26 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30222

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ YAZICISI VE GÜVENLİ BASKI YÖNETİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Eyüp Belediye Başkanlığından:


KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


KANDİL SİMİDİ KUTUSU, PROTOKOL HEDİYE KUTUSU VE TAM BUĞDAY EKMEĞİ KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİ’NİN “MAMUL ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE KARTON SEPARATÖR” SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİ’NİN “AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ HİZMETİ” İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


2 KATLI TİCARİ BİNA İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK OTOMATİK OCAK TELEFONU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 26/09/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parseldeki 104.405,00 m2

2 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parseldeki 2.200,00 m2

3 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parseldeki 1.410,00 m2

4 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parseldeki 954,00 m2

5 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parseldeki 1.000,00 m2

6 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parseldeki 1.000,00 m2

7 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parseldeki 1.000,00 m2

8 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parseldeki 1.000,00 m2

9 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parseldeki 1.693,00 m2

10 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parseldeki 1.253,00 m2

11 - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parseldeki 9.652,83 m2

yüzölçümlü taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 27/10/2017 Cuma günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 29/11/2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 29/11/2017 Çarşamba günü, saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 0 312 585 84 47   Faks: 0 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

9282/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: 1- Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Avcılar Firuzköy Mahallesi 243 DO IIb pafta 310 ada 6 parsel sayılı 313.32 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz İmar Planında Konut + Ticaret alanında kalmakta olup, taşınmaz 1.723.260,00 TL muhammen bedelle, (Bu satışından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN

İşin Adı                                  :  Arsa satışı

İlçe                                          :  Avcılar

Mahalle                                   :  Firuzköy

Niteliği                                    :  Arsa

İmar durumu tasdik tarihi       :  24/05/2017

Pafta                                       :  243DO IIb

Ada                                         :  310

Parsel                                      :  6

Parsel alanı                             :  313,32 m2

Tasdik Tarihi/Ölçeği               :  1/1000

Meclis karar Tarih/No            :  05.05.2017 tarih, 48 sayılı

Tapu Kaydı                             :  25.04.2013/7872 yev. (tapudaki takyidatlar bilgisi dosyasında mevcut)

Takdir Kom. Raporu               :  03.08.2017 tarih, 55873207-752.01.03.E-3885/1455282 sayılı rapor.

Muhammen Bedeli                 :  1.723.260,00 TL

Geçici Teminat Miktarı %3     :  51.697,80 TL

İhale iştirak teminatı %5         :  86.163,00 TL

Encümen karar/no                   :  19/10/2017 tarih, 579 sayılı karar.

İhale Usulü                             :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                        :  Gazete ilanı – Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi                      :  2 defa

İhale tarih ve saati                   :  09/11/2017 tarih, Saat:10.00'da

Şartname ve ekleri                  :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler      :  5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa

İhale komisyonu

Toplantı yeri ve İhalenin

yapılacağı yer adresi               :  Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No:1/2 AVCILAR/İSTANBUL

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonara alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1.T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile İkametgâh belgesi, adli sicil kaydı. (veya e-Devletten alınan nüfus kayıt ve yerleşim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri.)

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,

6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

9. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

8. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

11. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

5 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgâh sahibi olması gereklidir.

6 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, %3 geçici teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 09/11/2017 tarih, Saat 09.00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

7 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

8 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

9 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

10 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

11 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir.

13 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

9278/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ YAZICISI VE GÜVENLİ BASKI YÖNETİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İzmir Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar ağ yazıcısı ve güvenli baskı yönetim sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile yazıcılar Canon, Xerox ve HP markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9267/1-1


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Eyüp Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Eyüp Belediyesine ait 48 adet tam, 1 adet hisseli olmak üzere Toplam 49 adet taşınmazın brüt 6.209 m2 ye karşılık gelen (1, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 31, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80) nolu bağımsız bölümlerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 30 yıllığına sınırlı ayni hak tesisi verilmesi

2 - Muhammen kira bedeli (30 yıllık) 2.880.000,00- TL

3 - Geçici Teminat 86.640,00 TL

4 - İhale 09.11.2017 Perşembe günü saat 10:30'da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5 - Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Müracaatlar en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

7 - İSTENİLEN EVRAKLAR

1) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kişiler için)

2) Türkiye'de tebligat için adres beyanı

3) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

4) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

5) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı sureti.

6) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış belge,

7) SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden son bir ay içerisinde alınmış belge,

8) Eyüp Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden son bir ay içerisinde alınmış belge.

9) Muhammen bedelin %3'ü oranında geçici teminata dair belge,

10) İhale dosyası satın alındığına dair belge, (satın alındığını gösterir makbuz)

11) İsteklinin kendisi veya en az %50 hisse ile ortak olduğu bir tüzel kişilik eliyle Türkiye'de 27.500 m2' den az olmamak üzere Alışveriş Merkezi işletmesine yönelik sınırlı ayni hak tesisi sözleşmesi imzalamış olmak.

