16 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30242

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kadir Has Üniversitesinden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Nuri Alaman Sosyal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER: Erbil Ağar, Ayşen Alaman Ağar, Abdulkerim Samangül, Emrullah Alaman, İdris Alaman, Nuri Alaman, Şefiye Samangül.

VAKFIN İKAMETGAHI: SAMSUN

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/03/2017 tarihinde kesinleşen, 23/08/2017 tarihli tahsis şerhli, 02.02.2017 tarih ve E: 2015/588, K: 2017/114 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf kurucularından Nuri Alamanın ölümünden sonra dünyada anılmasına vesile olması ve kargaşayı önlemek ve de isminin yaşamasının yanı sıra İnsanlığa faydalı olabilmek adına bu amaçla sahip bulunduğu ekonomik gücünün bir kısmını bu vakfa malvarlığı olarak sunarak aşağıdaki hizmet konularında sağlığında ve ölümünden sonra belirlediği biçimde faaliyet göstermesini amaçlamıştır.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Samsun İli, 19 Mayıs Mahallesi, 12 pafta 503 ada 25 parsel üzerinde kurulu binanın: (yeni 7785 ada 9 parsel)

1. kat 7. nolu 14/1000 arsa paylı,

1. kat 8 nolu büro vasfındaki 15/1000 arsa paylı,

1. kat 9 nolu büro vasfındaki 15/1000 arsa paylı ve

6. kat 19 nolu 109/1000 arsa paylı bağımsız bölümleri.

200.000,000 TL (ikiyüzbin Türk Lirası) Nakit

YÖNETİM KURULU: Nuri Alaman, İdris Alaman, Erbil Ağar.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları genel kurulca Türk Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9956/1-1

—————

VAKFIN ADI: Zonguldak Sanat Vakfı.

VAKFEDENLER: Metin DEMİR, Akın TATOĞLU, Hikmet Can SAYIN, Adnan TURAN, Ali Asgar ÇAKMAKCI, Muharrem SARIKAYA, Mehmet ÇETİNKAYA, Ali DOĞU, Merzuka ÇELİK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ZONGULDAK.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/11/2017 tarihinde kesinleşen 06/10/2017 tarihli ve E:2017/142, K:2017/355 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’de kültür ve sanatın geliştirilmesine, araştırılmasına, tanıtımına katkı sunmak, topluma ve gelecek kuşaklara sanat sevgi, bilgi ve birikimini aktarmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ali DOĞU, Muharrem SARIKAYA, Mehmet ÇETİNKAYA.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9957/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ergazi Mahallesi 43357 adanın doğusundaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9948/1-1

—————

Serhat Mahallesi 43424 adanın doğusundaki park ve rekreasyon Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9949/1-1

—————

Kentkoop Mahallesi 14711 adanın güneyindeki park alanında pazar alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9950/1-1


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından:

Ankara Adliyesi hizmetlisi iken, Bala Adliyesi emrinde geçici görevlendirilen ve daha sonra istifa eden hizmetli Sevda DEMİR hakkında açılan disiplin soruşturması kapsamında savunmasının istendiği, ilgilinin MERNİS kayıtlarına göre Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmış fakat adı geçenin adresinde bulunamadığı tespit edilmiştir.

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca ilgili hakkında, düzenlenen 28/12/2016 tarihli ve 2016/163 sayılı kararı gereğince 03/10/2016 tarihinde 12 gün yıllık izne ayrıldığı izin dönüşü olan 17/10/2016 tarihinde göreve başlamamış olması nedeniyle hakkında tutanak tutulduğu, devam eden 18/10/2016 - 19/10/2016 - 20/10/2016 - 21/10/2016 - 24/10/2016 - 25/10/2016 - 26/10/2016 - 27/10/2016 - 28/10/2016 - 31/10/2016 tarihleri arası görevine gelmediği, ancak belge geçer yolu ile 17/10/2016 tarihinden itibaren 4 günlük rapor gönderdiği, bu raporlara istinaden ilgilinin 17/10/2016 - 20/10/2016 tarihleri arasında raporundan dolayı izinli kabul edileceğinin değerlendirildiği ancak rapor bitimi olan 21/10/2016 tarihinde de göreve gelerek başlamadığı ve 27/10/2016 tarihinde posta yolu ile istifa dilekçesi gönderdiği, adı geçenin eylemi ile kusurlu olduğu görüşü hasıl olduğu anlaşılmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 maddesinin (D) fıkrasının (b) bendi kapsamında belirtilen Özürsüz ve kesintisiz olarak 3 - 9 gün göreve gelmemek fiilini oluşturduğu ve eyleminin Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasını gerektirdiği ancak geçmişte işlediği aynı neviden suçu özlük dosyasından silinmeden tekrar işlediği gözetilerek hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması suretiyle bir üst ceza olan 657 sayılı DMK'nun 125/E maddesi uyarınca ilgilinin bir daha atanmamak üzere DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezasıyla cezalandırılması gerektiği;

Disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere, 657 Sayılı DMK'nun 129/2-130 maddeler gereğince, bu konudaki yazılı savunmanızın 7 gün içerisinde, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne postalanması, aksi takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

9975/1-1


 


Kadir Has Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümünün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Konusunda saygın dergilerde (SSCI) yayınlarının bulunuyor olması

3 - Doktora derecesini Ekonometri alanında almış olmak

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

1 - Ekonometri ve istatistik odaklı çalışmalar yapmış olmak.

2 - Uygulamalı İktisat ve Ekonometri alanında özellikle enerji modellemesi odaklı çalışmalar yürütüyor olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

9962/1/1-1

—————

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümünün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Konusunda saygın dergilerde (SSCI) yayınlarının bulunuyor olması

3 - Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olması

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

1 - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanlarında kapsamlı çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

9962/2/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

 

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir."

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI/ PROGRAMI

UNVANI

DRC.

ARANAN ŞARTLAR

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

2

Mandibula fraktürlerinde fiksasyon modelleri konusunda çalışması olmak.

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Ortognatik cerrahide solunum değişiklikleri konusunda çalışması olmak.

3

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

3

Dişeti çekilmesi tedavisinde doku mühendisliği ile ilgili çalışması olmak.

4

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

5

Glikasyon ürünlerinin periodontal doku yıkımına etkisi konusunda çalışması olmak.

5

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

3

Periodontitisli hastalarda antioksidan kapasite konusunda çalışması olmak.

6

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

3

Çürük lezyonlarının tedavisinde rezin infiltrasyon yöntemi konusunda çalışması olmak.

7

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorası olmak. Meme kanseri konusunda çalışmaları bulunmak.

8

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorası olmak. Sistoskopi ve taş kırma konularında çalışmaları bulunmak.

9

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorası olmak. Preterm bebeklerin bakımı konularında çalışmaları bulunmak.

10

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorası olmak. Perinatal kliniklerde hasta güvenliği konusunda çalışmaları bulunmak.

11

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorası olmak. Jinekolojik cerrahilerde postoperatif ağrı konusunda çalışması bulunmak.

12

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorası olmak. Preeklempside ekokardiyografi konusunda çalışması olmak.

13

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorası olmak. Hemşirelikte inovasyon konularında çalışmaları bulunmak.

14

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yardımcı Doçent

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktorası olmak. Adölesanlarda dijital oyun bağımlılığı ile ilgili çalışmaları bulunmak.

15

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Yardımcı Doçent

3

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak.

16

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelikte Yönetim

Yardımcı Doçent

3

Hemsirelikte Yönetim alanında doktorası olmak. Sağlık politikaları ve hastanelerde örgütsel davranış konularında çalışmaları bulunmak.

17

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorası olmak. Kronik hastalıklar ve semptom yönetimi konularında çalışmaları olmak.

18

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yardımcı Doçent

3

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktorası olmak. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları konusunda klinik deneyimi bulunmak.

19

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yardımcı Doçent

3

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktorası olmak. Çocuk Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak.

20

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yardımcı Doçent

3

Genitoüriner semptomların yaşam kalitesi üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

21

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Sporcularda fonksiyonel hareket analizi konusunda çalışmaları bulunmak.

22

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Denizci Sağlığı

Yardımcı Doçent

1

Gemici sağlığı konusunda deneyimi olmak. Sağlık çalışanlarında kızamık seroprevalansı konusunda çalışması bulunmak.

23

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Diyaliz

Yardımcı Doçent

3

Robotik böbrek nakli konusunda deneyimi ve çalışması bulunmak.

24

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri

Evde Hasta Bakımı Pr.

Yardımcı Doçent

3

Palyatif bakım konusunda deneyimi ve palyatif bakım merkezlerinin hastalara bakım veren kişiler üzerindeki etkisi konusunda çalışması bulunmak.

25

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri

Evde Hasta Bakımı Pr.

Yardımcı Doçent

3

Koroner arter hastalığında helicobacter pylori ve hipertansiyon konusunda çalışması bulunmak.

26

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Perfüzyon Teknikleri

Yardımcı Doçent

3

Pediatrik kalp cerrahisi anestezisi ve yoğun bakımı konusunda deneyimi bulunmak.

27

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Sosyal Hizmetler

Yardımcı Doçent

3

Psikoz hastalarında toplumsal beceri eğitimi uygulanması konusunda deneyimi ve çalışması bulunmak.

