında çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

1

Taş dolgu dalgakıranların tasarımı konusunda çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

1

Deprem etkisinde elastik zemine oturan yapıların optimal kontrolu konusunda çalışmaları olmak

Çevre Müh.

1

1

 

 

Çevre bilimleri ve mühendisliği alanında evsel katı atıkların toplanması ve kompostlaştırılması konularında çalışmaları olmak

Geomatik Müh.

1

1

 

 

Baraj emniyeti ve barajlarda deformasyon ölçmeleri konularında çalışmaları olmak

Geomatik Müh.

 

 

1

1

Harita mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve çok ölçütlü mekansal karar analizi konusunda çalışmaları olmak

İşletme Fakültesi

İşletme Müh.

 

 

1

1

Çok değişkenli istatistik, çok ölçütlü karar verme teknikleri, ekonometrik modelleme alanlarında çalışmaları olmak

Endüstri Müh.

 

 

1

1

Stratejik opsiyonlar, kararsız bulanık kümeler, sezgisel bulanık bilgi aksiyonu konularında çalışmaları olmak

Makina Fakültesi

Makina Müh.

1

1

 

 

Talaşlı imalat ve geri dönüşüm kompozitleri konusunda çalışmaları olmak

Makina Müh.

1

1

 

 

Kömür yanması, gazlaşması ve gaz yanması emisyon azaltımı konularında çalışmaları olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

1

 

 

Yapım yönetimde enformasyon teknolojileri uygulamaları alanında çalışmaları olmak

İç Mimarlık

 

 

1

1

İç mimarlık alanında çalışmaları olmak

Endüstri Ürünleri Tas.

1

1

 

 

Tasarım tarihi alanında çalışmaları olmak

Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi

Uzay Mühendisliği

1

1

 

 

Hesaplamalı akışkanlar mekaniği, biyoakışlar alanında çalışmaları olmak

Avrasya Yer Bil. Ens.

İklim ve Deniz Bil.

 

 

1

1

Fiziksel oşinografi: Dip yoğunluk akintilari (gravity currents) modellemesi alanında çalışmaları olmak

Bilişim Ens.

Bilişim Uygulamaları

1

1

 

 

Hesaplamalı Kimya; Enzimlerin tepkime mekanizmaları ile modelleme alanında çalışmaları olmak

GENEL TOPLAM

16

 

10

 

 

11141/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mimarlık Fakültesi

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Profesör

1

1

Mimari Tasarım ve Eleştiri, Mimarlıkta Bilişim, Mekan Dizim ya da Mimarlık Kültürü alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Doçent

2

1

Mimari Tasarım ve Eleştiri, Mimarlıkta Bilişim, Mekan Dizim ya da Mimarlık Kültürü alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

İktisat Teorisi alanında doçentlik unvanı almak.

 Mimarlık Fakültesi

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Yardımcı Doçent

1

1

Mimari Tasarım ve Eleştiri, Mimarlıkta Bilişim ya da Mimarlık anabilim dalında  doktora yapmış olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Politikası

Yardımcı Doçent

4

1

İktisat Politikası Anabilim Dalında çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

3

1

Kent İktisadı konusunda çalışmalar yapmış olmak veya yayınları bulunmak.

11160/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

Unvan

Der.

Fakülte/Rektörlük/Myo./Yo.

Bölüm

Anabilim Dalı

Açıklama

Prof.

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

 

Yrd. Doç.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Zekâ oyunları konusunda çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

3

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Teknoloji adaptasyonunda kaygı üzerine çalışmış olmak.

11140/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23, 25 ve 26. maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Kriterlere Yükseköğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (*) işaretli birim/bölüme başvuracak adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8. Madde 7. Paragraf”da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması,

b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programdan mezun olması,

c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olduğunu belgelemesi, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olması)

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir)

• Adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek matbu dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Denklik Belgesi alınması zorunludur)

• Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanısıra, başvuruları kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b(2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayların, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4   06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olan adayların başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK PERSONEL İHTİYAÇ LİSTESİ

 

Birimi

Bölümü

Açıklama

Profesör

Prof./Doç./ Yrd. Doç.

Prof./Doç.

Doçent

Doç./Yrd. Doç.

Yrd.

Doç.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Mütercim-Tercümanlık Bölümü *

Filoloji Temel Alanı, Dünya Dilleri ve Edebiyatları Bilim Dalı

İngiliz Dili ve Edebiyatı/4.019

1

Matematik Bölümü *

Matematiksel Analiz/20404

1

Psikoloji Bölümü *

Klinik/Uygulamalı Psikoloji

113007 Sağlık Psikolojisi/1130

113002 Aile Psikolojisi/1130

113004 Kişilik Psikolojisi/1130

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü *

Makro İktisat

Enflasyon/111902

Para Politikası/111908

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü *

Siyasal Düşünceler

1

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Siyaset/114115

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık Bölümü *

Mimarlık (801)

Mimarlık, Planlama, Tasarım Mimarlık Fiziksel Çevre Denetimi/80103

1

İç Mimarlık Bölümü *

İç Mimarlık (804)

İç Mimari Tasarım/80403

Mimarlık Tarihi/80407

Kültürel ve Doğal Miras/80405

1

İç Mimarlık (804)

İç Mimari Tasarım/80403

Mimarlık ve Çevre Psikolojisi/80110

Ürün Tasarım/80308

1

HUKUK FAKÜLTESİ

501 Hukuk

İdare Hukuku/2.054

1

İdare Hukuku/2.054

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku/2.087

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü *

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri/1.150

1

REKTÖRLÜK

Ortak Dersler Bölümü *

Filoloji, Yeni Türk Edebiyatı

Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı/30.201

1

11189/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Yardımcı Doçent

1

(*)

