1 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30227

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ZVEZDELIN ATANASOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 23.03.2015 tarihinde 15221300T11523 tescil numarasına kayden girişi yapılan ve 19.09.2015 tarihine kadar yurt dışı edilmek üzere süre verilen 2001 model H 3240 BH plakalı BMW marka araç Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması ve süresi içerisinde yurtdışı edilmemesi nedeniyle el konularak Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.

Buna göre; söz konusu şahsın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1 maddesi gereği 06/03/2017 tarihli, 17CK16060075 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş ancak, adı geçen şahsın yeterli yurtdışı ve yurtiçi adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle; 06/03/2017 tarihli, 17CK16060075 sayılı ceza kararı muhteviyatı 1.192,00-TL'nin (30) gün içinde Bandırma Gümrük Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren (7) gün sonunda tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9373/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

GALIN ATANASOV adına gümrüğümüzce 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. maddesi ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesi uyarınca düzenlenen 29/06/2017 tarihli, 17160600CK000170 sayılı 1.192,00-TL para cezasının 14/10/2017 tarihinde kesinleşmesi sonrasında mezkur ceza kararının tahsili amacıyla 6183 sayılı A.A.T.U.H.K'nun 55'inci maddesine istinaden düzenlenen 17.10.2017 tarihli, 28745493 sayılı, 1.192,00-TL tutarlı Ödeme Emrinin adı geçen şahsın yurtdışı ve yurtiçi adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, söz konusu 1.192,00-TL borcun Bandırma Mal Müdürlüğü yada tahsile yetkili dairelere 7 gün içince ödenmesine, Tebligat Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. Maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra iş bu tebligata konu Ödeme Emrinin muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6183 sayılı Kanunun 64 ve takip eden maddeleri kapsamında işlem yapılacağı ilan olunur.

9374/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Bilgin DAVULCU (TC. Kimlik No: 29026168082) adına gümrüğümüzce 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. maddesi ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesi uyarınca düzenlenen 29/06/2017 tarihli, 17160600CK000169 sayılı 1.192,00-TL para cezasının 14/10/2017 tarihinde kesinleşmesi sonrasında mezkur ceza kararının tahsili amacıyla 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 55’inci maddesine istinaden düzenlenen 17.10.2017 tarihli, 28732218 sayılı, 1.192,00-TL tutarlı Ödeme Emrinin adı geçen şahsın yurtdışı ve yurtiçi adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, söz konusu 1.192,00-TL borcun Bandırma Mal Müdürlüğü yada tahsile yetkili dairelere 7 gün içinde ödenmesine, Tebligat Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra iş bu tebligata konu Ödeme Emrinin muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6183 sayılı Kanunun 64 ve takip eden maddeleri kapsamında işlem yapılacağı ilan olunur.

9375/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Medeniyet Yolcuları Vakfı

VAKFEDENLER: İsmail Erdem, Adil Kandemir, Ahmet Kamil Tüzün, Ayhan Küçük, Cavit Eryaktı, Enis Erdem, Ercan Kader, Erol Erdoğan, Erol Nayır, Esra Başar, Feyzullah Torlak, Hale Bağce Özbaş, Halil Aydın, Halit Bekiroğlu, Harun Akkoyun, Hasan Hüseyin Gök, Hayrettin Çelik, Hikmet Yazıcı, Hüseyin Aydoğdu, İbrahim Kabakcı, İhsan Aktaş, Kenan Kılıç, Mehmet Genç, Mustafa Barak, Mehmet Emin Yavuz, Mehmet Kandemir, Mehmet Zeki Bakırcıoğlu, Metin Uzun, Mevlüt Yeşiloğlu, Murat Erata, Mustafa İslam, Mustafa Tepe, Nurettin Kara, Seyfullah Şahbaz, Şeref Canbaz, Tufan Yakar, Tülay Taştan, Yavuz Kul, Yusuf Bingöl, Zeynel Önal

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.10.2017 tarihinde kesinleşen, 15.06.2017 tarih ve E: 2017/134, K: 2017/215 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için; “Eğitim, Sosyal ve Kültürel” alanlarda yapılacak faaliyetler ile; insanlığın bilgi, görgü ve eğitimine katkı sağlayıp; medeniyetimizin yeniden ihyası ve inşasını görev bilen manevi değerlerle yetişen ve milli bir duruş sergileyen, şuurlu, ahlaklı, bilgili, sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirmektir. … ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL. (YüzbinTürkLirası)

