7 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30263

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sayıştay Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

 

HESABIN

SORUMLULARIN

 

KAMU İDARESİNİN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Siirt Belediyesi

2016

Elif Akgül ATEŞ

Bel. Başk. Yrd.

Harcama Yetkilisi

Siirt Belediyesi

2016

Yunus ERİŞ

Eğitmen

Gerçekleştirme Görevlisi

Siirt Belediyesi

2016

Ahmet ŞEN

Avukat

Gerçekleştirme Görevlisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

2016

Semra KIRATLI

Sos. Hiz. Dai. Başkanı

Harcama Yetkilisi

İstanbul Su Kan. İdaresi Gen. Müdürlüğü

2016

Hasan ÇAĞMAN

Bilgisayar İşletmeni

Diğer Sorumlu

Karayolları Genel Müdürlüğü

2016

Ahmet CORA

Yol Üstyapı Şube Müdürü

Gerçekleştirme Görevlisi

10656/1-1


 


 


 


 


 


 


Kadir Has Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar

1 - Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak,

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat ) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1. Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği dalında almış olmak

2. Doktora sonrasında, yurtdışında, altı aydan fazla araştırma deneyimi bulunmak

3. İstatistiksel sinyal işleme ve kanal kestirimi konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak

 

Başvuru adresi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083 - Cibali /İSTANBUL

10673/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının;  nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)  anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenecek olup, ilgili kişilere sınav sonuçları ayrıca bildirilecektir).

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 22.12.2017 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Turizm Rehberliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Amerikan Dili/Kültürü ve Edebiyatı

İngiliz Dili Eğitimi

Çeviribilim alanlarında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Havacılık Yönetimi (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Psikoloji (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

6

Psikoloji

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Sosyoloji

Sosyoloji ya da Felsefe alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Yeni Medya

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Radyo Televizyon ve Sinema

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

1

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Ekonomi ve Finans

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

-

Ekonomi ve Finans (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İşletme (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Sayısal Yöntemler, Ekonometri veya Matematik alanında doktorasını almış olmak.

-

-

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Medya ve İletişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Gastronomi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uçak Gövde-Motor Bakım

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

3

3

3

Lojistik

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Restorasyon ve Konservasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Sosyal Hizmet

Sosyal yapı ve sosyal değişim anabilim dalında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bilgisayar Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Endüstri Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İnşaat Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) *

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Mekatronik Mühendisliği

İlgili alanda veya matematik alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Mimarlık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Mimarlık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İç Mimarlık

İç Mimarlık ya da Mimarlık alanında doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ya da Mimarlık alanında doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

Grafik Tasarımı

Grafik alanında doktorası/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Moda ve Tekstil Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinin birinden doktorası / sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

İletişim Tasarımı

Güzel sanatlar veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinin, Görsel İletişim Tasarımı yada Animasyon bölümlerinin birinden mezun olan ve bu alanlarda doktorası/sanatta yeterliliğini veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sinema ve Televizyon

Tiyatro, Sinema veya Görüntü Sanatları bölümlerinin birinden doktorası/sanatta yeterliliğini almış olmak.

-

-

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi, Gıda Bilimleri veya Turizm ve Otelcilik (Ağırlama Hizmetleri) bölümlerinin birisinden mezun olup, ilgili alanlarda doktorası veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Restorasyon

Müzecilik, Sanat Tarihi, Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Konservasyonu ile ilgili konuların birinden doktorası veya doçentliğini almış olmak.

-

1

2

Oyunculuk

Tiyatro, Oyunculuk veya Sahne Sanatları bölümlerinin birinden doktorasını/sanatta yeterliliğini ya da doçentliğini almış olmak.

-

1

3

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak

1

1

1

Antrenörlük Eğitimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak

1

1

1

Spor Yöneticiliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak

1

1

2

Rekreasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak

1

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce) *

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce) *

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce) *

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alandan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Odyoloji ile ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

2

1

2

Ortez Protez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Ortez Protez ile ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Perfüzyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

2

2

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce) *

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

10674/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alanya.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Beyin travması ve translasyonel nörobilim alanında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yrd. Doç.

