5 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30231

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 29.12.2016 tarihli ve 6827-24 sayılı Kararı ile ETS/5167-7/03088 sayılı tedarik lisansı sahibi Reon Enerji A.Ş.’nin, dağıtım sistemi kullanım anlaşması kapsamındaki eksik teminatını tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu eksik teminatlarını ve ayrıca varsa ilgili tüm dağıtım şirketlerine karşı eksik teminatlarını 30 (otuz) gün içerisinde tamamlaması ve yapılan işlemlere ilişkin Kuruma bilgi vermesi amacıyla 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uyarınca ihtar edilmesine karar verilmiş olması ve ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/1/1-1

—————

Kurul’un 15.12.2016 tarihli ve 6774-1 sayılı Kararı ile ETS/5167-7/03088 sayılı tedarik lisansı sahibi Reon Enerji A.Ş.’nin, Kurul onayına tabi olan ortaklık yapısında değişiklik yapma işlemine ilişkin onay alınmamış olması nedeniyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine, aynı maddenin üçüncü fıkrasına ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uyarınca Reon Enerji A.Ş. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, tespit edilen hususlara ilişkin Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın, yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir, aksi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9578/2/1-1

—————

"Eskişehir Yolu 6. Km. İnönü Bulvarı No:120 ANKARA" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 21/03/2005 tarih ve BAY/462-121/07317 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Damla Petrol Ticaret Turizm Limited Şirketi'nin, 28/05/2009 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin analizi ile ilgili TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 13/07/2009 tarih ve M-09/2039 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12/06/2012 günlü, E:2010/1460, K 2012/1663 sayılı iptal kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 06/07/2017 tarihli ve 29434 sayılı Olur kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 10/07/2017 tarihli ve 797 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup; soruşturmaya konu olaya ilişkin olarak daha önce 24/12/2015 tarih 5973-19 sayılı Kurul Kararı ile işlem yapıldığı anlaşıldığından ilgilinin yazılı savunmasının kabul edilerek hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 17/08/2017 tarihli ve 7247-28 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/3/1-1

—————

38590-14/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı ile;

Kocabaş Kasabası Ankara Bulvarı Cumhuriyet Mah.No.63 Honaz/Denizli adresinde faaliyette bulunmak üzere 24.08.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13069 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi DENKUM PETROL MADEN OTOMOTİV İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 16.03.2014 tarihinde yapılan denetimde (16.03.2015 tarihinde tespit edilen eksikler ile ilgili olarak mevzuatta meydana gelen değişiklik sebebiyle söz konusu aykırılığın giderilip giderilmediğinin tespiti amaçlı 21.11.2016 tarihli denetim yapılmıştır.) mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca DENKUM PETROL MADEN OTOMOTİV İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde 38590-14/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı ile soruşturma açılmasına karar verilmiştir .

İstasyonunuzda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılması gerekmekte olup aksi halde, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…..” Hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 38590-14/09/2017 tarihli Başkanlık Onayı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 06/10/2017-1112 sayılı Soruşturma Raporu ektedir. (EK:2)

Ayrıca savunmanız ile birlikte mevzuatta meydana gelen değişiklik nedeniyle konunun detaylı incelenmesi sağlanması amacıyla geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim tarihinden önce istihdam edilen sorumlu müdüre ilişkin (ücret ödeme belgesi, sözleşme, varsa sorumlu müdür belgesi v.b) gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geçerliliği olan sorumlu müdür yetki belgesi ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/4/1-1

—————

Karabük Yolu 25. Km Gerede/BOLU adresinde yer alan ve (23.11.2016 tarihinde sonlandırılan) 20.02.2014 tarihli ve BAY/939-82/33828 numaralı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Akdağlı Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda muhtelif tarihlerde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere; bayisi olduğu dağıtım firması haricinde temin ettiği akaryakıtı satması sonucu ilgili lisans sahibinin dağıtıcı dışı ikmalde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca aynı şirkete ait akaryakıt istasyonunda 04.12.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; otomasyon sisteminin sağlıklı ve doğru çalışmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) ve (c) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, mezkur konuların detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında 06/10/2017 tarihli ve 41948 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.10.2017 tarihli ve 1137 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (Büyük İstanbul Otogarı No:154 Kat:3 Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/5/1-1

—————

Yukarısoku Mah. Hamzabey Sokak No:1 Merkez/BOLU adresinde yer alan ve (08.06.2016 tarihinde sonlandırılan) 24.02.2005 tarihli ve BAY/444-8/01598 numaralı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Fatih Petrol Otomotiv Turizm Nakliyat İnşaat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama İmalat Ticaret Limited Şirketinin akaryakıt istasyonunda 03.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; otomasyona bağlı olduğu halde sahada, vaziyet planında gözükmeyen (1 adet) fazladan tank bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında 09/10/2017 tarihli ve 42193 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11.10.2017 tarihli ve 1148 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (Yukarısoku Mah. Arçelik Fabrikası Önü Merkez/BOLUadresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/6/1-1

