14 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30270

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET DIŞI MALLARIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TASNİF TOZ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


İNŞAAT VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


8 ADET YAĞ BUHARI TUTMA CİHAZI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KÜTÜPHANELERDE KULLANILACAK YİYECEK VE İÇECEK OTOMATLARININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:


ANKARA VE İZMİR UÇUŞ OKULLARINDA KULLANILAN SİMÜLATÖRLERE MALZEME ALIMI VE KURULUMU İHALESİ YAPILACAKTIR

THK Uçuş Akademisi Anonim Şirketinden:


MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI VE ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


2 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:


89 ADA, 12-13 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN, ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik Belediyesinden:


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


60.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET DIŞI MALLARIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dışı malların satışı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin;

a) Adresi                             :  TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı/ KÜTAHYA

b) Telefon Numarası           :  0 (274) 614 10 07

e) Faks Numarası                :  0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi  :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

2 Adet İş Makinesi ve 10 Adet Hafif Vasıta Hizmet Dışı Malzeme Satışı

Dosya No: 980-GLİ/2017-954

12 Adet

Makine İkmal Şube Müdürlüğü

30 Takvim Günü

 

3 - İhalenin;

 

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

c) Saati

d) Son Teklif Verme Saati

e) Doküman Bedeli

(KDV Dahil)

2 Adet İş Makinesi ve 10 Adet Hafif Vasıta Hizmet Dışı Malzeme Satışı

29.12.2017

11:00

11:00

50,00 (Elli) TL

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer   :  Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA

g) İhalenin Teklif Türü        :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü  :  Sipariş Mektubu.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ Müdürlüğü - Satınalma Şube Müdürlüğü

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA

5 - Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA’ adresi Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlan olunur.

10850/1-1


TASNİF TOZ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 7 Adet Tasnif Toz Toplama Sistemi (Araklı-Bölümlü-Hayrat-Fındıklı-Pazar Taşlıdere-Hopa ve Kemalpaşa Çay Fabrikaları) Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.12.2017 günü saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10576/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Pancar Mahallesi tapunun 300 ada 1 parsel, 301 ada 1 parsel, 303 ada 5 parsel, 305 ada 1 parsel’de kayıtlı toplam 80.389,31 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ VE MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

İzmir

Torbalı

Pancar

L18-D5B-3D

300

1

26.050,12 m²

İzmir

Torbalı

Pancar

L18-B-5B-3D

301

1

24.211,09 m²

İzmir

Torbalı

Pancar

L18D-5B-3C

303

5

  2.608,03 m²

İzmir

Torbalı

Pancar

L18-D5B-3C

305

1

27.520,07 m²

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

İMAR DURUMU

L18-D5B-3D

300

1

26.050,12 m²

E-1.80 Y ENÇOK = 6 KAT

L18-B-5B-3D

301

1

24.211,09 m²

E-1.80 Y ENÇOK = 6 KAT

L18D-5B-3C

303

5

  2.608,03 m²

E-1.00 Ticaret Alanı,

Y ENÇOK = Serbest

L18-D5B-3C

305

1

27.520,07 m²

E-1.80 Y ENÇOK = 6 KAT

 

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 26/12/2017 Salı günü saat 14:10 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 26/12/2017 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 22.509.006,80 TL’dır. (KDV kanununun 17/4-p maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı % 3 (yüzde üç) olup 675.270,20 (altı yüz yetmiş beş bin iki yüz yetmiş TL yirmi KR)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin % 6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 26/12/2017 Salı günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

c) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

İlan olunur.

10836/1-1


İNŞAAT VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 469 parsel içerisinde bulunan taşınmazlar üzerine 3.263 m2’lik alanda "600 Kişilik Düğün Salonu" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 29 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Onikişubat Belediye Başkanlığı

b) Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş

c) Telefon ve Faks numarası: 0344 212 46 46  - 0344 212 46 54

2 - İşin Adı: "Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 469 parsel içerisinde bulunan taşınmazlar üzerine 3.263 m2’lik alanda "600 Kişilik Düğün Salonu" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi” ihalesi işidir.