3

1

Suni gözyaşı preparatlarının kontrast duyarlılık değerlerine etkileri konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

3

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Romatoloji yandal ihtisası yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Yrd. Doç.

3

1

Otizm ve kemokin ilişkisi üzerine genetik çalışmaları olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yrd. Doç.

3

1

Periodontoloji uzmanı olmak. Geriatrik hastalar üzerinde çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Yrd. Doç.

4

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Enzimlerin saflaştırılması ve kanser tedavisinde kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Yrd. Doç.

1

1

Ortadoğunun ekonomi-politiği ve ittifak kuramları konularında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

5

1

Okul öncesi eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul öncesi dönemde oyun davranışları, sosyal içedönüklük konularında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

2

1

Okul öncesi eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul öncesi dönemde sosyal değerler eğitimi konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

2

1

Okul öncesi dönem çocuklarında dil gelişimi ve duygu ifade etme becerileri konularında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

İlköğretimde doktorasını yapmış olmak ve ilköğretimde eleştirel pedagoji ve değerler eğitimi konularında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Sınıf öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri konusunda çalışması olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Özel gereksinimli bireylere fen öğretimi konusunda çalışması olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç.

5

1

Eğitimde psikolojik hizmetler alanında doktora yapmış olmak. Ölçek uyarlama, geçerlik ve güvenirlikleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

İnşaat mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak, dalga ve deprem izolatörleri konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Fonksiyonel derecelenmiş malzemelerin mekaniği üzerine çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 90 veya üstü puan almış olmak

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Biyomühendislik

Yrd. Doç.

5

1

Genetik alanında yurt dışı doktoralı olup, nörodejeneratif hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

1

Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Toz metalurjisi ile üretilen kompozit malzemelerin mekanik davranışı konusunda çalışmaları olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Yrd. Doç.

4

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak, spor turizmi ve rekreasyon konularında çalışmaları olmak

10657/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okulöncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Özel öğretim yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Soysal Bilimler Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Coğrafya Öğretmenliği lisans mezunu olup Coğrafya alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Soysal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Tarih Öğretmenliği lisans mezunu olup Tarih Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Kamu Yönetimi lisans mezunu olup alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Yrd. Doç.

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup alanında doktora yapmış olmak.

Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Yrd. Doç.

1

Orman Fakültesi mezunu olup alanında doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Harekat ve Antreman Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olup alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplum Beslenmesi

Yrd. Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik veya Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yrd. Doç.

2

Halkla İlişkiler, Reklamcılık, İletişim Bilimleri, İşletme veya Grafik Tasarım alanında doktora yapmış olmak.

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Yrd. Doç.

1

Acil Yardım, Afet Yönetimi veya Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

 

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bağ Yetiştirme ve Islahı

Yrd. Doç.

1

 

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç.

1

 

10664/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 12.07.2017 - 347                                   35.09/877

KARAR TARİHİ VE NO        : 12.07.2017 - 8451                               Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan, Kurulumuzun 08.03.2017 tarihli ve 7839 sayılı kararı ile tespit-tescil çalışmaları başlatılan kültür varlığı özelliği taşıyan köprüye ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.03.2017 tarihli ve 1102 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarihli ve 905 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi (85. Yıl Cumhuriyet) Mülki Hudutlarında yer alan köprü-2’nin 2863 sayılı yasa kapsamında 1 (birinci) grup kültür varlığı olarak tescillenmesine,

Kültür Varlığı Korunma Alanının ekli 1/1000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği ve koordinatlarının verildiği şekli ile belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

10579/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.09.2017 - 361                                     35.09/900

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.09.2017 - 8779                                Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Yukarı Kızılca Mahallesinde; tapunun 3411 parsellerinde kayıtlı Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taşıyan taşınmaza ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07.06.2017 tarihli ve 2112 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.09.2017 tarihli ve 1205 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Yukarı Kızılca Mahallesinde, tapunun 3411 parselinde yer alan “hamamlı ev” olarak bilinen konut yapısı ve hamamın, 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 1. (birinci) grup olarak belirlenmesine, Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, tescilli taşınmazda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

