21 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30277

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Kurulumuzca “SAKSI OLMANIN FAYDALARI” isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11169/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

44274 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11107/1-1

—————

62238 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11108/1-1

—————

43033 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11109/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA İLANININ DÜZELTİLMESİ HAKKINDA İLAN

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mehmet Hanifi Gültekin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde 2017/886 esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkûr Mahkeme tarafından 28.09.2017 tarihli kararda "yasaklama kararı verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, yasaklama kararının üst sınırdan verilmesi hukuka aykırı bulunduğundan dava konusu işlemin; ... iptaline...” karar verilmiştir.

Söz konusu iptal kararı gereğince Mehmet Hanifi Gültekin, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 05.12.2017 tarihli Olur'u ile Ankara 2. İdare Mahkemesince iptal edilen yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 18.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl 6 (altı) ay müddetle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmıştır.

Bu nedenle, 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yasaklama kararı 18.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

İlgililere duyurulur.

11142/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_18.jpg


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:

STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere en fazla 4 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2016-2017) sonuçlarına göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak "Yazılı" ve "Sözlü" sınavlardan oluşmaktadır. Giriş Sınavının yazılı aşaması 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı bölümde yapılacaktır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Stajyer Hazine Kontrolörü sınavına başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P-35 veya 2017 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P-48 puan türlerinden herhangi birinden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olmak

d) ÖSYM tarafından 2016 veya 2017 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye (YDS ve e-YDS) tespit sınavlarından (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

e) 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 veya daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilir),

f) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

h) Süresi içinde başvurmuş olmak.

Giriş Sınavına, kontenjan sayısının 20 katı ile sınırlı olmak üzere sınava başvuran adaylardan KPSS puanı en yüksek 80 aday katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER

Giriş Sınavı için başvurular, 25 Aralık 2017 tarihinden 10 Ocak 2018 günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) https://hkksinavbasvuru.hazine.gov.tr/ adresi veya Müsteşarlık internet sayfasında İnsan Kaynakları bölümünde yer alan “Stajyer Hazine Kontrolörü” sınav ilanında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ

Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da Hazine Müsteşarlığı binasında gerçekleştirilecektir.

Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibariyle aşağıda belirtilmektedir.

Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Kanununun soruşturma, arama ve el koyma usullerine ilişkin hükümleri, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)

Ekonomi: Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro iktisat ve iktisadi Analiz), Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomik ve Mali Konular

Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçe), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

İşletme: İşletme Ekonomisi, İşletme Finansmanı

Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

Sınavda adayların hukuki, iktisadi, mali konular ile güncel ekonomik olayları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen alanlardan 50 puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Müsteşarlık internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) 12 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek olup, ayrıca aynı gün başvuru sahiplerine başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Adaylar Yazılı Sınava, Müsteşarlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı alacakları Aday Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav: Giriş sınavı konuları yanında ayrıca adayların zeka, tutum ve davranış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi kişisel nitelikleri puanlamada dikkate alınır. Sözlü sınav notu 100 üzerinden verilir. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA

Giriş Sınavını kazananların isimleri Müsteşarlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir.

Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

BİLGİ TEMİNİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi Müsteşarlık internet sayfasında “İnsan Kaynakları” bölümünden ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Müsteşarlıktan temin edilebilir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı

Adres                      :  İnönü Bulvarı No: 36 Hazine Binası Kat: 8   06510 Emek/ANKARA

İnternet Adresi        :  http://www.hazine.gov.tr

e- posta                   :  hkksinav.basvuru@hazine.gov.tr

Telefon                   :  (312) 204 73 41 - 204 73 43

11135/1-1


İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından:

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcıları alınacaktır. Alınacak 8 (Sekiz) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarda istihdam edilecektir.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - ÖSYM tarafından yapılan 2017 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 - Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak.

II - BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru tarihleri: 15.01.2018 - 26.01.2018

Başvurular, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA) veya www.kdgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Müsteşarlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve Ek'i belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınava giriş belgelerini sınav tarihine kadar Müsteşarlıktan veya sınav günü sınav binasında oluşturulacak bankolardan alabilirler.