3 - İşin Niteliği: Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 469 parsel içerisinde bulunan taşınmazlar üzerine 3.263 m2 alan üzerinde Belediyemizce hazırlanan proje ve teknik şartnamelere göre yapılacak 600 Kişilik Düğün Salonu tesisinin 29 (yirmidokuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması da dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) "600 Kişilik Düğün Salonu" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işidir.

4 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat;

 

Yapım Muhammen Bedeli

14.555.304,16 TL.

(Ondörtmilyonbeşyüzellibeşbinüçyüzdört TLOnaltıKrş)

Kira Muhammen Bedeli

(Aylık 2.000,00 TL üzerinden Toplamda 348 Aylık Kira )

696.000,00 TL

(Altıyüzdoksanaltıbin TL)

Geçici Teminat Tutarı

(348 Aylık Kira Toplamının %3‘ü)

20.880,00 TL

(Yirmibinsekizyüzseksen TL)

 

5 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a)Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Encümen Odasında

b) Tarihi ve Saati: 28/12/2017 Perşembe günü - saat 14:15

7 - Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Akçakoyunlu Mahallesi Şekerdere Caddesi No: 18 adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale biriminde görebilecek ve 1.000,00 TL. (Bintürklirası) karşılığında ya da Belediyemize ait Kahramanmaraş Vakıfbank Meydan Şubesinde bulunan TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51 Iban Nolu hesabına ihale şartname bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu İdareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilir.

8 - Son Başvuru Tarihi ve Saati: 28.12.2017 Perşembe günü saat 12:00

9 - Başvuruların Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi.

10 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

Teklifi ihtiva eden teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

ı) Onikişubat Belediyesi adına, Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Meydan Şubesinin (TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Onikişubat Belediyesi adına göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

i) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h, ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

j) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

k) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10842/1-1


8 ADET YAĞ BUHARI TUTMA CİHAZI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

“Keban HES İşletme Müdürlüğünde bulunan ünitelerde taşıyıcı yatakta oluşan yağ buharını toplama amacıyla kullanmak üzere 8 (sekiz) adet yağ buharı tutma cihazı temini” mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/644851

Dosya No                                        :  2017/55-MLZ-644851

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                          :  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2-F/1 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 :  -

2 - İhale konusu işin adı,

    niteliği, türü ve miktarı                 :  Keban HES İşletme Müdürlüğünde bulunan ünitelerde taşıyıcı yatakta oluşan yağ buharını toplama amacıyla kullanmak üzere 8 (sekiz) adet yağ buharı tutma cihazı temini mal alımı işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Keban HES İşletme Müdürlüğü/Keban/ELAZIĞ

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Sözleşme imza tarihinden itibaren, malzeme teslim edilme süresi 30 gündür. Sözleşmenin süresi, sözleşme imza tarihinden, garanti süresinin sonuna kadardır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

     satın alınabileceği yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2-F/1 Bahçelievler-Çankaya/ ANKARA adresinde Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dai. Bşk. 13. Kat Oda No: 20

c) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  10.01.2018, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 10.01.2018 saat 11:00’a kadar;

                                                            EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2-F/1 Bahçelievler-Çankaya/ ANKARA adresinde Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dai. Bşk. Toplantı Salonu-Zemin Kat C. Blok, Oda No: C-1 adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2-F/1 Bahçelievler-Çankaya/ ANKARA adresinde Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dai. Bşk. Toplantı Salonu-Zemin Kat C.Blok, Oda No: C-3

g) İhale dokümanına

    ulaşılabilecek internet adresi         :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimizin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10873/1-1


KÜTÜPHANELERDE KULLANILACAK YİYECEK VE İÇECEK OTOMATLARININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze ve Örenyerleri için “Kütüphanelerde Kullanılacak Yiyecek ve İçecek Otomatlarının Kiralanması İşi” ihalesi yapılacaktır. İhale 26 Aralık 2017 Salı günü saat 11:00’de, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Mehmet Yurtseven Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Yıllık Muhammen bedel, 121.368,96-TL + KDV (Yüzyirmibirbinüçyüzatmışsekiz TürkLirasıdoksanaltıKuruşdir.