28

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yardımcı Doçent

3

Akciğer kanseri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

29

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu ve fizyoloji uzmanı olmak. Egzersiz fizyolojisi ve davranış bilimleri ile ilgili konularda çalışması olmak.

30

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

Yaşlılar, engelliler ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda çalışmaları bulunmak.

31

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Amniyotik sıvıda aminoasit konsantrasyonu ile ilgili çalışması olmak (İstanbul Kartal Lütfi Kırdar S.U.A.M' da görevlendirilecektir).

32

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak. Sepsis konusunda çalışması olmak (İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM'da görevlendirilecektir).

33

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

immünoloji

Doçent

1

İmmünoloji doktorası yapmış olmak.Tromboz ve Behçet hastalığında moleküler çalışmaları olmak.

34

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyomalzeme

Biyomalzeme

Yardımcı Doçent

3

Biyomalzemeler, metalik implant malzemeleri ve biyoseramikler konularında çalışmalar yapmış olmak.

35

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doku Mühendisliği

Doku Mühendisliği

Doçent

1

Doku Mühendisliği, nano biyomalzeme, ilaç salım sistemleri, ilaç hedefleme konularinda çalışmaları olmak. Doku mühendisliğinde patent sahibi olmak.

36

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

3

Leishmania parazitlerinin moleküler epidemiyolojisi üzerine çalışma yapmış olmak.

37

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

3

Mamografi görüntülerinin görüntü işleme teknikleriyle otomatik sınıflandırılması üzerine yapmış olmak.

38

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Cinsel gelişim bozukluğu olan hastalarda tedavi yönetimi konusunda çalışma yapmış olmak.

39

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

İntraabdominal enfeksiyonlar konusunda çalışmaları ve genel cerrahi alanında patent sahibi olmak.

40

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

Organ prezervasyon solüsyonları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

41

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastaliklari yan dal uzmani olmak. Diyabet, tiroid hastaliklari ve polikistik over sendromu ile ilgili çalışmalar yapmis olmak.

42

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Diferansiye tiroid kanserinin klinik ve prognozu ile ilişkili çalışması bulunmak.

43

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Otofajinin kolorektal kanserde yeri ve önemi üzerine çalışması olmak.

44

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Bifosfonat alan hastalarda EKG bulguları konusunda çalışma yapmış olmak.

45

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Dismenore, vulvovajinit ve transvaginal ekokardiyografi konusunda çalışmaları olmak.

46

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Robotik cerrahi eğitimi almış olmak. İnfertilite, ürojinekoloji ve cinsel fonksiyonlar konusunda çalışmaları olmak.

47

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

H1N1 virüs enfeksiyonlu gebelerle ilgili çalışması olmak.

48

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Robotik cerrahi sertifikası olmak. Aort anevrizmalarınin endovasküler cerrahi tedavisinde deneyim sahibi olmak.

49

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Elektrofizyoloji deneyimi, atriyal fibrilasyon, ventriküler taşikardi ablasyonu ve koroner sinüs gecikme indeksi konusunda çalışması olmak.

50

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

1

İntrakardiyak ekokardiyografi ve doku doppler görüntüleme konularında çalışmaları olmak.

51

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

Kardiyak rehabilitasyon konusunda eğitim almış olmak.

52

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Miringosklerozda konusunda çalışması olmak.

53

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

1

Konversiyon bozukluğu ve epilepsili hastalarda yaşam kalitesi ölçümlerine ait çalışmaları olmak.

54

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Psikiyatrisi

Yardımcı Doçent

3

Kendine zarar verme davranışı gösteren ergenlerde gelişimsel ve psikiyatrik özelliklerle ilgili çalışması olmak.

55

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Diyabetes insipidus ve tiroid organifikasyon bozuklukları ile ilgili genetik ve klinik çalışmaları olmak.

56

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk kardiyoloji yan dal uzmanı olmak. Kardiyak rabdomyom ve antrasiklin kardiyotoksisite konusunda çalışmaları olmak.

57

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Çocuklarda demir eksikliği anemisi ve taleseminin beyin sapı işitsel potansiyeller üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

58

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

Yoğun bakım ünitelerinde stafilokok enfeksiyonu risk faktörleri ve febril nötropeni konusunda çalışması olmak.

59

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Elektronöromiyografi ve kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda deneyimi ve kas iskelet sistemi sorunlarında lazer terapisiyle ilgili çalışmaları bulunmak.

60

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

2

Şok dalga tedavisinin karpal tünel sendromuna etkisi konusunda çalışması olmak.

