10 Kasım 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30236

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Elmadağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yasin Görkem Yazıcı Vakfı

VAKFEDENLER: Bilge Yazıcı

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.10.2017 tarihli ve E: 2017/276, K: 2017/425 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Spor aracılığıyla memleketimizin her köşesindeki genç insanların fiziksel ve düşünsel gelişimine katkıda bulunmak, Türk sporunun ve genç Türk sporcularının başarıya ulaşmasını ve gelişmesini temin etmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Bilge Yazıcı, Nevin Yazıcı, Bilgen Arif Bilgin, Ali Murat Atalay, Saygun Ofluoğlu, Burcu Acartekin, Ela Akdikmen

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Yönetim Kurulunun belirleyeceği gayece aynı olan bir veya birden fazla vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9765/1-1

—————

Tarsus İlçesinde kurulmuş olan Sefer Suzan Vakfı, Tarsus 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.10.2017 tarihinde kesinleşen, 13.07.2017 tarihli ve E: 2017/22, K: 2017/247 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9766/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tozyılmaz Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin Esenler Mah. Barış Cad. No: 22 B2 Merkez/ÇANAKKALE adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 31.01.2017 tarih ve 528/6 sayılı kararı ile verilen 567 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 18.07.2017 tarih ve 536/ no’lu teklif kararıyla ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9752/1-1

—————

Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-1B pafta, 994 ada, 6 parsel üzerindeki 1025419 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23408 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 1049 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Can ÖZÇAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24981, Oda Sicil No: 65370), Gökhan REŞİTOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98694), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Davut YARDIMCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18144, Oda Sicil No: 66814) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamını 06.11.2017 tarihli ve 27087 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/1/1-1

—————

Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-1C pafta, 302 ada, 1 parsel üzerindeki 856927 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5691 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 2239 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet EKİNCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17632, Oda Sicil No: 21766), Fikret AYTANIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13190, Oda Sicil No: 3897), Emrah KARTAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96493), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet EKİNCİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17632, Oda Sicil No: 21766) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27088 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/2/1-1

—————

Uyumlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, 74 pafta, 155 ada, 1 parsel üzerindeki 660045 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 581564 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 566 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uyumlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uyumlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nalan KADAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9367, Oda Sicil No: 15222), Fazıl AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2279, Oda Sicil No: 26770), Ramazan AKBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40326), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uyumlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet KOYUNCU’nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6142, Oda Sicil No: 36880) ve Yasin KARTAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64882) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27091 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/3/1-1

—————

Kayakent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Silivri İlçesi, F20C07B7B pafta, 0 ada, 2854 parsel üzerindeki 1246219 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5320 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 2388 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayakent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayakent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜMÜŞEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14024, Oda Sicil No: 13145), Metin BÜLBÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26576, Oda Sicil No: 45918), Nihat YÜZGÜLEǒın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48314), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayakent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Doğan CEYLANCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:101996) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27092 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/4/1-1

—————

Sigma Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, F21C22D1D pafta, 12249 parsel üzerindeki 722286 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 444126 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 232 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sigma Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sigma Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ferda TULGAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21572, Oda Sicil No: 31956), Yalçın YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82033), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sigma Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Mehmet Emin KURTULUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74936) ve Yasemin KURTULUŞ YAŞARBAŞ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39243) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27093 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/5/1-1

—————

Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 983815, 983215 ve 1065134 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7139-10099, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1872), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bayram VİRLAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17829, Oda Sicil No: 3920) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27090 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/6/1-1

—————

Mercanlar Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1099755, 1089901 ve 889345 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Burdur, Ticaret Sicil No: 6487-BURDUR, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1089), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Nuri Yasin MERCAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27640, Oda Sicil No: 38804), Ümit YÖRÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19457, Oda Sicil No: 59504) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27097 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/7/1-1

—————

Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 5000 ada, 19 parsel üzerindeki 781719 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49515 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 569 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İlhami BOLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12109, Oda Sicil No: 24081), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nusret BAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9499, Oda Sicil No: 20178) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27098 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/8/1-1

—————

Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 6394 ada, 7 parsel üzerindeki 956324 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 6. maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64487 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Metin ÖLMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8950, Oda Sicil No: 22159), Murat AVCI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97106), Mehmet TİPİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100719), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Göksel KİREÇCİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27100 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/9/1-1