Geçici teminat tutarı, 20.000,00-TL (YirmibinTürkLirasıdir.

Kiralama süresi 15.02.2018-31.12.2020 tarihleri arasındadır.

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 11:00’de, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) gün süre ile sabit kalacaktır.

İhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden görülebilecektir. İhale dokümanının bedeli, 300,00 TL (ÜçyüzTürkLirasıdir. Söz konusu bedel, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak idarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.

İSTEKLİNİN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâh belgesi.

2 - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İdari Şartnamenin 25.1 maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu,

3 - İmza sirküleri (noter tasdikli),

4 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

5 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

6 - Vekâleten İhaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, İhaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

7 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi,

8 - Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait),

9 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge,

10 - İhale tarihinden önceki son 5 (beş) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı.

11 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilecek belgenin aslı.

12 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, İstekliye, İsteklinin tüzel kişilik olması halinde İstekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi.

13 - İdari Şartname’nin 5.7. maddesinde belirtilen ihale dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekontu (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontun aslını vermeleri gereklidir).

14 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak kaşelenmesi şarttır).

15 - Özellikleri İdari Şartnamenin 13.1 maddesinde açıklanan Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge,

16 - İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, İdari Şartnamenin 0., 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.4.10 ve 8.4.11. maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca İdari Şartnamenin 25.6 maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir.

17 - İhale konusu işte kullanılacak olan cihazların üreticisi firmanın Türkiye ve dünya standartlarına uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

Ayrıntılı bilgi için   : http://www.kulturturizm.gov.tr, http://www.dosim.gov.tr

Elektronik posta      : otomatihalesi@kulturturizm.gov.tr

Telefon                   : (0312) 309 49 51 (0312) 309 49 52

Faks                        : (0312) 312 21 25

10876/1-1


ANKARA VE İZMİR UÇUŞ OKULLARINDA KULLANILAN SİMÜLATÖRLERE MALZEME ALIMI VE KURULUMU İHALESİ YAPILACAKTIR

THK Uçuş Akademisi Anonim Şirketinden:

1 - THK Uçuş Akademisi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Ankara ve İzmir Uçuş Okullarında Kullanılan Simülatörler İçin Gerekli Malzemelerin Temini ve Kurulumu İşi 18 Aralık 2017 Saat 16:30’da Kapalı Teklif Alma Usulü ile İhale Edilecektir.

2 - İstekliler Şartnameye Göre Hazırlayacakları Kapalı Zarf Teklif Mektuplarını, İhale Gün ve Saatine Kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne Vereceklerdir.

3 - İstekliler Bu İşe Ait Şartnameyi 50,00.-TL Karşılığında Yukarıda Belirtilen Adresten Temin Edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

10883/1-1


MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2017/655941

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18. Km.Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 312 293 44 00     Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  Muhtelif Dikişsiz Çelik Çekme Boru Alımı

1 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø76, 1x4x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (30 Adet)                  180 Metre

2 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø76, 1x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (50 Adet)                  300 Metre

3 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219x16x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (10 Adet)                    60 Metre

4 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø38x3, 2x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (100 Adet)                600 Metre

5 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø95x5, 6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (40 Adet)                  240 Metre

6 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø133x10x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (20 Adet)                  120 Metre

7 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø30x4x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (250 Adet)             1.500 Metre

8 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48, 3x4, 5x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (20 Adet)                  120 Metre

9 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88, 9x3, 6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (150 Adet)                900 Metre

