28 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30254

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


OSMANELİ İSTASYONU DEMİRYOLU VE KARAYOLU HATTINA DUVAR YAPILMASI, MEVCUT TAŞ DUVAR VE İŞÇİ BARAKASI CEPHE İMALATLARI YAPTIRILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ÇİĞLİ-MENEMEN İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3.000 TON 60 E1 RAY SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DEMİRYOLU HATTINDA BASİT ELEME MAKİNESİ İLE POZ SONRASI BALAST ELEMESİ YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


KURU TİP TRAFOLARIN 2017 YILI PERİYODİK BAKIMLARININ YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK VE YARI OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇETİNKAYA MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 11 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 10 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DE10000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 5 ADET DÖKÜM SÜSPANSİYON ÜNİTESİ (KOMPLE) (RULMAN VE CER DİŞLİSİ HARİÇ) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİNİN MAMÜL ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE “KARTON SEPERATÖR” SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kars İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden:


2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI ÖN YETERLİK İLANI

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OSMANELİ İSTASYONU DEMİRYOLU VE KARAYOLU HATTINA DUVAR YAPILMASI, MEVCUT TAŞ DUVAR VE İŞÇİ BARAKASI CEPHE İMALATLARI YAPTIRILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

(TCDD) 1. BÖLGE SATINALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından “OSMANELİ İSTASYONU DEMİRYOLU VE KARAYOLU HATTINA DUVAR YAPILMASI, MEVCUT TAŞ DUVAR VE İŞÇİ BARAKASI CEPHE İMALATLARI” Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rolöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile (teklif birim fiyatlı) ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2017/598207

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ SATINALMAVE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 3. KAT İHALE BÜROSU ODA NO: 315   34716 KADIKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası             :  216 348 8020-4478 - 216 336 2257

c) Elektronik Posta Adresi               :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Osmaneli İstasyonu Demiryolu ve Karayolu Hattına Duvar Yapılması, mevcut taş duvar ve işçi barakası cephe imalatları işleri yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 3. KAT İHALE SALONU H.PAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                              :  19.12.2017   14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Yapılacağı yer                              :  Haydarpaşa/KADIKÖY/İSTANBUL

b) İşe başlama tarihi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

c) İşin süresi                                    :  Yer tesliminden itibaren (30) takvim günüdür.

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası esnaf sanatkar odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Bu işe ait İdari şartnamenin 10. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırabilir.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında Mühendis veya Mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliği % 50-% 50 ortak olmaları ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge

4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu Madde Boş Bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzdeseksen)'i oranında gerçekleştirdiği veya %80 (yüzdeseksen)'i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusuruz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin %70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

4.3.2.1. Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

4.3.2.2. Aşağıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

 

Adet

Unvan

Hizmet

1

İnşaat Mühendisi veya Mimar (Şantiye Şefi)

5 yıl deneyimli (1.sınıf eski eser ve onarım restorasyonunda görev almış)

 

İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelinin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer B/I Grubu işler ve tek sözleşmeye ilişkin 1 Grup Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Yapıların Basit Onarımları benzer iş olarak kabul edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, İdare tarafından istenilmesi halinde, iş deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait kurul kararları ve hakediş raporları sunulacaktır. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. Kanunun 38. maddesine göre teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama istenmeyecek ve reddedilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ SATINALMAVE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 3. KAT İHALE BÜROSU ODA NO: 315 odada görülebilir ve 500 (Beşyüz) Türk Lirası karşılığında TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Merkez Veznesinden satın alınabilir.

7.2. İhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ SATINALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 3. KAT İHALE BÜROSU ODA NO: 315 nolu odaya elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

12 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

DİĞER HUSUSLAR

1 - Bu İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

10229/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17’nci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlarının, 14.12.2017 Perşembe günü saat 10:00’da, 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

Cinsi

İlçe

Mahalle

Erişim Numarası

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel (TL)

Asgari Geçici Teminat

JEOTERMAL KAYNAK

PASİNLER

ÖVENLER

3326975

3660,08

100.000,00

3.000,00

DOĞAL MİNERALLİ SU

YAKUTİYE

-

3305480

4880,75

120.000,00

3.600,00

JEOTERMAL KAYNAK

YAKUTİYE

-

3315966

1010,83

100.000,00

3.000,00

JEOTERMAL KAYNAK

OLUR

ILIKAYNAK

3244936

0,59

70.000,00

2.100,00

 

1 - İhaleler 14.12.2017 Perşembe günü saat 10:00’da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - İşlerin Şartnameleri Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

3 - İhalelere katılabilmek için:

a) Başvuru dilekçesi, Kanuni İkametgâh Belgesi ve Tebligata esas olan adresi, Telefonu

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Geçici teminat miktarını yatırdığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına, işin niteliği de belirtilerek yatırılacaktır)

d) İstekliler adına katılmak isteyenlerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin Noter tasdikli imza sirküleri

e) Tüzel kişiler adına katılacakların 2017 Noter tasdikli Yetki Belgesi ve Sirküleri

f) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannameleri

g) İsteklilerin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı.