61

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

3

Romatoid artritte yaşam kalitesi ve kompleks bölgesel ağrı sendromu konusunda çalışması olmak.

62

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Astım hastalarında ekshale maddelerin ölçümü ve etkileyen faktörler konusunda çalışması bulunmak.

63

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Farklı kanser tiplerinde ilaçların oksidatif strese etkisi konusunda çalışması olmak.

64

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Lenfomalarda PET-BT kullanımı ile ilgili çalışması olmak.

65

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Gastroenteroloji yan dal uzmanı ve nütrisyon ile ilgili çalışması olmak.

66

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Tiroid kanserleri konusunda deneyimi ve papiller tiroid kanserinde tiroglobulinle ilgili çalışması olmak.

67

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Üremeye yardımcı tedavi ve robotik ürojinekoloji konusunda deneyimi ve talassemi majorde ovaryan fonksiyonlar konusunda çalışması bulunmak.

68

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Kolesteatom ve radyofrekans cerrahisi alanında çalışmaları olmak.

69

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Karotis arter stentleme ve periferik arterlerde embolektomi konusunda çalışmaları ve deneyimi bulunmak.

70

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

Girişimsel vasküler nöroloji ve nöroloji yoğun bakım deneyimi olmak.

71

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

Parkinsonda işitsel testlerin tanıya katkısı konusunda çalışması olmak.

72

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Cerrahi artroskopi ve spor hekimliği konusunda deneyimi ve kırık iyileşmesi ve aşil tendonuyla ilgili çalışmaları olmak.

73

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Sonografi eşliginde trakeostomi konusunda deneyimi olmak.

74

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

Kadın ürolojisi robotik cerrahisi konusunda deneyimi ve prostat kanserinde aktif izlem kriterleri hakkında çalışmaları olmak.

75

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Gamma knife kullanım deneyimi ve epidural fibrozis konusunda çalışmaları bulunmak.

76

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Ergenlerde beden kitle indeksi ve stresle başa çıkma yöntemleri üzerine çalışması olmak.

77

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gebelerde otoimmün tiroid hastalıkları ve diyabette insülin direnci konusunda çalışması olmak.

78

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

Gebelik tahliyesi olgularında cinsel işlevler ve duygu durum değişiklikleri konusunda çalışması olmak.

79

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk kalp cerrahisi yan dal uzmanı olmak. İzole kalbin uzun süreli korunması konusunda çalışması bulunmak.

80

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Korunmuş sağ ventrikül fonksiyonlu pulmoner arteriyal hipertansiyon ve alt ekstremite venöz yetmezlik ilişkisi üzerine çalışması olmak.

81

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Hepatit virüslerinin kardiyak etkileri üzerine araştırmaları olmak.

82

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

Kardiyopulmoner resüsitasyon üzerine çalışma yapmış olmak.

83

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Yardımcı Doçent

3

Sezaryen ameliyatlarında spinal iğne giriş düzleminin postspinal baş ağrısı üzerine etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

84

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Yardımcı Doçent

4

Yoğun bakımda intoksikasyonlar konusunda çalışma yapmış olmak.

85

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Vasküler anastomoz ile ilgili çalışma yapmış olmak.

86

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Transsfenoidal yolla üst klival bölge konusunda anatomik çalışma yapmak.

87

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Laparoskopik cerrahi ve laparotominin oluşturduğu postoperatif immün yanıt konusunda çalışma yapmış olmak.

88

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Ailevi akdeniz ateşi üzerine çalışma yapmış olmak.

89

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Solunum problemli yenidoğanlarda sonraki yıllarda gelişen hastalıkların sıklığı konusunda çalışma yapmış olmak.

90

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Yardımcı Doçent

3

Derinin paraziter ve viral hastalıklarıyla ilgili dermatoskopik çalışmaları olmak.

91

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı hakkında çalışma yapmış olmak.

92

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

3

Nöromüsküler hastalıklar hakkında deneyim sahibi olmak.

93

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Akut biliyer pankreatit konusunda prospektif çalışma yapmış olmak ve böbrek nakil sertifikası olmak, karaciğer ve pankreas nakli konusunda deneyimli olmak.

94

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Laparaskopik gastrik plikasyonu hakkında araştırma yapmış olmak.

95

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Enfeksiyöz üveitler üzerinde çalışma yapmış olmak.

96

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Komplike katarakt cerrahisi sonrası vitrektomi ile ilgili çalışma yapmış olmak, deney hayvanı sertifikası olmak.

97

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Keratokonus, korneal çapraz bağlama tedavisi ve korneanın biyomekanik özellikleri ile ilgili çalışması olmak.

98

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı ile ilgili çalışması olmak ve kornea nakli ile ilgili deneyimli olmak.