YÖNETİM KURULU: İsmail Erdem, Esra Başar, Feyzullah Torlak, Hale Bağce Özbaş, Harun Akkoyun, Hüseyin Aydoğdu, Mehmet Genç, Mehmet Emin Yavuz, Mehmet Kandemir, Mevlüt Yeşiloğlu, Murat Erata, Mustafa Tepe, Şeref Canbaz, Yavuz Kul, Yusuf Bingöl,

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9398/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince 2016 - 2017 yıllarında alınmış, adı ve soyadı, bilinen son adresleri, Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen toplam (21) mükellefe ait kararlar tebliğ edilmek istendiğinde; muhatapların adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeniyle tebligat işlemleri yapılamamıştır. Bu nedenle; söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının terkin edilebilmesi ve ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere aşağıda adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

 

S.NO

ADI VE SOYADI

BİLİNEN SON ADRESİ

ENCÜMEN TARİH VE SAYISI

CEZA MİKTARI

1

Utkumek Mekanik Tesisat Taahhüt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

A. Öveçler 1322. Cadde No.53/5

17.11.2016 -5393.15

219.-TL

2

Seyran GÖKÇE

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır Sokak No.3/6

29.12.2016 -6232.15

1.113.-TL

3

Yusuf KOCA

İzmir 2. Caddesi No.48/17

05.01.2017 -38.15

1.113.-TL

4

Evsun TARI

Sancak Mahallesi Konrad Adenauer Caddesi No.2/B

29.12.2016 -6223.15

1.113.-TL

5

Aysel DAĞ

Marmara Sokak No.10/23

16.02.2017 -625.15

227.-TL

6

Kadir ABLAK

Tunalı Hilmi Caddesi No.73/7

19.01.2017 -242.15

1.155.-TL

7

Eda BARBAROS

Kızılay Mahallesi Fevzi Çakmak 1. Sokak No.16/12

19.01.2017 -243.15

1.155.-TL

8

Hüseyin TEKİN

Tuna Caddesi ile Bayındır Sokak Köşesi No.4 (4 no.lu meşrubat büfesi)

02.03.2017 -863.15

227.-TL

9

Gökhan GÜMÜŞKAN

Menekşe 2. Sokak No.21/14

28.02.2017 -821.15

1.155.-TL

10

Özgür İŞÇİ

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.59/10

28.02.2017 -827.15

1.155.-TL

11

Gökhan GÜMÜŞKAN

Menekşe 2. Sokak No.21/14

09.03.2017 -941.15

1.155.-TL

12

Ali Serdar ERDEM

Bahçelievler Mahallesi 54.Cadde (eski 6.Cadde) No.9/F

23.02.2017 -752.15

227.-TL

13

Yadigar FINDIK

Yüksel Caddesi No.34/1

09.03.2017 -953.15

2.325.-TL

14

Keziban Tuğba GÜRAL

Mithatpaşa Caddesi No.11/12

28.02.2017 -840.15

1.155.-TL

15

Keziban Tuğba GÜRAL

Mithatpaşa Caddesi No.11/12

28.02.2017 -844.15

1.155.-TL

16

Uğur ÖZTÜRK

Bayraktar Mahallesi Ulubey Sokak No.11/16

11.04.2017 -1395.15

1.113.-TL

17

Murat SAĞLAM

Seyhan Sokak No.16/C

30.03.2017 -1243.15

227.-TL

18

Mert PEHLİVANLI

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.99/4

21.03.2017 -1110.15

1.155.-TL

19

UZMAN Güzellik Salonu Sağlık İnş. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Mustafa Kemal Mahallesi 2147. Sokak No.5/1-2

18.04.2017 -1441.15

1.155.-TL

20

ÖTEKİ Gıda Rest. İşlt. Tic. Ltd. Şti.

Güzeltepe Mahallesi Ahmet Mithat Efendi Sokak No.10

11.04.2017 -1368.15

1.155.-TL

21

Çoşkun Rıza KAYA

Oğuzlar Mahallesi 1394. Sokak No.4/A

23.05.2017 -1985.15

22.-TL

9088/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi, 19.K.I pafta, 10681 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Seyhan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gülbahar Enerji Yat. Tur Otel. İnş. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0001312224803055);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri Selami GÜLBAHAR ve Sefa GÜLBAHAR’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14420 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 604 ada, 11 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Çerkezköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Koçgümüş İnş. Taah. Pvc Mob. Nakl. ve Kom. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0059315334952221), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri Mustafa KOÇ ve Zeynep KOǒa yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14416 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/2/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1C pafta, 8837 ada, 8 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa AYDIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110188423621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14419 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/3/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Beşikkaya Mahallesi, 22096 Ada, 2 no’lu ve Ankara İli, Altındağ İlçesi, Beşikkaya Mahallesi, 24191 ada, 1 no’lu Parseldeki yapılarla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Yunus TARLABAZ’ın Yetki Belge Numarasının (0006111493750557), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14418 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/4/1-1