—————

Emsal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 33 pafta, 117 ada, 9 parsel üzerindeki 1186850 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 736111 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1852 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emsal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Emsal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Ertürk IŞIKPINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9374, Oda Sicil No: 2424), Suheyla ALTAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19927, Oda Sicil No: 55207), Ayten AKTAŞ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49926), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Emsal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Önder SEVİLMİŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49752), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27102 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/10/1-1

—————

BNG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 101 pafta, 1094 ada, 129 parsel üzerindeki 930544 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 572015 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 513 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BNG Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BNG Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Temel Erdoğan TOLGA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21741, Oda Sicil No: 1118), Hanifi ŞAHİNER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12188, Oda Sicil No: 24701), Saniye YAMAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48759), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BNG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Temel Erdoğan TOLGA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21741, Oda Sicil No: 1118), Yılmaz TAŞKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:23358) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27103 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/11/1-1

—————

Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965525 (A Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24408-KADIKÖY Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Füruzan ŞAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri KURTKAPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784), Sırma DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Füruzan ŞAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27104 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/12/1-1

—————

Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965500 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24408-KADIKÖY Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Füruzan ŞAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri KURTKAPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784), Sırma DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Füruzan ŞAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27106 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/13/1-1

—————

Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965506 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24408-KADIKÖY Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Füruzan ŞAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri KURTKAPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784), Sırma DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Füruzan ŞAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27107 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/14/1-1

—————

Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965519 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24408-KADIKÖY Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Füruzan ŞAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri KURTKAPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784), Sırma DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Füruzan ŞAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27109 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/15/1-1

—————

Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965564 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24408-KADIKÖY Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Füruzan ŞAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri KURTKAPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784), Sırma DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Füruzan ŞAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27111 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/16/1-1

—————

Statik Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 779127, 779140 ve 845932 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adıyaman, Ticaret Sicil No: 1052-Besni, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1191), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erdoğan ÇANKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72148), Hasan ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17404, Oda Sicil No: 13725), Mustafa IŞIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 17407, Oda Sicil No: 21686), Mustafa CİGAL’in (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 96491) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017. tarihli ve 27112 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/17/1-1

—————

Statik Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 845933, 845934 ve 845935 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adıyaman, Ticaret Sicil No: 1052-Besni, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1191), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erdoğan ÇANKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72148), Hasan ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17407, Oda Sicil No: 13725), Mustafa IŞIK ( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 17407, Oda Sicil No: 21686), Mustafa CİGAL’in (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 96491) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27114 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/18/1-1

—————

3D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Siirt İli, Merkez İlçesi, 731 ada, 1 parsel üzerindeki 1045748 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3600 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 2229 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, 3D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ensari ÇEVİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17875, Oda Sicil No: 24901), Ali TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26037, Oda Sicil No: 6725), Müfit ALPER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11414, Oda Sicil No: 7926), Tuğba YILDIRIM (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46592), Ayşe SİZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101157), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 3D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Betül (ÖZCAN) KARA’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44406), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27115 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/19/1-1

—————

Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 187 ada, 2 parsel üzerindeki 1271095 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 15520 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Arya Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kazım DUYGUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2830, Oda Sicil No: 20062), Aziz AKILLI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 112206), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Osman APAYDIN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93761), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27117 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/20/1-1

—————

Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 1834 ada, 23 parsel üzerindeki 1263315 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 14319 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Haldun Haşmet AYSAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22212, Oda Sicil No: 26879), Zuhal Gül KULAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 109367), Mustafa ŞENGÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19407, Oda Sicil No: 45559), Şevket PEKOL(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5873, Oda Sicil No: 6680), Emin MENDER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9728, Oda Sicil No:6198) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hatice ÖZDİLEK(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74492) ve Volkan UZSOY’un (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 53620) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27118 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/21/1-1

—————

Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 5212 ada, 2 parsel üzerindeki 1236679 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi hükmüne göre yerine getirmediği anlaşılan; 10980 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1261 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Nurettin DİVİTCİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850, Oda Sicil No: 7815) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ekrem TÜYSÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18306, Oda Sicil No: 42553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27119 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/22/1-1