10580/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    36.05.283

Toplantı Tarihi ve No    : 18.10.2017 - 133                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.10.2017 - 1868                                                 KARS

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Çardakçatı Köyü’nde yer alan ve tapunun 118 ada, 31 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesine ilişkin; Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2017 tarih ve E.147827 Sayılı Yazı, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 19.07.2017 tarih ve E.5469 sayılı yazı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanının 10.10.2017 tarih ve 1748 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Çardakçatı Köyü’nde yer alan ve tapunun 118 ada, 31 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesine ilişkin; söz konusu taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ” özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca ekte yer alan koordinatlı kadastral haritada belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, söz konusu parsele “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” şerhi konulmasına, ekte yer alan kadastral haritada koordinatları belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Karar verildi.

 

10581/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 36.05.284

Toplantı Tarihi ve No    : 18.10.2017 - 133                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.10.2017 - 1867                                              KARS

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karaköse Köyü’nde yer alan ve tapunun 115 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesine ilişkin; Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2017 tarih ve E.147827 sayılı yazısı, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 19.07.2017 tarih ve E.5469 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 13.10.2017 tarih ve 1787 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karaköse Köyü’nde yer alan ve tapunun 115 ada, 2 parselinde kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesine ilişkin; söz konusu taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ” özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca ekte yer alan koordinatlı kadastral haritada belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, söz konusu parsele “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” şerhi konulmasına, ekte yer alan kadastral haritada koordinatları belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Karar verildi.

 

10582/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 36.00.01

Toplantı Tarihi ve No          : 24.05.2017 - 121                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No              : 24.05.2017 - 1680                                      KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit Alanının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Şartlarının revize edilmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.11.2002 tarih ve 1307 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.06.2015 tarih ve 914 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.07.2015 tarih ve 931 sayılı kararı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.06.2015 tarih ve 914 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.01.2017 tarih ve 1597 sayılı kararı ve ekleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2017 tarih ve E.86808 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 16.05.2017 tarih ve 741 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit Alanının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Şartlarının revize edilmesine ilişkin; Kars İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit Alanına ilişkin revize Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Şartları aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir:

KARS İLİ MERKEZ İLÇESİ KENTSEL SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

1. AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK:

Erzurum Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09/11/2002 tarih ve 1307 sayılı kararıyla sınırları belirlenen Kars (Merkez) Kentsel Sit Alanı'nda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu 17. maddesi uyarınca Kars Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.06.2015 gün ve 915 sayılı Koruma Amaçlı İmar Planının İptali ve Geçiş Dönemi Yapılaşma Şartlarının Belirlenmesi ile ilgili kararına istinaden; Koruma Amaçlı imar Planı (KAİP) yürürlüğe girinceye kadar geçerli olmak üzere; aynı yasa maddesi gereğince Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulun 25.01.2017 gün ve 681 sayılı kararına da uyularak:

2. GENEL HÜKÜMLER:

2.1. Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.11.2002 tarih ve 1307 sayılı kararı ile belirlenen kentsel sit sınırlarını gösteren pafta ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları bir bütündür ve birlikte uygulanır.

2.2. Kentsel Sit Alanı sınırları içinde Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarını etkileyebilecek nitelik ve uygulamalara izin verilmez.

2.3. Kentsel Sit Alanı sınırları içindeki tüm parsellerde tescilli ve tescilsiz hiçbir yapı ya da yapı elemanı Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan kısmen ya da tamamen yıkılamaz ve herhangi bir inşai işleme tabi tutulamaz.

2.4. Kentsel Sit Alanı sınırları içinde geleneksel dokuyu oluşturan tüm yapılar, avlular, bahçeler, bahçe duvarları, sokak ve kaplamaları, meydanlar, bitki örtüleri vb. doğal çevre elemanları ile birlikte korunur.