Web: www.erzurumyikob.gov.tr

İlan olunur.

10283/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                        :  4007

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                                    :  İstanbul

b) İlçesi                                               :  Eyüp

c) Mahallesi/Mevki                             :  Alibeyköy /Kemerburgaz Cad.

d) Pafta No                                         :  ---

e) Ada No                                           :  364

f) Parsel No: 1

g) Yüzölçümü                                     :  191 m²

h) Satılacak Hisse Oranı                     :  Tamamı

ı) Halihazır                                          :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı                :  Yok

k) İmar Durumu                                  :  H=6 kat (T3) Ticaret + Konut Alanı

l) Cinsi                                                :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli                        :  1.719.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                              :       51.570.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati                       :  13 Aralık 2017 – 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer                 :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                                    :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                             :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                               Tel: 0212 455 33 30 - Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                             :  350.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

10260/1-1


ÇİĞLİ-MENEMEN İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3.000 TON 60 E1 RAY SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/591082

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                   :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  Çiğli-Menemen İstasyonları Arası Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 3.000 Ton 60 E1 Ray Satın Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19.12.2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10119/1-1


DEMİRYOLU HATTINDA BASİT ELEME MAKİNESİ İLE POZ SONRASI BALAST ELEMESİ YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/604471

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                        :  Demiryolu hattında basit eleme makinesi ile poz sonrası balast elemesi yapılması işi.

3 - İhalenin nerede hangi

     tarihte ve saatte yapılacağı     :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 08.12.2017 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 08.12.2017 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10258/1-1


KURU TİP TRAFOLARIN 2017 YILI PERİYODİK BAKIMLARININ YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2017/607260

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi                     :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                                     :  Marmaray BC1 İstasyon’larına enerji sağlayan, 34.5-0.4 ve 34.5-069 kv 51 adet kuru tip trafoların 2017 yılı periyodik bakımlarının yaptırılması işi

3 - İhalenin nerede hangi

    tarihte ve saatte yapılacağı                  :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü ihale Komisyonu’nda 08.12.2017 tarih ve saat: 11.00’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 08.12.2017 tarih ve saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü ihale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10259/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK VE YARI OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2017/603118

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi  No: 121/A   35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

e) Elektronik Posta Adresi                     :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                                   :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Elektrikli Otomatik ve Yarı Otomatik Hemzemin Geçitlerin Bakım Onarım ve Arıza Giderme İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15/12/2017 Tarihi Günü Saat 15:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400.00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10273/1-1


AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇETİNKAYA MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi’nde 2 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatte TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Gar Binasının toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu taşınmazın geçici teminat miktarı Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi, 1287 ada, 3 parsel için 300.000,00 (Üçyüzbin) TL, 1287 ada, 4 parsel için 300.000,00 (Üçyüzbin) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dokümanı, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü veznesine; Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 3 parsel için 500,00 (Beşyüz) TL ve Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 4 parsel için için 500,00 (Beşyüz) TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

11.12.2017 TARİHLİ SATIŞ İHALELERİNE AİT BİLGİLER

SIRA

İLİ

İLÇE

MAH/KÖY

ADA

PARSEL

ALANI (M²)

HİSSE

İHALE SAATİ

1

Afyonkarahisar

Merkez

Çetinkaya

1287

3

2.701,90

TAM

10:00

2

Afyonkarahisar

Merkez

Çetinkaya

1287

4

2.670,75

TAM

15:30

 

6 - Ayrıca 0 272 213 76 21/4248 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

10306/1-1


RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 11 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/613163

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  11 KALEM VAGON MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 19.12.2017 günü ve saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10350/1-1


EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 10 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/613202

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  10 KALEM VAGON MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 20.12.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10351/1-1


DE10000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 5 ADET DÖKÜM SÜSPANSİYON ÜNİTESİ (KOMPLE) (RULMAN VE CER DİŞLİSİ HARİÇ) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2017/613994

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  5 Adet Döküm Süspansiyon Ünitesi (Komple) (Rulman ve Cer Dişlisi Hariç)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19.12.2017 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10352/1-1


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİNİN MAMÜL ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE “KARTON SEPERATÖR” SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü “Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlükleri’nin mamul üretiminde kullanılmak üzere Karton Separatör alınması” işi İlanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/ AFYONKARAHİSAR’’ adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 Aralık 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 21 Aralık 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10349/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kars İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden:

1 - 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 1 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

a) Kars İli, Kağızman İlçesi, Kötek Köyü, 1175 hektar alana sahip, H49-c2, H50-d1 paftalarında aşağıda koordinatı verilen ARA.36.00.2014 JEO.1 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa    (Y)

328000

333000

330000

328000

Yukarı (X)

