1 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30257

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sabancı Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 21.09.2017 gün ve 984/2207 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.11.2017 gün ve 2490/5387 sayılı kararı onaylanan 84212/3 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

             ADA/PARSEL                                                  MEVKİİ

                     1031                                                           İVEDİK

                   43531/1                                                      YAKACIK

                   60300/1                                                      YAKACIK

                   60300/2                                                      YAKACIK

                   60300/3                                                      YAKACIK

                   60300/4                                                      YAKACIK

                   60300/5                                                      YAKACIK

                   60300/6                                                      YAKACIK

                   60301/1                                                        İVEDİK

                   60301/2                                                        İVEDİK

                   60301/3                                                        İVEDİK

                   60301/4                                                        İVEDİK

                   60301/5                                                        İVEDİK

                   60301/6                                                        İVEDİK

                   60302/1                                                        İVEDİK

                   60302/2                                                        İVEDİK

                   60303/1                                                      YAKACIK

                   60303/2                                                      YAKACIK

                   60303/3                                                      YAKACIK

                   60303/4                                                      YAKACIK

                   60303/5                                                      YAKACIK

                   60304/1                                                      YAKACIK

                   60304/2                                                      YAKACIK

                   60304/3                                                      YAKACIK

                   60304/4                                                      YAKACIK

                   60305/1                                                      YAKACIK

                   60305/2                                                      YAKACIK

                   60306/1                                                      YAKACIK

                   60306/2                                                      YAKACIK

                   60306/3                                                      YAKACIK

                   60307/1                                                      YAKACIK

                   60308/1                                                        İVEDİK

                   60308/2                                                        İVEDİK

                   60308/3                                                        İVEDİK

                   60309/1                                                        İVEDİK

                   60310/1                                                        İVEDİK

                   60310/2                                                        İVEDİK

                   60310/3                                                        İVEDİK

                   60311/1                                                        İVEDİK

                   60312/1                                                      YAKACIK

                   60313/1                                                      YAKACIK

                   60313/2                                                      YAKACIK

                   60313/3                                                      YAKACIK

                   60314/1                                                        İVEDİK

                   60314/2                                                        İVEDİK

                   60315/1                                                        İVEDİK

                   60315/2                                                        İVEDİK

                   60316/1                                                        İVEDİK

                   60316/2                                                        İVEDİK

                  YOLDAN YEŞİLDEN İHDAS

10459/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON.jpg


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında kalan 2981 sayılı İmar Affı yasası kapsamına girmeyen yapıların 775 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yıkım kararı alınması için Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 01.12.2017 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Yıkılacak Yapı:

 

NO

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Mehmet CÖNGER

Şirintepe Mahallesi 2 Caddesi No:97 Mamak/ANKARA

23.11.2017 Tarih ve  2536/5467 Sayı

10482/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

28 Kasım 2017 tarih ve 30254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan hatalı ilan

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Erken çocukluk döneminde ana baba eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

2

1

Kelime hazinesi ve konuşma eğitimiyle ilgili çalışmaları bulunmak.

 

28 Kasım 2017 tarih ve 30254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan yukarıda belirtilen ilanımızdaki kadroların aşağıdaki şekliyle düzeltilmesi Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Kelime hazinesi ve konuşma eğitimiyle ilgili çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

2

1

Erken çocukluk döneminde ana baba eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.

10465/1-1


Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 7 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

1) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,

2) 16/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (657 Sayılı DMK. Ek Madde 40)

3) Başkanlık Teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,

4) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak,

6) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,

7) Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

Yazışma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

1) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

3) İki adet vesikalık fotoğraf,

4) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan,

5) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı Sınav Şu Konularda Yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça.

Sözlü Sınav Şu Konulardan Yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, Akait, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları.

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 05/01/2018 Cuma günü Saat 18:00’a kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınavın yazılı bölümü; 16/01/2018 Salı günü Saat: 14:00’da Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

VI. MÜRACAAT ADRESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara

İlanen duyurulur.

10470/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesine ve Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Profesör ve Doçent alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

FAKÜLTE                                                      : Hukuk Fakültesi

AKADEMİK ÜNVANI                                 : Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI      : 1

 

ÖZEL KOŞULLAR: İngilizce yanında Fransızca veya Almanca dillerinden birini de çok iyi derecede bilmek; Doktorasını yurtdışında yapmış ve tezini de yurtdışında yayımlanmış olmak; Anayasa Hukuku ve İnsan hakları konularında ULAKBİM veri tabanına kayıtlı ulusal hakemli dergilerde ve yabancı dilde yurtdışında yayımlanan dergilerde en az on makale ve aynı konularda kitap yayımlamış olmak; Anayasa Hukukunun çeşitli konularında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında dersler vermiş olmak.