2.5. Yeni imar parseli oluşturmak üzere ifraz ve tevhid yapılamaz. Ancak kamu kurumlarının kamu yararına dönük projelerinde parsellere yapılacak uygulamalarda ile alt yapı uygulamaları ile sınır düzenlemeleri için v.b için tevhid, ifraz ve ihdas işlemleri koruma bölge kurulunca uygun bulunması koşulu ile yapılabileceğine,

2.6. Planda öngörülen yoğunluk ve kentsel donanım kararları belli olmadığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseline ilave yeni yapı ve her türlü eklenti yapılamaz.

2.7. Kentsel Sit Alanı sınırları içinde zorunlu imar, çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınarak yapılır.

2.8. Eski imar haklarına göre alınmış yapı ruhsat ve ekleri doğrultusunda su basman seviyesi tamamlanmış yapıların inşasına devam edilir.

2.9. Tadilat ve Tamiratlar:

a) 1. grup tescilli yapılarda uygulama, ilgili Yönetmelik doğrultusunda Kars Koruma Bölge Kurulu izni ile Kars Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü denetiminde yapılır.

b) 1. grup dışındaki tescilli yapılar ile mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmış tescilsiz yapılardaki uygulamalar ilgili Yönetmelik doğrultusunda Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılır.

c) Yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve belgeler, Kars Belediye Başkanlığı tarafından bir ay içerisinde Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilir.

d) KUDEB kurulması halinde tadilat ve tamirata ilişkin “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulur.

e) Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tescilli taşınmazlarda tadilât ve tamiratlar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacaktır. Uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin bilgi, belge, rapor ve fotoğraflar Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilecektir.

2.10. Esaslı onarım:

a) Tescilli Yapılarda;

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeniden yapım (rekonstrüksiyon) projeleri, öncelikle imar mevzuatına uygunluğu açısından Belediyesince Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenir. Uygun bulunanlar Belediyenin görüşleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, kültür varlıklarının onarımına yönelik hazırladıkları rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini koruma bölge kurulunda değerlendirilmek üzere doğrudan koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderir.

Uygulamanın onaylı projesine uygun tamamlandığına dair denetleme sorumlusu mimar ve Kars Belediye Başkanlığının teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflar Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmasından sonra ilgili Yönetmelik doğrultusunda Kars Belediye Başkanlığınca yapı kullanma izin belgesi verilir.

b) Tescilsiz Yapılarda;

Mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmış tescilsiz yapılardaki esaslı onarımlarda; sit alanındaki doku bütünlüğünü zedelemeyecek ve çevresi ile birlikte etüt edilerek hazırlanacak projeler, öncelikle imar mevzuatına uygunluğu açısından Kars Belediye Başkanlığınca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenir. Uygun bulunanlar Kars Belediye Başkanlığının görüşleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir. Söz konusu projeler koruma bölge kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulanır.

Onaylı projesine göre tamamlanan uygulamalara ilişkin Belediyesinin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğrafları koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilir. Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün uygun görüş yazısı doğrultusunda Kars Belediye Başkanlığınca yapı kullanma izin belgesinin verilir.

c) KUDEB kurulması halinde esaslı onarıma ilişkin “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulur.

2.11. Kentsel Sit Alanındaki Tüm Parsellerde Yeni Yapılanma:

a) Yeni yapılanma talepleri için öncellikle o yapının yer aldığı adadaki mevcut yapıları ve komşuluğundaki tescilli yapıları içeren vaziyet planı ve siluetler, fotoğraflar, harita vb. çizim ve belgeler, Kars Belediye Başkanlığının uygun görüşüyle birlikte Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulur. Onay alındıktan sonra proje sürecine geçilir.

b) Yeni yapılanma taleplerine ilişkin projeler Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imar mevzuatına uygunluğu açısından Kars Belediye Başkanlığınca incelenir. Kars Belediye Başkanlığının uygun görüşleriyle birlikte Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderilir. 2863 sayılı Kanun ve alt mevzuat hükümleri kapsamında kentsel doku ve sokak silueti göz önünde bulundurularak tescilli yapı/yapılarla olan cephe kütle, konum, gabari ilişkileri açısından Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilir.