10 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø42, 4x3, 6x6000 mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35.8-III)                                6.000 Metre

11 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31.8x3, 6x6000 mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35.8-III)                              25.000 Metre

b) Teslim Yeri                     :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                   :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                  :  26.12.2017 Salı günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10870/1-1


BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan büro malzemeleri idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 08.01.2018 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.01.2018 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10881/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI VE ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/648134

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4108        0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 14.00 adet Makineli Ray Alın Kaynağı ve 200 adet Alüminotermit ray kaynağı yaptırılması hizmet satın alınması işi. (Tecer-Kangal istasyonları arasında yapılacaktır)

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımı Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 04/01/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10882/1-1


2 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 adet Yeni Nesil Güvenlik Duvarı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10875/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                :  Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1   60300 Turhal - TOKAT

c) Telefon - Faks Numarası    :  356 275 1031/214 - 356 276 1156

2 - Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Pars

Niteliği

Yüzölçümü

M2 Birim Fiyatı

Muhammen Bedel

Kayacık

108

5

Arsa

763 m2

80,00 TL

61.040,00 TL

Kayacık

149

5

Arsa

460 m2

120,00 TL

55.200,00 TL

Kayacık

-

1151

Bahçeli Ev ve Ahırın Arsası

729 m2

130,00 TL

94.770,00 TL

Kayacık

-

1181

Bahçeli Evin Arsası

1.483 m2

130,00 TL

192.790,00 TL

Pazar

197

27

Bahçe

1.188 m2

20,00 TL

23.760,00 TL

Kazım Karabekir

813

13

Arsa

11.045,95 m2

106,00 TL

1.170.870,70 TL

Kazım Karabekir

813

12

Arsa

4.748,59 m2

106,00 TL

503.350,54 TL

Kazım Karabekir

1111

7

Arsa (İmarlı Akaryakıt İstasyon Alanı)

4.485,55 m2

120,00 TL

538.266,00 TL

Kazım Karabekir

1111

8

Arsa (İmarlı Akaryakıt İstasyon Alanı)

4.446 m2

120,00 TL

533.520,00 TL

 

3 -

a) İhalenin Yapılacağı yer       :  Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve Saati                    :  28/12/2017 - 10.00

4 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

a) Özel Şahıslar;

- Kanuni ikametgâh

- İmza beyannamesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı)

- Tebligat Adres Beyanı

b) Tüzel Kişilikler

- Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

- İmza sirküsü

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı

- Tebligat Adres Beyanı

- Sicil Gazetesi

c) Geçici teminat belgesi

d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

5 - Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. bendinin (r) fıkrası uyarınca K.D.V. istisnası olduğundan dolayı K.D.V. alınmayacaktır.

6 - Geçici teminat miktarı;

- İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar belediyeye yatırılacaktır.

7 - Satışı yapılacak olan Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan 813 ada 12 ve 13 parseller ile 1111 ada 7 ve 8 parsellerdeki taşınmazlar 3 eşit taksitle ödenecek olup 1 taksidi peşin (kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren sözleşme ile birlikte on beş gün (15) içerisinde) kalanı ise müteakip ayda başlayıp her ay ödemeli 2 (iki) ayda 2 (iki) eşit taksitler halinde alınacaktır. Diğer taşınmazlar ise 4 eşit taksitle ödenecek olup 1 taksidi peşin (kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren sözleşme ile birlikte on beş gün (15) içerisinde) kalanı ise müteakip ayda başlayıp her ay ödemeli 3 (üç) ayda 3 (üç) eşit taksitler halinde alınacaktır. Müşteri 2886 sayılı Kanunun 57’nci maddesinde belirtilen zorunlulukları (İhale bedeli, ihale giderler, vergi, resim ve harçlar) tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde tamamının ödenmesi halinde idare gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümlerince kesin teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır.

8 - İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.

9 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11 - İhaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.

