17 Kasım 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30243

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Beykoz Karlıtepe Merkez Camii Vakfı

VAKFEDENLER: Hüseyin Kurt, Hüseyin Özyurt, İbrahim Kurt

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.11.2017 tarihinde tavzih edilen, 08.09.2017 tarihinde kesinleşen, 13.07.2017 tarihli ve E: 2017/12, K: 2017/492 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarının, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, spor, turizm ve sosyal alanlarda gelişmesine yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Kurt, Hüseyin Özyurt, Murat Soylu, Musa Aydın, Mehmet Sandıkcıoğlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirleyeceği bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10001/1-1


Sağlık Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süreyle, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilen 19333245460 T.C. kimlik numaralı Perihan UĞUR'un 14/11/2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’nin 148 inci sayfasında (9930/1-1) yayımlanan yasaklama formunda “Vergi Kimlik/Mükellefiyet No” bölümünün boş kalması gerekirken numara sehven yazılmıştır. Anılan bölüm boştur.

İlanen duyurulur.

10047/1-1


Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdari Hizmetleri sınıfında 8 inci dereceden boş bulunan 9 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A - GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2 - 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3 - Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4 - ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSS P48 puan türünden 70 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 90 aday içerisinde bulunmak (90 ıncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5 - Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak,

6 - Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

7 - Temsil niteliği itibariyle Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

B -  BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

1 - Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 22.12.2017 tarihi mesai bitiminde (17.30) sona erecektir.

2 - Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Altındağ ilçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA PK 06330” adresinden veya Şirketimiz web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

3 - Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 22.12.2017 tarihi mesai bitimine (17.30) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

5 - Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste ile yazılı sınava ilişkin kurallar 27.12.2017 tarihinde, Şirketimiz resmi web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) ilan edilecek, bunun dışında adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, adlarına düzenlenmiş Sınav Giriş Belgelerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığından 05.01.2018 tarihi mesai bitimine (17.30) kadar şahsen müracaat ederek imza karşılığında teslim alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgelerini belirtilen tarihe kadar teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonu girişinden Sınav Giriş Belgelerini temin edebilirler.

6 - Sınavda, adayların Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

C - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 - Sınava girmek isteyenler;

a) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik Numarasını içeren kimlik belgesinin fotokopisi,

b) Sınav Başvuru Formu (Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitesinden temin edilen),

c) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

ç) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

d) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine denkliği kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

e) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

2 - Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

ç) Adayın özgeçmişi,

d) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

Ç - SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ

1 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Yazılı sınavda aşağıda belirtilen her bir sınav grubundan (yabancı dil hariç) 40’ar soru sorulacaktır. Yabancı dil grubundan ise 20 soru soru sorulacaktır.

2 - Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)

b) İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı

c) MALİYE: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları

ç) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analiz ve Teknikleri, Ticari Hesap

d) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi,

3 - Yazılı sınav 06 Ocak 2018 Cumartesi günü aşağıda belirtildiği şekilde 2 oturumda gerçekleştirilecektir.

1. Oturum (Hukuk ve İktisat)                             :  Saat 10:00-11:30 (90 dakika),

2. Oturum (Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil)  :  Saat 13/30-15:30 (120 dakika),

4 - Yazılı sınav “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA” adresinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Kafeterya Salonunda yapılacaktır.

5 - Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri, sözlü sınav tarihi, saati ve yeri Şirketimiz web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından adaylara gerekli tebligat yapılacaktır.

D - DEĞERLENDİRME

1 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir.

2 - Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.

3 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışındaki yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

4 - Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

E - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

1 - Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi Şirketimiz web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) ilan edilecek, ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından adaylara gerekli tebligat yapılacaktır.

2 - Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına verecekleri dilekçe ile yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

F - DİĞER HUSUSLAR

1 - Yazılı sınava girme şartlarını taşımayan adaylara talepleri halinde başvuru için vermiş oldukları belgeler iade edilecektir.

2 - Sınav salonuna hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik aletler alınmayacaktır.

3 - Sınavla ilgili olarak TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığının (0312) 3090515/71242, 71412 numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir.

4 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlan olunur.

 

9959/1-1


 


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.11.2017       Karar No: 7067

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli,  İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat:9 Söğütözü,  ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  09.10.2014

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.633 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Siirt, Şırnak

• PAFTA NUMARASI      :  AR/ÇPA/K/M49-d1, d2

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

9980/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.11.2017       Karar No: 7066

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI        :  Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ       :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli, İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9 Söğütözü, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  12.08.2014

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  30.563 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Siirt

• PAFTA NUMARASI   :  AR/ÇPA/K/M48-b2, b3

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

9981/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.11.2017       Karar No: 7065

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI        :  Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ       :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli, İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9 Söğütözü, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ : 30.09.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  61.091 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Diyarbakır, Batman

• PAFTA NUMARASI   :  AR/ÇPA/K/M45-b

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

9982/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Uluslararası Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Alanında Uzmanlık ya da Doktora yapmış olmak.

1

Prof.

10032/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Drc

Adet

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Yrd. Doç.

3

1

Alanında lisans ve doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Makineleri

Yrd. Doç.

3

1

Alanında lisans ve doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Alanında lisans ve doktora yapmış olmak.

9905/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 17.11.2017

Son Başvuru Tarihi    : 01.12.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge.

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi: (0232) 4888113

Mühendislik Fakültesi: (0232) 4888122

Fax: : (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr.

1

•   Karşılaştırmalı Siyaset

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

2

•   İnşaat veya Çevre Mühendisliği'nde Doktora derecesine sahip olmak

10051/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Temel Tıp Bil.

Fizyoloji

Profesör

1

1

*1

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Ruh. Sağ. ve Hast.

