9 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30235

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TCDD Genel Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı için 16 Aralık 2017 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için ise 16 - 17 Aralık 2017 Cumartesi - Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 35, bankacılık uzman yardımcısı için 27 ve BDDK uzman yardımcısı için 7'dir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

A) Genel Şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettiklerive bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B) Özel Şartlar:

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,

ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği,

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2) 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 700 kişi içerisinde bulunmak.

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 veya KPSSP2” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve;

- Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 120 kişi,

- Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 20 kişi,

- Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 40 kişi,

- Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak.

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak.

d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

II. SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, 13 Kasım 2017 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 24 Kasım 2017 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvuru yöntemi;

1) Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek sınav sisteminde yer alan "Başvuru Formu"nun on-line olarak doldurulması,

2) Formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden alınacak “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin çıktısının alınarak aday tarafından imzalanması (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların en son kayıt yaptıkları başvuru formunu içeren dilekçenin çıktısını almaları gerekmektedir),

3) “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin, en geç 30 Kasım 2017 tarihi saat 16.00’a kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad. No: 106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL’’ adresine sadece posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Postayla gönderilecek “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla Kuruma iletilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler nedeniyle 30 Kasım 2017 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların, elden başvuruları da kabul edilmeyecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,

ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,

d) Olasılık, İstatistik,

e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,

f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,

g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

5) BDDK uzman yardımcılığı için;

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Planlama ve Yönetim

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

C) Sınavın Değerlendirilmesi;

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(www.bddk.org.tr)

Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 214 50 91 - 59 00 - 50 97 - 58 79

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.

9680/1-1


TCDD Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başvuru Tarihi : 09.11.2017-24.11.2017

Sınav Tarihi      : 20.12.2017

Teşebbüsümüzde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, münhal bulunan (8) adet Avukat pozisyonuna atama yapılmak üzere sınavla Avukat alınacaktır.

Giriş sınavı, sözlü usulü ile 20.12.2017 tarihinde Ankara’da (İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı) yapılacaktır. Sözlü sınav saat 09.30’da başlayacak olup aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Teşebbüsümüzün internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

POZİSYON SAYISI

ATAMA YAPILACAK İŞ YERİ

1

Genel Müdürlük

2

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa (Eskişehir, Bursa, Bilecik, Sakarya, İzmit, İstanbul, Tekirdağ, Edirne bölgesi)

1

2. Bölge Müdürlüğü Ankara (Niğde, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Karabük, Zonguldak; Eskişehir bölgesi)

1

3. Bölge Müdürlüğü İzmir (İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Uşak, Denizli bölgesi)

2

4. Bölge Müdürlüğü Sivas (Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Tokat, Amasya, Samsun bölgesi)

1

7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar (Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Isparta, Burdur bölgesi)

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

d) Teşebbüsümüz Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak. (Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi web sitemizin mevzuat bölümünde yer almaktadır.)

e) Yapılacak sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar en az 5 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunmayacaktır. Buna ilişkin beyan alınacaktır.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Teşebbüsümüz internet sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya TCDD Teşkilatı tarafından onaylanabilir.

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV KONULARI:

Her aday, atama yapılacak iş yerlerinden sadece birisi için başvurabilir.

Başvurular, bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 24/11/2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, TCDD Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru için aranılan şartları taşıyan adaylardan, KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak her bir iş yeri için pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar TCDD internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş Hukuku

2) Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından 2. fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

IV - SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir iş yeri için pozisyon sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenir.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde asıl listeden Avukat pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılır.

Sınav sonuçları Teşebbüsümüzün internet sayfasında ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

İlan olunur.

9755/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

DEVLET KONSERVATUVARI

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR

1

Romantik Dönem Flüt eserleri üzerine çalışmaları bulunmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİ

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASÖTİK BOTANİK

1

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİÇAĞ TARİHİ

1

Tarih lisans mezunu olup, Eskiçağ Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

KLASİK ARKEOLOJİ

1

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA)

1

Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO.

UÇAK TEKNOLOJİSİ

1

Astronomi veya Uzay Bilimleri alanında doktora yapmış ve uçak kazaları üzerine çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. EĞİTİMİ

1

MATEMATİK EĞİTİMİ

1

MÜZİK EĞİTİMİ

1

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ

1

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

SINIF EĞİTİMİ

1

Biyoloji ve Fen Eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

1

FEN FAKÜLTESİ

KATIHAL FİZİĞİ

1

Elektronik devre elemanları fiziği alanında çalışmaları bulunmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İLETİŞİM SANATLARI

3

HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETME YÖNETİMİ

1

Toplumsal Hareketler konusunda çalışmaları bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE TEORİSİ

1

MALİYE TEORİSİ

1

En az 10 yıl kamu hizmeti ile Kayıtdışı Ekonomi alanında çalışmaları bulunmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİN BİLİMLERİ

1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

1

Görüntü İşleme ve Makine Öğrenmesi konusunda çalışmaları bulunmak.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. YO.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1

GÜMRÜK İŞLETME

1

En az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

1

İşletme Bilgi Yönetimi veya Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİNA BİLGİSİ

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

1

Gıda Mühendisliği veya Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.

