14 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30270

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

Antalya-Kepez Belediye Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hicret İlim ve Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER: Ali ŞAHİN, Naciye ORUÇ, Ensar KÖKTAŞ, Asiye ÇINAR, Selahattin ODABAŞ, Şaynur ÜSTÜNDAĞ, Ahmet KÖKTAŞ, Selma KOCABAŞOĞLU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/06/2016 tarihli ve E: 2015/596, K: 2016/259 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet göstererek eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, nitelikli, vatanına ve milletine bağlı, inançlı insan yetiştirilmesine yardımcı olmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 244DT3D pafta, 210 ada, 4 parsel, 12/216 arsa paylı, Bodrum Kat, 1 nolu bağımsız bölüm,

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 244DT3D pafta, 210 ada, 4 parsel, 12/216 arsa paylı, Bodrum Kat, 2 nolu bağımsız bölüm,

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 244DT3D pafta, 210 ada, 4 parsel, 14/216 arsa paylı, Zemin Kat, 3 nolu bağımsız bölüm,

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 244DT3D pafta, 210 ada, 4 parsel, 20/216 arsa paylı, 1. Kat, 5 nolu bağımsız bölüm,

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 18 pafta, 5995 parsel, 60/770 arsa paylı, 1. Kat, 8 nolu bağımsız bölüm.

YÖNETİM KURULU: Asiye ÇINAR, Kemal ÇINAR, Eyüp Ensar SOFUOĞLU, Selahattin ODABAŞ, Suat CEVAHİREFENDİOĞLU, Haydar TÜRK, Halit ODABAŞ, Sedat BALCI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın fesih edilmesi halinde vakfa ait bulunan menkul, gayrimenkul, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile bir başka vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10861/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.08.2017 gün ve 157 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2252 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar-Saray 98091 nolu adanın kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

10868/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Company Ltdnin Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/4876 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatının müddeti 11.11.2017 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

10874/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ALINACAKTIR

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında şoför olarak çalıştırılmak üzere, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 10 (on) sözleşmeli destek personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak;

2 - Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak;

3 - En az lise veya dengi okul mezunu olmak;

4 - 2016 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSS-94 puan türüne göre yapılacaktır);

5 - En az 3 (üç) yıllık D sınıfı (önceki sınıflandırmaya göre E sınıfı) sürücü belgesine sahip olmak ve sözkonusu alanda en az bir yıl fiilen çalışmış olmak;

6 - Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

7 - Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak;

8 - Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir);

9 - İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

- T.C. Kimlik Numarası,

- Mevcut görünümü yansıtan bir adet vesikalık fotoğraf,

- 2016 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

- Sürücü belgesinin onaylı sureti,

- Şoför olarak en az bir yıl çalışmış olduğunu gösterir SGK dökümü,

- En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın onaylı örneği,

- Başvuru formu (ilanın ekinde yer almaktadır).

III. BAŞVURULAR

1 - Başvurular, 2 - 12 Ocak 2018 tarihleri arasında iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın aşağıda kayıtlı adresine yapılacaktır:

T.C. Dışişleri Bakanlığı,

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Merkez Personeli Şubesi

Dr. Sadık Ahmet Caddesi, No: 8

06100 Balgat - Ankara

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle Bakanlığa ulaşmayan veya son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurularla, eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2 - Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 KPSS (B) grubu KPSS-94 puan türü sıralamasına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2 - Listede duyurulan asil adaylar ile yedek olarak belirlenen ilk 10 (on) adayın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunmaları ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu düzenleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.

4 - Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla davet edilecektir.