c) Yeni yapılanmalarda kat yüksekliği çevresindeki tescilli ve tescilsiz yapılar göz önünde bulundurularak Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca belirlenir ancak hiçbir koşulda kat yüksekliği 12.50 m’yi geçemez.

d) Yeni yapılacak yapıların cephe özellikleri, taban alanı ve çekme mesafeleri; parselin bulunduğu ada ortalamasına göre belirlenir, ayrık düzenin hakim olduğu alan içinde yer alıyorsa en az 3 metre çekme mesafesi bırakılacaktır.

e) 150 m² nin altındaki parsellerde hiçbir suretle Koruma Amaçlı İmar Planı yapılana ve onaylanana kadar yapı yapılamaz.

f) Bina cephelerinde kısmi de olsa; yöresel malzeme olan gri renkli bazalt ve/veya andezit taş kaplama yapılacaktır. Bu malzeme boyanmış olarak da kullanılabilir. Cephe kaplamasındaki taş malzeme boyandığı takdirde yöreye uygun beyaz veya sarı renk yapılacaktır. Giriş kapıları üzerinde, yöresel mimariye uygun beşik çatı formunda giriş saçakları yapılacaktır. Cephelerde, kapı ve pencerelerde taş söveler yapılabilir. Pencereler yöresel mimariye uygun basık kemerli ve düz profilli olabilir. Cephelerde, kat döşemelerinde ve saçaklarda yatay veya dikey ahşap kat silmeleri yapılabilir. Balkon korkuluklarında yöresel mimariye uygun, bitkisel motiflerle işlenmiş ahşap veya demir doğrama yapılabilir. Balkon altlarında demir payandalar yapılabilir.

g) Kars Belediye Başkanlığınca ve Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanacak uygulama projesine göre Kars Belediye Başkanlığınca ruhsat verilerek inşaata başlanılır.

h) Onaylı projesine göre tamamlanan uygulamalara ilişkin Kars Belediye Başkanlığının teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğrafların Kars Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi sonrasında Müdürlüğün uygun görüş yazısı doğrultusunda Kars Belediye Başkanlığınca yapı kullanma izin belgesi verilir.

2.12. Tescilli ve Tescilsiz yapılarda yanma, yıkılma, mail-i inhidam :

Tescilsiz yapılarda yanma, yıkılma, mail-i inhidam halinde yeniden yapılanma olduğunda 2.11 maddede belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanacak projelerin Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması durumunda uygulama yapılacaktır.

Tescilli yapılarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararına uyulur.

2.13. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının Kars Belediye Başkanlığına tebliğinden itibaren 2863 sayılı Yasada öngörülen süreler içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planlarının Kars Koruma Bölge Kuruluna sunulması zorunludur.

2.14. Geçiş dönemi yapılaşma koşulları ile açıklık getirilmemiş hususlarda Kars Belediye Başkanlığının talepleri doğrultusunda, Kars Koruma Bölge Kurulu kararına göre uygulama yapılır.

10584/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           05.05/93

Toplantı Tarihi ve No    : 22.11.2017 - 200                        Toplantı Yeri: SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.11.2017 - 4846

Amasya İli, Taşova İlçesi, Ballıca Köyü, Karamusanınkehf (Çilyeri) Mevkii, 104 ada, 10, 11, 14 nolu parsellerde, kaçak kazı yapılan alanda bulunan Orta Tunç ve Hitit dönemi nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.08.2017 gün ve 1573 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 18.09.2017 gün ve 298982 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 03.10.2017 gün ve 205906 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.10.2017 gün ve 5518 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 26.10.2017 gün ve 741138 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 31.10.2017 gün ve 11012 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.11.2017 gün ve 492 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Ballıca Köyü, Karamusanınkehf (Çilyeri) Mevkii, 104 ada, 10, 11, 14 nolu parsellerde, kaçak kazı yapılan alanda bulunan Orta Tunç ve Hitit dönemi nekropol alanının, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığından, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 104 ada, 10, 11, 14 nolu parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, kaçak kazı yaparak kültür varlığı tahribatına neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmasına ve sonucundan bilgi verilmesine,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