99

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Çift skleral flep ve eviserasyon ile ilgili çalışma yapmış olmak, vitroretinal cerrahi ile ilgili deneyimli olmak.

100

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak.

101

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Endokrinoloji ve metabolizma yan dal uzmanı olmak.

102

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Nefroloji yan dal uzmanı olmak .

103

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak. Perkütan endoskopik gastrostomi ile ilgili çalışması olmak.

104

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Kronik delta hepatit ile ilgili çalışma yapmış olmak.

105

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

Ektopik gebelikte tedavi yaklaşımları konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

106

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

Hiperemezis gravidarumlu hastalar ile ilgili çalışma yapmış olmak.

107

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

Gestasyonel Trofoblastik hastalıklar hakkında çalışma yapmış olmak.

108

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Preoperatif circadian kan basıncı paterninin, koroner by-pass operasyonu üzerine etkileri hakkında çalışma yapmak.

109

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

İskemik kardiyomiyopatili hastalarda gen polimorfizmi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

110

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

Koroner yavaş akım ve sol atriyum fonksiyonları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

111

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

Ankilozan spondilit hastalarında diastolik fonksiyon parametreleri hakkında çalışma yapmak.

112

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Tiroid cerrahisi, rekürren sinir anatomisi ile ilgili çalışmaları olmak.

113

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Adenoidektomi/adenotonsillektomi yapılmış çocuk hasta grubunda dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgili çalışma yapmış olmak.

114

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Ani işitme kayıplı hastalarda immünolojik ve viral faktörler üzerinde çalışma yapmış olmak.

115

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

Vasküler hastalıklarda genetik ve diyet ile ilgili çalışmaları olmak.

116

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

Alzheimer hastalığında genetik çalışma yapmış olmak.

117

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

İki uçlu bozukluk hastalarında oksidatif stres ve kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar yapmış olmak.

118

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

Troid neoplazmaları ile ilgili immünohistokimyasal çalışma yapmış olmak.

119

Elazığ SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

İskemik serebrovasküler hastalıklar konusunda çalışması ve sentetik psikoaktif narkotik kullanımına bağlı acil durumlar konusunda deneyimi olmak.

120

Elazığ SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Anaerobik bakteriyoloji deneyimi ve interferon tedavisinin işitme fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışması olmak.

121

Elazığ SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Laparoskopik kolorektal cerrahi konusunda eğitimi ve deneyimi bulunmak.

122

Erzurum Bölge SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

Obstetrik-jinekolojik cerrahi anestezisi ve deneyimi ve spinal anestezi yapılan sezaryen olguları konusunda çalışması bulunmak.

123

Erzurum Bölge SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

Pediatrik kardiyovasküler anestezisi deneyimi ve major torakotomi yapılan hastalarda, ağrı konusunda çalışması bulunmak.

124

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Kafa kaidesi cerrahisi ve anevrizma-vasküler malformasyonlar konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.

125

İzmir Bozyaka SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Ankilozan spondilit ve romatoid artrit alanlarında geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları, inme rehabilitasyonu deneyimi olmak.

126

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Peritoneal sitoloji pozitif mide kanserlilerde ekstensif intraoperatif peritoneal lavaj konusunda çalışması bulunmak.

127

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Gözün mantar enfeksiyonları üzerine çalışmaları olmak. Oküler elektrofizyoloji ve kornea nakli konusunda deneyimi olmak.

128

İzmir Bozyaka SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Karaciğerde endotel kaynaklı koagulasyon parametreleri ile ilgili çalışması olmak.

129

İzmir Bozyaka SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Beyaz önlük hipertansiyonlu olgularda, böbrek histopatolojisi konusunda çalışması olmak.

130

İzmir Bozyaka SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Demir eksikliği anemililerde demir tedavisinin adezyon molekülleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

131

İzmir Bozyaka SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasına sahip olmak ve nörolojik hastalıķlarda ısı şok proteinleri konusunda çalışması olmak.

132

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Tibia plato kırıklarında farklı tedavi yöntemleri ve ayak bilek bağ yaralanmaları konusunda çalışmaları olmak.

133

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Üreter taşlarının endoskopik yaklaşımında, perkütan nefrolitotomi ve nefrostomi cerrahisi konusunda deneyimi bulunmak.

134

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Üro-onkolojik cerrahi deneyimi ve veziko-üreteral reflüde subüreteral otolog doku kokteyli konusunda çalışması olmak.

135

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Çocuk ürolojisinde robotik cerrahi deneyimi ve moleküler görüntüleme yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

136

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan YBÜ'de adenovirus, enterokok ve salmonella salgınları konusunda çalışması olmak.