5 - Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

6 - İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: ikad.ih@mfa.gov.tr

Tel: (312) 292 10 00

 

Sözleşmeli destek (soför) alımı duyurusu

10887/1-1


Antalya-Kepez Belediye Başkanlığından:

Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması düzenlenmiştir

a) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE ŞEKLİ

253.388 m2 alanda Kamu İhale Kanunu; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest ulusal ve tek aşamalı KEPEZ BELEDİYESİ DOKUMA ALANI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

b) YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Yarışmanın konusu, Dokuma alanının mevcutta kentsel ve bölgesel iş merkezi kullanım kararı bulunan 27718/1 nolu parselinde önerilecek yeni plan kararları, kentsel ve mimari çözümler ve peyzaj tasarımıyla Dokuma Alanının tarihi mirasıyla bütünleşmesi, kentle ilişkilerinin yeniden kurulması ve alanın bütünleşik ve sürdürülebilir olarak kent yaşamına kazandırılmasına yönelik fikirlerin geliştirilmesidir.

Yarışmanın amacı ise, Dokuma Alanının Kepez ve Antalya kent yaşamına katacağı değerlerin araştırılması, kentin bütünü ve çevresiyle ilişkileri kurulmuş, kentin sosyal ve kültürel kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, açık ve yeşil alanlar ile insan-doğa ilişkilerini ön plana çıkaran, Şehircilik, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren fikirlerin elde edilmesidir.

c) YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışmacıların;

Jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmaması gerekmektedir

Şartname alarak adres ve e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir.

Ekipte, mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından en az birer yarışmacı olmak koşulu ile ulusal ve uluslararası tüm katılımcılar da ekip olarak katılabilirler.

Yarışmaya katılan Mimar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancılarının, ilgili Meslek Odalarına kayıtlı olmaları ve herhangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur.

Yer görme zorunlu değildir. Yarışmacıların yerin özelliklerini deneyimlemeleri, tasarım kararlarının yerindeliği açısından önemli görüldüğünden, yer görme jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

d) YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma 15.12.2017 Cuma günü başlayıp, 05 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimi ile (17.30) Sona erecektir.

e) DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK JÜRİ ÜYELERİ İLE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

• Hakan TÜTÜNCÜ (Avukat) - Kepez Belediye Başkanı

• Özge KÖKSAL - Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı

• Dr. Ebru MANAVOĞLU - Şh. Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı

• Keziban ARICAN - Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı

• Mustafa BALCI - İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri

• M. Osman AYDIN (Mimar) - Jüri Başkanı

• Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU (Mimar)

• Doç. Dr. Tahsin YILMAZ (Peyzaj Mimarı)

• Mehmet Nazım ÖZER (Şehir. Pln.)

• Alişan ÇIRAKOĞLU ( Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri

• Bekir KAMIŞLI (Mimar)

• Sebahat ADANIR ( Peyzaj. Mimarı)

• M. Ahmet DEMİRTAŞ (İnş. Müh.)

Raportörler

• Recep SÖNMEZ (Mimar)

• Nilgül YILMAZ (Mimar)

f) VERİLECEK ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ:

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, beş adet eşdeğer ödül proje seçecektir. Ödüller, yarışmanın sonuçlandığı tarihten itibaren, 1 ay içerisinde, Belediye tarafından ödenecektir.

ÖDÜLLER: 5 x 30.000.00 TL

Eşdeğer ödül verilecektir.

g) ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ, SATIN ALMA BEDELİ

15.12.2017 Cuma günü başlayıp, 05 Mart 2018 Pazartesi günü sona erecek olan Şartname Kepez Belediyesi’nin Vakıf Bank Antalya 100. Yıl Şubesi TR94 0001 5001 5800 7292 3155 63 İban no.lu hesabına 50,00 TL yatırılarak, Mimarlar Odası Genel Merkezi ile Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul, Şubelerinden banka dekontu ibraz edilerek alınabilir. Dekonta Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Şartname bedeli ibaresi eklenecektir.

Yarışma şartnamesi ve ekleri, Kepez Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde ve Mimarlar Odası Genel Merkezi, Antalya, Ankara İzmir İstanbul Şubelerinde ücretsiz olarak görülebilir.

Yarışmaya katılacakların şartname almaları zorunludur.

