24 Kasım 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30250

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK VE BAKLAVALIK - BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


22 kVA DİZEL JENERATÖR ALIMI VE TAM ÇALIŞIR VAZİYETTE İŞLETME RUHSATI ALINARAK İDAREYE TESLİM EDİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÜVENLİK DUVARI LİSANS GÜNCELLEMESİ (3 YILLIK) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ÇİZİM PROGRAMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VİDEO BRONKOSKOP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


ÇİĞLİ-MENEMEN İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMEDE KULLANILMAK ÜZERE 50.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF LAMA, I - U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF DÖVME MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


YÜZDÜRME SUYU PULP TUTUCU MAKİNASI ARA TAKVİYE ELEMANLARI KESİLMESİ, MONTAJ, KAYNAK VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ İLE YATIK KÜSPE PRESİ KÖPRÜLERİ VE ARKA YATAK YAŞIMA SACI KESİLMESİ VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF ALINMAK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİHAZ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çatalca Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir Defterdarlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK VE BAKLAVALIK - BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Çuval Özel Amaçlı (Pastalık ve Baklavalık - Böreklik) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 30.11.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 30.11.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65 - 66   Faks: (0 312) 397 33 71 - 74

10255/1-1


22 kVA DİZEL JENERATÖR ALIMI VE TAM ÇALIŞIR VAZİYETTE İŞLETME RUHSATI ALINARAK İDAREYE TESLİM EDİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı için 22 kVa Dizel Jeneratör Alımı ve Tam Çalışır Vaziyette İşletme Ruhsatı Alınarak İdareye Telim Edilmesi işi 30 KASIM 2017 PERŞEMBE günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

10244/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktarda bilişim malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10245/1-1


GÜVENLİK DUVARI LİSANS GÜNCELLEMESİ (3 YILLIK) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı Lisans Güncellemesi (3 yıllık), Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Checkpoint 12600 marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve Checkpoint 12600 marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10246/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ÇİZİM PROGRAMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Çizim Programı, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme listesinde belirtilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, marka/modellerin, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme listesinde belirtilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10247/1-1


VİDEO BRONKOSKOP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Cihazların alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20’nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                  :  2017/595388

1 - İdarenin:

a) Adı                                               :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                           :  Gençlik Caddesi No: 12      35040 Bornova/İZMİR

c) Telefon                                         :  232 311 42 70 - 4133

ç) Belgegeçer                                   :  232 311 43 22

d) E- posta                                       :  bap@mail.ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                               :  VİDEO BRONKOSKOP SİSTEMİ ALIMI İŞİ

b) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Tıbbi Cihaz Alımları-1 Set (4 Kalem)

c) Teslim Yeri                                  :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                               :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu (Gençlik Caddesi No: 12    35040 Bornova/İZMİR)

b) Tarihi ve Saati                              :  05/12/2017 Salı günü - Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model… cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

4.3.3. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan istekli, İthalatçı veya bayii olarak TITUBB’a kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Gençlik Caddesi No: 12 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

10180/1-1


ÇİĞLİ-MENEMEN İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMEDE KULLANILMAK ÜZERE 50.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017/585008

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                             :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                            :  Çiğli-Menemen İstasyonları Arası Yol Yenilemede Kullanılmak Üzere 50.000 Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/12/2017 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10062/1-1


MUHTELİF LAMA, I - U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/598219

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  8 kalem muhtelif lama, I - U Profil, vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  07/12/2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 07/12/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10157/1-1


VAGON MUHTELİF DÖVME MALZEMELERİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/598579

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  11 kalem Vagon Muhtelif Dövme Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  08/12/2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 08/12/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10158/1-1


YÜZDÜRME SUYU PULP TUTUCU MAKİNASI ARA TAKVİYE ELEMANLARI KESİLMESİ, MONTAJ, KAYNAK VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ İLE YATIK KÜSPE PRESİ KÖPRÜLERİ VE ARKA YATAK YAŞIMA SACI KESİLMESİ VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF ALINMAK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2017/610494