—————

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 105 Ada, 11 no’lu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Torbalı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Mahmut ASLAN”ın Yetki Belgesi Numarasının (0035111864868066);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14415 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/5/1-1

—————

Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 27-29-MC Pafta, 274 Ada, 64 no’lu ve Mersin İli, Anamur İlçesi, İskele Mahallesi, 968 Ada, 1 no’lu Parseldeki yapılarla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Anamur Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “KAYASERA İnş. Sera Tic. ve San. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0033315470940438);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “İlhan KAYA”ya şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve bu işlemlerin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14414 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/6/1-1

—————

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, F21C22B4C pafta, 2828 ada, 82 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Bağcılar Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Emre İnş. Kuyum. Dek. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315376138766), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Sabri USTA’ya şahıs şirketi olarak yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14332 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/7/1-1

—————

Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Satıkadın Mahallesi, 220950 ada, 6 nolu parseldeki (eski 1093 ada, 10 parsel) yapıyla ilgili olarak kanunlarla verilen diğer sorumluluklarının gereğini yerine getirmediği Kahramankazan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hakkı İskender Nak. Harf. İnş. Mad. Gıd. Giy. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311795876622), 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Hakkı İSKENDER’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14334 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/8/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Yirmidokuz Ekim Mahallesi, 715 ada, 3 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Sincan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Huzur Grup Orm. Ürün. İnş. Eml. Turz. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311378344266), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Seyfullah ÇOKLܒye şahıs şirketi olarak yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14335 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/9/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 3081 ada, 23 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Krd. Yapı ve Yapı Malz. Nakl. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311285607211), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Tevfik Nihat ERSÖZ’e şahıs şirketi olarak yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14429 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/10/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Çamlık Mahallesi, 20925 ada, 5 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Neşet UÇAR’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110445490713), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14427 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/11/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Muhittin Mahallesi, 29MIII-IV pafta, 1136 ada, 4 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Çorlu Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Samet Şentürk Unlu Mamuller San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0059315196985704), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Fatma ŞENTÜRK’e şahıs şirketi olarak yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14426 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/12/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Misket Mahallesi, 36439 ada, 2 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Sarıcaoğulları İnş. Taah. Mob. Gıd. Kırt. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315209001621), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri Abdullah SARICA ve Yunus ZONP’un şahıs şirketi olarak yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14424 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/13/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Küçükkayaş Mahallesi, 35664 ada, 6 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Turgut DERİCİ’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006111913718457), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14417 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/14/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Beşikkaya Mahallesi, 24305 ada, 1 nolu (eski 20802 ada, 1 parsel) parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yapı Kanal İnşaat Mobilya Ormancılık Besicilik Gıda Otomotiv Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006313668274404), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Ayhan SAYIN’a şahıs şirketi olarak yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14413 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/15/1-1

—————

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi, 30L-1C pafta, 129 ada, 28 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Muratlı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yaşar YILMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0059110173283257), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14425 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/16/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 025-A-10-D-2-C pafta, 27694 ada, 09 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yılmaz Yıldırım İnş. Taah. Eml. Tar. Gıda Pey. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315142185530), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Yılmaz YILDIRIM’a şahıs şirketi olarak yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14410 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/17/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesi, 65KM-IB pafta, 45475 ada, 10 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Seçkin GÖMLEKSİZ’in Yetki Belgesi Numarasının (0006112750832721), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14421 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/18/1-1

—————

Hatay İli, Arsuz İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 0 ada, 4732 nolu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Arsuz Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Sistem Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0031315281593247), 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda;

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü İsmail ÖZTÜRK’e şahıs şirketi olarak yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 23.10.2017 tarihli ve 14423 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9410/19/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_25.jpg


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

14/08/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. dereceden 50 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

S.No

GRUP ADI

SAYI

KPSS PUAN TÜRÜ

PUAN

1

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler,

İktisat veya İşletme Fakülteleri

15

P3

80

2

Hukuk

6

P4

75

3

Sosyal Hizmetler

4

P3

4

Psikoloji

8

P3

5

Sosyoloji

4

P3

6

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

4

P3

7

Bilgisayar Mühendisi

3

P3

8

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

2

P3

9

İstatistik

4

P12

 

TOPLAM

50

 

 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sözlü sınavın yapılacağı 2018 Yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakültelerinden mezun olanlar için 80, diğer bölümlerden mezun olanlar için 75 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler arasından alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday arasında yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),

a) Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az C seviyesi puana (70) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olunması zorunludur. (Başvuru esnasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılması gerekir.)