—————

03/10/2017 tarihli ve 41059 sayılı Başkanlık Oluru ile Ankara 14. İdare Mahkemesinin E.2014/615, K.2015/423 ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/4783, K. 2015/4349, E.2016/1569, K.2016/1655 sayılı kararlarında belirtilen “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması nedeniyle” 03.05.2012 tarihli ve 3817/64 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının iptali çerçevesinde Yeşilköy Mah. Şehit Özcan Canik Sokak No:2 Flor Plaza İş Mrk. B Blok K:2 D:7-8 Florya Bakırköy İSTANBUL adresinde mukim 05/10/2006 tarihli ve BAY/939-58/20208 sayılı bayilik lisansı sahibi Tasfiye Halinde Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 15.02.2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) TÜBİTAK MAM'ın 31.05.2010 tarihli ve M-10/643 sayılı analiz raporuna göre, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarına aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tasfiye Halinde Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/10/2017 tarihli ve 1099 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/7/1-1

—————

05/10/2017 tarihli ve 41552 sayılı Başkanlık Oluru ile Esentepe Mahallesi Cevizli E-5 Güney Yan Yol No:25/94 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi)’nin bayisi 18.09.2015 tarihli ve BAY/939-82/35984 sayılı bayilik lisansı sahibi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.11.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.10.2017 tarihli ve 1130 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/8/1-1

—————

D.100 Karayolu Caddesi No:42 Yenicepınar Köyü Merkez/Bolu adresinde yer alan ve (04.03.2016 tarihinde sonlandırılan) 09/05/2007 tarihli ve BAY/939-82/22015 sayılı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketinin akaryakıt istasyonunda 26.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, tank otomasyon sisteminin sağlıklı ve doğru çalışmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında 11/10/2017 tarihli ve 42623 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2017 tarihli ve 1166 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Caddesi Şahinoğlu İş Hanı No:91/105 Merkez/BOLU adresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/9/1-1

—————

04/06/2013 tarih ve DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı lisansı alan ve 20/04/2017 tarihinde iptal edilen bu lisansıyla faaliyet gösteren Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, bayisi olan 03.04.2014 tarih ve BAY/939-82/24015 sayılı bayilik lisansı sahibi Şeyhmus DAĞLIK ile bayilik sözleşmesini 14/07/2015 tarihinde sonlandırmasına rağmen mevzuatta belirtilen bir aylık süre içerisinde Kuruma bildirmemesi nedeniyle söz konusu tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 21/07/2017 tarih ve 31938 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında doğrudan soruşturma açılmış, yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 05/09/2017 tarih ve 989 sayılı Soruşturma Raporu 07/09/2017 tarih ve 41788 sayılı yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Bilindiği üzere bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinde 5015 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmekte olup; aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edileceği konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/10/1-1

—————

Şair Eşref Mahallesi Gazanyolu Mevkii Kümeevler Mahallesi No:6 Serinhisar- Denizli adresinde BAY/939-82/32292 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Özkabukçu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat Temizlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin 13/10/2016 tarihli denetime göre; lisansına konu akaryakıt istasyonunda denetim tarihi itibariyle eski dağıtım şirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırmaması ve yeni dağıtıcısının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde piyasa faaliyetine devam etmemesi nedeniyle,

Konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca; BAY/939-82/32292 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Özkabukçu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat Temizlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 28/09/2017 tarih ve 40604 sayılı Başkanlık OLUR’u ve 29/09/2017 tarih ve 40647 sayılı soruşturma görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/09/2017 tarih ve 40604 sayılı Başkanlık OLUR'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 04/10/2017 tarih ve 1092 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 04/10/2017 tarih ve 45942 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin ticaret sicilinde yer alan Şair Eşref Mahallesi Garzan Yolu Mevkii Kümeevler No:6 Serinhisar-DENİZLİ adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/11/1-1

—————

04.06.2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 (lisansı 20.04.2017 tarih ve 7040-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Şirketinizin, bayisi BAY/939-82/35353 sayılı bayilik lisansı sahibi Ekoil Petrolcülük Otomotiv İnşaat Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile olan bayilik sözleşmesi feshini Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 23.08.2017 tarihli ve 36715 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda 23.08.2017 tarihli ve 36715 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince Şirketiniz nezdinde düzenlenen 21/09/2017 tarihli ve 1020 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

 Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/12/1-1

—————

Kurumun 26/09/2017 tarihli ve 40000 sayılı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “Yalova Bursa Yolu 4.km. Kirazlı Mevkii ( Ada:174, Pafta:G22C11D2B , Parsel:3 ) /YALOVA” adresinde mukim, 21.01.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13498 sayılı LPG Otogaz bayilik lisansına sahip Akarcan Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait tesiste 23/03/2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 27/09/2017-1051 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9578/13/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                  26.10.2017/AT

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9534-28\534-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9534-28\534-2.jpg

9534/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             06.02/279 T.D.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9534-28\533-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9534-28\533-2.jpg

9533/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 50.10.1

Toplantı Tarihi ve No    : 27-28-29-30/09/2017-198                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27/09/2017-2758                                           NEVŞEHİR

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göreme Beldesi’nde “Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı” işi kapsamında; mevcut ve yeni önerilen taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan bilgi-belgeler ve kentsel sit alanı sınır değişikliği önerisinin Kurulumuzca değerlendirilmesinin istendiği Göreme Belediye Başkanlığı’nın 08.03.2016 tarih ve 44212686/81016462/232 sayılı yazısı ve ekleri ile Genel Müdürlüğümüz uzmanlarının 07.07.2017 tarihli raporu ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 26.09.2017 gün ve 2978 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.11.1999 gün ve 1123 sayılı kararıyla belirlenen ve son olarak Kurulumuzun 17.10.2014 gün ve 1267 sayılı kararıyla 1/25000 ölçekli haritaya aktarıldığı şekliyle uygun bulunan Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göreme Beldesi’ndeki Kentsel Sit Alanına ilişkin sınır değişikliği önerisinin Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesine,

Göreme Belediye Başkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 373 sayılı yazısı eki olan toplamda 83 adet tescilli taşınmaza ilişkin;

Tescilli II. grup sivil yapı olan 34 adet taşınmazdan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.03.1988 gün ve 152 sayılı kararıyla tescillenen 392 parsel ve aynı Kurulun 30.09.1989 gün ve 540 sayılı kararıyla tescillenen  (185-186), 194, 417, 552, 125,  (100-104), 151 parsellere ilişkin hazırlan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Tescilli II. grup peribacası olan 42 adet taşınmazdan  G.E.E.A.Y.K.’nun 10.09.1976 gün ve A-69 sayılı kararıyla tescillenen 7563, 512, 519, 578, 736, 9396 parsellere ilişkin hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Tescile önerilen toplamda 50 adet taşınmaza ilişkin;

II. grup sivil yapı olan  86, 564, (80-81), (81-82), 692, 108, 2, 279, 433, (434-435), 410, 655,214 parsellerdeki taşınmazların ve I. grup yapı olan 501 ve 895 parseldeki taşınmazların 2863 Sayılı Kanunun 6. ve 7. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri gösterdiğinden tescillerinin ve hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca tescile önerilen (10-11), 99, (292-294-299), 354, 355, 489, 568, 570, 616 parseldeki taşınmazlar ve Göreme Belediye Başkanlığı’n ın 08.05.2017 gün ve 373sayılı yazısı eki olan tescilli ve tescile öneri taşınmazlara ilişkin hazırlanan tescil fişlerinden yukarıda uygun olduğu belirtilenler haricindeki taşınmazlar için yeniden hazırlanarak ( detaylı fotoğraf, tanımlama ve hangi parsellere oturduğunun netleştirilerek) Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

9531/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 50.10.1

Toplantı Tarihi ve No    : 27-28-29-30/09/2017-198                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27/09/2017-2758                                           NEVŞEHİR

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göreme Beldesi’nde “Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı” işi kapsamında; mevcut ve yeni önerilen taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan bilgi-belgeler ve kentsel sit alanı sınır değişikliği önerisinin Kurulumuzca değerlendirilmesinin istendiği Göreme Belediye Başkanlığı’nın 08.03.2016 tarih ve 44212686/81016462/232 sayılı yazısı ve ekleri ile Genel Müdürlüğümüz uzmanlarının 07.07.2017 tarihli raporu ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 26.09.2017 gün ve 2978 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.11.1999 gün ve 1123 sayılı kararıyla belirlenen ve son olarak Kurulumuzun 17.10.2014 gün ve 1267 sayılı kararıyla 1/25000 ölçekli haritaya aktarıldığı şekliyle uygun bulunan Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göreme Beldesi’ndeki Kentsel Sit Alanına ilişkin sınır değişikliği önerisinin Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesine,

Göreme Belediye Başkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 373 sayılı yazısı eki olan toplamda 83 adet tescilli taşınmaza ilişkin;

