6 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30262

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 13/03/2017 tarihinde, 2017/61013 İhale Kayıt No ile yapılan "Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Diş Tıbbi Sarf Alımı" ihalesi kapsamında;

TOROSDENTAL İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Eski Unvanı: Toros Dental İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi) (Adres: İsmetpaşa Caddesi 459 Sok. No: 26 Kat: 1 ANTALYA, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: ANTALYA/ 17464, Oda Sicil No: ANTALYA/19331 Vergi Dai/No: Antalya Kurumlar V.D./856 038 1091)’ne bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Ahmet DEMİR (T.C. Kimlik No: 26383386234’e;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 07/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 (iki) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamı'nın 04/12/2017 tarihli ve 2201 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

10637/1-1


 


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.11.2017        Karar No: 7087

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Corporate Resources B.V.

• MERKEZ ADRESİ          :  Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ       :  İran Cad. No: 21/448    06680 Kavaklıdere/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  25.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  13.330 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI      :  F19-a4

KARAR:

Corporate Resources B.V.’nin Kırklareli, Tekirdağ illerinde 13.330 hektarlık F19-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10624/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           : 06.12.2017

Son Başvuru Tarihi    : 20.12.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

İlgililere duyurulur.

 

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Aranılan Şartlar

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

Doçentliğini Fizyoloji alanından almış, ilgili alanda yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak.

10643/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (06/12/2017 - 21/12/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Mühendislik Fakültesi

Ölçme Tekniği

Profesör

1

1

Yükseklik ölçmeleri (trigonometrik nivelman) alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yapı Malzemeleri

Profesör

1

1

Beton katkı ve kür malzemeleri, kolonları basınç kırılması gösteren sünek olmayan betonarme çerçevelerin dış perdeduvar ile güçlendirilmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

1

Tıpta uzmanlık yapmış olmak, Embriyo kültür çalışmaları yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Kardiyak cerrahi geçiren siyanotik ve asiyanotik çocuklarda sevofluran anestezisi ve kardiyopulmoner bypassın renal fonksiyonlara etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı olmak.

Fen Fakültesi

Genel Fizik

Doçent

1

1

Spin-yörünge çiftlenimli Bose-Einstein yoğuşumları ve dönen dipolar Bose-Einstein yoğuşumları üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Faz transfer katalizörü olabilecek kaliksaren türevlerinin sentezi ve seçilmiş reaksiyonlarda uygulamaları konusunda doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Doçent

1

1

Çağdaş özgün baskı resim sanatında politik söylemler üzerine çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Doçent

1

1

Kamusal alanda sergilenen heykellerin sanat alt kültürü oluşumundaki rolü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Doçent

1

1

Geleneksel Mimarinin Çağdaş Türk Resmi üzerindeki etkileri üzerine çalışmalarda bulunmak.

İslami İlimler Fakültesi

Hadis

Doçent

1

1

Endülüs hadisçiliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Doçent

1

1

Kent morfolojisi, konut ve arazi değerleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Enerji sistemlerinin optimizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon ABD

Doçent

1

1

Madde bağımlılığı alanında sportif rekreasyon aktiviteleri, dezavantajlı gruplarda rekreasyon ve sağlık inancı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Biyokimya alanında (Tıp) doktora yapmış ve Tıpta Uzmanlık Belgesi sahibi olmak. Klinik laboratuvarlarda kütle spektrometre kullanımı konusunda tecrübeli olmak.

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Koyunlarda karkas özellikleri ve yağ asitleri konusunda çalımış olmak.

Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

1

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Halk Sağlığı Esenlik Ölçeği konusunda doktora çalışması bulunmak.

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

1

Destinasyon rekabet gücünün belirlenmesi ve kırsal turizm alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

1

Direkt konvansiyonel laringoskopiye bağlı diş hasarı konusunda prospektif gözlemsel çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya

Yrd. Doç.

3

1

Krom (VI) türlerine duyarlı iyon-seçici elektrot hazırlanması ve bu elektrotların ilaç analizinde kullanılması ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Yrd. Doç.

2

1

Uzamsal Foton Dolaşıklığı alanında doktora ve Akıllı sinir sistemi implantları konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Bilimleri

Yrd. Doç.

1

1

PE, PP, PET, PS ve karışık plastik grubu atıkların pirolizinden elde edilen katı ürünün epoksi kompozit üretiminde kullanılması konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi

Yrd. Doç.