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bil.

Radyasyon Onk.

Doçent

2

1

*2

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

*3

Cerrahi Tıp Bil.

Tıbbi Patoloji

Doçent

3

1

*4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Mat.ve Malz. Müh.

Üretim Matalurjisi

Profesör

1

1

*5

Makina Müh.

Konstrüksiyon

Profesör

1

1

*6

Jeoloji Müh.

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

3

1

*7

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doçent

1

1

*8

HUKUK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Profesör

1

1

*9

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muh. Huk.

Doçent

3

1

*10

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Halkla İliş.ve Tan.

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

1

*11

Radyo-TV. Sin.

Sinema

Profesör

1

1

*12

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Siyaset Bil. ve Kam. Yön.

Siyaset ve Sos. Bil.

Doçent

1

1

*13

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Biyomedikal Müh.

Biyoenformatik

Profesör

1

1

*14

Bilişim Sis. Müh.

Bilişim Sis. Müh.

Doçent

3

1

*15

DEVLET KONSERVATUARI

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Türk Müziği

Klasik Türk Müziği

Doçent

3

1

*16

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Gastronomi ve Mut. San.

Gastronomi ve Mut. San.

Doçent

1

3

*17

Gastronomi ve Mut. San.

Gastronomi ve Mut. San.

Doçent

1

3

*18

ARSLANBEY MYO.

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Gıda İşleme

Tar. Ür. Muh. ve Dep. Tek Prog.

Profesör

1

1

*19

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO.

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Tıbbi Hiz. ve Tek.

Tıbbi Lab. Tek. Prog.

Doçent

3

1

*20

 

*1  Deneysel ve Genetik Epilepsi konularında çalışmış olmak.

*2  Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak.

*3  Hematoloji uzmanı olmak.

*4  Pulmoner Patoloji ve Meme Patolojisi alanında çalışmış olmak.

*5  Demir ve çelik üzerine çalışmış olmak.

*6  Elastohidrodinamik Yağlama konusu üzerinde çalışma yapmış olmak.

*7  Zemin Mekaniği ve Dinamiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

*8  Proje ve Yapım Yönetimi alanı ile Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri alanında çalışmış olmak.

*9  İdari yargı alanında çalışmalar yapmış olmak.

*10  Ekonomik suçlar alanında çalışmış olmak.

*11  Sosyal Bilimler Metodolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

*12  Osmanlı dönem filmlerinde Tezhip, Hat sanatı üzerine çalışmış olmak.

*13  Türk Milli Kimliği alanında çalışma yapmış olmak.

*14  Robot kinematiği, dinamiği ve kontrolü konularında çalışma yapmış olmak.

*15  Kablosuz Sistemlerde performans iyileştirmesi alanında çalışma yapmış olmak.

*16  Lavta çalgısı ile ilgili çalışmaları bulunmak.

*17  Turizm alanında doçentliğini almış olmak.

*18  Şehir Turizmi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

*19  Sebze, meyve süs bitkilerinin hasat sonrası fizyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

*20 Genetik alanında çalışma yapmış olmak.

9993/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Doçentlerin başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

 

BİRİMİ: DOĞA BİLİMLERİ,  MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Sıra No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Mekanik birleştirme yöntemleri ve sıcak şekillendirme konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

2

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Oksetik film tabakaları ve çatlaklar konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

3

Kimya

Kimya

Doçent

3

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Kimya alanından almış olmak. İyon kümeleri ve iminooksim metal kompleksleri konularında çalışmaları olmak.

 

Not: Doçent kadrolarına atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaklardır.

10007/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Yayın Tarihi               : 17.11.2017

Başvuru Tarihi           : 17.11.2017

Son Başvuru Tarihi    : 01.12.2017

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTI

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Uluslararası ilişkiler, Uluslararası güvenlik ve Avrupa Birliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yarı iletken tabanlı malzeme ve aygıtların optik, elektrik ve dielektrik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Psikiyatri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Psikiyatrik epidemiyoloji alanında uluslararası yayınları, çalışmaları olmak ve genç erişkin psikiyatrisi konusunda deneyimi bulunmak.

4

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Deneysel solunum yolu modelinde polyethylene materyalinin kullanımı ile ilgili çalışmaları ve sağlık hukuku alanında deneyimli olmak

5

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Atomik katkı oranları konusunda çalışmalar yapmış olmak

6

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Malzemesi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Yapı malzemeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Optisyenlik Prg.

Doçent

2

1

Moleküler yapı, spektroskopi, moleküler modelleme ve antioksidan özellikler konularında çalışmalar yapmış olmak.

8

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Optisyenlik Prg.

Doçent

2

1

Kristalografi, lineer olmayan optik özellikler ve anti oksidan aktivite konularında çalışmalar yapmış olmak.

9

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış, Milli parklardaki rekreasyon etkinlikleri ve kişilik tipleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

10

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Turizm işletmeciliği ve otelcilik alanında doktora yapmış, eko turizmde hizmet kalitesi, seyahat engelleri, müşteri memnuniyeti ve destinasyon sadakati algısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

11

Dereli Meslek Yüksekokulu

Ormancılık Bölümü

Ormancılık ve Orman Ürünleri Prg.

Yardımcı Doçent

5

1

Lisans ve yüksek lisansını Orman Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olup, orman transportu konularında çalışmaları olmak.

12

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü

Ekonometri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Mekansal ekonometri ve ekonometrik konjonktür teorileri alanlarında çalışmaları olmak

13

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İktisat Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve uluslararası ticaret teorisinin mikroekonometrik yöntemlerle uygulandığı çalışmaları olmak

14

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İnme ve Bakım Verme Yükü konusunda çalışması olmak.

15

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak.

10029/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