4456500

4456500

4453000

4453500

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

S.No

İlçe

Köyü Kasabası

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kağızman

Kötek

1175

25,000.00 TL

750,00 TL

05.12.2017

14.00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  Kars İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 50 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Kars İl Özel İdaresi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Kars İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Kars İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  05/12/2017 Salı Günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

d) Kars İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

e) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

f) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

g) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

h) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

7 - İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

8 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

10 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

10373/1-1


2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI ÖN YETERLİK İLANI

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

2 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki Esasların 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :        2017/608441

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü Nilüfer/BURSA

b) Telefon ve faks numarası                :  0224 294 0258 - 0224 294 0255

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :        2 Kalem Laboratuvar Cihazı

 

S. No

Niteliği/Türü

Miktarı (adet)

1

2 Kalem Laboratuvar Cihazı

 

1.1

Qqq Lc-Ms-Ms Trıple Quadrupole Likit Kromatografi Kütle Spektrometresi

1

1.2

Gaz Kromatofrafi-Kütle Spektrometre Cihazı (Gc-Ms)

1

 

b) Teslim yeri                                      :  Uludağ Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşme imzalanmasını takiben 90 (doksan) gündür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa

b) Tarihi ve saati                                 :  14.12.2017 - Saat: 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön yeterlik idari şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu idari şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

Adayın ortak girişim olması halinde (a), (b), (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin ‘’Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ ve/veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’’

4.2.2. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.

4.2.3. İstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına eklemek zorundadır.

4.2.4. Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde ve http://bap.uludag.edu.tr/ adresinde görülebilir.

6.2. Ön yeterlik dokümanı bedeli 50,00.- Türk Lirasıdır,

6.3. İhale doküman bedeli 50,00.-Türk Lirasıdır.

6.3.1. Ön yeterliliğe başvuracak olanlar, T.C. Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba (İhale Konusunu ve İhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı 1-a’da belirtilen adresten idarece onaylı İhale dokümanını da temin edebilirler.

6.4. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar bu ihaleye başvuruda bulunamaz.

9 - Bu ihalede kısmi başvuru yapılabilir.

10 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların hükümlerine göre yapılacaktır.

10317/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 6 (Altı) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

1 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 3137,64 hektar alana sahip, K25-a1, K25-a2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 316 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

292000

297168

297381

292000

Yukarı (X)

4315046

4315954

4309638

4309486

 

2 - Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Camili Köyü, 5000 hektar alana sahip, J26-c1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 353 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

349000

349000

353000

357000

357000

Yukarı (X)

4334000

4340000

4343000

4343000

4338000

 

3 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Saltık Köyü, 813,24 hektar alana sahip, K24-d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 329 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

243640

240735

241600

244000

243500

245470

245766

Yukarı (X)

4264180

4264297

4267000

4267000

4264650

4264363

4263725

 

4 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, 1118,16 hektar alana sahip, K24-a3, K24-a4, K24-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 265 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

252284

252391

252730

255000

255000

251153

248715

Yukarı (X)

4291281

4293785

4293485

4293387

4290254

4290640

4293700

 

5 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Tınaztepe Kasabası, 1885,16 hektar alana sahip, K24-c1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 363 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

Sağa (Y)

271600

271956

271959

267028

268000

272765

272314

272000

272000

272765

272000

Yukarı (X)

4288185

4289363

4290363

4290380

4291999

4291999

4289492

4289509

4287741

4291999

4287741

 

 

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

15. Nokta

16. Nokta

17. Nokta

18. Nokta

Sağa (Y)

272000

271867

271886

270864

270853

265000

266122

Yukarı (X)

4287000

4287000

4286998

4286998

4287000

4287000

4288869

 

6 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Arızlar Köyü, 2195,95 hektar alana sahip, K24-d3, K24-d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 264 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

Sağa (Y)

250000

245000

245000

254093

254121

245615

245978

244255

243230

247090

252033

Yukarı (X)

4273000

4272000

4268000

4273100

4273090

4267745

4266889

4266986

4269200

4275525

4273813

 

Poligon:2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

247342

246083

245467

247147

Yukarı (X)

4263670

4263041

4264369

4264130

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

 

S. NO

İLÇE

KÖYÜ / KASABASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

--

3137,64

62.000,00

1.860,00

13/12/2017

11.00

2

EMİRDAĞ

CAMİLİ

5000

98.750,00

2.962,50

13/12/2017

11.00

3

SANDIKLI

SALTIK

813,24

35.000,00

1.050,00

13/12/2017

11.00

4

SİNANPAŞA

--

1118,16

35.000,00

1.050,00

13/12/2017

11.00

5

SİNANPAŞA

TINAZTEPE

1885,16

37.250,00

1.117,50

13/12/2017

11.00

6

SANDIKLI

ARIZLAR

2195,95

55.000,00

1.650,00

13/12/2017

11.00

 

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.(Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yeni Hizmet binası Otogar Karşında bulunmaktadır.)

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, (İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati: 13/12/2017 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

10348/1-1