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                :  Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 312 293 44 00 - Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif ebatlarda 112 Adet Yatık Küspe Presi Köprüsü ve Muhtelif Ebatlarda 15 Komple Yüzdürme Suyu Pulp Tutucu Makinası Ara Takviye Elamanları Kesilmesi, Montaj, Kaynak ve Talaşlı İmalat işleri

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Makina Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  07.12.2017 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10256/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, MUHTELİF İŞ MAKİNESİ, MUHTELİF ALÜMİNYUM, MUHTELİF YÜZER VASITA, MUHTELİF YAĞ, MUHTELİF PASLANMAZ, KOMPRESÖR, TEZGAH, JENERATÖR, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, ELEKTRİK ELEKTRONİK, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, SONDAJ BORUSU, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, DİZEL MOTOR, HEGZAN - ASETON - TRİKLORETİLEN KİMYASAL ATIK, MOTORSİKLET - BİSİKLET, PVC VE PLASTİK MALZEME, PİK, AHŞAP, LASTİK, ENERJİ KABLOSU DIŞ KILIFI, KONVEYOR VE RULO BANT LASTİĞİ, KARAVAN, DEMİR ÇELİK TALAŞI, SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MOBİLYA VE BÜRO MALZEMELERİ, TREN DİNAMOSU, TEKNE DÜMEN SİMİTLERİ VS. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

05 ARALIK 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

12 ARALIK 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

19 ARALIK 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

26 ARALIK 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-161

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

10203/1-1


MUHTELİF CİHAZ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Cihaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2017/605004

1 - İdarenin                                            

a) Adresi                                                :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 312 201 20 55 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın                           

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Muhtelif Cihaz Alımı

                                                                  1. Kısım:

                                                                  4 Adet GNSS Alıcısı

                                                                  5 Adet DGPS

                                                                  2. Kısım:

                                                                  1 Adet Sezyum Buharlı Manyetometre

                                                                  8 Adet Mobil Proton Manyetometre

                                                                  3 Adet Sezyum Buharlı Baz İstasyonu Manyetometre

                                                                  Mal Alımı,

b) Teslim yeri/yerleri                              :  a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı Ambarları

                                                                  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı/CPT herhangi bir Türkiye Hava Limanı

c) Teslim tarihi/tarihleri                          :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren;

                                                                  1. Kısım: 20 (yirmi) takvim günü,

                                                                  2. Kısım: 100 (yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                     :  04/12/2017 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

İstekliler, teklif etmiş oldukları ürünlerle ilgili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesini (Kısımlara göre) teklifleri ekinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile Teknik Şartnamenin her bir maddesini sıra ile evet-hayır şeklinde değil, ayrıntılı olarak Türkçe/Türkçe-İngilizce (Kısımlara göre) cevaplandıracaklardır.

İstekliler bu bilgi ve belgeleri teklif ekleri kapsamında sunacaklardır. Sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10233/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde yaklaşık 15.000 ton yaş küspe paketlenmesi işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2017/601444

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Turhal Şeker Fabrikasında, tahmini 2 ay süreli 15 bin ton yaş pancar posasının, ±% 20 toleransla mobil tip, silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makineleri ile paketlenmesi, paketlenmiş pancar posalarının fabrika tarafından gösterilen depolama alanına yüklenicinin sağlayacağı nakliye araçları ile yaklaşık gidiş - dönüş 1600 metre mesafedeki yere taşınması, kampanya dönemi süresi içerisinde balyaların depolama alanından veya makineden direk alıcı nakliye araçlarına yine yüklenicinin sağlayacağı balya tutucu ataşman takılı ön yükleyici ile yüklenmesi, makinelerin kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanımı, bakımı ve gerektiği durumlarda tamiratlarının yapılması işini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin süresi                                       :  Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 4 (Dört) Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  04/12/2017 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

10209/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 10 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

 

SIRA

NO

BULUNDUĞU YER

(MAHALLE)

ADA

NO

PARSEL

NO

MEVKİİ

CİNSİ

BLOK

NO

BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO

ARSA

PAYI

HİSSE

KAT

ODA

SAYISI

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (%3)