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Müsteşarlıkça da onaylanabilir.

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri

8

160

KPSSP30

KPSSP33

KPSSP37

80

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 60’ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Müsteşarlığın görev alanına ait temel bilgilerden, % 20’si ise genel kültür ve genel yetenek konularından oluşmaktadır. Yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır.

Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Müsteşarlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır.

Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Mezun olunan alanlar dikkate alınarak soruların ağırlığı değişebilir.

Adaylar için alan bilgisi konuları;

Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar.

VI - YAZILI SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Yazılı Sınav 11.03.2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

VII - DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 60 puan, Müsteşarlığın görev alanına ait temel bilgiler 20 puan, genel kültür ve genel yetenek konuları 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı sınav sonuçları, Müsteşarlığımız www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.

Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati ayrıca bildirilecektir.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VIII - SINAV SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 70 puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Yapılacak sınav sonucunda, yukarıda belirtilen sayı kadar başarılı aday bulunmadığı takdirde, Müsteşarlık başarılı aday sayısı kadar personel alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

Giriş sınavı sonuçları Müsteşarlığımızın internet sayfasında ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde ise sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.kdgm.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres      : Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

                  Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA

Tel           : 0 (312) 422 60 00

11114/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte

Bölüm

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Sanatları Bölümü

1

Lisansüstü Çalışmalarını İletişim Sanatları (“Reklamcılık”, “Halkla İlişkiler”) Alanında Yapmış Olması.

Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Sanatları Bölümü

1

Lisansüstü Çalışmalarını, İletişim Sanatları (Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, Reklamcılık ve Tanıtım, Grafik, Görsel İletişim Tasarımı) Alanında Yapmış Olması.

Yardımcı

Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı Bölümü

2

Lisansüstü Çalışmalarını İletişim Tasarımı (Tercihen “Grafik Tasarımı”) Alanında Yapmış Olması.

Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

1

Lisansüstü Çalışmalarını, Sinema ve Televizyon (“İletişim”, “Radyo-TV ve Sinema”) Alanında Yapmış Olması.

Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim Bölümü

1

Lisansüstü Çalışmalarını, Yeni Medya, İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler Alanlarından Birinde Yapmış Olması. (Tercihen Medya Çalışmaları Alanında Çalışmaları Olan)

Yardımcı

Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres            :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                         Ataköy Yerleşkesi

                         E-5 Karayolu üzeri 34158

                         Bakırköy/İstanbul

Tel                 :  0212 498 41 41

E-mail            :  ik@iku.edu.tr

11029/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Program

Ünvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Profesör

1

1

Güreşçilerde antioksidanların etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Profesör

1

1

Bitkisel ve hayvansal dokulardaki serbest radikal hasarları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Doğa ve çevre eğitimi alanında çalışmalar yapmış ve ilgili anabilim dalında ders vermiş olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Çoklu zeka kuramı ve motivasyon stilleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Fizik

Doçent

1

1

Piridin türevi bileşiklerin spektroskopik ve antimikrobiyal özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Kimya

Doçent

1

1

Heck reaksiyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Spektral analiz üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakın Çağ

Doçent

1

1

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında doçentlik ünvanı almış olup, Osmanlıda özel İslam okulları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doçent

1

1

Tarihi taş yapıların statik ve dinamik yükler etkisindeki davranışları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

1

Elektrik makinelerinin tasarımı ve optimizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11167/1-1


Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

1 - İlan edilen Profesör kadrolarına başvuracaklar adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 7 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Doçent adayları başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş ve diplomalarını ilgili birime vermeleri gerekmektedir. Ayrıca hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren elektronik ortamda hazırlanmış 5 adet Flash bellek ise ilgili fakülte dekanlık veya yüksekokul müdürlüklerine; yapılacak yabancı dil sınavı ve ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 dakikalık ders verebilme sınavında başarılı olunması halinde teslim edilecektir.