137

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk İmmünolojisi yan dalı uzmanı olmak. İmmün yetmezlikli hastalarda B lenfositlerin genetik, klinik sonuçları konusunda çalışması ve deneyimi olmak.

138

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocukluk çağı nefrotik sendromunda yeni genlerin bulunması ve ACE gen polimorfizmi üzerine çalışmaları bulunmak.

139

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Tüberküloz ve brusellozda genetik yatkınlık ile viral enfeksiyonlarda moleküler tanı konusunda çalışmaları bulunmak.

140

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Tamir edilmiş fallot tetralojisi olgularında stres ekokardiyografi konusunda çalışması olmak.

141

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk acil konusunda deneyimi ve çocuklarda ateş ölçüm yöntemleri alanında çalışması olmak.

142

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik MS konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

143

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Venöz ülserlerde endoskopik yöntemler konusunda çalışmaları ve endoskopik cerrahi deneyimi olmak.

144

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Akciğer kanseri cerrahisinde beslenmenin postoperatif sonuçları ve neoadjuvan kemoterapinin pulmoner yapılara etkisiyle ilgili çalışmaları bulunmak.

145

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

İntraperikardial rezeksiyon, göğüs duvarı rezeksiyonu ve pnömonektomi konusunda deneyimi olmak.

146

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Akciğer kanseri konusunda deneyimi ve akciğer kanserinde kemoradyoterapi sonrası PET/BT ile ilgili çalışması olmak.

147

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Akciğer kanserinde EBUS ile transbronşial iğne aspirasyon örneklerinin, moleküler belirteçleri saptamadaki yeterliliği konusunda çalışması olmak.

148

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Akciğer tüberkülozu, KOAH ve idyopatik pulmoner fibrozis konusunda çalışmaları olmak.

149

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Malign plevral mezotelyomada prognostik faktörler ve kist hidatikte bronkoskopi konusunda çalışmaları bulunmak.

150

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Uykuda solunum bozuklarının non invaziv mekanik ventilasyonla tedavisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

151

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Akciğer kanserinde nütrisyonel indeksin sağkalım ile ilişkisi ve yaşam kalitesi ölçekleri konusunda çalışması olmak.

152

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. ECMO deneyimi, noninvaziv ventilasyonun hemodinamik etkileri ve perkütan trakeostomi konusunda çalışmaları olmak.

153

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

Yaşlı sağlığı, yaş algısı ve uyku bozukluğu taramalarıyla ilgili çalışmaları olmak.

154

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Epididim kistleri, kist torsiyonu ve konjenital boyun kitleleri ile ilgili çalışması olmak.

155

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuklarda kronik allograft nefropatisinin gen polimorfizimi ile ilişkisi üzerinde çalışmış olmak.

156

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuklarda kronik hepatit B'de anti-viral tedavi, fibronektin ve çinko düzeyi üzerine çalışması olmak.

157

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Multiple myelom hücre serileri üzerinde invitro hücre kültür çalışması olmak.

158

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Kromozomal anomali tanısında embriyonik kalp hızı konusunda çalışması olmak.

159

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Mitral kapak yetersizliği olan hastalarda MRI kullanımı ile ilgili çalışması olmak.

160

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Obez kadınlarda subklinik hipotiroidinin kalbe etkisi konusunda çalışması ve mitral ve aort kapak perkütanöz girişimleriyle ilgili deneyimi bulunmak.

161

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Femur başı avasküler nekrozu ve cerrahi tedavisiyle, patlama tipi vertebra kırıklarının konservatif tedavisi konularında çalışmaları bulunmak.

162

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

İmmünoloji yandal uzmanı olmak. Allerji ve immünoloji ile ilgili çalışmaları olmak.

163

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Vasküler girişimsel radyoloji ve girişimsel nöroradyoloji konusunda deneyimi olmak.

164

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Robotik cerrahi deneyimi ve robotik cerrahinin komplikasyonları konusunda çalışması olmak.

165

Kayseri SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Profesör

1

HLA antijen profilleri ile ilgili çalışmaları ve serotonin reseptörüyle ilgili patenti olmak.

166

Kayseri SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Toraks travmalarının tanı ve tedavisinde videotorakoskopinin yeri ile ilgili çalışması olmak.

167

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

3

Koroner arter baypass cerrahisinde nörokognitif fonksiyonlar ve böbrek fonksiyonları üzerine çalışması bulunmak.

168

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Çocuklarda kranioplasti ve anevrizma cerrahisinde videoanjiografi konusunda çalışmaları bulunmak.

169

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Kolon anastamozları üzerine deneysel çalışması olmak.

170

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Gastrointestinal kanserli hastalarla ilgili genetik çalışması olmak.

