9 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30265

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2017        Karar No: 7089

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ          :  Çobançeşme Mah. 29 Ekim Caddesi No: 18   Yenibosna, Bahçelievler/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ       :  17.03.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  29.377 hektar

• BÖLGESİ                            :  Kara

• KAPSADIĞI İL                  :  Sakarya

• PAFTA NUMARASI         :  AR/NRM/K/G24-c1, c2

KARAR:

Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

10691/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2017       Karar No: 7090

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ          :  Çobançeşme Mah. 29 Ekim Caddesi No: 18 Yenibosna, Bahçelievler/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ       :  17.03.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  29.371 hektar

• BÖLGESİ                            :  Kara

• KAPSADIĞI İL                  :  Sakarya

• PAFTA NUMARASI         :  AR/NRM/K/G25-d1,d2

KARAR:

Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

10692/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kooperatifçi Bilim Uzmanları Eğitim Vakfı, Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/11/2017 tarihinde kesinleşen 08/03/2016 tarih ve E: 2014/145, K: 2016/75 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10698/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, 43164 ada 2, 3 ve 4 parseller ve 43165 ada 1 ve 2 parseller, Belediye Encümenimizin 02.11.2017 gün ve 1128/2560 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.11.2017 gün ve 2523/5466 sayılı kararı onaylanan 84138/46 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10715/1-1


Sağlık Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Genel Müdürlüğümüzce; 15.07.2016 tarihinde İKN:2016/211493 İhale Kayıt Numarası ile Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılan Ardahan Çıldır 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi İnşaatı Yapım İşinin yüklenicisi HAZAR-TEK TAAH. METAL VE YAPI PROJE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile yapılan sözleşmenin yükleniciden kaynaklanan sebeplerle, 27 Ekim 2017 tarih ve 59180707-755.01-4899 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile işin sözleşmesinin fesih edilmesi, kesin teminatın güncellenerek gelir kaydedilmesi ve söz konusu firmanın ihalelere katılmaktan yasaklanması kararlaştırılmış ve Bakanlık Makamının 24.11.2017 tarih ve 59180707 – 933.03 – E.03 - 5406 sayılı Olurları ile de Yüklenici HAZAR-TEK TAAHHÜT METAL VE YAPI PROJE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Vergi Kimlik No: 460 042 4259) ile şirket ortağı 111 481 00 590 T.C. Kimlik No.lu BAHA AKIN’IN 4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı Maddesi uyarınca madde hükümlerine göre 1 (bir) yıl süre ile 4734 sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış, bahse konu yasaklama ilanı 05 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yasaklılık süreci başlatılmış ve Kamu İhale Kurumunca adı geçen şirket ve ortakları yasaklı firma sicil listesine eklenmiştir.

Bahse konu yasaklama kararı ile ilgili Bakanlığımız ve Kamu İhale Kurumu arasında yapılan görüşmeler neticesinde adı geçen şirketin ortaklar arasındaki sermaye dağılımı dikkate alınmaksızın Genel Müdürlüğümüzce tanzim edilen “İhalelere katılmaktan yasaklama kararında (formu)” şirket ortaklarının da yasaklılık formunda yer alması nedeniyle şirket ortakları 18112661972 T.C. Kimlik No.lu BAHA AKIN ile 11148100590 T.C. Kimlik No.lu Ergin GÖKÇE’nin 4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı Maddesi uyarınca madde hükümlerine göre 1 (bir) yıl süre ile 4734 sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan SEHVEN yasaklandığından bu defa Bakanlık Makamının Bakanlık Makamının 08.12.2017 tarih ve 60741449 – 020 – 5159 sayılı Olurları ile HAZAR-TEK TAAH. METAL VE YAPI PROJE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.nin yasaklılığının DEVAM ETTİRİLMESİNE, şirket ortaklarından daha önce yasaklanan 18112661972 T.C. Kimlik No.lu BAHA AKIN ile 11148100590 T.C. Kimlik No.lu Ergin GÖKÇE’nin yasaklılıklarının KALDIRILMASINA karar verilmiştir.