Tescilli II. grup sivil yapı olan 34 adet taşınmazdan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.03.1988 gün ve 152 sayılı kararıyla tescillenen 392 parsel ve aynı Kurulun 30.09.1989 gün ve 540 sayılı kararıyla tescillenen  (185-186), 194, 417, 552, 125,  (100-104), 151 parsellere ilişkin hazırlan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Tescilli II. grup peribacası olan 42 adet taşınmazdan  G.E.E.A.Y.K.’nun 10.09.1976 gün ve A-69 sayılı kararıyla tescillenen 7563, 512, 519, 578, 736, 9396 parsellere ilişkin hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Tescile önerilen toplamda 50 adet taşınmaza ilişkin;

II. grup sivil yapı olan 86, 564, (80-81), (81-82), 692, 108, 2, 279, 433, (434-435), 410, 655,214 parsellerdeki taşınmazların ve I. grup yapı olan 501 ve 895 parseldeki taşınmazların 2863 Sayılı Kanunun 6. ve 7. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri gösterdiğinden tescillerinin ve hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca tescile önerilen (10-11), 99, (292-294-299), 354, 355, 489, 568, 570, 616 parseldeki taşınmazlar ve Göreme Belediye Başkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 373sayılı yazısı eki olan tescilli ve tescile öneri taşınmazlara ilişkin hazırlanan tescil fişlerinden yukarıda uygun olduğu belirtilenler haricindeki taşınmazlar için yeniden hazırlanarak (detaylı fotoğraf, tanımlama ve hangi parsellere oturduğunun netleştirilerek) Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

9530/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 50.10.1

Toplantı Tarihi ve No    : 27-28-29-30/09/2017-198                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27/09/2017-2758                                           NEVŞEHİR

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göreme Beldesi’nde “Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı” işi kapsamında; mevcut ve yeni önerilen taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan bilgi-belgeler ve kentsel sit alanı sınır değişikliği önerisinin Kurulumuzca değerlendirilmesinin istendiği Göreme Belediye Başkanlığı’nın 08.03.2016 tarih ve 44212686/81016462/232 sayılı yazısı ve ekleri ile Genel Müdürlüğümüz uzmanlarının 07.07.2017 tarihli raporu ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 26.09.2017 gün ve 2978 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.11.1999 gün ve 1123 sayılı kararıyla belirlenen ve son olarak Kurulumuzun 17.10.2014 gün ve 1267 sayılı kararıyla 1/25000 ölçekli haritaya aktarıldığı şekliyle uygun bulunan Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göreme Beldesi’ndeki Kentsel Sit Alanına ilişkin sınır değişikliği önerisinin Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesine,

Göreme Belediye Başkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 373 sayılı yazısı eki olan toplamda 83 adet tescilli taşınmaza ilişkin;

Tescilli II. grup sivil yapı olan 34 adet taşınmazdan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.03.1988 gün ve 152 sayılı kararıyla tescillenen 392 parsel ve aynı Kurulun 30.09.1989 gün ve 540 sayılı kararıyla tescillenen  (185-186), 194, 417, 552, 125,  (100-104), 151 parsellere ilişkin hazırlan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Tescilli II. grup peribacası olan 42 adet taşınmazdan  G.E.E.A.Y.K.’nun 10.09.1976 gün ve A-69 sayılı kararıyla tescillenen 7563, 512, 519, 578, 736, 9396 parsellere ilişkin hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Tescile önerilen toplamda 50 adet taşınmaza ilişkin;

II. grup sivil yapı olan 86, 564, (80-81), (81-82), 692, 108, 2, 279, 433, (434-435), 410, 655,214 parsellerdeki taşınmazların ve I. grup yapı olan 501 ve 895 parseldeki taşınmazların 2863 Sayılı Kanunun 6. ve 7. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri gösterdiğinden tescillerinin ve hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca tescile önerilen (10-11), 99, (292-294-299), 354, 355, 489, 568, 570, 616 parseldeki taşınmazlar ve Göreme Belediye Başkanlığı’nın 08.05.2017 gün ve 373sayılı yazısı eki olan tescilli ve tescile öneri taşınmazlara ilişkin hazırlanan tescil fişlerinden yukarıda uygun olduğu belirtilenler haricindeki taşınmazlar için yeniden hazırlanarak (detaylı fotoğraf, tanımlama ve hangi parsellere oturduğunun netleştirilerek) Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

9532/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    04.02/75

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9534-28\529.jpg

9529/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 18.10.2017 - 163                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.10.2017 - 2831                                         ERZURUM

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çiğdemtepe Köyü sınırları dâhilinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan Çiğdemtepe Höyüğü’nün tescillenmesi hususundaki Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.08.2017 gün ve 166 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 2017/558 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çiğdemtepe Köyü sınırları dâhilinde bulunan Çiğdemtepe Höyüğü’nün kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada ITRF96 ve ED50-3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, alandaki tahribat nedeniyle ilgili Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısı yapılması gerektiğine karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\9534-28\528.jpg

9528/1-1