—————

Atak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, 101 ada, 5 parsel üzerindeki 853186 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 22045 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1592 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atak Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atak Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Arif TAŞLICA(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11955, Oda Sicil No: 21387),Müjgan KURTGİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10645, Oda Sicil No:12997),Gökhan ILGÖZ’ün (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C No: 50737361080), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atak Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı Yaşar ŞAHİNÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61468) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27120 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/23/1-1

—————

MER-TAŞ Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 2994 ada, 5 parsel üzerindeki 555111 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 196487 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 419 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MER-TAŞ Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması MER-TAŞ Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Ahmet Fuat TOPÇUOĞLU(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5806, Oda Sicil No: 18439), Süleyman BARKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65002) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MER-TAŞ Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları Ahmet BAŞAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5881, Oda Sicil No: 15754), Ahmet Fuat TOPÇUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5806, Oda Sicil No: 18439) ve Evren SARIÇİÇEK’ in ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65779) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27121 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/24/1-1

—————

Şen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1651 parsel üzerindeki 172765 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 6392-Kadıköy Ticaret Sicil No İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 327 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şen Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları Veli Sinan ÜNSÜR(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63425), Salim ÜNSÜR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28180, Oda Sicil No: 26479) ve Ahmet Okan SEVER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3947, Oda Sicil No: 19461) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27122 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/25/1-1

—————

CME Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Kuruluş Yapı Denetim Ltd. Şti’ nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791545 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, ve 19944 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1716 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuruluş Yapı Denetim Ltd.Şti’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CME Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan; Sorumlu Denetim Elemanları: Akif AKA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795), Veysel SELVİ ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16685, Oda Sicil No: 14872), Abdullah Üsame CEYLAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41126) ve Kuruluş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan; Sorumlu Denetim Elemanları: Cevher KUMRAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5944, Oda Sicil No: 13420), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Cihan DUMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20379, Oda Sicil No: 61241), Arif YÜCEL’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5669, Oda Sicil No: 28329) ve Kuruluş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Bilal IŞIK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69826) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27124 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/26/1-1

—————

Vera Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 3801 parsel üzerindeki 951778 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 18890/27109 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1454 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vera Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Vera Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları - Naci ŞAKİROĞLU(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15184, Oda Sicil No: 7622), Mehmet Ali PABUÇCUOĞLU(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19844, Oda Sicil No: 9814), İrfan YILDIZ’ın( Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26295) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Vera Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Özcan SEVER’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26202, Oda Sicil No: 37449), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27125 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/27/1-1

—————

Nüans Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 59 pafta, 835 ada, 76 parsel üzerindeki 839073 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 674638 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 922 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nüans Yapı Denetim Ltd.Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nüans Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mehmet Hulki ÇELİKCAN(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20920, Oda Sicil No: 10644), Önder KORUCU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8047, Oda Sicil No: 13325), İmdat ORHAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3462, Oda Sicil No:35587),Faruk BULUBAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3772, Oda Sicil No: 17702), Cem ASLANDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70102) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nüans Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı, Mehmet SINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7768, Oda Sicil No: 36861), Timurhan KOÇARSLAN(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64036) ve Feyzullah Fatih ALTUNCU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53259) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27126 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/28/1-1

—————

Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, 19K-4B pafta, 3398 parsel üzerindeki 943703 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 4. Fıkrasının (ç) ve (l) bendi, 6. Maddesinin 4. Fıkrası ve 16. Maddesinin 10. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 10222 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Egem Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Adviye Zeynep KULÇAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17342, Oda Sicil No: 13390), Fikri AKBALIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19501, Oda Sicil No: 22460), Vicdan TEZCAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 52186235394) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Egem Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları Ramazan Cem ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66804) ve Timur ÇİÇEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20746) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27127 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/29/1-1

—————

Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, 19K-4B pafta, 3398 parsel üzerindeki 943699 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) ve(b) bentleri, 4. Fıkrasının (ç) ve (l) bendi, 6. Maddesinin 4. Fıkrası ve 16. Maddesinin 10. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 10222 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Adviye Zeynep KULÇAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17342, Oda Sicil No: 13390), Fikri AKBALIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19501, Oda Sicil No: 22460), Vicdan TEZCAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 52186235394) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları Ramazan Cem ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66804) ve Timur ÇİÇEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20746) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27129 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/30/1-1