171

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Helicobacter pylori ve antioksidan kapasite ilişkisini gösteren çalışması bulunmak.

172

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Kronik böbrek hastalarında adipokin düzeyi ve karotis aterosklerozuyla ilgili çalışması olmak.

173

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Hepatorenal sendrom konusunda çalışma yapmış olmak.

174

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

Maternal D vitamini seviyesinin gestasyonel diyabet ve perinatal sonuçları konusunda çalışması olmak.

175

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

Gestasyonel diyabetli hastalarda koklear hasar üzerine çalışması bulunmak.

176

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Koroner arter baypas sonrası böbrek hasarında metabolik sendromun etkisi konusunda çalışması olmak.

177

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Pediatrik KVC yandal uzmanı olmak. Pulmoner tromboendarterektomi sonrası takipte sıvı ve ventilatör yönetimi konularında çalışması olmak.

178

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Atriyal fibrilasyon ve kardiyak nöro-ablasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

179

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Miyokard enfarktüsü sonrası yeniden şekillenme ile ilgili doku doppler ekokardiyografi konusunda çalışması olmak.

180

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

Kardiyak resenkronizasyon tedavisinin kontraksiyon paterni üzerine etkilerini inceleyen çalışması olmak.

181

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Baş boyun kanserleri ile ilgili deneyimi olmak.

182

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

Akut iskemik inmede damar oklüzyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

183

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Prostat hipertrofisi ve üretra darlıklarında plazmakinetik enerji kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

184

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

Mesane kanserlerinde üriner sitoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

185

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

Pediyatrik taş hastalığında metabolik risk faktörleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

186

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Koroner baypas ameliyatı ile birlikte karotis stent uygulanan ya da karotis endarterektomi yapılan hastaların karşılaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.

187

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Deneysel kombine kafa travması ve hemorajik şok modelinde sıvı replasmanı ve antioksidan tedavi konusunda çalışması bulunmak.

188

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Yardımcı Doçent

3

Laringoskopi ve entübasyonda deksmedetomidinin hemodinamik stabiliteye etkisi konusunda çalışması olmak.

189

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Özefagus atrezisi konusunda çalışma yapmış olmak.

190

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Yardımcı Doçent

3

Akne vulgarisli hastalarda polikistik over insidansı ve hormonal değişiklikler konusunda çalışması olmak.

191

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Hiperparatiroidili hastalarda preoperatif tanı yöntemleri ile ilgili çalışması olmak.

192

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

İnguinal herni onarımlarında preperitoneal girişim ve sinüs pilonidalisin cerrahi dışı tedavisi hakkında çalışmaları olmak.

193

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Tüberküloz plörezide interlökin 10 düzeyinin tanısal değeri hakkında çalışması ve uyku hekimliği sertifikası olmak.

194

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Oküler onkoloji ve retinal ven tıkanıklıklarının lazer tedavisi ve klinik sonuçları konularında çalışması olmak.

195

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

Endometriyum kanseri ve gen mutasyonu üzerine çalışması olmak.

196

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Maksiller sinüs tümörleri konusunda çalışması olmak.

197

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

Multipl skleroz ve devinime ilişkin kortikal potansiyeller üzerine çalışması olmak.

198

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Yağlı karaciğer hastalığı olan obez ergenlerde insülin, kemik mineral duyarlılığı konusunda çalışmaları bulunmak.

199

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

3

Endorektal prostat MR inceleme konusunda deneyimi ve çalışması bulunmak.

200

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Üriner taş hastalığında tedavi ve endoürolojik girişimler konusunda çalışmaları olmak.

201

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

Perkütan nefrolitotomi ve retrograd intrarenal yöntemlerin kullanılması ile ilgili çalışması olmak.

202

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Erkek meme kanseri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

203

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Ventral herni tamirlerinde kompozit sentetik greft kullanımı ile ilgili deneysel çalışması olmak.

204

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Oküloplastik cerrahi tecrübesi ve romatolojik hastalıkların göz bulguları konusunda çalışmaları olmak.

205

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Prematüre retinopatisi olan bebeklerde WINROP algoritmasının değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

206

Samsun SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Diyalize giren renal yetmezliklilerde tiroid kanserleri konusunda çalışması olmak.

207

Samsun SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Kardiyak elektrofizyoloji ve ablasyon deneyimi ile kalp yetmezliğinde yeni inotropik ajanlarla ilgili çalışmaları bulunmak.

208

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

Akut strok hastalarında serum düzeyleri hakkında çalışma yapmış olmak.

209

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

3

Septoplasti operasyonlarında topikal opioid analjezik etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak.

210

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

3

Nöromüsküler blokaj sonrası yapılan uygulamalar hakkında çalışma yapmış olmak.