9254/1-1


KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın konveyör hatlarında kullanılmak üzere 200 mt 90’lık ve 200 mt 70’lik olmak üzere konveyör bant, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 02.11.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                     Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                     Tel: 397 33 65 – 66 Faks: 397 33 71 – 74

9273/1-1


KANDİL SİMİDİ KUTUSU, PROTOKOL HEDİYE KUTUSU VE TAM BUĞDAY EKMEĞİ KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda ve satış mağazalarında kullanılmak üzere 15.000 Adet Kandil Simidi Kutusu, 5.000 Adet Protokol Hediye Kutusu ve 3.000 Adet Tam Buğday Ekmeği Kutusu teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 02.11.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                     Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                     Tel: 397 33 65 – 66 Faks: 397 33 71 – 74

9274/1-1


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nin 1 (bir) yıl süre ile (hafta sonu, resmi tatil günleri hariç) her gün için verilecek 1 (bir) öğün “Sıcak Yemek” hizmeti alımı ile malzeme dahil, yemek nakil, dağıtım ve sonrası hizmetleri ve/veya işleri idari şartname ve teknik şartnamede belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 -Firmaların tekliflerini en geç 20.11.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 20.11.2017 günü saat 15.00’da “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9270/1-1


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİ’NİN “MAMUL ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE KARTON SEPARATÖR” SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü “Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlükleri’nin mamul üretiminde kullanılmak üzere karton separatör alınması” işi İlanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/ AFYONKARAHİSAR” adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 Kasım 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 23 Kasım 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9280/1-1


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİ’NİN “AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ HİZMETİ” İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü “Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlükleri’nin Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşümü hizmeti” işi İlanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/ AFYONKARAHİSAR” adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 Kasım 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 21 Kasım 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9281/1-1


2 KATLI TİCARİ BİNA İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından:

2 KATLI TİCARİ BİNA İNŞAATI yapım işi kapalı teklif alma açık ihale ve pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE SOKAK NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI

b) Telefon ve faks numarası         :  + 90 332 351 42 13 / + 90 332 351 42 11

c) İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi    :  https://kizilay.org.tr/IhaleIlanlari

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

ZEMİN KAT İŞYERİ ÜST KAT OFİS İNŞAATI

Ayrıntılı bilgiye İLANLAR içinde yer alan ihale dokümanlarından ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                          :  KONYA

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                 :  Yer tesliminden itibaren 30.10.2018 tarihine kadardır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE SOKAK NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI binasında yapılacaktır.

b) Tarihi ve saati                           :  14/11/2017 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılına ait)

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. İmza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri.

4.3.1.1. Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. İş deneyim belgeleri.

4.3.1.2. Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin internet adresinde görülebilir ve isteklilerin 100 TL bedelle ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI adresinden temin etmesi gerekmektedir.

8 - Teklifler, 14.11.2017 tarihinde saat 14:00’a kadar ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlan olunur.

9260/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK OTOMATİK OCAK TELEFONU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Otomatik Ocak Telefonu, 1 Kalem (50 Adet)

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başk. Muayene ve Tesellüm işleri Şb. Md. Tesellüm Ambarıdır.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                            Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  29.11.2017 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  952–TTK/ E-168

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Teklif edilecek malzemeler için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 M1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification–QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamı için %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.11.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9277/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KALE EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

 

SIRA NO

DOSYA

İLÇE

MAH/KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM m²

HAZİNE HİSSESİ m²

VASFI (Cinsi)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE SAATİ

1

06030102834

Etimesgut

Eryaman

47563

1

2.500,00

1.452,00

Arsa

Ticaret Alanı

1.997.000,00

399.400,00

11:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 07.11.2017 tarihinde karşısında belirtilen saatinde Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V. Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

4 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilir. (Mithatpaşa Cad. No: 9 Kızılay/Çankaya/ANKARA)

5 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir." (TEL: 0 312 432 23 00 (6 hat) ilan olunur.

9042/1-1


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İşin Adı

Alanı ve Vasfı (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (TL)

İhale Karar Gün/Saati

Dosya Satış Bedeli

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 235 pafta, 1971 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 12.10.2017 Tarih 2017/662 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi

7.276,00 m2 Arsa

Küçükbakkalköy Mahallesi, 234 Pafta, 1971 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 18/01/1994 - 19/03/2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde plan notuna istinaden Avan Projeye göre uygulama yapılacak Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.04.2015 Tarih ve 1776 Sayılı Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

40.018.000,00

1.200.540,00

14.11.2017

11:00

1.000,00-TL

 

Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

1 - Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2 - Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

9120/1-1