İlanen duyurulur.

10804/1-1

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI HAKKINDA İLAN

Ka-Se İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Kadir Hatısarı hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, Ka-Se İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından hakkında verilen yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından verilen 17/03/2017 tarihli ve 2016/1294 E., 2017/864 K. sayılı karar ile davanın reddine karar verilmişse de mezkur karara karşı Ka-Se İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince verilen 27.09.2017 tarih ve E: 2017/600, K: 2017/591 sayılı karar ile Ka-Se İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Kadir Hatısarı hakkında tespit edilen fiil ve davranışın karşılığı olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama cezası verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, ancak fiil ve davranışın özelliği ve sonucu dikkate alınmaksızın Kanunda öngörülen yasaklama cezasının en üst sınırdan (iki yıl) verilmesi yönünde tesis edilen işlemde, eylemle ceza arasındaki ölçülülük ve hakkaniyet ilkeleri yönünden hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle Ka-Se İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Kadir Hatısarı hakkında 08.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 (iki) yıl süre ile yasaklanmasına dair işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince verilen 27.09.2017 tarih ve E: 2017/600, K: 2017/591 sayılı kararında belirtilen gerekçeler dikkate alınmak suretiyle Ka-Se İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı 11117107896 T.C. kimlik numaralı Kadir Hatısarı'nın iptal edilen yasaklama kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı 08.12.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Ka-Se İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Kadir Hatısarı hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl, 6 (Altı) ay müddetle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10778/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Genel Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak. Böbrek, pankreas ve karaciğer nakilleri konusunda tek başına bir üniteyi yönetebilecek deneyime sahip olmak.

10704/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc.

Adet

Nitelik

1

İ.İ.B.F.

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

Profesör

1

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doçentlik unvanına sahip olmak, Bağlantılı Sağlık alanında uluslararası çalışması bulunmak, Sağlık alanında Bibliyometrik ve Bilimsel Haritalama Yöntemlerini içeren çalışmaları bulunmak.

2

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Yrd.Doç.*

2

1

İnşaat mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve borularda sediment taşınımı ile ilgili çalışmaları olmak

3

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Yrd.Doç.*

2

1

İnşaat mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Betonun yüksek hızlı şekil değiştirme koşulları altında karakterizasyonu ile ilgili çalışmaları olmak. 

4

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Yrd.Doç.*

2

1

Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans mezunu olup, Doktora sırasında Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

5

Mühendislik ve Mimarlık

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yrd.Doç.*

3

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Sinyal işleme ve Haberleşme konularında ulusal/ uluslarası projelerde çalışmış olmak ve yurtdışında doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş olmak

6

Mühendislik ve Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik

Yrd.Doç.*

3

1

Kentsel Tasarım, Analiz ve Dönüşüm konularında çalışmalar yapmış olmak

7

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anasteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd.Doç.

3

1

Kardiyovasküler anastezi alanında deneyimli olmak, Serebral oksimetri monitorizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

8

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yrd.Doç.

2

1

İç Hastalıklar Hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak Gastroenteroloji Hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak

9

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Yrd.Doç.

3

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak, Yoğun bakım alanında çalışmaları bulunmak

10

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilityasyon

Fizyoterapi ve Rehabilityasyon

Yrd.Doç.

3

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak, Nörolojik Rehabilitasyon ve Fizyoterapide ölçme değerlendirme ölçekleri konusunda çalışmaları bulunmak

 

Diğer Şartlar:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 - Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

6 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 - Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

8 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

9 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

10725/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nim yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM/PROGRAM

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Felsefe Lisans, Doktora mezunu olmak ve Felsefe Alanında Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini Tamamlamış ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Bölümü

Gazetecilik Doktora Mezunu olmak, İletişim Çalışmaları alanında doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi Mezunu, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.