(Not: Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulacak jüri tarafından, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.)

4 - Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.,25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari Koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

5 - Tüm adayların Üniversitemiz Senatosu tarafından Öğretim Üyeleri (Prof., Doçent ve Yardımcı Doçent) kadroları için belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar Üniversitemizin web sitesi Personel Dairesi Başkanlığı sayfası Duyurular bölümünde görülebilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

TELEKOMÜNİKASYON ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR.

PROFESÖR

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

2

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ

TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

GEOMETRİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Tıp Fakültesinde Tıbbi Biyolojik Bilimler Mezunu Olmak, Ruhsatlı Doku Tipleme Laboratuvarlarında En Az 5 Yıl Kalite Birimi Sorumluluğu Deneyimine Sahip Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sağladığı Destekler Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak. Dilate Kardiyomiyopatide Myocardial Blush skoru alanında ve Korener Arter Hastalığında Genetik Çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

SİSTEMATİK FELSEFE ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

ARABAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ

BİLGİ YÖNETİMİ PR.

YARDIMCI DOÇENT

1

Basın tarihi ve arşivcilik alanında deneyim sahibi olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PATOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

GIDA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Enzimatik Yollarla Modifiye Lipid Üretilmesi Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Engelli Çocukların Ailelerine verilen Hemşirelik bakımı alanında çalışması olmak.

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

TÜRK HALK MÜZİĞİ (TEMEL BİLİMLER) ANASANAT DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Sınıf Öğretmenlerine verilen Web tabanlı ve Bireysel eğitimin tip2 diyabeti önleyici etkisi üzerine çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Pediatrik Radyolji Yan dalı yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Enerji Depolama Malzemeleri Üzerine Çalışmaları olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ

SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

11171/1-1


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip oldukları unvandan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden,

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL FİZİK

PROFESÖR

1

1

Radyolüminesans, İyon Aşılama, Yarı İletken, Kuantun Dot ve Mineraller Konularında Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLASİK ARKEOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Klasik Arkeoloji Bilim Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak. Batı Anadolu'daki Helenistik-Roma Kentleri ve Heykeltıraşlık Sanatı Konusunda Çalışmaları Bulunmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Taekwondo Sporu Üzerine Çalışmaları Bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROFESÖR

1

1

Yoğunbakım Yandal Uzmanı Olmak. Çocuklarda Ultrason Eşliğinde Kaudal Blok İle İlgili Çalışması Bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

KALP DAMAR CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

Kataterli ve Endoskopik Ven Cerrahisi Konusunda Uluslararası Çalışmaları Bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Damar İçi Ultrason İle Plak Progresyon ve Regresyonu Konusunda Bilimsel Çalışmaları Bulunmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ULUSLARARASI TİCARET

PROFESÖR

1

1

Uluslararası Ticaret, Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye, Çevre Politikaları ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Çalışmaları Bulunmak.

AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

DOÇENT

1

1

Genç İşsizlik Alanında Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLASİK ARKEOLOJİ

DOÇENT

1

1

Aiolis Bölgesi ve Aiolis Kent Arkeolojisi Üzerine Çalışmaları Bulunmak.

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

1

Türkçe Metin Madenciliği, Yazılım Çıktısı Tabanlı Makine Öğrenmesi ve Bilgi Getirimi Konularında Çalışmaları Bulunmak.

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

1

Topluluk (Ensemble) Öğrenmesi, Sürü Zekası, Öznitelik Seçimi Konularında Çalışmaları Bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAYISAL YÖNTEMLER

DOÇENT

1

1

Arena İle Simülasyon, Veri Madenciliği, ERP de VERGI Modeli Konularında Çalışmaları Bulunmak.

SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DOÇENT

1

1

Yeraltı Havalandırma, Ocak Yangınları, Gazla Mücadele ve İş Sağlığı ve Güvenliği İle Meslek Hastalıkları Alanlarında Çalışmaları Bulunmak.

10927/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\21-12-2017 PERŞEMBE\11134.jpg