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

(*)

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

(*)

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

1

(*)

Kimya

Organik Kimya

Yardımcı Doçent

1

Polimer Kimyası Alanında Doktora Yapmış Olmak. (*)

Kimya

Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

Biyokimya Alanında Doktora Yapmış Olmak. (*)

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Strateji

Bilim ve Teknoloji Stratejileri

Yardımcı Doçent

1

(*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

1

-

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

-

-

Profesör

1

Organik Elektronik Sistemler (OLED, OFET, OPV), Perovskit Güneş Hücreleri ve Yarı İletken Fiberler Konularında Çalışmaları Olmak.

 

NOT: (*): 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gündür.

11137/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

- Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

NİTELİĞİ

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

Halife Me'mûn'un Edebi Yönü Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

Arap Edebiyatında Edebi Kişilik ve Edebi Özellikler Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Yönetimi ve Verimliliği

Profesör

1

1

İki fazlı akışlarda ısı transferi alanında ve matematiksel modelleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Taze betonların işlenebilirliği, reolojisi ve ısı yalıtım malzemeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Profesör

1

1

Toprak fiziği-matematiksel modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

Doçentliğini Halkla İlişkiler Bilim Alanında Almış olmak, Kurumiçi Halkla İlişkiler Konusunda Çalışma Yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametre

Profesör

1

1

Ormandan Biyokütle Tedariği Konusunda Araştırmalar Yapmış Olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine ve İmalat Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak, Sürekli ortamlar mekaniği ve mühendislik malzemelerinin bünye denklemlerinin matematiksel modellenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Profesör

1

1

Hasat harman mekanizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

Doçent

1

1

Doçentliğini nicel karar yöntemleri alanında almış olmak. Etkinlik verimlilik analizi ve bulanık ve gri sistemleri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Çok kriterli karar verme teknikleri, yapay sinir ağları, bulanık mantık yaklaşımları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik Bilimleri

Doçent

1

1

Piyano Alanı ve Eğitiminde Uzmanlaşmış Olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik Bilimleri

Doçent

1

1

Şan Alanında Uzmanlaşmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Anaerobik Arıtma, PEF Tekniği konularında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Profesör

1

1

Sosyal Hizmet Alanında doçent unvanını almış olmak. Aile sosyal hizmeti, aile işlevleri, kadın yoksulluğu, çocuk ve gençlik refahı ve yaşlı refahı sosyal hizmet konularında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

Aksu Çayı Havzası Jeomorfolojisi ve Göller Yöresi Gölleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

11163/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 31.01.82

Toplantı Tarihi ve No    : 23.11.2017 - 262                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.11.2017 - 8783                                           ADANA

Hatay İli, Altınözü İlçesi, Hanyolu Mahallesi, 108 ada, 298 nolu parsel ve Yunushan Mahallesi 153 ada 1-2 nolu parsellerde tespit edilen Yunushan Antik Yerleşiminin tesciline ilişkin Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.11.2017 gün ve 5274 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarının 06.11.2017 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Altınözü İlçesi, Hanyolu Mahallesi, 108 ada, 298 nolu parsel ve Yunushan Mahallesi 153 ada 1-2 nolu parsellerde tespit edilen Yunushan Antik Yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamında olduğu anlaşıldığından arkeolojik sit alanı olarak tesciline Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki kadastral harita ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\57.jpg

11057/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

KARAR

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\58.jpg

11058/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                                      4.04/393

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\59-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\59-2.jpg

11059/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                      14.07/386

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\60.jpg

11060/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.02.795

Toplantı Tarihi ve No    : 26.10.2017 - 258                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.10.2017 - 8674                                           ADANA

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Esenpınar-Ağlıca Mahallesinde, maliye hazinesi ait 155 ada, 119 parselde tespiti yapılan alanın tesciline ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.09.2017 gün ve 6860 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 11.09.2017 günlü rapor, Erdemli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 03.10.2017 gün ve 2015/254 dosya nolu yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.04.2015 gün ve 4896 sayılı kararı, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.03.2015 gün ve 1718 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 04.03.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Esenpınar-Ağlıca Mahallesinde, maliye hazinesine ait 155 ada, 119 parselde tespiti yapılan alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna, izinsiz uygulama yapılan ve suç duyurusunda bulunulan alandaki kaçak kazı çukurunun yargı organları ve ilgili idarelerden gerekli izinler alınması sonrasında kendi hafriyat toprağı ile Müzesi ve KUDEB denetiminde ilgili idarece kapatılmasına, bu süreçte can ve mal kaybına neden olunmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idarece alınmasına/aldırılmasına karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\61_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\61_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\61_Sayfa_3.jpg

11061/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.03.142

Toplantı Tarihi ve No    : 26.09.2017 - 252                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.09.2017 - 8455                                           ADANA

Mersin ili, Gülnar ilçesi, Bereket Mahallesinde tespiti yapılan Kapıyeri Örenyerinin tesciline ilişkin; Silifke Kaymakamlığı  Müze Müdürlüğünün 18.08.2017 gün ve 1434 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16.08.2017 gün ve 2017/413-2840 sayılı raporu okundu, konunun işlem dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Gülnar ilçesi, Bereket Mahallesinde tespiti yapılan Kapıyeri Örenyerinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\62-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\11057-62\62-2.jpg

11062/1-1