Doç. Dr

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Tıp Fakültesi Mezunu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış ve yan dal uzmanlığını Neonatoloji alanında tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sayısal Yöntemler Alanında Doktora Mezunu olmak ve Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İng)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İng)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr

2

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No. 14  Üsküdar - İSTANBUL   Tel: 0 216 400 22 22 (2840 - 2841 - 2842)

10781/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi    1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi     1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi               1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Periodontoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Alanında Uzmanlık ya da Doktora Yapmış Olmak.

Periodontoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Alanında Uzmanlık ya da Doktora Yapmış Olmak.

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Alanında Uzmanlık ya da Doktora Yapmış Olmak.

Endodonti Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Alanında Uzmanlık ya da Doktora Yapmış Olmak.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Bitkilerden Biyoaktif Bileşiklerin İzolasyonu Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Alan Eğitimi (Matematik Eğitimi) Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı

Doçent

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Yeni Türk Edebiyatı Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Biyoloji Eğitimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Türk Dili Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Yatkınlıklarının İncelenmesi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Öğretmenlerin Eğitim Programı Teorisi Yönelimleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Çocuklarda Davranış Sorunlarını Önleme Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Destekli Otantik Öğrenme Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Çocuklara Dil Öğrenme Stratejileri Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İktisadi Politika Üzerine Çalışmış Olmak

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Eleştirel Düşünme ve Otantik Liderlik Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI/BÖLÜMÜ

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Tasavvuf Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Horasan Tasavvufu Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

Mantık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Fahreddin erRazi’nin Mantık Anlayışı Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

Tefsir Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Kur’an-ı Kerim Bağlamında Kitab-ı Mukaddes Yasası Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PROGRAM

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Genetik Toksikoloji, Genetik Çeşitlilik ve Popülasyon Genetiği alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.

Çeviribilim Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik Belgesini Çeviribilim Bilim Alanında Almış Olmak.

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yeni ve Yakın Çağ Bilim Tarihi Alanında Doçent Olup,

Yukarı Fırat Havzası’nın Tarihi Üzerine Çalışma yapmış Olmak.

Geometri Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Tensör Demetleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Geometri Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Paralel Yüzeyler ve Eğriler Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Genel Fizik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Güneş Enerji Sistemleri İçin Optoelektronik Malzemelerin Üretimi Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Süperkapasitör Elektrot Malzemelerin Üretimi Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Kromatografi ve Elektrokimya Alanında Çalışma Yapmış Olmak.

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Modernleşme Dönemi Türk Romancılarının Edebi Doktrinlerinde Fransız Yazarlarının Etkisi Üzerinde Çalışma yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Otomotiv Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıtlar Üzerine Çalışmış Olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Anatomi Anabilim Dalında Akademik Deneyimli Olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Uyku Apnesi Üzerine Çalışmış Olmak..

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Deneysel Veziko-Üreteral Reflüde ve Nefropati Üzerine Çalışmış Olmak.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Mide Kanserinde Prognostik Faktörler Üzerine Çalışmış Olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Lenfomalar Üzerine Çalışmış Olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Sigara, Lepdin ve Kilo Alımı Konularında Çalışmış Olmak.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Dal Bloğu Üzerine Çalışmış Olmak.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlaç ve Kimyasalların Genotoksisiteleri Üzerine Çalışmış Olmak.

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Atan Kalpte Bypass Cerrahisi Üzerine Deneyimli Olmak

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Tonsillektomi hastalarda Steroid İnfikasyon Üzerine Çalışmış Olmak.

Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

2

Pediadtrik Ortopedi Üzerine Deneyimli Olmak

Üroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Böbrek Taşlarında Perkütan Nefrolitotomi Konusunda Deneyimli Olmak.

Acil Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk Kafa Travmalarında Beyin BT Endikasyonları Konusunda Çalışmış Olmak.

Acil Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Allerjik Aciller Konusunda Çalışmış Olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Pediatri Alanında Uzman Olmak veya Bu Alanda Yan Dal Yapmış Olmak.

Deri ve Zührevi hastalıklar Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Cilt Döküntülerinin Depresyonla İlişkileri Üzerine Çalışmış Olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Kardiyak Rehabilitasyonda Deneyimli Olmak.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Yoğun Bakım Alanında Deneyimli Olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

ARB'lerin İnsilün Direncine Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Kemoterapiye Bağlı Kardiyotoksisite Konusunda Çalışmış Olmak.

Radyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Üç Boyutlu Power Doppler Ultrasonografi Konusunda Çalışmış Olmak

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Ghrelin ve Obezite Üzerine Çalışmış Olmak.

ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Lider Üye Etkileşimi, Örgütsel Sessizlik ve Psikolojik Sermaye Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı veya Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Elektrik Programı

Doçent

1

1

Schottky Yapılar Üzerine Çalışmış Olmak.

 

ÇAYIRLI MESLEK YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Gıda Teknolojisi Programı

Yardımcı Doçent

1

3

Oksazolidinonların Sentezi Alanında Çalışmış Olmak.

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Yardımcı Doçent

1

5

Küçükbaş Hayvan Sütünde Yağ Asit Kompozisyonu Alanında Çalışmış Olmak.

 

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Maliye Programı

Yardımcı Doçent

1

5

Pazarlamada Çevre Bilincinin Rolü Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Turizm Rehberliği Programı

Yardımcı Doçent

1

3

Sorumlu Turizm Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

10787/1-1


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

KORKUTELİ OVALARI (9-15 ANTALYA KORKUTELİ ALT HAVZASI) YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 3. maddesine göre “Korkuteli Ovaları (9-15 Antalya Korkuteli Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” olarak tespit edilmiştir.

2 - Korkuteli Ovaları (9-15 Antalya Korkuteli Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 100,81 hm3/yıl’dır.

3 - Ekli haritada birinci akifer olarak belirtilen sahanın emniyetli yeraltısuyu rezervi 78.18 hm3/yıl’dır. Birinci akifer olarak belirtilen sahada; su temini maksadıyla açılacak 10 m.den derin her türlü çukur, sondaj ve kuyular ile her türlü galeri ve tünellerin açılması yasaktır.

4 - Ekli haritada ikinci akifer olarak belirtilen sahanın emniyetli yeraltısuyu rezervi 22.63 hm3/yıl’dır. Korkuteli Ovaları (9-15 Antalya Korkuteli Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince; ikinci akifer olarak belirtilen saha içerisinde, su temini maksadıyla açılacak 10 m.den derin kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

5 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada ikinci akifer olarak belirlenen sahada bu kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

6 - “Korkuteli Ovaları (9-15 Antalya Korkuteli Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” ilanının yürürlüğe girmesinden sonra; 09.08.1966 tarih ve 12370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korkuteli-Bozova-Kestel-Çeltikçi Ovaları Yeraltısuyu İşletme Sahası” ilanındaki ekli haritada sınırları verilen kısım, yürürlükten kalkar.

7 - Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 'Onay'ını ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer.

 

 

ANTALYA OVALARI (9-17 ANTALYA MERKEZ ALT HAVZASI) YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 3. maddesine göre “Antalya Ovaları (9-17 Antalya Merkez Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” olarak tespit edilmiştir.

2 - Antalya Ovaları (9-17 Antalya Merkez Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 1206,60 hm3/yıl’dır.

3 - Antalya Ovaları (9-17 Antalya Merkez Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince; su temini maksadıyla açılacak 10 m. den derin kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda bu kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

5 - Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 'Onay'ını ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer.

 

 

ANTALYA OVALARI (9-16 ANTALYA ÇAKIRLAR-BOĞAÇAY ALT HAVZASI) YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 3. maddesine göre “Antalya Ovaları (9-16 Antalya Çakırlar-Boğaçay Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” olarak tespit edilmiştir.

2 - Antalya Ovaları (9-16 Antalya Çakırlar-Boğaçay Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 132,37 hm3/yıl’dır.

3 - Antalya Ovaları (9-16 Antalya Çakırlar-Boğaçay Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince; su temini maksadıyla açılacak 10 m. den derin kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda bu kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

5 - “Antalya Ovaları (9-16 Antalya Çakırlar-Boğaçay Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” ilanının yürürlüğe girmesinden sonra; 28.06.1966 tarih ve 12334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Boğaçay Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası” ilanındaki ekli haritada sınırları verilen kısım, yürürlükten kalkar.

