12 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30238

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.11.2017           Karar No: 7063

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah.2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ       :  07.09.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                 :  TPO/BZ

• KAPSADIĞI İL                  :  İstanbul

• KAPSADIĞI İLÇE             :  Silivri

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  178 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/3406-5196

• BAŞLANGIÇ TARİHİ       :  24.12.1997

• VERİLİŞ TARİHİ               :  30.05.1998

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda saha işareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı birleştirilmiş petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 24.12.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 24.12.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3406-5196 hak sıra numaralı birleştirilmiş petrol işletme ruhsatının süresinin sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 24.12.2022 tarihine kadar 5 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

9781/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.11.2017            Karar No: 7064

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ             :  Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 163 Şişli İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  12.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  30.346 hektar

• BÖLGESİ                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ          :  Batman, Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI         :  L46-a2, a3

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Batman, Diyarbakır illerinde 30.346 hektarlık L46-a2, a3 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

9780/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 24/07/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, "Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Özel Organize Sanayi Bölgesi 10651 Sokak No: 9 / KONYA" adresinde kurulu tesisi için 28/01/2010 tarih ve MYĞ/2410-1/27153 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mespet Otomotiv Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere Detay Taşıt Yedekleri Madeni Yağlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden başka bir isim altında bazyağ temin etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket ederek sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından; Mespet Otomotiv Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 339.814-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 05/10/2017 tarihli ve 7330-10 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Özel Organize Sanayi Bölgesi 10651 Sokak No: 9 / KONYA adresine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9810/1/1-1

—————

05/10/2017 tarihli ve 7330-15 sayılı Kurul Kararı uyarınca 28.07.2011 tarihli ve DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 14/08/2014 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen ticaret unvanı değişikliğini süresi içerisinde Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi hakkında bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9810/2/1-1

—————

 “Sivri Mevkii Argıt Mahallesi Argıthanı Beldesi Ilgın Konya” adresinde 26.05.2006 tarih ve BAY/767-100/17221 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Özsarı Uluslararası Taşımacılık İnşaat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne ait istasyonda Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11.09.2015 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda bulunan fiyat ilan panosunda satışa sunulan akaryakıtın satış fiyatlarının yazılı olmadığı halde satış yaptığı, 06.08.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemine bağlı tankların (1 ve 3 numaralı tanklar) otomasyon sistemi çalışmadığı halde faaliyette bulunduğu tespit edilmiş, bunun üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ve 17.10.2017 tarih ve 43453 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında konu ile ilgili olarak Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19.10.2017 tarih ve 1219 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve ilan tarihini izleyen 30 gün içinde yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

9810/3/1-1

—————

Kurul 05/10/2017 tarihli ve 7330-26 sayılı Kararı ile Camikebir Mah. Başar Sok. No: 7/2 Geyve Sakarya adresinde mukim 04.04.2012 tarihli ve MYĞ/3762-3/30781 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Sakarya Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)’nin tesisinde 18.08.2014 tarihinde yapılan denetimde TÜBİTAK MAM’ın 23.09.2014 tarihli ve 9408 sayılı kimyasal içerik analiz raporuna göre P ve L üretim tanklarından alınan numunenin mineral yağ, bitkisel yağ ve motorin karışımından oluştuğunun belirlenmesi sebebiyle sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi, kapasite raporunda ve madeni yağ üretiminde yer almayan ürün ve karışımın tesiste bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Sakarya Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) hakkında 31/05/2017 tarihli ve 24537 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında 05.06.2017 tarihli ve 718 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Sakarya Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 363.755,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9810/4/1-1

—————

Kurul 21/09/2017 tarihli ve 7301-53 sayılı Kararı ile İpekyolu üzeri No: 78 Van adresinde mukim 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-386/09021 sayılı bayilik lisansı sahibi Yalvaçlar Akaryakıt ve Taşımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Yalvaçlar Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi)’nin 27.08.2009 tarihli ve 2224/41 sayılı Kurul Kararının Danıştay 13. Dairesinin E.2010/4563, K.2013/1774 sayılı Mahkeme Kararında “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle, Afyonkarahisar - Ankara Karayolu Alagüney Mevkii Bayat Afyonkarahisar adresinde kurulu tesisini Kurul’un izni olmaksızın Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Maden İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne kullandırması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yalvaçlar Akaryakıt ve Taşımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Yalvaçlar Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi) hakkında 24/02/2017 tarihli ve 9383 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.03.2017 tarihli ve 296 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Yalvaçlar Akaryakıt ve Taşımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Yalvaçlar Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi) hakkında denetim tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 50.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9810/5/1-1

—————

D-100 Karayolu Üzeri Karaağaç Mevkii BOLU adresinde yer alan ve (26.09.2011 tarihinde iptal edilen) 06.07.2007 tarihli ve BAY/939-82/22477 numaralı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Tepe Madencilik İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin akaryakıt istasyonunda 26.01.2008 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; anlaşmalı olduğu dağıtıcıya ait işaret ve logoları istasyona asmamak ve giydirmeleri yapmamak suretiyle ilgili lisans sahibi hakkında 01/04/2010 tarihli ve 2502-25 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 09/04/2015 tarih 2013/3537 E 2015/1283 K sayılı kararı ile iptal edilmesi sonrasında, 26.01.2008 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen mezkur hususların 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (f) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili mahkeme kararı doğrultusunda konunun yeniden detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 03/10/2017 tarihli ve 41052 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 04.10.2017 tarihli ve 1093 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (resmi kayıtlara göre en son D-100 Karayolu Üzeri Ankara Çıkışı 3. km Karaağaç Mevkii BOLU adresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9810/6/1-1