 

FAKÜLTE                                                      : Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM                                                          : Makine Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI                                 : Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI      : 1

 

ÖZEL KOŞULLAR: Makine Mühendisliği - Mikro-kanallarda elektro-kinetik tabanlı parçacık/hücre manipülasyonu alanında yurtdışında doktorasını yapmış olmak, mikro-akışkanlar-dinamiği tabanlı parçacık manipülasyonu ve mikro-ölçekte konveksiyonla ısı transferi konularında çalışmaları olmak, ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve termodinamik konularında lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders verme ve öğrenciler ile birlikte araştırmalar yönetme tecrübesine sahip olmak, prestijli yurtdışı dergilerde yayın yapmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü Bilkent / Ankara

                                      • www.bilkent.edu.tr

10454/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

3 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM 

PROFESÖR

Y. DOÇENT

AÇIKLAMA 

Adet

Derece

Adet

Derece

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Bölümü

 

 

 

 

 

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

Tarih Bölümü

 

 

 

 

 

Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

Biyoloji Bölümü

 

 

 

 

 

Genel Biyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

2

Hidrolik, Ulaştırma veya Yapı İşletmesi alanlarından birinde akademik çalışma yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü

 

 

 

 

 

İletişim Tasarımı ve Medya Anabilim Dalı

1

1

1

1

 

İletişim Tasarımı ve Medya Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü

 

 

 

 

  

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

10444/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, yayın listesi, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Tel: 0 478 211 75 19

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İşgücü piyasaları alanında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim Bölümü/Resim Anasanat Dalı

Doçent

1

1

Plastik sanatlar alanında uzmanlaşmış olmak

Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji Bölümü

Doçent

1

1

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Şeyhülislamların hal tercümeleri konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü/ Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Dijital insani bilimler alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İşletme operasyon yönetimi konusunda doktora yapmış olmak

Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Fitososyoloji alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Hidroelektrik santrallerin optimizasyonu konusunda doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Elektronik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Doktora sonrasında katıhal lazerler ve fotonik konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Yazılım Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Çevrimiçi sınav sistemi geliştirilmesi ve teknoloji kabul düzeyinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

10469/1-1


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf) - 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf) - 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden,

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Mülki İdare Tarihi ve Siyasi Tarih Konularında Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Bilim ve Tarih Felsefesi Alanlarında Çalışmaları Bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

PROFESÖR

1

1

Kent, Yerel Yönetimler, Çevre, Teknoloji, İletişim ve Tasarım Konularında Çalışmaları Bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ

PROFESÖR

1

1

Mühendislik Eğitiminde Gerçek Zamanlı Uzaktan Erişimli Kontrol Sistemi Uygulamaları, Akıllı Şehirler ve Şebekeler Konularında Çalışmaları Bulunmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te Belirtilen Şartları Sağlamak)

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

Çocuklarda Endoskopik Cerrahi Konusunda Deneyimli Bulunmak.

AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

DOÇENT

1

1

Ekolojik Muhasebe ve Enerji Muhasebesi İle İlgili Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SİSTEMATİK FELSEFE

DOÇENT

1

1

Siyasal Felsefe ve Düşünceler Alanında Çalışmaları Bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ

DOÇENT

1

1

Nanoakışkan, Magneto-Konveksiyon ve Pulsatif Etkilerin Isı Transferine Etkileri ile Termoakustik Güç Üretimi Konularında Çalışmaları Bulunmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

REKREASYON

DOÇENT

1

1

Olimpik Hareket ve Olimpik Dayanışma Konularında Çalışmaları Bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

DOÇENT

1

1

Romatoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.

10264/1-1


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

UZMANLIK ALANI

UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik

Prof. Dr.

1

Memelilerde otofaji regülasyonu, temel otofaji mekanizmaları, otofaji-hücre ölümü bağlantıları, otofaji-insan hastalıkları bağlantıları konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. (örn. Kanser, Parkinson Hastalığı, Nadir Hastalıklar) Mühendislerde disiplinlerarası tıbbi araştırma deneyimi bulunması artı puan olarak değerlendirilecektir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Makine çizelgelemede erkenlik-geçlik problemleri, rassal makine çizelgeleme, dayanıklı havayolu ekip eşleme, kablosuz tasarsız ve algılayıcı ağlarda enerji verimlilik amaçlı eniyileme, büyük ölçekli matematiksel programlama problemlerinde ayrıştırma yöntemleri, sütun-bağımlı-satır problemleri, eş zamanlı satır ve sütun türetme, sezgisel tasarımı konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektronik Mühendislik

Prof. Dr.

1

Kablosuz haberleşme ve ağlar, ağırlıklı olarak, ortam erişim kontrolü, çizelgeleme, radyo kaynak ataması, rotalama, katmanlararası tasarım konuları; tam çift yönlü iletim, işbirlikli haberleşme, çok girişli çok çıkışlı iletim, akıllı antenler gibi gelişen fiziksel katman teknikleri için bağ ve daha üst katman ağ algoritma ve protokollerinin tasarımı; tam çift yönlü iletim, sayısal öz-girişim giderimi konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Sıralı sınama, grup halinde sınama, çok zamanlı çok ürünlü dağıtım problemleri, kombinatoryal eniyilemenin üretim, telekomünikasyon ve lojistik sistemlerinin dahil olduğu değişik alanlarda uygulamaları konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Prof. Dr.

1

Elektropolimerizasyon, radyasyonla aşılama polimerizasyonu, proton değişim membranları, mikro-nano yapılı membranlar, polimer elektrolit membranlı yakıt pilleri, grafen esaslı katalizör ve elektrotlar, lityum iyon piller, lityum hava pilleri, iyon polimer metal kompozit esaslı eyleyiciler, iletken polimerler konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının “Çalışanlar” kısmının “Aday Çalışanlar” bölümündeki Akademik İş Başvuruları’ndan ulaşılabilir.

10484/1-1