9 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30265

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


RESTORAN BİNASI VE SOSYAL TESİSLER KİRAYA VERİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AĞ ANAHTARI VE SFP MODÜL SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ DİSK KAPASİTESİ ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINIRLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 kg Simitlik Susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 21.12.2017 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 21.12.2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65 - 66    Faks: (0 312) 397 33 74 - 71

10779/1-1


RESTORAN BİNASI VE SOSYAL TESİSLER KİRAYA VERİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Seyrantepe Mahallesi 134 Ada 89 parselde bulunan 12.470,00 m2 lik yüzölçüme sahip taşınmaz içerisinde Restoran Binası - altında Deposu bulunan  1 katlı Lojman, Açık Otoparkı ve Seyir Tepesi olarak bilinen yerdeki 1 Adet Büfe Tarzı Kapalı alandan oluşan yerin 10 yıllığına kiralanmak üzere, Salihli Belediye Meclisi’nin 03/01/2017 tarih ve 2017/2 Sayılı Kararına istinaden 10 yıllığına kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 21/12/2017 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Salihli Belediye Binası Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte, hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını en geç 20/12/2017 tarihi Çarşamba günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının teslim tarih ve saatine kadar İdare’ ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan yerin ada - parsel, muhammen kira bedeli, geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SIRA NO

ADA

PARSEL

ALANI (M2)

VASFI

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE SÜRESİ

1

134

89

12.470,00 M2

Restoran Binası ve Sosyal Tesisler

35.000,00 TL+%18 KDV

126.000,00 TL.

10 YIL

 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişilerden;

1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesi.

2 - TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

4 - Vekâletle katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılımın imza beyannamesi.

5 - Vekaleten katılım halinde vekalet edenin adli sicil belgesi ile Mahalle Muhtarlıkları veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden tasdikli ikametgah belgesi.

6 - Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığı hesabına yatırılacak geçici teminat alındı makbuzu.

7 - Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

8 - Otel içi Restoran işletmeciliği, Restoran hizmetleri meslek gruplarından herhangi birine ait faaliyetine devam ettiğine dair kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi ve bağlı bulunduğu Belediyeden Çalışma Ruhsatını ibraz etmesi.

9 - İstekli adına Cumhuriyet Savcılığından Alınan Adli Sicil Belgesi.

B) Tüzel Kişilerden;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü.

5 - Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi ile Mahalle Muhtarlıkları veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden tasdikli ikametgah belgesi.

6 - Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığına yatırılan geçici teminatın alındı makbuzu.

7 - Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

8 - Otel içi Restoran işletmeciliği, Restoran hizmetleri meslek gruplarından herhangi birine ait faaliyetine devam ettiğine dair kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi ve bağlı bulunduğu Belediyeden Çalışma Ruhsatını ibraz etmesi.

9 - Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi.

C) Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi,

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre ihalesi yapılacak olan yer ile ilgili geniş bilgi ve idari şartnamesini mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00 TL. ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

10686/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım KISIM-1: 40 adet Taşra Sunucusu ve 40 adet Kabinet ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, KISIM-2: 4 adet Yedekleme Sunucusu, 2 adet Kartuş Yuvası ve 1000 adet Kartuş ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, ayrıca kartuş yuvası ve kartuşların Quantum markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE KISIMLARI

İHALE EVRAK BEDELİ

KISIM-1:

 - 40 adet Taşra Sunucusu

 - 40 adet Kabinet

140.-TL

KISIM-2:

 - 4 adet Yedekleme Sunucusu

 - 2 adet Kartuş Yuvası

 - 1000 adet Kartuş

130.-TL

TÜM KISIMLAR VEYA BİRDEN FAZLA KISIM İÇİN

140.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen marka, ilave hususlar listesi, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine, ayrıca kartuş yuvası ve kartuşların Quantum markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10799/1-1


AĞ ANAHTARI VE SFP MODÜL SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Ağ Anahtarı ve SFP Modül kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10800/1-1


