12 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30268

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SUNUCU VE AĞ SANALLAŞTIRMA YAZILIMLARI LİSANS YENİLEMESİ VE SUNUCU SANALLAŞTIRMA YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORACLE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


417 ADET LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %3,37 ORANINDAKİ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’YE AİT İŞTİRAK HİSSESİNİN “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖRNEKKÖY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


1 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


KONAKLAMA HİZMETİ SATIN ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


İNŞAAT VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


İNŞAAT VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


İNŞAAT VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUNUCU VE AĞ SANALLAŞTIRMA YAZILIMLARI LİSANS YENİLEMESİ VE SUNUCU SANALLAŞTIRMA YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı Sunucu ve Ağ Sanallaştırma Yazılımları Lisans Yenilemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen VMware markasına, Sunucu Sanallaştırma Yazılımları ise teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Sunucu ve Ağ Sanallaştırma Yazılımları Lisans Yenilemesinin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen VMware markasına, Sunucu Sanallaştırma Yazılımlarının ise teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10818/1-1


ORACLE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Lisans Güncellemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Oracle markasına, uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Oracle markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10819/1-1


417 ADET LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntıları yer alan 417 adet lastik Kuruluşça hazırlanan Lastik Teknik Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini; (Tamamı için (130.-TL), 1. Grup için (100.-TL), 2. Grup için (100.-TL), 3. Grup için (50.-TL), 4., 5. ve 6. Gruplar muaftır. Şartname bedeli birden fazla grup için teklif verilmesi halinde her hâlükârda 130.-TL’yi aşmayacaktır.) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.12.2017 günü, saat 12.00’yekadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.

5 - İhale konusu lastiklerin tamamı için teklif verilebileceği gibi her bir grup için ayrı ayrı kısmi teklif de verilebilecektir.

6 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

7 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği istekliye vermekte serbesttir.

10820/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. No. 111  45500   Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :

 

İhalenin - Niteliği- Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

1 Adet Beton Köşk 36 KV Alımı

646745

2017-2284

28.12.2017-14.00

60 Gün

2

76 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

646767

2017-2285

28.12.2017-15.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

10846/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın (Apartman) satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No         :  3454

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                     :  İstanbul

b) İlçesi                               :  Şişli

c) Cinsi                                :  Apartman

d) Niteliği                            :  10 kat, bir mağaza 8 meskenli kargir apartman

e) Ada No                           :  610

f) Parsel No                         :  17

g) Arsa Alanı                      :  112,50 m²

h) Hali Hazır Durumu         :  Boş

ı) Vakfiye                            :  Yok

j) İmar Durumu                   :  Ticaret

k) Bağımsız Bölüm Bilgileri:

 

Kat No

Bağ. Böl. No

Nitelik

Arsa Payı

Zemin

1

Mağaza

36/648

1

2

Mesken

36/648

2

3

Mesken

90/648

3

4

Mesken

90/648

4

5

Mesken

90/648

5

6

Mesken

90/648

6

7

Mesken

90/648

7

8

Mesken

90/648

Çatı

9

Mesken

36/648

 

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   : Cumhuriyet Cad. İnönü Mah. Letafet Apt. No: 89 Harbiye - Şişli

3 - Muhammen Bedeli         :  7.200.000.-TL

4 - Geçici Teminatı              :     216.000.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati       :  27 Aralık 2017 - 13:00    Son teklif verme saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                    :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi             :  Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                               Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                               Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli             :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (27 Aralık 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

10829/1-1


MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %3,37 ORANINDAKİ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’YE AİT İŞTİRAK HİSSESİNİN “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesinde bulunan %3,37 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait iştirak hissesi “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

4.000.000 TL

2000 TL

24/01/2018

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhaleye gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.

3 - Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır

5 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin

• T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 No’lu

• T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 No’lu

• T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 No’lu

hesaplarından birine yatırılarak “MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.’NİN %3,37 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir.

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutar her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

6 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

7 - Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesinde bulunan %3,37 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait iştirak hissesinin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

9 - Tekliflerin aşağıda belirtilen adrese son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 83 40,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

10814/1-1


ÖRNEKKÖY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                   :  İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi I. Etap 26981 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği             :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi I. Etap 26981 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi        :  660 gün (22 ay)

 

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2) (avan projeye göre)

İzmir

Karşıyaka

Örnekköy

26981

1

1.750,00

17.035,00

 

Tahmin Edilen Bedel

32.515.173,54 TL. (KDV dahil)

(otuzikimilyonbeşyüzonbeşbinyüzyetmişüçliraellidörtkuruş)

Geçici Teminat Miktarı

975.455,21 TL.