10583/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           52.10/321

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2017 - 202                           Toplantı Yeri: ÜNYE

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2017 - 4889

Ordu İli, Ünye İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 190 ada, 85 parselde kayıtlı bulunan, herhangi bir Sit alanı içerisinde yer almayan taşınmazın tescil edilmesi talebine ilişkin, Ünye Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2017 gün ve 645 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz Uzmanları’nın 15.11.2017/357 sayılı raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda;

Ordu İli, Ünye İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 190 ada, 85 parselde kayıtlı bulunan, herhangi bir Sit alanı içerisinde yer almayan taşınmazın; sahip olduğu kültürel, mimari ve estetik nitelikleri ile kendi içinde doku bütünlüğü yansıtması sebebiyle 2863 sayılı Kanun kapsamında ‘’ Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’’ olarak tescil edilmesine, koruma yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

10588/1/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        52.10/119

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2017 - 202                           Toplantı Yeri: ÜNYE

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2017 - 4890

Ordu İli, Ünye İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 190 ada, 66 parselde kayıtlı bulunan, Kentsel Sit Alanı dışında Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırı içerisinde yer alan taşınmazın tescil edilmesi talebine ilişkin, Ünye Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2017 gün ve 645 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz Uzmanları’nın 15.11.2017/357 sayılı raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda;

Ordu İli, Ünye İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 190 ada, 66 parselde kayıtlı bulunan, Kentsel Sit Alanı dışında Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırı içerisinde yer alan taşınmazın; sahip olduğu kültürel, mimari ve estetik nitelikleri ile kendi içinde doku bütünlüğü yansıtması sebebiyle 2863 sayılı Kanun kapsamında ‘’ Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’’ olarak tescil edilmesine, koruma yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

10588/2/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              52.10/329

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2017 - 202                               Toplantı Yeri : ÜNYE

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2017 - 4894

Ordu İli, Ünye İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 192 ada, 17 parselde kayıtlı bulunan, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan taşınmazın tescil edilmesi talebine ilişkin, Ünye Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2017 gün ve 643 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz Uzmanları’nın 15.11.2017/357sayılı raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda;

Ordu İli, Ünye İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 192 ada, 17 parselde kayıtlı bulunan, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan taşınmazın; sahip olduğu kültürel, mimari ve estetik nitelikleri ile kendi içinde doku bütünlüğü yansıtması sebebiyle 2863 sayılı Kanun kapsamında ‘’ Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’’ olarak tescil edilmesine, koruma yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

10588/3/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 52.10/322

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2017 - 202                                     Toplantı Yeri : ÜNYE

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2017 - 4896

Ordu İli, Ünye İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 214 ada, 15 parselde kayıtlı bulunan, herhangi bir Sit alanı içerisinde yer almayan taşınmazın tescil edilmesi talebine ilişkin, Ünye Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.05.2017 gün ve 1087 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz Uzmanları’nın 15.11.2017/357 sayılı raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda;

Ordu İli, Ünye İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 214 ada, 15 parselde kayıtlı bulunan, herhangi bir Sit alanı içerisinde yer almayan taşınmazın; sahip olduğu kültürel, mimari ve estetik nitelikleri ile kendi içinde doku bütünlüğü yansıtması sebebiyle 2863 sayılı Kanun kapsamında ‘’ Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’’ olarak tescil edilmesine, koruma yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

10588/4/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              52.10/326

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2017 - 202                                  Toplantı Yeri : ÜNYE

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2017 - 4897

Ordu İli, Ünye İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 215 ada, 29 parselde kayıtlı bulunan, herhangi bir Sit alanı içerisinde yer almayan taşınmazın tescil edilmesi talebine ilişkin, Ünye Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.05.2017 gün ve 1087 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz Uzmanları’nın 15.11.2017/357 sayılı raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda;