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

c) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAVA BAŞVURU:

Adaylar, Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru ekranından elektronik ortamda 20.11.2017-01.12.2017 tarihleri arasında başvuracaklardır.

Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan başvuru formu imzalanarak son başvuru tarihi itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, herhangi bir yakını veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Diploma veya mezuniyet belgesi, (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)

b) KPSS sonuç belgesi,

c) YDS sonuç belgesi,

d) Özgeçmiş, (imzalandıktan sonra sisteme yüklenecektir.)

Başvuru yapacak adaylar vesikalık fotoğraf, diploma, KPSS sonuç belgesi, YDS sonuç belgesi ve özgeçmiş belgesini taratarak ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvuruların Bakanlığa en geç başvuruların son günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI, İSTENECEK BELGELER VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 11.12.2017 - 22.12.2017 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

a) TC kimlik numarası beyanı,

b) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) 4 adet vesikalık fotoğraf,

d) Özgeçmiş,

e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,

f) YDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini sınava gireceği tarihe kadar mesai saatleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından elden teslim alacaklardır. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (Lisans eğitimine ait meslek bilgileri, Bakanlığın görev alanına ait bilgiler,)

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli, (b), (c), (d) ve (e) bentleri özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

SINAV SONUCU:

Sözlü sınav sonucunda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre belirlenecek asil ve yedek adaylardan oluşacak liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) duyurulacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuç ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Başarılı adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

Alanlar itibariyle ilân edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda sınavı kazanan olmaması halinde veya başvurunun olmaması durumunda, kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Kendilerine bildirilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarf-ı nazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılabilecektir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

9400/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

1

Veri Tabanı, Bilgisayar Ağları, Sistem programlama dilleri veya mobil Uygulamalar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sosyal Hizmetler

 

 

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Psikiyatri alanında yapmış olmak

Ebelik

 

 

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve doğum alanında yapmış olmak. Ürojinekoloji alanında deneyim sahibi olmak

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

9489/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

-

Pedodonti

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Pedodonti Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Mikrobiyoloji (Tıp) Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

9486/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Lisans Programı

Prof. Dr.

1

Adayların Spor Bilimleri alanında Doçentlik belgelerini almış olmaları ve uluslararası sağlık, beden eğitimi, rekreasyon gibi çalışma alanlarında deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Doç. Dr.

1

Ergoterapi veya Spor Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

9423/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Göğüs Cerrahisi

1

1

Torasik Outlet Sendromu ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör

Göğüs Cerrahisi

1

1

Özefagus Cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.

Profesör

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Kardiyak Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

Üroloji

1

1

Sperm Kalitesi ve Spermatogenez ile ilgili çalışmaları olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 1085

9372/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Prof. Dr.

1

Öğrenme Bilişsel - Biyo -Deneysel Psikoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Nöropsikoloji alanında yayımlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr.

1

 

9476/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Bahçe Tarımı

Profesör

1

1

Toprak kökenli hastalık etmenleriyle mücadele ve meyve sebze ve süs bitkileri hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

3

1

Güreşçilerde buz masajının toparlanmaya ilişkin bazı biyokimyasal parametrelere etkisi üzerine çalışmaları olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ve başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

9417/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu yapıldıktan sonra eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD eklenerek Rektörlüğe,

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek Rektörlüğe,

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YARD.

DOÇ.

AÇIKLAMA

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MET. VE MALZEME MÜH.

ÜRETİM METALURJİSİ

1 (*)

Grafen Malzemeler ve Akışkan Redoks Bataryalar üzerine çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

1 (*)

Fonksiyonel Gıdalar alanında yayın ve çalışmaları olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

1 (*)

Robotik alanında doktora yapmış olmak.

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1

Kompleks Yüzeylerin İmalatı, Optimizasyon ve Dinamik Ölçümler konusunda çalışmaları olmak.

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1

Gemi Titreşimleri ve Gemi Dövünme Hareketleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKİNELERİ

1

Elektrik Makineleri ve / veya Güç Elektroniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

9483/1-1