1

1

Uydu yörüngelerinin belirlenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

1

h-BN tahviyeli akımsız nikel kaplamalar konusunda çalışmalar yapmış olmak, Metalurji Malzeme Müh. alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

1

Sinkrotron ışık kaynağı ile nano malzemelerde termokinetik karakterizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Telekominikasyon

Yrd. Doç.

1

1

Geniş bant mikroşerit anten tasarımları alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Seramik Tasarımı ABD

Yrd. Doç.

3

1

Resim veya Seramik alanında doktora veya sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon ABD

Yrd. Doç.

2

1

Mükemmelliyetçilik ve Bedenle ilgili algıların egzersiz ortamında sürekli optimal performans duygu durumu üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri konusunda ve egzersiz psikolojisi alanında araştırmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Yrd. Doç.

1

1

Otomotivlerde motor yağları, biyodizel ve biyoetanol üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

1

1

Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında farklı genel anestezi yöntemlerinin laktak ve karaciğer enzimleri üzerine etkisi ve aynı tür operasyonlarda farklı PEEP düzeylerinin serebral oksijen saturasyonu üzerine etkileri konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Endokronoloji)

Yrd. Doç.

1

1

Maternal D vitamini kullanımının bebeklerdeki D vitamini düzeyine etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı olmak. Yoğun Bakım alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı olmak. Yoğun Bakım alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

1

1

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal uzmanı olmak. Lenfadenektominin vücut sıvı dağılımına etkisi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz  Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Medikal ozon tedavisinin kohlea ve renal iskemi reperfüzyon hasarına iyileştirici etkisi ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Yrd. Doç.

1

1

-

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

-

10605/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TÜRKÇE VE SOSYAL AL. EĞ.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1

-

-

Çanakkale Savaşları ve Ermeni Meselesi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROG. VE ÖĞRETİM

1

-

-

Ders araştırması (lesson study), medya okuryazarlığı, vatandaşlık eğitimi, demokrasi eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

-

1

1

Flüt Eğitimi, Flüt Eğitiminde Geleneksel Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesi, Müzikal Analiz ve Çalgı Eğitiminde Tutum konularında çalışmaları olmak.

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

1

-

-

Okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı, okuryazarlık ve kaynaştırma konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ARKEOLOJİ

PREHİSTORYA

1

-

-

Kuzey Ege-Trakya Prehistoryası konusunda yontma taş aletler, sürtme taş aletler, tekno-tipoloji ve ham madde kaynakları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

-

1

1

Fenomenolojik yaklaşımlar, etkin alan teorisi ve hadron fiziği konularında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

TEMEL İŞ VE TERMODİNAMİK

1

-

-

Organik tabanlı güneş hücreleri ve enerji tasarruflu elektrokromik akıllı camlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

-

-

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Melatonin ve Eritropoetin ile ilgili çalışmaları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTREMAN BİL.

1

-

-

Spor bilimleri kapsamında palmaris longus kası ile ilgili uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUVAR TEK.

1

-

-

Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik temel alanında doçent unvanı almış olmak. Kan parametreleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10614/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA ADI

BELGE NO

STANDARTLAR

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

ARDA TIBBİ CİHAZLAR SAĞLIK HİZ. İNŞ. TEKS. BİLG. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4159

TS 12426/İPTAL

01.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ARICIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4785

TS 12047

01.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ALİŞ PLASTİK VE OYUNCAK SAN LTD. ŞTİ.

34-HYB-863

TS 12427 - TS 12512

02.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

NİL PERDE SİSTEMLERİ/MURAT SULAK SAHIS

34-HYB-15455

TS 13603

02.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

EKBER MUTFAK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3000

TS 12600

05.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EREN OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4150

TS 12047

05.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

C.İ.T.Y TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-1559

TS 12652 - TS 12257

05.06.2017

Firma İsteği

ELPANEL ELEKTRİK TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15486

TS 12817

06.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

KALYON MEDİKAL ARAÇ. SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-309

TS 13011/İPTAL - TS 12426/İPTAL

06.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FIRAT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14833

TS 12711/İPTAL - TS 10079

06.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

UĞURSAN MAKİNA KALIP SANAYİ CNC TAKIM TEZGAHLARI VE BİLG. SİS. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15284

TS 12710/İPTAL

06.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DOYURAN LEZZET YEMEK ÜRETİM TESİSLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4861

TS 8985

07.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SEVDA ADA.