12 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10847/1-1


89 ADA, 12-13 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN, ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik Belediyesinden:

1 - Bilecik Belediyesi sınırları içinde bulunan, mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait, İstiklal Mahallesi, 89 Ada, 13 Parsel’de projesi İdare tarafından yaptırılmış Meydan ve Otopark düzenlemesinin projesine uygun olarak alt yapı, üst yapı ve peyzaj düzenlemesini yaparak İdareye teslim etmek, 12 nolu parselde ise, idarece yaptırılmış olan uygulama projelerine uygun, "Ticaret + Hizmet Alanı" olarak imal edilecek AVM’nin her türlü teknik altyapı, üst yapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesini kapsayan Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

İlçe Mahalle

Pafta Ada Parsel

Alanı (M2)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi Saati

İstiklal Mah.

12-13

2.968,28

Arsa

Ticaret+Hizmet

23.365.000,00 TL+KDV

700.950,00 TL

26/12/2017

14:30

 

2 - İhale Bilecik Belediyesi Encümen Salonunda 26.12.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Bilecik Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

3 - Şartname ve Ekleri, Bilecik Belediye Sarayı, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No: 7 Belediye Sarayı/BİLECİK adresindeki, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüz-Türk Lirası) bedelle aynı adresten temin edilebilir.

4 - İhaleye Katılabilme Şartları

İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 26/12/2017 Salı günü saat 10:00’a kadar Bilecik Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun),

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (Beşmilyon Türk Lirası)'den az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az % 50 sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

j) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son 15 (on beş) yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında veya toplamında en az toplam 5.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İş ortaklığında verilecek iş bitirme belgelerinin toplamı ortaklık oranına bakılmaksızın değerlendirilecektir.

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

I) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

6 - İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 26/12/2017 Saat: 10:00’a kadar Bilecik Belediye Sarayı, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No: 7 Belediye Sarayı/BİLECİK adresindeki, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

7 - Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

10888/1-1


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/08/2017 tarih ve 301 sayılı kararı ile Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması, Atık Kabul ve Bertaraf Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, Belediyemiz Taşınmazı Üzerinde 30 (Otuz) Yılı Aşmamak Kaydıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni Kanunun 826-836 arası Maddelerinde Düzenlenmiş Olan Üst Hakkı Tesisi Edilmek Üzere göre kapalı teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 tarih ve 24278 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İdarece Aylık Liman Geliri, Geri Kazanım, Bertaraf Geliri Yaklaşık Olarak 80.000,00.-TL/ay öngörülmekte olup, İstekliler Bu Bedel Üzerinden İdareye teklif edecekleri yüzdelik oran (idareye verilecek) çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan bedelin işletme süresi (29 yıl x 12 ay) çarpımından meydana gelecek olan toplam tutarının en az % 3'ne karşılılık gelen miktar kadar işletme geçici teminat ile İsteklilerce avan projeye göre teklif edilecek olan yatırım maliyetinin % 3'ü kadar geçici teminat mektubu verecektir.

4 - İhale 03/01/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İstekliler ihale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebilecektir. (İhale dosya bedeli 500,00.-TL’dir)

6 - İsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 25/12/2017 Pazartesi günü saat 12.00’a kadar aşağıda yazılı belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. (Adana Büyükşehir Belediyesi 2. Kat)

a) Örneğine uygun başvuru dilekçesi

b) İmza Sirküleri

c) Tebligat Adres Beyanı

d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2017 yılı

e) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgesi (Ticaret Sicil Gazetesi)

f) 2886, 4734, 4735 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

g) Mali Durum Bildirisi ve Belgeleri (Banka Referans Mektubu Genel Müdürlük Teyitli olacaktır.)

h) İlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları

i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir.)

