14 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30240

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Kamu İhale Kurumundan:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT METNİ

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce tescil edilerek sevk edilen aşağıda bilgileri bulunan TIR Karneleri kapsamı eşyaların varış/çıkış Gümrük Müdürlüğüne usulüne uygun olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan vergi ve resimlerin tahsili için düzenlenen Ödeme Emirlerine ilişkin tebligat yazılarımız ilgilisine tebliğ edilemediğinden amme alacağının 1975 sayılı TIR Sözleşmesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunun ve Yönetmeliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği Haraparası Mah. Şehit Osman Durmaz Cad. Ethem Küçük Yahya İşhanı B Blok. No: 21 Antakya/HATAY adresinde mukim Sertel Ulus. Tar. Gıda. Hayv. Oto. Tur. Tic. Ltd. Şti adına ilanen tebliğ olunur.

MX78282439

41.220,32 TL

JX78282438

45.420,59 TL

YX78223747

29.917,95 TL

XH78231961

57.884,51 TL

XE78282836

45.205,44 TL

XW78282796

56.361,99 TL

XH78282837

51.576,87 TL

XE78223749

51.720,96 TL

YX78231958

51.656,28 TL

AX78289289

45.260,79 TL

GX78289291

39.190,93 TL

DX78289290

50.210,70 TL

AX77716083

3.589,63 TL

9817/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A. Ş.’nin Siirt ve Batman illerinde sahip bulunduğu AR/İPK/4762 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatının müddeti, söz konusu arama ruhsatından ARİ/İPK/K/L47-d1-3 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 25.11.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9868/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

27.10.2017 gün ve 2017/175 sayılı ceza kararı

Meltem DALKILIÇ ÖLMEZ-Özel Fatoş Abla İlkokulu Ortaokulu Eski Müdürü

1) Kendi Sigortanız ile ilgili iş ve işlemleri zamanında yapmadığınız.

2) Emekli olup okulda asil görevli sınıf öğretmeni olarak çalışan Reşide Oya İNCE ve Fatma Aysel AKINCI’nın Sosyal Güvenlik Destek Primi İş ve İşlemlerinin zamanında yapılmasında duyarsız kaldığınız iddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK’nın 125/A-a maddesi gereğince “UYARMA” cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9811/1-1


 


 


 


 


 


 


Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumuna giriş sınavı sonuçlarına göre iki gruptan toplam 10 (on) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır.

 

GRUP

PUAN TÜRÜ

FAKÜLTE

KADRO SAYISI

YAZILI SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI

1. Grup

KPSSP4

Hukuk Fakültesi

2

40

2. Grup

KPSSP18

KPSSP23

KPSSP28

KPSSP33

İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

8

160

 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuz tarafından 23 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınavı kazanan adaylara bilahare bildirilecektir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1982 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

5) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden (2.Grupta yer alan puan türlerinin herhangi birinden) 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir),

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

2) 2017 KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

3) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında iki adet fotoğraf,

4) Sınav Başvuru Formu (Başvuru formu, www.ihale.gov.tr internet adresinden temin edilecektir).

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başvurular 20 Kasım 2017 tarihinde başlayacak olup, 1 Aralık 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Adayların sınava katılabilmek için Kurumun internet sitesinde yer alan “Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” modülündeki Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar tarafından Kurumun internet sitesinden temin edilecek olup, adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınav Giriş Belgelerinde yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgilere yer verilecektir.

Adayların yazılı sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV KONULARI:

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

YAZILI SINAV:

Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla klasik sınav şeklinde yapılacaktır.

Adaylar yukarıda belirtilen beş soru grubundan (a, b, c, d ve e) en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere kendilerinin belirleyeceği toplam üç grubun sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru grubundan sınava katılabilirler.

Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, gruplar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağrılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

SINAV SONUCU:

Giriş Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve giriş sınav duyurusunda gruplar itibarıyla belirtilen uzman yardımcılığı kadro sayısı dikkate alınarak sıralamaya tabi tutar.

Sınavda başarılı olanların sayısı gruplar itibarıyla ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir.