34-HYB-14707

TS 12047

12.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GÜVERCİN İLETİŞİM HİZM. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13559

TS 13588

12.06.2017

Firma İsteği

ETİK ASANSÖR/UĞUR POLAT

34-HYB-15490

TS 12255/İPTAL

12.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

KAMA PRES SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-4883

TS 12710

13.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

RE-ALCAM CAM ÜRÜNLERİ MOBİLYA DEKORASYON VE TEKS. PAZ. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.

34-HYB-15510

TS 12487/İPTAL

13.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

DOST ELEKTRONİK VE YEMEK ÜRETİM HİZ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1026

TS 10956

14.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

CİHAN KLİMA HAVALANDIRMA ELEK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15501

TS 12850

15.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

İNNOEM İNOVASYON EĞİTİM MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14806

TS 13573

16.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SNC BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

34-HYB-4202

TS 12498 - TS 13242

16.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

KESKİN TURİZM OTOMOTİV İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-13875

TS 12257

19.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

NASSETTİ TIBBİ CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-662

TS 12426/İPTAL

20.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ALKASEL İNŞ. TUR. GIDA TEMİZLİK TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2085

TS 12868 - TS 12867 - TS 12866

21.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MAATS İNŞAAT MAKİNALARI TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-13687

TS 12510 - TS 12578/İPTAL

22.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

DERELİFT ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN/ RAMAZAN ÇITLAK

34-HYB-13262

TS 12255/İPTAL

22.06.2017

Firma İsteği

ÖRTAŞ İNŞAAT TURİZM VE TİC A.Ş.

34-HYB-2093

TS 11939

22.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TÜRKMEN MÜH. ASANSÖR VE ISI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13950

TS 12255/İPTAL

23.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SONKAR ARTI OTOMOBİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-3169

TS 12047 - TS 13070

23.06.2017

Firma İsteği

YARENİ HARPUT ASANSÖR HİZ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15780

TS 12255/İPTAL

23.06.2017

Firma İsteği

YENİSİMGE NALBURİYE İNŞAAT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-14747

TS 11816

23.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PETROL OFİSİ A.Ş.

34-HYB-13869

TS 11939

23.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

LİFTSAN ASANSÖR SAN. MÜH. İMALAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12396

TS 12255/İPTAL

23.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÇALIŞOĞLU OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.

06-HYB-3696

TS 12047

23.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÇEVTEM TEMİZLİK İNŞAAT NAKLİYE TUR. GÜV. SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1418

TS 12866

23.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TUANA GERİ DÖNÜŞÜM SAN. ÇEVRE TEKNO. ARGE MÜH. LOJİSTİK TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14785

TS 13573

28.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

HÜSEYİN ARSLAN YAPRAK ASANSÖR

34-HYB-15546

TS 12255/İPTAL

28.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZ BİLEK OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3080

TS 8986

28.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

CİHAN ELEKTRONİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5017

TS 12749 - TS 12134-TS 12498-TS 10956- TS 13520/İPTAL

30.06.2017

Firma İsteği

DORA ASANSÖR TURİZM NAK. GIDA SAN. VE DIŞ TİC./İLYAS YILMAZ

34-HYB-13958

TS 12255/İPTAL

30.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

PARİTE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞ. MALZ. VE GIDA PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13960

TS 12487/İPTAL

30.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ORTEK BİLİŞİM TEKNO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1672

TS 12498 - TS 13242

03.07.2017

Firma İsteği

FULEZ ASANSÖR OSAMA A.F.SALEH

34-HYB-15484

TS 12255/İPTAL

05.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

YÜCESOY ELEKTRONİK/İBRAHİM HALİL YÜCESOY

34-HYB-15479

TS 10956

05.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

YİĞİTOĞLU GIDA VE KİMYEVİ MADDELER SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-672

TS 12859

05.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GİPAŞ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4176

TS 12498 - TS 12125

05.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÖLÇER ASANSÖR ELEKTRİK MÜH. İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-15565

TS 12255/İPTAL

07.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MİLLER OTO TİC. VE SAN. A.Ş.

