7 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30263

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


18 ADET PÜSKÜRTMELİ DİJİTAL BASKI MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


LEVHA SAC ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Marmaris Belediye Başkanlığından:


ARABA TAŞIMA VAGONLARININ İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 5 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LUNAPARK VE AQUAPARK İNŞA EDİLMESİ VE BEDELİ ÖDENMEK SURETİYLE 29 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


YOLCU TAŞIMA HATTININ 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İHALESİ YAPILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2018 yılı Bahçe Bitkileri, Yevmiyeli İşçilik ve Muhtelif İşçilik işçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 21.12.2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 417 78 39

10661/1-1


KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 kg Kestart Yağı alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 14.12.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 (Yüz) TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 14.12.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65/66   Faks: 0 312 397 33 71/74

10672/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesinde bulunan 982 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan varlıkların "Satış" yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 28/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen son teklif verme tarihi ve saati 08/01/2018 günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

10690/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DÖKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 parseldeki 4.737,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

55.000

150

01.02.2018

2

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 parseldeki 2.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

30.000

150

01.02.2018

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 8 parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

40.000

150

01.02.2018

4

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 parseldeki 12.977,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

240.000

150

01.02.2018

5

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111257 ada, 2 parseldeki 2.022,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

55.000

150

01.02.2018

6

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 1 parseldeki 1.440,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

40.000

150

01.02.2018

7

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 7 parseldeki 1.047,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

30.000

150

01.02.2018

8

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 8 parseldeki 1.118,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

30.000

150

01.02.2018

9

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111281 ada, 13 parseldeki 2.023,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

60.000

150

01.02.2018

10

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 2 parseldeki 1.282,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

35.000

150

01.02.2018

11

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 3 parseldeki 1.398,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

40.000

150

01.02.2018

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6 - İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

10689/1-1


18 ADET PÜSKÜRTMELİ DİJİTAL BASKI MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 18 adet Püskürtmeli dijital baskı makinası Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Xerox markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10660/1-1


LEVHA SAC ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2017/640648

1 - İdarenin

a)Adı                                         :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 312 293 44 00Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların          

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Levha Sac Alımı

 

1- Levha

15x2500x12000 mm. - St 37-2(10 Plaka)

35.350 Kg.

2- Levha

20x2500x12000 mm. - St 37-2 (10 Plaka)

47.100 Kg.

3- Levha

30x2500x12000 mm. - St 37-2(10 Plaka)

70.650 Kg

 

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21.12.2017 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10675/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Marmaris Belediye Başkanlığından:

Marmaris Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 112 nolu kararına dayanılarak aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satılacaktır.

İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

Mülkiyeti Marmaris Belediyesine ait tapunun Kemeraltı Mahallesi ada 138, parsel 341 noda kayıtlı 892,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın (içinde otel binası mevcut olan) satışı

Şartname Ve Eklerinin Görüleceği/Temin Edileceği Yer:

İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında ve belediyemiz www.marmaris.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 1.000,00 ¨ (BinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.

İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cad. No: 38 MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma birimine veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.

- Marmaris Halk Bankası Şubesi           TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi          TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

- Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

İhalenin Yapılacağı Adres:

Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale Tarih ve Saati:

İhale, 20.12.2017 günü saat 14:00'da yapılacaktır.

İhale Usulü:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Zarf Usulü

Satılacak Taşınmazın Tahmini Bedeli ve Geçici Teminat Miktarı:

 

Sıra No

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Hissesi

Tahmini Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

-

138

341

892,38 m2

TAM

11.000.000,00 ¨

330.000,00 ¨

 

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A - Gerçek Kişiler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- İkametgah Senedi,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

B - Tüzel Kişiler

1- Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel Kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi,

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

5- Tebligat için adres beyanı,

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 MARMARİS adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 20.12.2017 tarih saat 14.00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

10677/1-1


ARABA TAŞIMA VAGONLARININ İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 5 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/636261

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 5 kalem malzeme

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 27.12.2017 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10676/1-1


LUNAPARK VE AQUAPARK İNŞA EDİLMESİ VE BEDELİ ÖDENMEK SURETİYLE 29 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 258 parsel içerisinde bulunan 38,456 m2’lik alanda "Lunapark ve Aquapark" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 29 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Onikişubat Belediye Başkanlığı

b) Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/Kahramanmaraş

c) Telefon ve Faks numarası: 0344 212 46 46 - 0344 212 46 54

2 - İşin Adı: "Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 258 parsel içerisinde bulunan 38,456 m2’lik alanda "Lunapark ve Aquapark" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi kapsamında 29 yıllığına kiralama” ihalesi işidir.