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ DİSK KAPASİTESİ ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı Veri Depolama Ünitesi Disk Kapasitesi Artırımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Hitachi VSP markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Hitachi VSP markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10801/1-1


TAŞINIRLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınırlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınırlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınırlara, teklif vermek isteyenlerin Makine ve İkmal Başmühendisliğinden; Taşınırların hali hazır durumunu gördüklerine dair taşınır görme belgesi alması gerekmektedir, Alıcı Makine ve ekipmanların mevcut durumunu görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

Taşınırların satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

 

Sıra No

Taşınırın Adı Cinsi

Markası

Modeli - İmal Yılı

Muhammen Bedeli TRY

Geçici Teminat TRY

İhale Tarihi ve Saati

1

110’luk Konkasör Tesisi (1 adet)

 

2014

   935.945,33

  93.594,53

22.12.2017

Cuma

Saat: 10:00

2

170’lik Konkasör Tesisi (1 adet)

MES

170/PDK - 2014

1.567.018,75

156.701,88

22.12.2017

Cuma

Saat: 10:15

3

Sahada Bulunan Su Tesisatı Tesisi

 

 

     18.275,63

    1.827,56

22.12.2017

Cuma

Saat: 10:30

4

Diğer Ekipmanlar (1)

 

 

   168.088,00

  16.808,80

22.12.2017

Cuma

Saat: 10:45

5

110’luk Konkasör Tesisi (1 adet)

SAES

PDK 1415 - 2014

   711.201,50

  71.120,15

22.12.2017

Cuma

Saat: 11:00

6

170’lik Konkasör Tesisi (1 adet)

MES

170/PDK - 2015

1.638.853,25

163.885,33

22.12.2017

Cuma

Saat: 11:15

7

170’lik Konkasör Tesisi (1 adet)

MES

170/PDK - 2016

1.638.853,25

163.885,33

22.12.2017

Cuma

Saat: 11:30

8

Diğer Ekipmanlar (2)

 

 

   376.130,10

  37.613,09

22.12.2017

Cuma

Saat: 11:45

 

1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h- Taşınır Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j- Taşınır görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 - Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

10681/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  3722

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Kağıthane

c) Mahallesi/Mevkii                :  Merkez/Çeliktepe

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  9533

f) Parsel No                            :  2

g) Yüzölçümü                         :  634 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Hâlihazır                              :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Ticaret Alanı

l) Cinsi                                    : Arsa

3 - Muhammen Bedeli            :  10.144.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  304.320.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  27 Aralık 2017 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilr.

                                                  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 88    Fax: 0212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (27 Aralık 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

10720/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  4160

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Kâğıthane

c) Mahallesi                            :  Merkez (Hamidiye)

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  6807

f) Parsel No                            :  60

g) Yüzölçümü                         :  328 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Halihazır                              :  İşgalli (Üstü kapalı kereste deposu işgali)

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Konut Alanı (61 parselle tevhid şartı vardır.)

l) Cinsi                                    :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli            :  1.476.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :      44.280.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  27 Aralık 2017 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  500.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