34-HYB-15494

TS 11939/T3

10.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÇBN OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4269

TS 12047

11.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

NOVASYS ELEKTRONİK VE ELEKTRİK TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-15494

TS 12540/İPTAL

12.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

YÜKSEK ZİRAAT TARIM MÜH PEYZ İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15498

TS 8358/İPTAL

12.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BECOM BİLGİSAYAR TİC VE SAN. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3092

TS 12498

13.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

AKSU ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-13183

TS 12255/İPTAL

13.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MTH MEDİKAL TEKNİK HİZMETLER TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-3648

TS 13011/İPTAL - TS 12426/İPTAL

14.07.2017

Firma İsteği

TOPUZ SERVİS YILMAZ TOPUZ

34-HYB-676

TS 12850 - TS 10079

17.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

RV MEDİKAL İNŞAAT TURİZM KUYUM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13197

TS 13011/İPTAL - TS 12426/İPTAL

19.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ZENGİNLİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2605

TS 12047

20.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

GÜLTEKİN ELEKTRONİK OTOMAS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4960

TS 12498 - TS 13149 - TS 13401 –

TS 13100/İPTAL

20.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

DOYURAN PETROL İNŞ. GIDA OTO. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2222

TS 11939

21.07.2017

Firma İsteği

3A AYAKKABI YAN SAN. İÇ VE DIŞ TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15766

TS 11229

21.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

B FİLO KİRALAMA VE TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15547

TS 13168

21.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

EVREN SERVİS HİZ. SAMET BAL

34-HYB-15610

TS 10079

21.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MERKEZ İNŞAAT TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4186

TS 13111

24.07.2017

Firma İsteği

MEDİ-KİM TIBBİ VE ESTETİK CİHAZLAR DIŞ TİC. VE EĞ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-271

TS 12426/İPTAL

26.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

OTEK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-3647

TS 12875

27.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

VEKTORA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

34-HYB-15736

TS 13149 - TS 13573

27.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

KORİDOR MATBAACILIK VE TANITIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13156

TS 11894

27.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

NOC YETKİLİ SERVİS TAŞIT KİRALAMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15390

TS 12047

07.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

DEMSA ASANSÖR - YASİN TAŞKIN

34-HYB-13239

TS 12255/İPTAL

07.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

FİDAN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14671

TS 12540

07.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

AYHAN MOTORLU ARAÇLAR SERVİS HİZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14076

TS 12047

08.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

YÜTAŞ YEMEK ÜRET. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-984

TS 8985

08.08.2017

Firma İsteği

LG ELECTRONICS TİC. A.Ş.

34-HYB-14074

TS 12134 - TS 12498 - TS 10956 –

TS 12540/İPTAL - TS 10079

10.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ŞARK ÖZEL GÜVENLİK LTD. ŞTİ.

34-HYB-15653

TS 12782/İPTAL

11.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SEDEF İNŞ. TİC. VE TURİZM A.Ş.

34-HYB-803

TS 11939

11.08.2017

Firma İsteği

DETAY MOBİLYA PROJE TAS. İNŞ. TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15591

TS 12487/İPTAL

11.08.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DIGIMEDIA BİLGİSAYARVE İLET. HİZ. LTD.ŞTİ.

34-HYB-4934

TS 12498 - TS 12907

11.08.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EMRE KOCABAŞ İSTANBUL TEKNİK KLİMA

34-HYB-15589

TS 12850

11.08.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

XEIKON TR BASKI YAYI. SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-4335

TS 12425

11.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TNB BİLGİSAYAR VE GÖRÜNTÜ SİST. A.Ş.

06-HYB-1361

TS 12498 - TS 10956

11.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

RSM TURKEY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

34-HYB-15795

TS 13573

14.08.2017

Firma İsteği

CÜNEYT ŞENEL DİRİLİŞ ASANSÖR

34-HYB-15072

TS 12255/İPTAL

21.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BOYUT LABARATUVAR ÜRÜNLERİ VE KİMYASAL MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1822

TS 12426/İPTAL

21.08.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DETAYSAL MEKANİK SERVİS HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15658

TS 12850

21.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

PETEK GURUP SİSTEM GELİŞTİRME TİC. A.Ş.

34-HYB-15611

189

21.08.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

AYŞE BİLGİÇ

34-HYB-15673

TS 10079

22.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

FİŞEK HIRDAVAT TİC. VE SAN. A.Ş.

34-HYB-3691

TS 13390 - TS

13165-TS12873 - TS12710 - TS 12711-TS12533

24.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SEMETEC ASANSÖR İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15684

TS 12255/İPTAL

28.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

AIRCOM TEKNOLOJİ A.Ş.

34-HYB-15669

TS 13242

28.08.2017

Ara Kontrol Olumsuz

İLGİSAN ASANSÖRLERİ/DURMUŞ İLGİN

34-HYB-13218

TS 12255/İPTAL

30.08.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MATSAŞ MOTORLU ARAÇLAR TİC.VE SERVİS A.Ş.