(dokuzyüzyetmişbeşbindörtyüzellibeşlirayirmibirkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli

150,00- TL

(Yüzellilira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30/14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme tarihi ve saati

Tarih: 28.12.2017

Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2   Konak/İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması) ve saati

Tarih: 28.12.2017

Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer) adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

Cumhuriyet Bulvarı No: 1    Konak/ İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması) Tarih ve saati

Tarih: 04.01.2018

Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

Cumhuriyet Bulvarı No:1    Konak/İZMİR

 

İhaleye Katılabilmek İçin;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İhale İçin İstenen Belgeler:

1. Dış Zarf

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İç Zarf

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10845/1-1


1 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

1 Adet Jeneratör alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/649329

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Jeneratör Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60(altmış) takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  25.12.2017 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1. Teknik Şartnamenin Genel Hususlar bölümünde belirtilen belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 75.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25.12.2017 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10809/1-1


1 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

1 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/649046

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  22.12.2017 Cuma günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1. Teknik Şartnamenin Genel Hususlar bölümünün 2.6. maddesinde belirtilen belge verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 75.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 22.12.2017 Cuma günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10810/1-1


KONAKLAMA HİZMETİ SATIN ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

Konaklama Hizmeti Satın Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/636058

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI İSTASYON CADDESİ NO: 1   58030 SİVAS   MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası      :  346 221 70 00-71983 - 346 221 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                        :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Personelinin istirahatini temin için Konaklama hizmet alımı (2 Kişilik oda olmak üzere en az 7 oda kiralanacaktır.) Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  Kars

c) Süresi                                    :  İşe başlama tarihi  : 01.02.2018,

                                                     İşin bitiş tarihi       : 31.12.2018

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1   58030 - SİVAS

b) Tarihi ve saati                        :  09.01.2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN KONAKLAMA HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Bürosu (Ek Bina Giriş Kat, 12 nolu oda) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu (Ek Bina Giriş Kat, 12 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

10782/1-1


İNŞAAT VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 488 parsel içerisinde bulunan taşınmazlar üzerine 1.195 m2’lik alanda "Restorant" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 29 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Onikişubat Belediye Başkanlığı

b) Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş

c) Telefon ve Faks numarası: 0344 212 46 46 - 0344 212 46 54

2) İşin Adı: "Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 488 parsel içerisinde bulunan taşınmazlar üzerine 1.195 m2’lik alanda "Restorant" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi” ihalesi işidir.

3) İşin Niteliği: Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 488 parsel içerisinde bulunan taşınmazlar üzerine 1.195 m2 alan üzerinde Belediyemizce hazırlanan proje ve teknik şartnamelere göre yapılacak Restorant tesisinin 29 (yirmidokuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması da dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) "Restorant" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işidir.

4) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat;

 

Yapım Muhammen Bedeli

7.165.592,78 TL.

(Yedimilyonyüzaltmışbeşbinbeşyüzdoksaniki TL Yetmişsekiz Krş)

Kira Muhammen Bedeli

(Aylık 2.000,00 TL üzerinden Toplamda 348 Aylık Kira)

696.000,00 TL

(Altıyüzdoksanaltıbin TL)

Geçici Teminat Tutarı

(348 Aylık Kira Toplamının %3’ü)

20.880,00 TL

(Yirmibinsekizyüzseksen TL)

 

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Encümen Odasında

b) Tarihi ve Saati: 02/01/2018 Salı günü - saat 14:00

7) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Akçakoyunlu Mahallesi Şekerdere Caddesi No: 18 adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale biriminde görebilecek ve 1.000,00 TL. (Bintürklirası) karşılığında ya da Belediyemize ait Kahramanmaraş Vakıfbank Meydan Şubesinde bulunan TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51 Iban Nolu hesabına ihale şartname bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu İdareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilir.

8) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 02.01.2018 Salı günü saat 12:00

9) Başvuruların Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi

10) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

Teklifi ihtiva eden teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

ı) Onikişubat Belediyesi adına, Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Meydan Şubesinin (TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Onikişubat Belediyesi adına göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

i) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

j) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

k) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi

11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10721/1-1


İNŞAAT VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 482 ve 469 parseller içerisinde taşınmazlar üzerine "1500 Kişilik Düğün Salonu" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 29 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Onikişubat Belediye Başkanlığı

b) Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş

c) Telefon ve Faks numarası: 0344 212 46 46 - 0344 212 46 54

2) İşin Adı: "Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 482 ve 469 parseller içerisinde taşınmazlar üzerine "1500 Kişilik Düğün Salonu" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi” ihalesi işidir.

3) İşin Niteliği: Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 482 ve 469 parseller içerisinde taşınmazlar üzerine toplam 5.900 m2 alan üzerinde Belediyemizce hazırlanan proje ve teknik şartnamelere göre yapılacak 1500 Kişilik Düğün Salonu tesisinin 29 (yirmidokuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması da dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) "1500 Kişilik Düğün Salonu" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işidir.

4) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat;

 

Yapım Muhammen Bedeli

26.431.250,05 TL.

(Yirmialtımilyondörtyüz otuzbirbinikiyüzelliTürkLirasıbeşkuruş)

Kira Muhammen Bedeli

(Aylık 3.000,00 TL üzerinden Toplamda 348 Aylık Kira)

1.044.000,00 TL

(Birmilyonkırkdörtbinlira)

Geçici Teminat Tutarı

(348 Aylık Kira Toplamının %3’ü)

31.320,00 TL

(Otuzbirbinüçyüzyirmi TL)

 

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Encümen Odasında

b) Tarihi ve Saati: 28/12/2017 Perşembe günü - saat 14:00

7) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Akçakoyunlu Mahallesi Şekerdere Caddesi No:18 adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale biriminde görebilecek ve 1.000,00 TL. (Bintürklirası) karşılığında ya da Belediyemize ait Kahramanmaraş Vakıfbank Meydan Şubesinde bulunan TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51 Iban Nolu hesabına ihale şartname bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu İdareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilir.

8) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 28.12.2017 Perşembe günü saat 12:00

9) Başvuruların Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi

10) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

Teklifi ihtiva eden teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

ı) Onikişubat Belediyesi adına, Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Meydan Şubesinin (TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Onikişubat Belediyesi adına göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

i) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

j) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

k) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi

11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10729/1-1


İNŞAAT VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 263 parsel içerisinde bulunan taşınmazlar üzerine 1.326 m2’lik alanda "Kafeterya" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 29 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Onikişubat Belediye Başkanlığı

b) Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş

c) Telefon ve Faks numarası: 0344 212 46 46 - 0344 212 46 54

2) İşin Adı: "Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 263 parsel içerisinde bulunan taşınmazlar üzerine 1.326 m2’lik alanda "Kafeterya" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi” ihalesi işidir.

3) İşin Niteliği: Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 263 parsel içerisinde bulunan taşınmazlar üzerine 1.326 m2 alan üzerinde Belediyemizce hazırlanan proje ve teknik şartnamelere göre yapılacak Kafeterya tesisinin 29 (yirmidokuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması da dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) "Kafeterya" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işidir.

4) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat;

 

Yapım Muhammen Bedeli

5.563.998,55 TL.

(Beşmilyonbeşyüzaltmışüçbindokuzyüzdoksansekiz TL Ellibeş Krş)

Kira Muhammen Bedeli

(Aylık 2.000,00 TL üzerinden Toplamda 348 Aylık Kira)

696.000,00 TL

(Altıyüzdoksanaltıbin TL)

Geçici Teminat Tutarı

(348 Aylık Kira Toplamının %3’ü)

20.880,00 TL

(Yirmibinsekizyüzseksen TL)

 

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a)Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Encümen Odasında

b) Tarihi ve Saati: 26/12/2017 Salı günü - saat 14:00

7) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Akçakoyunlu Mahallesi Şekerdere Caddesi No: 18 adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale biriminde görebilecek ve 1.000,00 TL. (Bintürklirası) karşılığında ya da Belediyemize ait Kahramanmaraş Vakıfbank Meydan Şubesinde bulunan TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51 Iban Nolu hesabına ihale şartname bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu İdareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilir.

8) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 26.12.2017 Salı günü saat 12:00

9) Başvuruların Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi

10) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

Teklifi ihtiva eden teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

ı) Onikişubat Belediyesi adına, Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Meydan Şubesinin (TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Onikişubat Belediyesi adına göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

i) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

j) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

k) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi

11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10730/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, aylık ve yıllık muhammen bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazın şartname eki tasdikli projelerine ve yapı ruhsatına göre Buz Pateni ve Müştemilatı yapımı karşılığı 10 (On) yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (arttırma) ile ihale edilecektir.

 

Kiraya Verilecek Yer

Parsel Alanı

İnşaat Alanı

Aylık Muhammen Bedel

Yıllık Muhammen Bedel

Kira Süresi

%3 Geçici Teminat

İhale Tarihi Saati

Yukarı Dikmen Mahallesi 631. Cadde üzerinde bulunan İmarın 16743 ada 2 numaralı parseli

2951,00 m²

2752,22 m²

4.000,00-(Dörtbin) TL + %18 KDV

48.000,00-(Kırksekizbin) TL

10 (On) Yıl

85.740,51 (Seksenbeşbin yediyüzkırklira ellibirkuruş) TL

28.12.2017

14.00

 

MADDE 2 - Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: 11   06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, 500,00-(Beşyüz)TL karşılığında ihale dosyası almak zorundadır.

MADDE 3 - İhale, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok Kat: 9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

MADDE 4 - Kiraya verilecek yerin, yukarıda belirtilen yıllık muhammen bedelin %3’ü ile şartnamede belirtilen inşaat maliyeti için öngörülen bedelin %3’ü oranındaki toplam tutar geçici teminat bedeli, nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da madde 5.7’de belirtildiği şekilde banka teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler olarak temin edilir.

MADDE 5 - İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

5.1 - İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)

5.2 - Kanuni İkametgâh Belgesi.

5.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

5.3.1 - Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf Sanatkârlar siciline veya odasına kayıtlı olduğuna dair 2017 yılı için de geçerli belge. (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

5.3.2 - Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydı olduğunu gösterir 2017 yılı için de geçerli belge (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

5.3.3 - Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.3.1 ve 5.3.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.

5.4 - İmza Sirküleri (noter tasdikli)

5.4.1 - Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri.

5.4.2 - Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.4.3 - Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.4.1 ve 5.4.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.

5.5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

5.6 - İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.

5.7 - Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi, limit içi Banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

5.8 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak "Yer Görme Belgesi" ile sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair "Taahhüt Belgesi".

5.9 - İhaleye katılacak olan isteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alacakları Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı.

5.10 - İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

5.11 - Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair ilk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge.(Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

MADDE 6 - İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No: 11  06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 8. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu'na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)

MADDE 7 - İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

MADDE 8 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 8. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

MADDE 10 - İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel.             : (0312) 458 89 00 / (2201-2250)

Fax             : (0312) 458 90 76

Web            : www.cankaya-bel.tr

e-posta        : halkis@cankaya-bel.tr

İlan olunur.

10717/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

HALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  (Bu taşınmazların satış ihalesi 26/12/2017 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

Sıra No

Dosya  No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Miktar (m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu/Niteliği

İhale Saati

1

34030101113

Bağcılar

Fevzi Çakmak Mah.

 

 

3482

4

1.310,72

Tam

Arsa

7.500.000,00

1.500.000,00

Ticaret + Konut

09:45

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  (Bu taşınmazların satış ihalesi 26/12/2017 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

2

34370104023

Beylikdüzü

Gürpınar Merkez Mah.

 

G21A03A4A

1175

10

2.175,08

Tam

Arsa

3.270.000,00

654.000,00

Konut + Yol

14:35

3

34290105274

Çatalca

Muratbey

 

 

 

1701

13.250,00

Tam

Tarla

8.620.000,00

1.724.000,00

Konut + Yol

15:05

4

34290105270

Çatalca

Muratbey

 

 

 

1686

7.000,00

Tam

Tarla

4.200.000,00

840.000,00

Konut + Kısmen Park Alanı

15:20

5

34290105269

Çatalca

Muratbey

 

 

 

1685

9.000,00

Tam

Tarla

5.850.000,00

1.170.000,00

Konut + Yol

15:35

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10727/1-1