—————

Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, 19K-4B pafta, 3398 parsel üzerindeki 938943 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) ve (l) bendi, 6. Maddesinin 4. Fıkrası ve 16. Maddesinin 10. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 10222 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Adviye Zeynep KULÇAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17342, Oda Sicil No: 13390), Fikri AKBALIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19501, Oda Sicil No: 22460), Bengül AKYURT’un (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 40156890520) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Egem Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları Ramazan Cem ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66804) ve Timur ÇİÇEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20746) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27128 Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/31/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 892424, 1014076 ve 893010 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ilanı ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olması engellenen Fatma Nur ABACI tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9.İdare Mahkemesinin 21.06.2017 tarih ve E.2017/868 sayılı kararı 1014076 YİBF nolu yapıya ilişkin hakkında uygulanan idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Fatma Nur ABACI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26443) üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmasının engellenmesine dayanak olan üç (3) adet idari müeyyide işleminin bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı hakkında uygulanan engelleme işleminin iptal edilmesi,

Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27096 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/32/1-1

—————

Lonca Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1058181, 1019150 ve 1031848 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Lonca Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Arbak CANOVA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20091, Oda Sicil No: 3052),

Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 706822, 706966 ve 706977 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19205, Oda Sicil No: 31989),

Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 706822, 706966 ve 706801 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Salim Oğuz BULHAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 462, Oda Sicil No: 6883),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 706822, 706966 ve 706977 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Eyyup ÜÇEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82395),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27094 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9753/33/1-1


 


 


 


 


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.11.2017   Karar No: 7061

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Hilal Mahallesi Cezayir Caddesi No: 15/A Çankaya ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  18.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.538 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F20-a4

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin Tekirdağ, İstanbul illerinde 14.538 hektarlık F20-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

9758/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.11.2017   Karar No: 7062

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Alpay Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Dumluca Sokak No: 19 Beysukent ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  17.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.538 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F20-a4

KARAR:

Alpay Enerji A.Ş.’nin Tekirdağ, İstanbul illerinde 14.538 hektarlık F20-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

9759/1-1


Adalet Bakanlığından:

Akçadağ Asliye Hukuk Mahkemesinin (Kadastro Mahkemesi Sıfatıyla) 1983/81 Esas, 1983/130 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar  Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya  için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9724/1-1


Elmadağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İlçemiz Cumhuriyet İlkokulunda hizmetli olarak çalışmakta iken, 10 (on) iş günü işe gelmeyerek müstafi duruma düşerek 24.12.2009 tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. Maddesi gereğince "Görevinden Çekilme İsteğinde bulunmuş sayılan" Meral KAPLAN'a İlçemiz Elmadağ Mal Müdürlüğünce 25.10.2017 tarihi itibariyle 1.207,22 TL anapara, 851,64 TL faiz olmak üzere kişi borcu çıkarılmıştır.

Bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Ankara İli Elmadağ Mal Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Kişi borcu adı geçene ulaşılamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu kişi borcu Meral KAPLAN'a 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9725/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

3 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlgili Birim

Doçent

Y. Doçent

Açıklama

Adet

Derece

Adet

Derece

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

1

3

 

 

 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

1

3

1

2

 

Ortodonti Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

1

3

 

 

 

9722/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın ulusal gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Yabancı dille eğitim yapılacak alanlara başvuracak adayların; “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8. Maddesinin (7) Fıkrasında belirtilen hükümleri sağlaması gerekmektedir.

8 - Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

9 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03   Dahili: 10350-10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Nöroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve ilgili alanda doçentliğini almış olmak.