ı) İDARENİN;

Adı                                      :  KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi                                 :  Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

Telefon & faks numarası     :  0 242 310 58 58 - 339 01 48

10889/1-1


 


 


 


 


 


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR (DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Doçent kadrolarına başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını  (4) dört takım halinde vereceklerdir.

• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

• NKU Öğretim Üyeliğine başvuracak Adaylar, Özgeçmiş ile yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

KADRO UNVANI

KADRO DER.

ADET

KOŞULLARI

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Defisit sendrom şizofreni ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Yardımcı Doçent

1

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Mimarlık alanında Doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Yardımcı Doçent

5

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Mimarlık alanında Doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Sinema Televizyon

Sinema-Televizyon

Yardımcı Doçent

1

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Doktora yapmış olmak. Video prodüksiyon, animasyon teknikleri ve çağdaş sanat üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak. Fizyolojik ve performans gelişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

10830/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro Unvanı

Adet

Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Çevre bilinci ve yeşil yönetim alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Muhasebe Finansman

Yrd. Doç. Dr.

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Kurumsal yönetim ve yatırımcı duyarlılığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yrd. Doç. Dr.

1

İşletme veya Muhasebe alanında doktora yapmış olmak. Kaynak tüketim muhasebesi ve müşteri karlılık analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr.

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Türk Siyasal Hayatı ve Türkiye'de Asker-Siyaset ilişkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Doç. Dr.

1

Makine Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Katı nem almalı iklimlendirme sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği alanında çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fak.

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

1

İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Bilgi ve Belge alanında çalışma yapmış olmak veya Osmanlı Devletinde Fikri Mülkiyet hakları alanında çalışmış olmak.

Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Bilgi ve Belge alanında çalışma yapmış olmak veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Gürcistan konusunda çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Genel Fizik

Prof. Dr.

1

İlgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak, Galaksimizin yıldızlararası ortamındaki HII bölgeleri alanında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Nükleer Fizik

Doç. Dr.

1

İlgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak, Nükleer Reaksiyon mekanizmaları ve tesir kesit hesaplamaları alanında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr.

1

İlgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak. Hece'nin birinci kuşak şairlerinden biri üzerine çalışma yapmak ve modern edebiyat kuramları ile metin çözümlemeleri yapmış olmak.

10928/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017, 16/11/2017 ve 23/11/2017 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Murat HES Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Karakuş Regülatörü ve HES

09/11/2017 tarihli ve 7423-2 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Koruma Klor Alkali Denizli Kojenerasyon Santrali

16/11/2017 tarihli ve 7440-9 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Alaşehir-2 JES

23/11/2017 tarihli ve 7450-7 sayılı Kurul Kararı ile 22 (yirmiiki) yıl 1 (bir) ay, 6 (altı) gün süreli ve 19/01/2040 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir.

4

ERA Çevre Teknolojileri A.Ş.

Üretim Lisansı

ERA Erzincan Biyokütle Santrali

23/11/2017 tarihli ve 7472 sayılı Kurul Kararı ile;

Prokom Madencilik Otomotiv İnşaat Elektrik Üretim Elektronik Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne verilmiş olan 01/03/2012 tarihli ve EÜ/3712-5/2264 numaralı üretim lisansının 30/11/2017 tarihi itibariyle sona erdirilerek, ERA Çevre Teknolojileri A.Ş.’ye “ERA Erzincan Biyokütle Santrali" için 30/11/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 01/03/2012 tarihli ve EÜ/3712-5/2264 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde ve 01/03/2061 tarihine kadar geçerli üretim lisansı verilmiştir.