TELEKOMÜNİKASYON

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ERGOTERAPİ

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorası yapmış olmak.

SAĞLIK YÖNETİMİ

2

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

2

BİYOFİZİK

2

Biyofizik alanında doktora yapmış olmak.

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

KARDİYOLOJİ

1

NÖROLOJİ

2

Uzun süreli Video EEG Monitorizasyon eğitimi almış olmak.

NÖROLOJİ

1

Nöroradyoloji alanında eğitim almış olmak.

RADYOLOJİ

1

Akut İnmede Endovasküler tedavi konusunda deneyimli olmak.

RADYOLOJİ

2

TIP EĞİTİMİ

1

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİL. YO.

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

1

MUHASEBE

1

9672/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.10.2017 Karar No: 517

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu İR/TPO/4635 hak sıra no’lu işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kurkan kuyuları arası enerji nakil hattı için gerekli olan, ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, Baysu köyünde bulunan 156 ada 5 no’lu parselin 1018,06 m²’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 19.09.2017 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen, Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, Baysu köyünde bulunan 156 ada 5 no’lu parselin 1018,06 m²’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         :  Diyarbakır

İlçesi    :  Eğil

Köyü    :  Baysu

 

Ada No

Parsel No

 Malikleri                                                     

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

156

5

Mehmet Şahfi POLAT (ŞEHMUS Oğlu)

1018,06 m²

 

 

Kadriye ELALTUNTERİN (HASAN Kızı)

 

 

 

Fatma POLAT (BEKTAŞ Kızı)

 

 

 

Gülçine TARİ (HASAN Kızı)

 

 

 

Meryem ŞİMŞEK (ŞEHMUS Kızı)

 

 

 

Ahmet POLAT (ŞEHMUS Oğlu)

 

 

 

Mehmet POLAT (ŞEHMUS Oğlu)

 

 

 

Hayri POLAT (HASAN Oğlu)

 

 

 

İbrahim POLAT (ŞEHMUS Oğlu)

 

 

 

Ali POLAT (ŞEHMUS Oğlu)

 

 

 

Zuhal AVCI (ABDURRAHMAN Kızı)

 

 

 

Özcan ERDAL (ABDURRAHMAN Kızı)

 

 

 

Rabia EREN (ŞEHMUS Kızı)

 

 

 

Ramazan POLAT (ABDURRAHMAN Oğlu)

 

 

 

Şevket POLAT (MEHMET Oğlu)

 

 

 

Yasin POLAT (HASAN Oğlu)

 

 

 

Ali POLAT (HASAN Oğlu)

 

 

 

Dilo POLAT (ŞEHMUS Oğlu)

 

 

 

Mehmet POLAT (HASAN Oğlu)

 

 

 

Muzaffer POLAT (HASAN Oğlu)

 

 

 

Hülya POLAT (ABDURRAHMAN Kızı)

 

 

 

Mehmet Resul POLAT (HASAN Oğlu)

 

 

 

Abide POLAT (Mehmet Kızı)

 

 

 

Toplam:

1018,16 m²

9679/1-1


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

9667/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.04/70

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2017-363                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2017-8799                                               İZMİR

Manisa İli, Gördes İlçesi, Yakaköy Mahallesinde yer aldığı ifade edilen 2 adet antik taş ocağı ve 1 adet su kemerine ilişkin tescil önerisinin değerlendirilmesinin istendiği Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.12.2012 tarihli ve 5596 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.11.2016 tarihli ve 3998 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrak kaydında 28.09.2017 tarihli ve 1254 sayı ile kayıtlı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Gördes İlçesi, Yakaköy Mahallesinde içerisinde kalan su kemerinin kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna,

Manisa ili, Gördes İlçesi, Yakaköy ve Boyalı Mahallesinde yer alan antik taş ocağının bulunduğu alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna,

Manisa ili, Gördes İlçesi, Boyalı Mahallesinde yer alan antik taş ocağının bulunduğu alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

9666/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                71.00.303

Toplantı Tarihi ve No    : 31.10.2017 - 222                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.10.2017 - 2875                                        KIRIKKALE

Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Gülkonak Köyü’nün yaklaşık 350 m. Güneyinde ve TANAP Boru Hattının yaklaşık 1069. Km.’si yakınlarında bulunan Mezar odalarının III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için Ankara Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.06.2017 tarih ve 6688 sayılı yazısı ekinde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 05.06.2017 tarih inceleme raporu, tescil önerilerinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.08.2017 tarihli ve 1370 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşü yazıları, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 30.10.2017 tarihli ve 4258 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Gülkonak Köyü sınırları içerisinde Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.06.2014 tarih ve 917 sayılı kararıyla tescil edilen Gülkonak III. Derece Arkeolojik Sit alanının devamında, TANAP Boru Hattı kazı çalışmaları esnasında tespit edilen alanın mevcut arkeolojik sit alanına dahil edilerek hazırlanan 1/25.000 ölçekli ve kadastral haritalar üzerine aktarılan sit sınırlarının uygun olduğuna, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 3. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine, Sit Alanı’nda yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına, alanın korunması, can ve mal güvenliği için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idareler tarafından alınması gerektiğine karar verildi.

 

9665/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

9664/1-1