j) İhaleden önceki atık kabul tesislerinin lisanslandırdığı son 15 yıl içerisinde, kamu ya da özel limanlardan veya atık alım hizmeti gemisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı kara araçları ile denizlerden MARPOL 73/78 Ek-1 (Sintine suyu, kirli balans, slaç, slop, yağ) Ek-IV (Pis su) Ek-V kapsamındaki atık türlerinden herhangi birisinden veya söz konusu atık türlerinin bir kısmından veya tamamından gemilerden kendi adına veya temsil ettiği kurum adına en az 150 bin m3 atığı toplanmış seperatör işlemine tabi tutulmuş, depolamış ve atıkları taşıyarak bir kısmını kimyasal arıtma yöntemi ile SKKY kapsamında deşarj etmiş ve kalanını bertaraf ve geri kazanıma gönderdiğini gösteren iş bitirme belgeleri idareye sunulacaktır. Ortak girişimlerde; istenilen İş Bitirme Belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

k) Araç Taahhütnamesi: 1 adet katı atık gemisi en az 100 m3 (Sözleşmenin imzalanmasına takip eden altı ay içinde tedarik edilecektir.) 1 adet atık alma gemisi 200 m3 (Kira sözleşmesi veya kendi malı) 2 adet atık alma gemisi 500 m3 (Kira sözleşmesi veya kendi malı ) (Sözleşmenin imzalanmasını takip altı ay içinde tedarik edilecektir.)1 adet bot İdare’nin ihtiyaçlarını karşılamak için minimum 50 deniz mili hız yapan 10 adet Tehlikeli Atık Taşıma Kara Tankeri (10 adedi Kira sözleşmesi veya kendi malı) (18 ton -25 ton) 1 adet vidanjör (10 m3)

l) İstekli bünyesinde en az 1 personelin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Sertifikasına sahip olan personel çalıştıracağına dair taahhütname

m) İstekli bünyesinde en az 1 adet proje müdürü, 2 adet Çevre Mühendisi, 2 adet Kimyager/kimya Mühendisi, 2 adet Makine Mühendisi, 20 Usta gemici çalıştıracağına dair personel taahhütnamesi

n) İstekliler sözleşmeye müteakip 6 ay içerisinde inşa edeceği Atık Kabul Tesisi ve Bitüm Elde Etme Tesisine Ait Avan Proje ve Türk Lirası cinsinden hazırlayacakları yatırım bedeli işlem diyagramını, miktar/zaman çizelgeli olarak idareye taahhütname ile birlikte sunacaklardır.

o) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

p) Firmanın faaliyet süresi beyanı ve belgeleri

q) Son 15 yılda Müteahhit veya Taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri

r) İş Durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı

s) İhale konusu işe ait teklif edilen yatırım bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,

ş) Dosya alındı makbuzunu vereceklerdir.

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9 - Başvuru dosyası yeterlilik komisyonunca incelenmesi sonucunda kapalı teklif usulü ile yapılacak ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenilen evrakları 03/01/2018 Çarşamba günü saat 11.30’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Adana Büyükşehir Belediyesi 2. kat)

a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2017 Yılı

b) İmza Sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı

e) İdarece, Aylık Liman Geliri, Geri Kazanım, Bertaraf Geliri Yaklaşık Olarak 80.000,00.-TL/ay öngörülmekte olup, İstekliler Bu Bedel Üzerinden İdareye teklif edecekleri yüzdelik oran (idareye verilecek) çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan bedelin işletme süresi ( 29 yıl x 12 ay) çarpımından meydana gelecek olan toplam tutarının en az % 3'ne karşılılık gelen miktar kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Adına alınmış işletme geçici teminat mektubu veya alındı belgesi ile İsteklilerce avan projeye göre teklif edilecek olan yatırım maliyetinin % 3'ü kadar Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış banka teminat mektubu veya alındı belgesi

10 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11 - İhaleye tüm yerli istekliler katılabilir.