5

Kütahya Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

23/11/2017 tarihli ve 7473 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi/Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Şengün Elektrik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Çanakçı I Reg ve HES

17/08/2007 tarihli ve

EÜ/1280-3/920 numaralı

16/11/2017 tarihli ve 7440-15 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2

EFT Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş

Tedarik Lisansı

 

11/03/2009 tarihli ve

ETS/2012-8/1429 numaralı

30/11/2017 tarihli ve 7475-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi:

 

SIRA NO

 

1

30/11/2017 tarihli ve 7475-17 sayılı Kurul Kararı ile;

ARC Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne Kutay Reg. ve HES projesi için verilen 14/12/2008 tarihli ve EÜ/1876-1/1343 numaralı üretim lisansının iptaline ilişkin 12/01/2017 tarihli ve 6852-8 sayılı Kurul Kararı’nın geri alınması nedeniyle, 14/12/2008 tarihli ve EÜ/1876-1/1343 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

10871/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 tarihli Kararıyla Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Doğal Gaz Depolama Lisansı

09/11/2017 tarihli ve 7424-2 sayılı Kurul Kararı ile 09/11/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

10871/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/11/2017, 16/11/201, 23/11/2017 ve 30/11/2017 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Finanss Petrol Dağıtımı ve Pazarlama Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

02/11/2017 tarihli ve 7411-1 sayılı Kurul Kararı ile 02/11/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Gell Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

02/11/2017 tarihli ve 7411-2 sayılı Kurul Kararı ile 02/11/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

02/11/2017 tarihli ve 7411-4 sayılı Kurul Kararı ile 02/11/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

NASOİL Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

16/11/2017 tarihli ve 7442-1 sayılı Kurul Kararı ile 16/11/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

5

Bng Akaryakıt Dağıtım Tekstil İnşaat Danışmanlık Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

16/11/2017 tarihli ve 7442-2 sayılı Kurul Kararı ile 16/11/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

6

Bilkim Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

16/11/2017 tarihli ve 7442-3 sayılı Kurul Kararı ile 16/11/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

7

Arvina Akaryakıt Enerji Dağıtım Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

23/11/2017 tarihli ve 7455-1 sayılı Kurul Kararı ile 23/11/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

8

Surpet Petrolcülük Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

23/11/2017 tarihli ve 7455-2 sayılı Kurul Kararı ile 23/11/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

9

Çanakkale Liman İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

30/11/2017 tarihli ve 7479-1 sayılı Kurul Kararı ile 30/11/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VE SİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE SAYISI

1

Motec Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Şirketi

09/11/2006 tarihli ve MYĞ/975-4/20525 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

09/11/2017 tarihli ve 7425-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Turkuaz Petrol Ürünleri Anonim Şirketi

15/02/2012 tarihli ve DEP/3699-2/30829 numaralı

Depolama Lisansı

09/11/2017 tarihli ve 7425-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Baki Lojistik Kargo Nakliyat Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi

23/11/2016 tarih ve MYĞ/6606-2/37647 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

23/11/2017 tarihli ve 7455-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Çukurova Petrokimya İnşaat Petrol Ürünleri Madeni Yağ İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13.10.2016 tarih ve MYĞ/6530-1/37503 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

23/11/2017 tarihli ve 7455-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Denge Petrol Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi

13/08/2013 tarihli ve MYĞ/4547- 1/33123 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

23/11/2017 tarihli ve 7455-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

10871/3/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 55.06/74

Toplantı Tarihi ve No    : 23.11.2017-201                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.11.2017-4878                                            SAMSUN

Samsun İli, Havza İlçesi, İmaret Mahallesi, 264 ada, 66 parselde kentsel sit alanında bulunan taşınmazın tescil değerlendirmesine ilişkin, Samsun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.10.2017 gün ve 2763 sayılı yazısı ve eki olan 09.10.2017 günlü müze raporu, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 15.11.2017 gün 488 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Havza İlçesi, İmaret Mahallesi, 264 ada, 66 parselde kentsel sit alanında bulunan taşınmazın sahip olduğu kültürel, mimari ve estetik nitelikleri ile kendi içinde doku bütünlüğü yansıtması sebebiyle 2863 sayılı Kanun kapsamında “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’’ olarak tescil edilmesine, koruma yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine, taşınmazda yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi.