34-HYB-15629

TS 12047

31.08.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ORAYSAN YANGIN GÜVENLİK VE ELEK. SİSTEMLERİ TİCARET/MUSTAFA BAYAR

34-HYB-13222

TS 11827/İPTAL

01.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KARAHANLI TAAHHÜT YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15686

TS 7281 - TS 7282

04.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZTÜRK OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ./SARIYER ŞUBESİ

34-HYB-1968

TS 12047

05.09.2017

Firma İsteği

YAŞAR TİC.OTOMOTİV İNŞ. TAAH. A.Ş.

34-HYB-14183

TS 12047

05.09.2017

Firma İsteği

UÇARLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-5240

TS 12047 - TS 13231

06.09.2017

Firma İsteği

GÜNAY TURİZM SERV. ORG. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15645

TS 12257

08.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

TREU CONSULTING GMBH MERKEZİ ALMANYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

34-HYB-15646

TS 13573

08.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

AKER ELEKT. EV ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14976

TS 13416

08.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ELİT ISI İNŞ. VE TUR. HİZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3730

TS 12355

11.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

DİALİFE MEDİKAL TEKNOLOJİ ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14983

TS 12426/İPTAL

11.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

FUNDA BAŞALAN YİĞİDSAN ASANSÖR

34-HYB-15652

TS 12255/İPTAL

11.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KLİMA ALFA BANU BUCUR

34-HYB-14137

TS 12850

11.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

DOLUNAY TEKNOLOJİ ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14083

TS 12426/İPTAL

11.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SİBEL PAMİYE KARAÇINAR

34-HYB-15816

TS 12255/İPTAL

11.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SMART PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

34-HYB-16226

TS 11939

12.09.2017

Firma İsteği

SON REKLAM İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14982

TS 13712

15.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ŞİRİNEL ASANSÖRLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15659

TS 12255/İPTAL

15.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PLUS OTO SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14177

TS 12047 - TS 11921

18.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

HAS-ARI KALIP TEKS. YAPI VE YANGIN SÖND. MALZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-14179

TS 11827/İPTAL

18.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

EKREM SANCAK ELEKTRONİK

34-HYB-2671

TS 12498 - TS 10956

20.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GLOBAL FORTE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.

34-HYB-2711

TS 12498 - TS 12540/İPTAL - TS 13080 - TS 13242

22.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ŞEN YILDIZ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-15002

TS 12047

22.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GÜLENLER MAKİNA METAL İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-15701

TS 12859

22.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

GEEN OTO A.Ş.

34-HYB-14186

TS 12047

25.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MONARK ASANSÖR HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12541

TS 12255/İPTAL

25.09.2017

Ara Kontrol Olumsuz

GÖKTÜRK ASANSÖRLERİ MONTAJ BAKIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14954

TS 12255/İPTAL

27.09.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KRİSTAL ASANSÖR ZEMİN ETÜD İNŞ. EMLAK GIDA SAN İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-14994

TS 12255/İPTAL

02.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SAİGEN TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.

34-HYB-13343

TS 12749 - TS 12540 - TS 12739 –

TS 13560/İPTAL

02.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ARICIOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3227

TS 12047

02.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

FORMAS ASANSÖR İNŞ. ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12585

TS EN 13015+A1 - TS 12255/İPTAL

04.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

DEKAT MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13359

TS 12683

04.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

REFİK OKUMUŞ AKARYAKIT İNŞ. NAK. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13610

TS 11939

04.10.2017

Firma İsteği

CED İNŞAAT VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14992

TS 12255/İPTAL

05.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BURLA MAKİNA TİC. VE YATIRIM A.Ş.

34-HYB-150

TS 12498 - TS 12907 - 135

06.10.2017

Firma İsteği

HAMDİ YÜRÜR

34-HYB-1204

TS 12355 - TS 10079

06.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ELEKTRO TEKNİK VE ISI SANAYİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-15022

TS 12865

09.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

GOLD VİBRA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-601

TS 12962/İPTAL

13.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ŞAHİN MOTORLU ARAÇLAR/ÖMER ŞAHİN

34-HYB-13383

TS 12047

13.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BARANPET PETROL ÜRÜN. TAŞIMACILIK, İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-16457

TS 11939/T3

16.10.2017

Firma İsteği

TEK IŞIK MAVİ EKSPRES TUR. SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15944

TS 12257

16.10.2017

Firma İsteği

SPHEROS TERMO SİSTEMLERİ A.Ş.