9749/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 10-27 Kasım 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Endodonti

Yrd. Doçent(2)

1

Periodontoloji

Yrd. Doçent(3)

1

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doçent(4)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Analitik Kimya

Yrd. Doçent(5)

1

Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doçent(6)

2

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eski Türk Edebiyatı

Profesör(7)

1

Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doçent(8)

1

Fransız Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent(1)(9)

1

Yeni Türk Dili

Yrd. Doçent(10)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent(1)(11)

1

FEN FAKÜLTESİ

Biyoteknoloji

Profesör(12)

 

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Doçent

1

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Politikası

Doçent (İngilizce)((1)(13)

1

Üretim Yönetimi

Doçent (1)(14)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör(1)(15)

1

Telekomünikasyon

Profesör(1)(16)

1

Uygulamalı Jeoloji

Profesör(17)

1

Cevher Hazırlama

Doçent(1)(18)

1

Mineraloji Petrografi

Doçent(1)(19)

1

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent(1)(20)

1

Bilgisayar Donanımı

Yrd. Doçent(1)(21)

1

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doçent(1)(22)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent(23)

1

Toplu Beslenme Sistemleri

Doçent(24)

1

Odyoloji

Yrd. Doçent(25)

1

TIP FAKÜLTESİ

Biyofizik

Profesör (Türkçe)(1)(26)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (İngilizce)(1)(27)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör (İngilizce)(1)(28)

1

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör (Türkçe)(1)(29)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Profesör (İngilizce)(1)(30)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1)(31)

1

Radyoloji

Doçent (Türkçe)(1)(32)

1

Aile Hekimliği

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(33)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(34)

1

Kardiyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(35)

1

Nöroloji

Yrd. Doçent (Türkçe (1)(36)

1

Tıbbi Patoloji

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(37)

1

Tıp Tarihi ve Etik

Yrd. Doçent (İngilizce)(1)(38)

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Diş Protez Teknolojisi

Doçent(39)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Lazer ve kök kanal medikamentlerinin uzaklaştırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 - Periodontal patogenez ve kemik biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

4 - Kompozit resinler, mikrosertlik ve elastisite konularında çalışmalar yapmış olmak.

5 - Analitik Kimya alanında doktora derecesine sahip olmak ve çevreci kimya konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6 - Eczacı olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.

7 - 18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Türk şiiri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8 - 17. yüzyıl manzum Gülistan Şerhi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9 - Fransız Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

10 - Yeni Türk Dili Edebiyatında anlatıcı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

11 - Akademik yazma ve karşılaştırmalı retorik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12 - Biyogiderim, biyofilm, antibiyofilm ve bakterilerin genotipik tiplendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

13 - İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak.

14 - İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Üretim Yönetimi alanından almış olmak.

15 - ESR yöntemi, biyolojik ve kişisel dozimetre tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

16 - Kablosuz ağ kodlaması, MIMO-OFDM, çok kullanıcı sezimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

17 - Kaya mekaniğinde akustik emisyon tekniği uygulamaları ve şev mühendisliği konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

18 - Cevher hazırlamada proses mineralojisinin etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

19 - Volkanik kayaç petrolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

20 - Kimya Mühendisliğinde lisans ve lisansüstü derecelere sahip olmak, doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği bilim alanında almış olmak.

21 - Mekânsal ağlar ve metin tabanlı bilgi getirimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

22 - Çok amaçlı kombinatoriyal optimizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

23 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

24 - Beslenme Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

25 - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora derecesine sahip olmak.

26 - Molekül modellemesi konusunda uluslararası deneyim sahibi olmak.

27 - Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak, nefrogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 - İleri Jinekolojik Laparoskopi konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak.

29 - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı ve El Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak.

30 - Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.

31 - Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak.

32 - Türk Radyoloji Derneği yeterlilik diploması ve EDIR (Europan Diploma in Radiology) Avrupa Radyoloji Board Diploması sahibi olmak.

33 - Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcı sertifikası ve İşyeri Hekimliği Eğitici Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

34 - Göğüs Hastalıkları uzmanı ve yoğun bakım uzmanı olmak, organ bağışında uyum için Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen eğitici sertifika sahibi olmak.

35 - Kardiyoloji uzmanı olmak, laboratuvar hayvanları kullanım ve işyeri hekimliği sertifikalarına sahip olmak.

36 - Hareket bozuklukları deneysel modelleri ve kliniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

37 - Sitoloji sertifikası sahibi olmak.

38 - Etik kurullar konusunda çalışmış olmak ve araştırma etik kurulu tecrübesi olmak.

39 - Protetik Diş Tedavisi alanında doktora derecesine sahip olmak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Programında en az beş yıl ders vermiş olmak.