1

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-2

6

4/750

TAM

2. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

2

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-2

9

4/750

TAM

4. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

3

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-7

7

4/750

TAM

3. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

4

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-6

12

4/750

TAM

5. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

5

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-1

5

3/750

TAM

2. KAT

3 + 1

275.000,00

  8.250,00

6

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-1

8

3/750

TAM

3. KAT

3 + 1

275.000,00

  8.250,00

7

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-1

9

3/750

TAM

4. KAT

3 + 1

275.000,00

  8.250,00

8

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-6

7

2/750

TAM

3. KAT

2 + 1

190.000,00

  5.700,00

9

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-6

8

2/750

TAM

3. KAT

2 + 1

190.000,00

  5.700,00

10

HAMİDİYE

275

80

YENİ HASTANE YANI

DÜKKAN

 

6

2/22

TAM

ZEMİN

-

375.000,00

11.250,00

 

1 - İhale 08.12.2017 cuma günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3 - İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.00’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4 - Ödemeler; Yenimahalledeki meskenler için,%20’si peşin, kalanı 12 eşit taksitte ve aylık olarak yapılacaktır, Hamidiye Mahallesindeki dükkan için tamamı peşin yapılacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

10207/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çatalca Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma usulü ile 05.12.2017 tarihinde saat 09.30’da Belediyemiz Meclis salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

 

Sıra

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse

Cinsi

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İmar Durumu

1

Çatalca

Ferhatpaşa

658

1

5.712,35 m2

Tam

Arsa

4.855.497,50 TL.

145.664,92 TL.

08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama imar planında Günübirlik Turizm ve Rekreasyon alanında kalmaktadır. Yapı İnşaat alanı = 250m² lik alanı geçmeyen salon, mescit, lokanta, kahvehane, çay bahçesi ve kapalı otopark yapılabilen güreş, tenis, yüzme, mini golf, go kart v.b. spor alanları ve çocuk oyun parkları.

2

Çatalca

Subaşı

147

3

6.847,88 m2

Tam

Tarla

2.054.364,00 TL. + % 18 KDV =2.424.149,52 TL.

61.630,92 TL.

19.05.2013 tarih onaylı Oklalı ve Subaşı Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde Tarımsal niteliği korunacak alanda, bir kısmı da su kaynakları koruma kuşağında kalmakta olup, bahse konu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmadığından imar durumu tanzim edilememektedir.

1 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

2 - İhale 05/12/2017 Salı günü saat 09:30'da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

3 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

b) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.

c) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.

ç) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık Noter tasdikli vekaletname örneği.

d) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname.

e) Taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

4 - İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve /veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5 - İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 05/12/2017 Salı günü saat 09:15'e kadar sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

6 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

9 - Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10187/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

S. No

Dosya No

Mah./

Köyü

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölç.

(m²)

Haz. His. (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedel TL

Geç. Teminat TL

İhale Tarihi

Saati

1

17010100283

Cevatpaşa Mahallesi

Lapseki

73

534

24

570,72

Tam

6 katlı 18 daireli kargir apartman

Kısmen yolda ve konut alanında kalmaktadır.

4.566.000,00

456.600,00

06.12.2017

10:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - Taşınmaz mal satışı KDV'den istisnadır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

6 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

9967/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir Defterdarlığından:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

 

Sıra

No

İli-İlçesi

Kasabası

Cinsi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçüm

(m2)

Hazine

Hissesi

İmar Durumu

Satışa Esas

Tah. Bedeli (TL)

Geçici

Teminatı

İhalenin

Tarihi

İhalenin

Saati

1

Nevşehir-Merkez

Uçhisar

Arsa

---

15779

694,82

Tam

Tercihli kullanım alanı

3.040.000,00 TL

304.000,00 TL

05.12.2017

11:00

 

1 - Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre satış ihalesi Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.

2 - İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmaz bulunduğu yerde gösterilecektir.

3 - Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,

b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi: Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)

c) Özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsünü ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.

5 - Hazine'ye ait taşınmazın satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.

6 - İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına aittir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İrtibat tel: 0 384 213 1704

10118/1-1