34-HYB-402

TS 13070

16.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

HÜRSULTAN PASLANMAZ MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-14363

TS 13416

16.10.2017

Firma İsteği

MAVİ YEŞİL TURİZM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13592

TS 12868 - TS 12867 - TS 12866 –

TS 12706/İPTAL

17.10.2017

Firma İsteği

MAVİ YEŞİL TURİZM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15945

TS 12257

17.10.2017

Firma İsteği

AK PETROL VE GIDA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3793

TS 11939

18.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÇİFTKURTLAR MİRCAN OTO SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-2738

TS 12047

18.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÖNAY TURİZM ÖMER ÖNAY

34-HYB-16004

TS 12257

23.10.2017

Firma İsteği

KMARİN DENİZCİLİK TİCARET A.Ş.

34-HYB-15674

TS 12820/T3

23.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

RAMAZAN OKCANOĞLU

34-HYB-15953

TS 12255/İPTAL

24.10.2017

Üretim Yeri Değişikliği

RA-TEL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14422

TS 12134 - TS 12498 -TS 10956-TS 10079-TS 12713/İPTAL

24.10.2017

Firma İsteği

PRO-KOZ KOZMETİK YAZILIM VE BİLGİSAYAR HİZM. İTH. İHR. MÜM. TAAHHÜT TİC LTD. ŞTİ.

34-HYB-986

TS 13193 - TS 12427

25.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SEÇ AKARYAKIT GAYRİMENKUL GIDA TİC. A.Ş.

34-HYB-15754

TS 12820

25.10.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÇAĞLAYANLAR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-5201

TS 11939

27.10.2017

Firma İsteği

SOYLAR TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15188

TS 12257

30.10.2017

Firma İsteği

PAMİR ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15947

TS 12782

30.10.2017

Firma İsteği

10608/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             45.17/82

Toplantı Tarihi ve No    : 10.11.2017 - 372                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.11.2017 - 9027                                             İZMİR

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Kayapınar Mahallesinde kalmakla birlikte bir kısmı orman parseli niteliğinde Uncubozköy Mahallesi Mülki hudutlarında kalan 3750 ada 1 parsele de giren alanda bulunan köprü kalıntısının 2863 sayılı Kanunun 5177 sayılı Kanun ile değişik 7. maddesi kapsamında iletilen; Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.07.2017 tarihli ve 3007 sayılı yazısı ve ekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 06.07.2017 tarihli ve E.137408 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 10.07.2017 tarihli ve 467568 sayılı yazısı ve eki, Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.07.2017 tarihli ve E.8935 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğü’nün 31.07.2017 tarih ve E.1567654 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.11.2017 tarih ve 1427 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Kayapınar Mahallesinde kalmakla birlikte bir kısmı orman parseli niteliğinde Uncubozköy Mahallesi Mülki hudutlarında kalan 3750 ada 1 parsele de giren alanda bulunan köprü kalıntısının 2863 sayılı Yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine, korunma alanının karar eki paftada gösterildiği şekli ile belirlenmesine, koruma grubunun 1.(birinci) grup olarak belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

10534/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             45.17/87

Toplantı Tarihi ve No    : 10.11.2017 - 372                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.11.2017 - 9028                                             İZMİR

Manisa ili, Yunusemre İlçesi, Yağcılar mahallesinde yer alan, alana ilişkin 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 07.08.2017 tarihli ve 2871 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 16.08.2017 tarihli ve E.168936 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.08.2017 tarihli ve E.10485 sayılı yazısı ve ekleri, Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün 03.10.2017 tarihli ve E.2071875 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 26.10.2017 tarihli ve 738077 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 09.11.2017 tarih ve 1452 sayı ile Müdürlük evrakında kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Yunusemre İlçesi, Yağcılar mahallesinde yer alan alanın kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral haritada sınırları ve köşe nokta koordinatları gösterildiği şekilde 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

10535/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             45.17/88

Toplantı Tarihi ve No    : 10.11.2017 - 372                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.11.2017 - 9030                                             İZMİR

Manisa ili, Yunusemre İlçesi, Yağcılar mahallesinde yer alan, alana ilişkin 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 07.08.2017 tarihli ve 2872 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 16.08.2017 tarihli ve E.168937 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.08.2017 tarihli ve E.10486 sayılı yazısı ve ekleri, Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün 03.10.2017 tarihli ve E.2071716 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 26.10.2017 tarihli ve 738077 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 09.11.2017 tarih ve 1451 sayı ile Müdürlük evrakında kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Yunusemre İlçesi, Yağcılar mahallesinde yer alan alanın kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral haritada sınırları ve köşe nokta koordinatları gösterildiği şekilde 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

10536/1-1