10728/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şanlıurfa

Seyrantepe

250

1

29585.7

Boş Arsa

7,396,425.00

221,893.00

21.12.2017

12:00

Şanlıurfa

Seyrantepe

251

1

29438.46

Boş Arsa

7,359,615.00

220,788.00

21.12.2017

12:10

Şanlıurfa

Seyrantepe

258

1

6571.77

Boş Arsa

2,628,708.00

78,861.00

21.12.2017

12:20

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

2

2000.00

Boş Arsa

1,100,000.00

33,000.00

21.12.2017

12:30

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

3

2100.50

Boş Arsa

1,050,250.00

31,508.00

21.12.2017

12:40

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

4

2000.00

Boş Arsa

1,000,000.00

30,000.00

21.12.2017

12:50

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

5

2005.76

Boş Arsa

1,002,880.00

30,086.00

21.12.2017

13:00

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

6

2000.00

Boş Arsa

1,100,000.00

33,000.00

21.12.2017

13:10

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

7

2000.00

Boş Arsa

1,100,000.00

33,000.00

21.12.2017

13:20

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

8

2000.00

Boş Arsa

1,000,000.00

30,000.00

21.12.2017

13:30

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

9

2000.01

Boş Arsa

1,000,005.00

30,000.00

21.12.2017

13:40

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

10

2020.07

Boş Arsa

1,010,035.00

30,301.00

21.12.2017

13:50

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

11

2000.00

Boş Arsa

1,100,000.00

33,000.00

21.12.2017

14:00

Şanlıurfa

Seyrantepe

267

12

2000.01

Boş Arsa

1,000,005.00

30,000.00

21.12.2017

14:10

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

2

2010.12

Boş Arsa

1,105,566.00

33,167.00

21.12.2017

14:20

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

3

2010.01

Boş Arsa

1,005,005.00

30,150.00

21.12.2017

14:30

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

4

2018.32

Boş Arsa

1,009,160.00

30,275.00

21.12.2017

14:40

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

5

2010.00

Boş Arsa

1,005,000.00

30,150.00

21.12.2017

14:50

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

6

2010.00

Boş Arsa

1,005,000.00

30,150.00

21.12.2017

15:00

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

7

2498.25

Boş Arsa

1,374,038.00

41,221.00

21.12.2017

15:10

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

8

2050.00

Boş Arsa

1,127,500.00

33,825.00

21.12.2017

15:20

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

9

2050.00

Boş Arsa

1,025,000.00

30,750.00

21.12.2017

15:30

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

10

2050.01

Boş Arsa

1,025,005.00

30,750.00

21.12.2017

15:40

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

11

2050.00

Boş Arsa

1,025,000.00

30,750.00

21.12.2017

15:50

Şanlıurfa

Seyrantepe

268

12

2030.77

Boş Arsa

1,116,924.00

33,508.00

21.12.2017

16:00

Şanlıurfa

Seyrantepe

281

8

8320.75

Boş Arsa

4,160,375.00

124,811.00

21.12.2017

16:10

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

6

2146.66

Boş Arsa

4,507,986.00

135,240.00

28.12.2017

13:10

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

7

2147.38

Boş Arsa

4,616.867.00

138,506.00

28.12.2017

13:20

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

8

2199.89

Boş Arsa

4,509,775.00

135,293.00

28.12.2017

13:30

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

9

2158.21

Boş Arsa

4,424,331.00

132,730.00

28.12.2017

13:40

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

10

2171.9

Boş Arsa

4,560,990.00

136,830.00

28.12.2017

13:50

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5736

5

2168.43

Boş Arsa

4,662,125.00

139,864.00

28.12.2017

14:00

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5736

6

2168.42

Boş Arsa

4,445,261.00

133,358.00

28.12.2017

14:10

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5736

7

2168.42

Boş Arsa

4,553,682.00

136,610.00

28.12.2017

14:20

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5739

2

2418.39

Boş Arsa

5,199,539.00

155,986.00

28.12.2017

14:30

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5739

3

2418.39

Boş Arsa

5,562,297.00

166,869.00

28.12.2017

14:40

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5740

1

2056.05

Boş Arsa

4,317,705.00

129,531.00

28.12.2017

14:50

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5740

2

2056.06

Boş Arsa

4,420,529.00

132,616.00

28.12.2017

15:00

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

2782

12

5594.06

Boş Arsa

11,747,526.00

352,426.00

28.12.2017

15:10

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5742

1

2602.84

Boş Arsa

5,596,106.00

167,883.00

28.12.2017

15:20

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 21/12/2017 ve 28/12/2017 Perşembe günleri Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 21/12/2017 ve 28/12/2017 tarihlerinde Perşembe günleri saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası- ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 1607 Dahili 17 08 Faks: 0 414 313 0649 www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

10773/1-1