6 - Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 'Onay'ını ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer.

 

 

KEMER OVALARI (8/21 ANTALYA KEMER - TEKİROVA ALT HAVZASI) YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 3. maddesine göre “Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” olarak tespit edilmiştir.

2 - Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 69.48 hm3/yıl’dır.

3 - Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince; su temini maksadıyla açılacak 10 m. den derin kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda bu kanunun 8. Maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

5 - “Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” ilanının yürürlüğe girmesinden sonra; 19.07.1970 tarih ve 13553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Antalya Kemer Tekirova Ovaları İşletme Sahası” ilanındaki ekli haritada sınırları verilen kısım, yürürlükten kalkar.

6 - Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 'Onay'ını ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer.

 

10683/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 16.11.2017-166                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 16.11.2017-2899                                           ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Balkaynak Köyünde bulunan Balkaynak Höyük’ün tescil talebini içeren Bayburt Valiliği İl kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.08.2017 tarih ve 956 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2017/589 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Balkaynak Köyünde bulunan Balkaynak Höyük’ün 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermiş olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki haritada koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

10666/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 16.11.2017-166                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 16.11.2017-2900                                           ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Kırkpınar Köyünde bulunan Sırageçeler Höyük’ün tescil talebini içeren Bayburt Valiliği İl kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.07.2017 tarih ve 869 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2017/588 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;       

Bayburt İli, Merkez, Kırkpınar Köyünde bulunan Sırageçeler Höyük’ün 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermiş olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki haritada koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

10667/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.07.2017-201                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.07.2017-3791                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.15.17

Sivas İli, Gölova İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada, 17 ve 18 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Dikmetaş Yerleşimi’nin karar eki krokide gösterilmiş olan yerinin yanlış olduğu ve belirtilen yerin vatandaşa ait parsellerin içerisinde olduğu daha önce gönderilmiş olunan yazılarında belirtildiği üzere doğru olduğu ifade edilen 139 ada, 17 parselin içerisinde parselin belirli bir kısmında kaldığı tespit edilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına ilişkin Gölova Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)’nın 25.04.2016 tarihli ve 81918937-250/147 sayılı yazısı ve ekleri ile vatandaşın parselinin tescillenerek sit yapılmaya çalışıldığı, vatandaşın mağdur olmaması ve yanlış yerlerin tescil yapılarak ilçenin daha sonradan yapacağı plan ve projeler için engel oluşturacağı için yapılan yanlışın düzeltilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)’nın 11.05.2016 tarihli ve 59077742-165-[58.06.10]-90585 sayılı dağıtımlı yazısı ekindeki Gölova Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)’nın 27.04.2016 tarihli ve 81918937-250/154 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)’na hitaplı yazısı ve ekleri ile Dikmetaş Yerleşimi’nin karar eki sit haritasında görülen Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada 17 ve 18 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde yer almadığından I. derece arkeolojik sit tescilinin kaldırılması isteminde bulunan Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.07.2017 tarihli ve 710 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Kurulumuzun 02.04.2016 tarihli ve 2785 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Dikmetaş Yerleşimi’nin, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada 17 ve 18 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde yer almadığı anlaşıldığından I. derece arkeolojik sit kaydının kaldırılmasına, ilgili tapu müdürlüğünce bu parsellerden beyan kaydının terkinine;

Doç. Dr. Atilla ENGİN tarafından 2011 Yılı Sivas Yüzey Araştırmaları’nda Gölova Tepe Yerleşmesi (Dikmetaş) adında tespiti yapılan Dikmetaş Yerleşimi’nin Sivas İli, Gölova İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Dikmetaş Mevki’nde, tapunun 139 ada, 17 parseline kayıtlı taşınmazın bir kısmında kaldığı anlaşıldığından sit sınırının kararımız eki krokide gösterildiği şekliyle belirlenmesine, yeniden düzenlenen sit fişinin onaylanmasına, ilgili tapu müdürlüğünce sadece bu parsele bir kısmı Dikmetaş Yerleşimi I. derece arkeolojik sitte kalmaktadır beyan kaydının konulmasına, Dikmetaş Yerleşimi I. derece arkeolojik sitinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi.