9720/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ: Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimleri

Yrd. Doçent

1

3

Yemeklik yağlar ve fonksiyonel gıdalarla ilgili fizyolojik çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma / Fitopatoloji

Yrd. Doçent

1

3

Fındıkta hastalıklara neden olan fungal etmenler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1

3

Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerini azaltmaları ile ilgili müdahale programları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doçent

1

1

Travmatik medial menisküs yırtıklarının artroskopik tedavisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Yrd. Doçent

1

3

Fortran programlama dilinde istatistiksel simülasyon çalışmaları yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ortodonti

Yrd. Doçent

1

2

Ortodontik tedavide gülümseme komponentleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik / Müzik

Yrd. Doçent

1

4

Piyano eğitimcilerinin piyano eserlerini öğretirken kullandıkları öğretim yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri / Din Eğitimi

Yrd. Doçent

1

5

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yrd. Doçent

1

4

Bahçe Bitkileri alanında doktora yapmış olmak. Fındıkta gama ışını uygulamaları ve meyvelerin depolanması alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon / İşletme Yönetimi

Yrd. Doçent

1

4

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İletişime gönüllülük ve kişilerarası iletişim üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ünye Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama / Mimari Restorasyon

Yrd. Doçent

1

5

İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. Bilgisayar destekli tasarım ve iç mekan tasarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9751/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2017, 12/10/2017, 19/10/2017 ve 26/10/2017 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ/PROJE ADI

SÜRESİ

1

Köprüyaka Hidrolik Enerji ve Yatırım A.Ş.

Üretim Lisansı

Susuz Reg. ve HES

05/10/2017 tarihli ve 7322-10 sayılı Kurul Kararı ile;

Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.’ye “Susuz Reg. ve HES” üretim tesisi için verilen 19/09/2011 tarihli ve EÜ/3424-4/2070 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Köprüyaka Hidrolik Enerji ve Yatırım A.Ş.’ye “Susuz Reg. ve HES”  üretim tesisi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

2

Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi

12/10/2017 tarihli ve 7360-1 sayılı Kurul Kararı ile 12 (oniki) yıl 6 (altı) ay 23 (yirmiüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Demircili RES

19/10/2017 tarihli ve 7385-1 sayılı Kurul Kararı ile;

Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’ye Demircili RES üretim tesisi için verilmiş olan 29/05/2008 tarihli ve EÜ/1622-16/1189 numaralı üretim lisansının 19/10/2017 tarihinden itibaren sonlandırılarak, Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’ye, Demircili RES üretim tesisi için 19/10/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere eskisinin devamı mahiyetinde 39 (otuzdokuz) yıl 7 (yedi) ay 10 (on) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Mayer Enerji Elektrik Doğalgaz Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Tedarik Lisansı

 

26/10/2017 tarihli ve 7387-2 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

5

Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

26/10/2017 tarihli ve 7387-3 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir.

6

Yusaka Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Girlevik 3 Reg. ve Karatuş  HES

26/10/2017 tarihli ve 7387-7 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

7

YBT Enerji Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Hamal GES

26/10/2017 tarihli ve 7387-21 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

8

Karyek Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Umurlu JES

26/10/2017 tarihli ve 7397-1 sayılı Kurul Kararı ile;

Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmiş olan, 06/09/2010 tarihli ve EÜ/2756-11/1704 numaralı üretim lisansının 31/10/2017 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Karyek Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Umurlu JES” için 31/10/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 08/04/2039 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir.

9

Karyek Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Umurlu-2 JES

26/10/2017 tarihli ve 7397-2 sayılı Kurul Kararı ile;

Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmiş olan, 28/01/2016 tarihli ve EÜ/6083-18/03439 numaralı üretim lisansının 31/10/2017 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Karyek Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Umurlu-2 JES” için 31/10/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 08/04/2039 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir.

10

Yapılcanlar Tohumculuk Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Yapılcanlar2 Bes

26/10/2017 tarihli ve 7397-3 sayılı Kurul Kararı ile 35 (otuzbeş) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

11

Bientaş Madencilik İnşaat Enerji ve Petrol A.Ş.