211

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Travma hastalarında böbrek hasarının değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

212

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Yardımcı Doçent

3

Kronik ürtikerli hastalarda yama testi pozitifliği ile ilişkili çalışma yapmış olmak.

213

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

3

Ankilozan spondilit hastalığı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

214

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Meme koruyucu cerrahide ipsilateral tümör nüksünü etkileyen prognostik faktörler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

215

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Mekanik ikterde uzamış pnömoperitoneumun böbrek fonksiyonlarına etkisi hakkında deneysel çalışması olmak.

216

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Çevresel asbest maruziyeti olan olgularda gen polimorfizmleri hakkında çalışma yapmış olmak.

217

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Penetran keratoplasti geçiren olguların kamera görüntüleri hakkında çalışma yapmış olmak.

218

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Düzenli kolşisin kullanan FMF hastaları üzerinde çalışma yapmış olmak.

219

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Romatoid artritte gen polimorfizminin sıklığı konusunda çalışması olmak.

220

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Hemodiyaliz yapılan hastalarda önerilen diyaliz dozu ile bir yıllık sağ kalım ilişkisii konusunda çalışması olmak.

221

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Obez hastalarda insülin direnci, metabolik sendrom ve PTH düzeyi arasındaki ilişki hakkında çalışma yapmış olmak.

222

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

Term oligohidroamniyoz gebeliklerinde aktif doğum indüksiyonu yönetimi; doğum şekli ve fetal sonuçlar hakkında çalışma yapmış olmak.

223

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

Benign adneksial kitleler ve seröz over kanserlerinde inflamatuvar biyobelirteçlerle ilgili çalışma yapmış olmak.

224

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

Kronik kalp yetmezliği hastalarında akut dekompanse dönemde ve medikal tedavi sonrası serum düzeyleri hakkında çalışma yapmış olmak.

225

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

Sağlıklı populasyonda istirahat kalp hızı ile oksidatif stres indeksi ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

226

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Tükürük bezi tümörlerinin tanısında radyolojik ve histopatolojik yöntemlerle ilgili çalışma yapmış olmak.

227

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Radyofrekans termal ablasyon ve submukozal diaterminin konkalarda oluşturduğu histopatolojik değişiklikler hakkında çalışma yapmış olmak.

228

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

3

Kemik avasküler nekrozu hastalığında vaskülarize kemik grefti uygulaması hakkında çalışma yapmış olmak.

229

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

3

Radyasyona bağlı gelişen özefajiti önleme hakkında çalışma yapmış olmak.

230

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

3

Gastrointestinal sistem ve pankreatiko-bilyer sistem tümörlerinin intraabdominal metastatik lezyonlarının saptanmasında PET/CT ile MR etkinliği üzerine çalışma yapmış olmak.

231

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

Serviksin skuamöz hücreli karsinomu ve epitelyal displazileri hakkında çalışma yapmış olmak.

232

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

Erkek infertilitesinde insülin rezistansının etkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

233

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Miniatürize edilmiş extra korporeal sirkülasyon sistem konusunda çalışma ve tecrübe sahibi olmak.

234

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Dikişli ve dikişsiz aort kapak cerrahisi konusunda çalışma ve tecrübe sahibi olmak.

235

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Kardiyotoksisite konusunda bilimsel çalışma ve elektrofizyolji alanında tecrübe sahibi olmak.

236

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

Akut myokard infarktuslü hastalarda Ekokardiyografik/Anjiyografik görüntüleme konu-sunda çalışma yapmış olmak

237

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

3

Kardiyovasküler görüntüleme alanında çalışma ve tecrübe sahibi olmak.

238

Trabzon Kanuni SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Nöromuskuler bloğun geri çevrilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

239

Trabzon Kanuni SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Psikiyatrisi

Doçent

1

Otizm eğitiminde interaktif video sistemi kullanımı konusunda çalışmış olmak.

240

Trabzon Kanuni SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ile ilgili sertifika sahibi olmak, endometriozis ile ilgili klinik ve deneysel çalışma yapmış olmak.

241

Trabzon Kanuni SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

Alt extremite kısalıklarında uzatma çalışması yapmış olmak.

242

Trabzon Kanuni SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

1

Kemik iliği biyopsilerinde yolak proteinleri hakkında çalışma yapmış olmak.

243

Trabzon Kanuni SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

İskemi reperfüzyon hasarı konusunda çalışma yapmış olmak.

244

Trabzon Kanuni SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Duygulanım bozukluğu hastalarında bilişsel işlevlerin değerlendirmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

245

Trabzon Kanuni SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Yenidoğanlarda sepsis ve kapiller kaçak sendromu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

9969/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