 

10668/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 28.07.2017-201                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.07.2017-3792                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.15.16

Sivas İli, Gölova İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada; 46 parseline kayıtlı, Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile 45, 48 ve 57 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde yer alan, kurulumuzun 02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Vartanoğlu Höyüğü’nün sit sınırının paftada kayık olduğu, düzeltilmesi istenen sit sınırının 46 parsel ile sınırlı kaldığına dair itirazda bulunan Gölova Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)’nın 25.04.2016 tarihli ve 81918937-250/147 sayılı yazısı ve ekleri ile vatandaşın parselinin tescillenerek sit yapılmaya çalışıldığı, vatandaşın mağdur olmaması ve yanlış yerlerin tescil yapılarak ilçenin daha sonradan yapacağı plan ve projeler için engel oluşturacağı için yapılan yanlışın düzeltilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)’nın 11.05.2016 tarihli ve 59077742-165-[58.06.10]-90585 sayılı dağıtımlı yazısı ekindeki Gölova Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)’nın 27.04.2016 tarihli ve 81918937-250/154 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)’na hitaplı yazısı ve ekleri okundu, konuya ilişkin olarak hazırlanan ve kurulumuzun 02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararında sehven “tapunun 148 ada, 17 ve 18 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar” olarak yazılan ibarenin “tapunun 148 ada; 46 parseline kayıtlı, Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile 45, 48 ve 57 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar” olarak düzeltilmesi isteminde bulunan Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.07.2017 tarihli ve 708 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Gölova İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada; 46 parseline kayıtlı, Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile 45, 48 ve 57 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde yer alan Vartanoğlu Höyüğü’nün tesciline ilişkin kurulumuzun 02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararındaki sehven “tapunun 148 ada, 17 ve 18 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar” olarak yazılan ibarenin “tapunun 148 ada; 46 parseline kayıtlı, Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile 45, 48 ve 57 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar” olarak düzeltilmesine ve Vartanoğlu Höyüğü’nün sit sınırının ise kurulumuzun 02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararı eki krokide belirlendiği şekli ile geçerli olduğuna karar verildi.

10669/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13.09.2017-202                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.09.2017-3825                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.04.51-58.04.52-58.04.55

Sivas İli, Hafik İlçesi, Çay Mahallesi’nde, sit dışında, tapunun İ38B13C pafta, 264 ada, 1 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan Sandıkçıoğlu Konağı’nın yıktırılmak istendiği, konağın yıkımdan kurtarılması talebine ilişkin şahıs başvurusu ile Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kasaba Konağı ile Sandıkçıoğlu Konağı’nın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi’nde belirtilen özellikleri taşıdığından taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve Hafik ilçe merkezinde tespit-tescil çalışmalarına yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.08.2017 tarihli ve 757 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Hafik İlçesi, Çay Mahallesi’nde, sit dışında, tapunun İ38B13C pafta, 264 ada, 1 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan Sandıkçıoğlu Konağı’nın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi doğrultusunda korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine,  tescil fişinin onaylanmasına, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine;

Sivas İli, Hafik İlçesi, Çay Mahallesi’nde, sit dışında, tapunun İ38B13C pafta, 263 ada, 15 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan Kasaba Konağı’nın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi doğrultusunda korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine,  tescil fişinin onaylanmasına, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine;

Kasaba Konağı ile Sandıkçıoğlu Konağı’nın korunma alanının kararımız eki kadastral haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle belirlenmesine ve bu alanda 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. Maddesi gereği kurulumuzdan izinsiz hiçbir uygulama yapılmamasına;

Hafik ilçe merkezinde tespit ve tescil çalışmalarına devam edilerek 2863 Sayılı Kanun ve 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak belgelerin kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

10670/1-1