Ayrıca başarılı olmak şartıyla, giriş sınavında gruplar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon    : (312) 218 48 43

Faks        : (312) 218 48 83

Not: Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

9821/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Zeynep Meltem Akkurt, Doç. Dr. Ahmet Ali Sancaktutar ve Yrd. Doç. Dr. Emel Aslan'ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2016 tarihli, ikinci bir yazılı emre kadar, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin son fıkrası hariç olmak üzere, anılan Kanun maddesi uyarınca yurtdışına öğretim elemanı görevlendirilmemesi, bu madde kapsamında veya uluslararası anlaşmalar gereği halen yurtdışında görevli bulunan öğretim elemanlarının durumlarının bilimsel olarak değerlendirilerek, yurtdışında bulunmasında bir zorunluluk görülmeyenlerin en kısa sürede dönüşlerinin sağlanması yönündeki yazısı üzerine Tıp Fakültesi Dekanlığınca çağrıldıkları halde yurda dönmeyerek görevlerine başlamamak suretiyle "Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak" disiplin suçunu işledikleri iddiasıyla, Üniversitelerince haklarında yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmaları teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 30.11.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenlerin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen "Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir'' hükmüne göre savunma haklarını kullanıp kullanmayacaklarının bilinmesi gerekmekte olup, Doç. Dr. Zeynep Meltem Akkurt, Doç. Dr. Ahmet Ali Sancaktutar ve Yrd. Doç. Dr. Emel Aslan'ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgililerin, varsa tanıklarının 30.11.2017 tarihinde saat 09:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmalarının taraflarından sağlanması gerektiği, 28.10.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebilecekleri veya 30.11.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendileri veya vekilleri vasıtasıyla savunma yapabilecekleri, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 27.11.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

9889/1/1-1

—————

01.09.2016, 02.09.2016 tarihlerinde, 26.09.2016 - 30.09.2016 tarihleri arasında 5 gün, 03.10.2016 - 07.10.2016 tarihleri arasında 5 gün, 10.10.2016 - 14.10.2016 tarihleri arasında 5 gün, 17.10.2016 - 21.10.2016 tarihleri arasında 5 gün, 24.10.2016 - 28.10.2016 tarihleri arasında 5 gün, 31.10.2016 tarihi, 01.11.2016 - 03.11.2016 tarihleri arasında 3 olmak üzere toplam 30 gün izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek'' disiplin suçunu işlediğiniz iddiasıyla Dicle Üniversitesince hakkınızda yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmanız teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 30.11.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen "Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir'' hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a maddesinde belirtilen "Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır'' hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup. Dr. Emrah ÇETİNKAYA'nın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 30.11.2017 tarihinde saat 09:3’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 28.11.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 30.11.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 27.11.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

9889/2/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Prof.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Prof.

9899/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 9 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

1

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti Anabilim Dalı

1

Endodonti

Profesör

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yardımcı Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları, Sahne Sanatları, Oyunculuk, Tiyatro

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

1

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Uygulamalı Matematik

Profesör

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Endüstri Mühendisliği

Profesör

9908/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun Başlangıç Tarihi  :  14.11.2017

Son Başvuru Tarihi                :  28.11.2017

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

TIP FAKÜLTESİ

Başkent Üniversitesi

Tıp Fakültesi 2017-1 Grup

Atama/Yükseltme

Toplam

Prof.

Ankara

Toplam

Temel Tıp Bilimleri/Fizyoloji

1

1

1

Temel Tıp Bilimleri/Tıp Eğitimi

1

1

1

Toplam

2

2

2

9916/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           : 14.11.2017

Son Başvuru Tarihi    : 28.11.2017

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz (Tıp Fakültesi için) Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ise Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanından almış, ilgili alanda yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak.

 

 

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanından almış olmak

 

 

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Tıbbi Patoloji alanından almış olmak.

 

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

Doçentliğini Fizyoloji alanından almış, ilgili alanda yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak.

 

 

Fizyoloji

Doçent

1

Doçentliğini Fizyoloji alanından almış olmak.

 

 

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını / Doktorasını Fizyoloji alanından almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

2

FTR Bölümü Lisans mezun olmak ve FTR programlarının birinden Doktora derecesine sahip olmak.

9887/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