—————

Yeni Mahallesi Malazgirt Bulvarı No: 268/ Ulugöz Silifke/MERSİN adresinde yer alan ve 20/11/2013 tarihli ve BAY/939-82/33440 sayılı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Özefeler Petrol ve Petrol Türevleri Nakliye Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda 23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; ilgili lisans sahibinin Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi olmadan faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine, aynı Kanunun 15 inci maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği, değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 26/09/2017 tarihli ve 40063 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28.09.2017 tarihli ve 1054 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (resmi kayıtlara göre tespit edilen Yeni Mahallesi Malazgirt Bulvarı No: 268/Ulugöz Silifke/MERSİN ve D 400 Karayolu üzeri Yılankale Karşısı 579 Parsel Ceyhan/ADANA adreslerindeki) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9810/7/1-1

—————

04/10/2017 tarihli ve 41439 sayılı Başkanlık Oluru ile İlkbahar Mah. Kondrad Adenauer Cad. No: 59/5 Çankaya Ankara adresinde mukim 23.07.2014 tarihli ve BAY/939-82/34492 sayılı bayilik lisansı sahibi Abalı Gıda Tarım Petrol İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 06.03.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı 05.03.2015 tarihli ve A-003702 nolu fatura ile Kayata Petrol İnşaat Lojistik Gıda ve Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Abalı Gıda Tarım Petrol İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.10.2017 tarihli ve 1129 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9810/8/1-1

—————

04/10/2017 tarihli ve 41439 sayılı Başkanlık Oluru ile İlkbahar Mah. Kondrad Adenauer Cad. No: 59/5 Çankaya Ankara adresinde mukim 24.07.2014 tarihli ve BAY/939-82/34495 sayılı bayilik lisansı sahibi Kayata Petrol İnşaat Lojistik Gıda ve Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 06.03.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere BAY/939-82/34492 sayılı bayilik lisansı sahibi Abalı Gıda Tarım Petrol İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı alması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kayata Petrol İnşaat Lojistik Gıda ve Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.10.2017 tarihli ve 1129 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9810/9/1-1

—————

Kurul’un 21/09/2017 tarihli ve 7301-32 sayılı sayılı Kararı ile 04/06/2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin BAY/590-283/15228 numaralı bayilik lisansı sahibi Özhancan Petrol Nakliyat Taahhüt Otomotiv Turizm Gıda İnşaat Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile olan bayilik sözleşmesinin 09/02/2015 tarihinde karşılıklı olarak feshetmelerine rağmen durumu Kuruma bildirmemesi nedeniyle Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 80.106,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9810/10/1-1

—————

27/07/2017tarihli ve 32664 sayılı Başkanlık Olur'u ile Dilek Mahallesi Hürriyet Cad.   No: 22 Saruhanlı/Manisa” adresinde faaliyet gösteren 02.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36249 sayılı bayilik lisansı sahibi Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda yapılan denetimde faturası ibraz edilen Fevzipaşa Mahallesi Bergama Caddesi N: 61 Göçbeyli BERGAMA - İZMİR” adresinde faaliyet gösteren 30.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/33023 sayılı bayilik lisansı sahibi Türcan Petrol Nakliye İnşaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden (17.01.2017 tarih ve 2733 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) 13 belge ile Kalorifer yakıt cinsi ürün aldığı, aynı firmaya 12 belge ile kalorifer yakıtı cinsi ürün satışı yaptığı tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahipleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Başkanlık Olur’u kapsamında 02/08/2017-916 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda “Dilek Mahallesi Hürriyet Cad. No: 22 Saruhanlı/Manisa” adresinde faaliyet gösteren 02.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36249 (22.05.2017 tarihli ve 23121 sayılı kararla sonlandırılmıştır) sayılı bayilik lisansı sahibi Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda yapılan denetimde faturası ibraz edilen Türcan Petrol Nakliye İnşaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketli isimli firmadan en son tarihi 30.11.2015 olan 13 fatura ile Kalorifer yakıt cinsi ürün aldığı, aynı firmaya en son tarihi 28.11.2015 olan 12 fatura ile kalorifer yakıtı cinsi ürün satışı yaptığı tespit edildiğinden lisans sahibi tarafından faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, aynı tarihte tespit edildiği üzere yeniden satış maksadıyla Türcan Petrol Nakliye Inşaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmalinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına, 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9810/11/1-1

—————

05/10/2017 tarihli ve 7330-24 sayılı Kurul Kararı uyarınca 21.02.2013 tarihli ve DAĞ/4286-2/32224 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi’nin, 06.01.2011 tarihli ve BAY/939-82/28829 sayılı bayilik lisansı sahibi İbrahim Demir-Kandemir Petrol’ün sözleşmeli dağıtıcısı olmasına rağmen 16.09.2014 tarihli ve 19.11.2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine) aykırı olduğu nlaşıldığından Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9810/12/1-1

—————

07/08/2017 tarih ve 34255 sayılı Başkanlık Olur'u ile BAY/467-191/10021 sayılı bayilik lisansı sahibi Şahinler Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 13/04/2011 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin, TÜBİTAK MAM’ın M-11/877 ve M-11/878 sayılı analiz raporlarına göre yeterli şart seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, öte yandan numunelere yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş edildiğinin tespit edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/09/2017 tarih ve 986 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9810/13/1-1