Ordu İli, Ünye İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 215 ada, 29 parselde kayıtlı bulunan, herhangi bir Sit alanı içerisinde yer almayan taşınmazın; sahip olduğu kültürel, mimari ve estetik nitelikleri ile kendi içinde doku bütünlüğü yansıtması sebebiyle 2863 sayılı Kanun kapsamında ‘’ Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’’ olarak tescil edilmesine, koruma yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

10588/5/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 05.03/392

Toplantı Tarihi ve No    : 22.11.2017 - 200                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.11.2017 - 4844

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Alişar Köyü, Kırlar Mevkii, 1047 nolu parselde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen Ortaçağ (Doğu Roma) dönemi yerleşmesinin III. derece arkeolojik sit alanı tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.08.2017 gün ve 1687 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 18.09.2017 gün ve 298981 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2017 gün ve 204750 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 02.10.2017 gün ve 5397 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.11.2017 gün ve 491 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Alişar Köyü, Kırlar Mevkii 1047 nolu parselde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen Ortaçağ (Doğu Roma) dönemi yerleşmesinin, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığından, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 1047 nolu parselin tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, kaçak kazı yaparak kültür varlığı tahribatına neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmasına ve sonucundan bilgi verilmesine,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna; Merzifon-Gürbulak Otoyolu projesinde belirtilen yol koridoru içinde kalan III. derece arkeolojik sit alanından hafriyat alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da izinsiz başka herhangi bir müdahalede bulunulmaması, ayrıca yapılacak inşai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da Kurul Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi.

 

 

10585/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    05.00/393

Toplantı Tarihi ve No    : 22.11.2017 - 200                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.11.2017 - 4841

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Alişar Köyü, Ablak Yeri Mevkii’nde, 590, 591 nolu parseller ile 594 nolu parselde yer alan ve Merzifon-Gürbulak otoyol koridorunda kalan nekropol alanlarının III. derece arkeolojik sit alanı tescil edilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.10.2017 gün ve 321 sayılı raporu, kurum görüşlerinin iletildiği Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 24.10.2017 gün ve 223972 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.10.2017 gün ve 5911 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.11.2017 gün ve 369449 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.11.2017 gün ve 789805 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.10.2017 gün ve 4804 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Alişar Köyü, Ablak Yeri Mevkii’nde, 590, 591 nolu parseller ile 594 nolu parselde yer alan nekropol alanının, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığından, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 590, 591, 594 nolu parsellerin tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna; Merzifon-Gürbulak Otoyolu projesinde belirtilen yol koridoru içinde kalan III. derece arkeolojik sit alanından hafriyat alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da izinsiz başka herhangi bir müdahalede bulunulmaması, ayrıca yapılacak inşai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da Kurul Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi.

 

10586/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 05.00/832

Toplantı Tarihi ve No    : 22.11.2017 - 200                           Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.11.2017 - 4838

Amasya İli, Merkez, Sıracevizler Köyü, Barukarası Mevkii, 131 ada, 228 parselde yer alan ve Merzifon-Gürbulak otoyol koridorunda kalan nekropol alanının III. derece arkeolojik sit alanı tescil edilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.10.2017 gün ve 321 sayılı raporu, kurum görüşlerinin iletildiği Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 23.10.2017 gün ve 223026 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.11.2017 gün ve 369449 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.10.2017 gün ve 5853 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 09.11.2017 gün ve 11552 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.11.2017 gün ve 789805 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.10.2017 gün ve 4804 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Sıracevizler Köyü, Barukarası Mevkii, 131 ada, 228 parselde yer alan nekropol alanı 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığından, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 131 ada, 228 parselin tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna; Merzifon-Gürbulak Otoyolu projesinde belirtilen yol koridoru içinde kalan III. derece arkeolojik sit alanından hafriyat alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da izinsiz başka herhangi bir müdahalede bulunulmaması, ayrıca yapılacak inşai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da Kurul Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi.

 

10587/1-1