10823/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.05/725

Toplantı Tarihi ve No    : 12.10.2017-365                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.10.2017-8856                                           BERGAMA

İzmir İli, Dikili İlçesi, Çandarlı Mahallesinde İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.03.1993 tarihli ve 4274 sayılı kararı ile belirlenen ve İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.08.2004 tarihli ve 11 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı içerisinde kalan, tapunun 28 pafta, 2941 parselinde kayıtlı taşınmazda Kurulumuzun 10.05.1017 tarihli ve 8140 sayılı kararı gereği Müzesince gerçekleştirilen sondaj sonuçlarının iletildiği Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğünün 08.08.2017 tarihli ve 738 sayılı yazısı ve eki,  Kurulumuzun 24.08.2017 tarih ve 8700 sayılı kararı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.10.2017 tarih ve 1286 sayı ile kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, Koruma Bölge Kurulu üyelerince 24.08.2017 tarih ve 8700 sayılı karar gereği yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Dikili İlçesi, Çandarlı Mahallesinde, 3. (üçüncü) derece Arkeolojik Sit sınırları içinde kalan, tapunun 28 pafta, 2941 parselinde şahıs mülkiyetinde kayıtlı taşınmazda ilgili Müzesince gerçekleştirilen sondaj kazısının yeterli olduğuna; 2941 parselde sondaj kazısında çıkan arkeolojik buluntuların niteliği ve Pitane Antik Kenti 2. derece arkeolojik sit sınırlarına yakınlığı nedeni ile söz konusu taşınmazın l.(birinci) derece arkeolojik sit olarak olarak tescil edilmesine, taşınmazda ortaya çıkan arkeolojik kalıntılara ilişkin konservasyonun yapılarak ilgili müzesinin uygun göreceği yöntemle sondaj çukurlarının ilgili müzesi denetiminde kapatılmasına, taşınmazda Koruma Yüksek Kurulunun 658 sayılı ilke kararı ile belirlenen koruma kullanma koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.

10824/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

825_Sayfa_1

10825/1/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

825_Sayfa_2

825_Sayfa_3

825_Sayfa_4

10825/2/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                71.00/502

Toplantı Tarihi ve No    : 29.11.2017 - 225                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.11.2017 - 2921                                          ANKARA

Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Aşağımahmutlar Mahallesi, Akça Alan Mevkiinde izinsiz kazılar sonucu tespiti yapılan Akça Alan Nekropolü’nün III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili önerisinin Kurulumuzda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.10.2017 tarihli ve 1669 sayılı yazısı gereği Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilen kurum görüşü yazıları, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.08.2017 tarihli ve 3471 sayılı rapor, 22.11.2017 tarihli ve 4620 sayılı dosya inceleme raporu, Kurulumuzun 20.09.2017 tarihli ve 2806 sayılı kararı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Aşağımahmutlar Mahallesi, Akça Alan Mevkii (Kurulumuzun 20.09.2017 tarihli ve 2806 sayılı kararında sehven Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Pazarcık Köyü, Akçalan Dede Mevkii yazılmıştır.) 751 ada, 1 parsel ve tescil harici alanda kalan, karar eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Akça Alan Nekropolü’nün III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,1/25000’lik haritasının, krokisinin, tescil fişinin onaylanmasına, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde bir kısmının kaldığı belirlenen Kırıkkale İli, Merkez, Aşağımahmutlar Mahallesi 751 ada, 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “bir kısmı III. Derece Arkeolojik Sit” şerhinin konulmasının sağlanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 3. maddesindeki koşulların  “geçiş dönemi yapılanma koşulu”  olarak belirlenmesine, Sit Alanı’nda yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, alanın korunması, can ve mal güvenliği için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idareler tarafından alınması gerektiğine karar verildi.

10826/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.11.2017 - 225                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.11.2017 - 2918                                          ANKARA

827_Sayfa_1

 

827_Sayfa_2

 

827_Sayfa_3

10827/1-1