5 Kasım 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30231

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AFYON A.Ç. GAR’A GELEN VE GEÇEN YOLCU TRENLERİ İLE AFYON A.Ç. GAR’DAN TEŞKİL EDİLEN YOLCU TRENLERİNDE BULUNAN YOLCU VAGONLARI, RAİL-BUS, MOTOTREN YÜK TRENİ FURGONLARININ TEMİZLİK HİZMETLERİNİN (1) YIL SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


KÜTAHYA GAR’A GELEN VE GEÇEN YOLCU TRENLERİ İLE KÜTAHYA GAR’DAN TEŞKİL EDİLEN YOLCU TRENLERİNİN TEMİZLİK HİZMETLERİNİN (1) YIL SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIM İŞİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ula Malmüdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AFYON A.Ç. GAR’A GELEN VE GEÇEN YOLCU TRENLERİ İLE AFYON A.Ç. GAR’DAN TEŞKİL EDİLEN YOLCU TRENLERİNDE BULUNAN YOLCU VAGONLARI, RAİL-BUS, MOTOTREN YÜK TRENİ FURGONLARININ TEMİZLİK HİZMETLERİNİN (1) YIL SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/549862

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi         :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyon A.Ç. Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile Afyon A.Ç. Gar’dan teşkil edilen yolcu trenlerinde bulunan yolcu vagonları, rail-bus, mototren yük treni furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aylık (11) işçi ile yapılması hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 20/11/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması gereklidir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9501/1-1


KÜTAHYA GAR’A GELEN VE GEÇEN YOLCU TRENLERİ İLE KÜTAHYA GAR’DAN TEŞKİL EDİLEN YOLCU TRENLERİNİN TEMİZLİK HİZMETLERİNİN (1) YIL SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIM İŞİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/549858

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi         :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Kütahya Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile Kütahya Gar’dan teşkil edilen yolcu trenlerinde bulunan yolcu vagonları, rail-bus, mototren yük treni furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aylık (2) işçi ile yapılması hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 20/11/2017 günü saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV. dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. Veya T.C. ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması gereklidir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9502/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri ile m² si, imar durumu, geçici teminat bedelleri ve tahmini bedelleri yazılı olan 2 adet parsel 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ihale ile satılacaktır. Satış ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda, encümen huzurunda yapılacaktır. Bu ihaleye ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlâk Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin; nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması durumunda Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi; ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişi olması durumunda adres beyanı; yer gördü belgesi; geçici ve ek teminat, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı; vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına düzenlenmiş vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ihale komisyonuna sunması gerekir. İstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri verilecektir.

 

S. No

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

m²

İmar Durumu

Tahmini Bedel TL.

Geçici Teminat TL.

İhale Günü

İhale Saati

1

Arpaçsakarlar

24 M I

11278

3

7.209

Konut alanı

7.569.450,00

1.513.890,00

29.11.2017

15:10

2

Arpaçsakarlar

24 M I

11278

4

7.942

Konut alanı

8.339.100,00

1.667.820,00

29.11.2017

15:20

9436/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ula Malmüdürlüğünden:

Muğla İli, Ula İlçesinde, aşağıda bilgileri ve özellikleri belirtilen hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Taşınmazın satış ihalesi 12/12/2017 tarihinde ilanda belirtilen saatte Ula Malmüdürlüğü, Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Ula Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

4 - İhalelere iştirak etmek isteyenler, Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ya da 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun hazırlanmış teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunu (süresiz, limit içi), Nüfus Cüzdanı Aslı veya tasdikli örneği ile Yerleşim Yeri Belgesini, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi, Tüzel kişiler ise belirtilen belgelere ek olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, noter tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir.)

5 - Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle ödenebilir, taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 yılda taksitle ödenir. Alacağın kalan kısmına satış tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanır.

6 - Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Ula Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinin (0252) 242 23 24 (Dahili: 6-20) nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alınabilir.

8 - Türkiye Genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr." internet adresinden, Muğla ili genelindeki ihale bilgileri "www.mugla-def.gov.tr" internet adresinden takip edilebilir.

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

 

Taşınmaz No

Mahalle

Mevkii

Cinsi

Ada

Parsel

Miktar (m²)

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

48110101125

Akyaka

Eskiiskele

İki kargir ev ve arsa

----

3834

1.628,21

Konut alanı (TAKS:%30-KAKS:%60-Ayrık Nizam 2 Kat)

2.206.000,00 ¨

661.800,00 ¨

12/12/2017

14:00

 

İlan olunur.

9438/1-1