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10835/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

Tahmini Bedel (¨)

Geçici Teminatı (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

1

İlimiz Keşap İlçesi Bozkurt Mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait Özel İdare hizmet binası ve bahçe arsasının satışı

19

9

578,00 m²

¨  1.250.000,00

¨  37.500,00

29.12.2017

10.00

Taşınmaz satışı

2

İlimiz Bulancak İlçesi, İhsaniye Mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait avlusu ve garajı olan ev arsasının satışı

5

2

352,38 m²

¨  2.810.000,00

¨  84.300,00

29.12.2017

10.30

Taşınmaz satışı

3

İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Bülbül Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait üç katlı kargir lojman ve arsası vasıflı taşınmazın tamamının satışı

232

47

849,71 m²

¨  1.500.00,00

¨  45.000,00

29.12.2017

11.30

Taşınmaz satışı

4

İlimiz Tirebolu İlçesi, Yeniköy Mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 5 katlı kargir bina ve arsasının satışı

11

99

499,12 m²

¨ 2.000.000,00

¨   60.000,00

29.12.2017

12.00

Taşınmaz satışı

5

İlimiz Tirebolu İlçesi, Hamam Mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait bahçe ve arsasının satışı

103

47

203,52 m²

¨  250.000,00

¨  7.500,00

29.12.2017

13.00

Taşınmaz satışı

6

İlimiz Yağlıdere İlçesi, Merkez Mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait altı dükkan, kargir bina ve arsasının satışı

193

22

271,42 m²

¨  500.000,00

¨  15.000,00

29.12.2017

13.30

Taşınmaz satışı

7

İlimiz Güce İlçesi, Güce Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel  İdaremize ait 6 katlı Özel İdare hizmet binası ve  arsasının satışı

 

1010

811,00 m²

¨  1.500.000,00

¨  45.000,00

29.12.2017

14.00

Taşınmaz satışı

8

İlimiz Dereli İlçesi Sütlüce Mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare hizmet binası ve lojman arsasının satışı

-

798

220,50 m²

¨  500.000,00

¨  15.000,00

29.12.2017

14.30

Taşınmaz satışı

9

İlimiz Merkez İlçesi Hacısiyam Mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 6 katlı Özel İdare hizmet binasının satışı

393

302

516,03 m²

¨  2.700.000,00

¨  81.000,00

29.12.2017

15.00

Taşınmaz satışı

10

İlimiz Merkez İlçesi, Osmaniye Mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare hizmet binası ve bahçe arsasının satışı

197

72

555,62 m²

¨  1.500,000,00

¨  45.000,00

29.12.2017

15.30

Taşınmaz satışı

 

1 - Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

• Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

• Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

• Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç ve KDV’si ihaleyi alana aittir.

6 - Taşınmaz mal bedeli ihale tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ay) içinde ödenecektir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.

10578/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

S. No.

İli

İlçesi

Köyü/Mah.

Mevki

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (M2)

Hazine Hissesi (M²)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL.)

Geçici Teminatı (TL.)

%30

İhale Tarih ve Saati

19

Elazığ

Merkez

Hankendi Köyü

1996

Arsa

52.998,00

Tam

Konut Alanı

3.445.000,00

1.033.500,00

26.12.2017

13:40

 

1 - Yukarıda niteliği tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen 1 adet taşınmaz malın satışı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Malatya Yolu 5. Km. TEDAŞ karşısı Defterdarlık Binası 3. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

1- Tedavüldeki Türk Parası,

2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları

3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

4- Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),

c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3 - İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Hazine Taşınmazlarını satışı KDV.den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

6 - Taşınmaz satış ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

8 - İta Amiri ihale kararını 15 (on beş)iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.

9 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.elazigdefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

10862/1-1


60.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 60.000 Ton Tahmil Tahliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 44. Maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Müdürlüğümüz Satınalma Servisinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.01.2018 PERŞEMBE günü saat 14:00’e kadar Bahçeköy Cad. No: 106 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 14:00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf, faks, e-mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3 ü oranında geçici teminat, sözleşme bedelinin % 6 kadar kati teminat alınacaktır.

8 - İhale ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olup, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10867/1-1