Üretim Lisansı

BİENTAŞ Akşehir Elektrik Üretim Tesisi

26/10/2017 tarihli ve 7408-1 sayılı Kurul Kararı ile 18 (onsekiz) yıl, 7 (yedi) ay, 12 (oniki) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

12

Vesmec Makine Sanayi Mümessillik Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

VESMEC KIRK-KAB 1 Çöp Biyogaz Santrali

26/10/2017 tarihli ve 7408-2 sayılı Kurul Kararı ile 15 (onbeş) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

13

Bientaş Madencilik İnşaat Enerji ve Petrol A.Ş.

Üretim Lisansı

BİENTAŞ Erzurum Elektrik Üretim Tesisi

26/10/2017 tarihli ve 7408-4 sayılı Kurul Kararı ile 28 (yirmisekiz) yıl, 1 (bir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

14

Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Kartepe Biyokütle-Piroliz Sıvısı ve Gazı Enerji Santralı

26/10/2017 tarihli ve 7408-5 sayılı Kurul Kararı ile 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

TÜRÜ

TİPİ/PROJESİ

LİSANS TARİHİ VE SİCİL NO

SONA ERDİRME TARİHİ VE KURUL KARARI NO

1

D Tes Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

23/12/2005 tarihli ve ETS/605-2/599 numaralı

05/10/2017 tarihli ve 7322-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Elmas Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Deliktaş Reg. ve HES

09/01/2014 tarihli ve EÜ/4817-9/02658 numaralı

12/10/2017 tarihli ve 7341-8 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3

ABK Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Çatalbük RES

11/11/2011 tarihli ve EÜ/3490-15/2139 numaralı

19/10/2017 tarihli ve 7362-22 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santralı

13/3/2003 tarihli ve EÜ/101-34/010 numaralı

26/10/2017 tarihli ve 7387-6 sayılı Kurul Kararı ile 31/10/2017 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5

ARIEN Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Sakarbayır RES

16/03/2011 tarihli ve EÜ/3118-14/1880 numaralı

26/10/2017 tarihli ve 7387-19 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

9754/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2017 tarihli Kararıyla Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisans verilen tüzel kişi.

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Tez Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (iletim ve dağıtım)

05/10/2017 tarihli ve 7323-3 sayılı Kurul Kararı ile 05/10/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

9754/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/10/2017, 19/10/2017 ve 26/10/2017 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Life Petrolcülük Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

12/10/2017 tarihli ve 7343-1 sayılı Kurul Kararı ile 12/10/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Ecopet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

12/10/2017 tarihli ve 7343-2 sayılı Kurul Kararı ile 12/10/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

EAB Uluslararası Havacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’

İhrakiye Teslimi Lisansı

12/10/2017 tarihli ve 7343-3 sayılı Kurul Kararı ile 12/10/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Rabs Oil Geri Dönüşüm Kimya İnşaat Nakliye Turizm Gıda Tarım Hayvancılık Temizlik İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

19/10/2017 tarihli ve 7365-1 sayılı Kurul Kararı ile 19/10/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

5

Tunca Atık Yağ Geri Dönüşüm Kimya Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

26/10/2017 tarihli ve 7390-1 sayılı Kurul Kararı ile 26/10/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

6

Genkim Genel Endüstriyel Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

26/10/2017 tarihli ve 7390-2 sayılı Kurul Kararı ile 26/10/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

7

AHD Group Petrolcülük Anonim Şirketi’ne

Dağıtıcı Lisansı

26/10/2017 tarihli ve 7390-3 sayılı Kurul Kararı ile 26/10/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE SAYISI

1

Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi

27/12/2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

05/10/2017 tarihli ve 7324-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Genkim Genel Endüstriyel Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

04/04/2012 tarihli ve MYĞ/3762-2/30780 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

05/10/2017 tarihli ve 7324-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Özerşah Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi

04/05/2017 tarihli ve MYĞ/7057-2/38487 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

19/10/2017 tarihli ve 7365-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Fulex Petro Kimya İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi

02/12/2015 tarihli ve MYĞ/5900-1/36303 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

26/10/2017 tarihli ve 7390-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9754/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/10/2017 tarihli Kararıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Milligaz Akaryakıt LPG Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

12/10/2017 tarihli ve 7344-1 sayılı Kurul Kararı ile 12/10/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

9754/4/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