3 - İşin Niteliği: Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Hasancıklı Mahallesi, 258 parsel içerisinde 38,456 m2 alan üzerinde Belediyemizce hazırlanan proje ve teknik şartnamelere göre yapılacak Lunapark ve Aquapark tesisinin 29 (yirmidokuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması da dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) "Lunapark ve Aquapark" inşa edilmesi ve bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi ve kiralanması işi.

4 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat;

 

Yapım Yaklaşık Maliyeti

6.034.704,92 TL. (Altımilyonotuzdörtbin yediyüzdört TL Doksaniki Krş )

Aylık Kira Bedeli (3.000,00 TL üzerinden Toplamda 348 Aylık Kira) Muhammen Bedeli

1.044.000,00 TL (Birmilyonkırkdörtbin TL)

(Yapım + Kira)

Toplam Muhammen Bedel

7.078.704,92 TL (yedimilyon yetmişsekizbin yediyüzdört TL Doksaniki Krş)

Geçici Teminat Tutarı

(348 Aylık Kira Bedeli Üzerinden)

31.320,00 TL (Otuzbirbinüçyüzyirmi TL)

 

5 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                          :  Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Encümen Odasında

b) Tarihi ve Saati                          :  21.12.2017 Perşembe günü - saat 14:30

6 - Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Akçakoyunlu Mahallesi Şekerdere Caddesi No: 18 adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale biriminde görebilecek ve 1.000,00 TL. (Bintürklirası) karşılığında ya da Belediyemize ait Kahramanmaraş Vakıfbank Meydan Şubesinde bulunan TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51 Iban Nolu hesabına ihale şartname bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu İdareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilir.

7 - Son Başvuru Tarihi ve Saati: 21.12.2017 Perşembe günü saat 12:00

8 - Başvuruların Yapılacağı Yer: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 8 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

Teklifi ihtiva eden teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

i) Onikişubat Belediyesi adına, Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Meydan Şubesinin (TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Onikişubat Belediyesi adına göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

l) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10635/1-1


YOLCU TAŞIMA HATTININ 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İHALESİ YAPILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Ordu - Giresun Havalimanı ile Gülyalı-Altınordu-Fatsa-Ünye İlçeleri Arasında bagajlı yolcu taşıma hizmetlerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı ve hat kullanma hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 6 adet 46-55 koltuklu otobüs ve 6 adet 26-35 koltuklu otobüs olmak üzere 12 adet otobüsten oluşturulan 1 adet hattın 10 yıl süre ile kiralanması için ihale yapılacaktır.

2 - İhalenin Yapılacağı Yer, Tarihi, Saati ve Hangi Usulle Yapılacağı:

İdarenin Adı                     :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İlgili Birim                        :  Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                       :  Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 449 Altınordu/ORDU

İletişim Telefonu              :  (0 452) 233 25 58-22136

İhalenin Yapılacağı yer     :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

İhale Tarihi ve Saati          :  20/12/2017 Çarşamba günü Saat: 14:10

İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - İhale Bedeli ve Geçici Teminat

10 yıl süre ile çalışacak Ordu-Giresun Havalimanı ile Gülyalı-Altınordu-Fatsa-Ünye ilçeleri arasında yapılacak bagajlı yolcu taşımacılığı hattın 10 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 3.900.000,00 TL olup, Geçici Teminat tutarı 117.000,00 TL’dir.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

İhalenin yapılacağı adres  :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Şarkiye Mah. Yükçülük Sok. No: 2 Altınordu/ORDU

İhalenin yapılacağı tarih    :  20/12/2017

İhalenin yapılacağı saat     :  14:10

İhale dokümanı, aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını bedeli karşılığında Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’ndan satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği yer: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı

İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı

İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (KDV dâhil)

İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

5 - İhaleye Katılabilme Şartları:

1) Gerçek Kişiler:

a) Nüfus Cüzdan sureti

b) İkametgâh Belgesi

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi

e) Şartnamede belirlenen geçici teminata ait Alındı Belgesi veya Banka Teminat Mektubu,

f) 2886 Sayılı D.İ.K.’in 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

g) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

h) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler (a-b-c-d-g-h-i-k-l-m-n) ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

i) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na onaylanmış olması gereklidir.)

j) İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

k) Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur Belgesi”

l) İhaleye iştirak edecek firmaların bağlı oldukları Vergi Dairesinden ve SGK’dan ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını gösterir belge.

m) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.

n) İstekli, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 05/10/2017 tarihli ve 2017/73 Sayılı Kararına göre, aşağıdaki tabloda belirlenen fiyatlarla taşımacılık yapmak zorundadır. Yüklenici, UKOME’nin belirleyeceği fiyatlarla yolcu taşımaya devam edeceğine dair Noter Tasdikli Taahhütname verecektir.

2) Tüzel Kişiler:

a) Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

c) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası’ndan veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir).

d) Şartnamede belirlenen geçici teminata ait Alındı Belgesi veya Banka Teminat Mektubu.

e) 2886 Sayılı D.İ.K.’in 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

f) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler (a-b-c-f-g-h-i-j-k-l) ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

g) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na onaylanmış olması gereklidir).

h) İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

i) Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur Belgesi”

j) Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

k) İhaleye iştirak edecek firmaların bağlı oldukları Vergi Dairesinden ve SGK’dan ilk ilan tarihi itibari ile alınmış vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını gösterir belge.

l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.

m) İstekli, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 05/10/2017 tarihli ve 2017/73 Sayılı Kararına göre, aşağıdaki tabloda belirlenen fiyatlarla taşımacılık yapmak zorundadır. Yüklenici, UKOME’nin belirleyeceği fiyatlarla yolcu taşımaya devam edeceğine dair Noter Tasdikli Taahhütname verecektir.

 

Kalkış

Varış

Tam Ücret (TL)

Öğrenci Ücret (TL)

Engelli İndirimli (TL)

Ordu-Giresun Havalimanı

Altınordu İlçesi Üniversite

  8,00

  6,00

  5,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Altınordu İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali

  8,00

  6,00

  5,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Altınordu Sağra Durağı (Taşbaşı Mevkii)

  8,00

  6,00

  5,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Altınordu İlçesi Kumbaşı Mevkii

  8,00

  6,00

  5,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Fatsa İlçesi Bolaman Mevki

15,00

13,00

  9,5

Ordu-Giresun Havalimanı

Fatsa İlçe Merkezi

15,00

13,00

  9,5

Ordu-Giresun Havalimanı

Fatsa İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali

15,00

13,00

  9,5

Ordu-Giresun Havalimanı

Fatsa İlçesi Dolunay Mevkii

15,00

13,00

  9,5

Ordu-Giresun Havalimanı

Ünye İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali

19,00

17,00

12,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Ünye İlçe Merkezi

19,00

17,00

12,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Ünye İlçesi Üniversite

19,00

17,00

12,00

Ordu-Giresun Havalimanı

Ünye İlçesi Toki

19,00

17,00

12,00

 

3) Diğer Şartlar:

a) Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

b) İhale şartnamesi ve ekleri, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı - Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü adresinden 500,00 TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.

c) Geçici teminat bedeli Vakıflar Bankası Altınordu Merkez şubesi nezdinde bulunan TR 36000 1500 15800 729 007 0184 İban Nolu Ordu Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırılacaktır.

d) İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı - Gelir ve Takip Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” almaları zorunludur.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 19/12/2017 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

10527/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Kirazpınar Mahallesinde bulunan J23-B-04-A-4 pafta, 109 ada, 2 parsel no.lu, 5.599,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında "Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı" olan taşınmaz muhammen bedeli 1.960.000,00 TL, geçici teminat miktarı 392.000,00 TL'den 19.12.2017 tarihinde saat 11:10'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun’un 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Defterdarlığı hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

10517/1-1