19 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30215

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


POLATLI-KONYA YHT HATTI MAKAS FIRÇASI TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ TREN SETLERİNİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 151 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


MÜBADELE İLANI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden:


620 ADET YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


E-POSTA GÜVENLİK SİSTEMİ ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TELSİZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET NESNE TABANLI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET LC IMS QTOF CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 31-32 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKALARINDA KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN İŞLETİLMESİ İÇİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 34-35 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKALARINDA KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN İŞLETİLMESİ İÇİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POLATLI-KONYA YHT HATTI MAKAS FIRÇASI TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/512753

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM - ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 309 05 15/75390/75391   Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik posta adresi                    :  koksalgenc@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  18 adet Makas Fırçası Temini ve Montajı işi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 31/10/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Yasalara tabi değildir.

9036/1-1


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ TREN SETLERİNİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 151 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/516464

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/71319-71509 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  151 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 21/11/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9070/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili (Durugöl) Mahallesi 1303 ada 16 parsel (2930,13 m² kullanım alanlı arsa nitelikli taşınmaz), 17 parsel (15474,31 m² kullanım alanlı arsa nitelikli taşınmaz) ve 18 nolu parsel (52597,48 m² 4000 m²’si imar planında yola isabet eden arsa nitelikli taşınmaz), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2-1. İdarenin Adı                       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2-2. İlgili Birim                          :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2-3. İlgili Adres                         :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ ORDU

2-4. İletişim Telefonu, Faks       :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2-5. İhalenin Yapılacağı yer       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2-6. İhale Tarihi ve Saati            :  01/11/2017 Çarşamba günü Saat: 14:00

2-7. İhale Usulü                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Taşınmazların muhammen satış bedeli 101.098.924,00 TL/m² olup, geçici teminat miktarı ise 3.032.968,00 TL'dir.

4 - Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A) Gerçek Kişiler:

1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2- Nüfus kayıt örneği.

3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-6-7-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

9- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-1)

11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

B) Tüzel Kişiler:

1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-5-6-8-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü

9071/1-1


MÜBADELE İLANI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden:

Emniyet Müdürlüğümüz Kuvvesine kayıtlı ekonomik ömürlerini dolduran ve tamirleri ekonomik olmayan toplam (48) adet muhtelif marka ve model araç, 362 kalem muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık 1.750 (Binyediyüzelli) kg hurda alüminyum araç plakası, yaklaşık 315.000,00 (Üçyüzonbeşton) kg muhtelif hurda demirin 4645 Sayılı Kanuna Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere şartnamede özellikleri belirtilen 3-a-1, 3-a-2, 3-a-3, 3-a-4 ve 3-b’de özellikleri belirtilen;

3-a-1) 1) 1 (Bir) ADET (0) KM 2017 MODEL, OPEL ASTRA SEDAN 1.6 DİZEL 136 HP MT SPORT BEYAZ RENKLİ ARAÇ.

a-2) 1 (Bir) ADET (0) KM 2017 MODEL FORD FOCUS 1.6L TDCİ 115PS MANUEL STYLE BEYAZ RENKLİ ARAÇ.

a-3) 1 (Bir) ADET (0) KM 2017 MODEL YENİ SEAT LEON 1.6 TDI 115 HP STYLE MARKA BEYAZ RENKLİ ARAÇ.

a-4) 4 (Dört) ADET 2017 MODEL, FORD TOURNEO COURİER 1.6L TDCİ TİTANİUM 95 PS BEYAZ RENKLİ ARAÇ.

ve Şartname 3-b maddesinde özellikleri belirtilen (1) adet Bilgisayar ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polis evi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 412 241 50 00 - 6290   Fax: 0 412 229 42 20

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ekonomik ömrünü tamamlamış araç, gereç, mal ve malzemeler. (48) adet muhtelif marka model araç, (362) kalem hurda durumda muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık (1.750) kg hurda alüminyum araç plakası, yaklaşık (315.000,00) kg muhtelif hurda demir.

b) Teslim Etme ve Teslim

     Alma yeri                           :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü

                                                  Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

c) Teslim Etme Tarihi             :  Mübadele karşılığı alınacak malzemeler, mübadele sözleşmesinin imzalanmasından itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi            :  Mübadelesi yapılan mal ve malzemelerin, mübadele karşılığı alınacak malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (30) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Tahmini Bedel

4 - Mübadelenin                     :  566.512,10 TL

a) Yapılacağı yer                        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü

                                                  Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                     :  31/10/2017 Salı günü saat 14:00’da

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu (Teklifler Tahmini bedelin altında olmayacaktır. Tahmini bedelin altında olan teklifler kabul edilmeyip ihaleye tabi tutulmayacaktır.)

b) En yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecektir.

c) Geçici Teminat miktarı %3 (en az 16.995,36 TL) oranında (İhaleye katılan Kişi/Firma tarafından tahmini bedel üzerinden ihale saatinden önce Muhasebe Müdürlüğüne yatırmış olduğu belgeyi teklif mektubu ile verecektir.)

d) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

e) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR adresinde Görülebilir ve Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 (Elli)-TL şartname bedelini yatırdığına dair Belgeyi İbraz ederek aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele Dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 31/10/2017 Salı günü saat Saat 12.00’ye kadar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR adresine verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatte idarenin elinde olacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Katılımcılar Değer Tespit Komisyonunun belirlemiş olduğu fiyattan hesaplanarak belirtilen miktarda araçlardan ve Bilgisayardan az olmamak kaydıyla kapalı zarf usulü ile tekliflerini verirler. İhale Komisyonu tarafından açılan zarflarda en yüksek verilen miktar üzerinden açık artırmaya geçilir, Mübadele işlemi isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile yapılır.

10 - İdare ve Yüklenici arasında Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. Sözleşme yapma süresi içinde Yüklenici tarafından ilgili mevzuata göre her türlü vergilerin ödenmesi ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemeler görüldükleri duruma göre ihale edilecek, listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup mal ve malzemelerin kusurlarından idare sorumlu değildir.

13 - Katılımcılar ilanda belirtilen malzemelerin tam listesini, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ait www.diyarbakir.pol.tr internet adresinde görebilirler.

14 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemelerin teslimat işlemleri sırasında işçilik ve nakliye giderleri alıcıya aittir.

15 - Mübadelesi yapılacak araç, gereç, mal ve malzemeler, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü ile irtibat kurularak görülebilecektir.

16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9073/1-1


620 ADET YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 620 adet yazıcı (KISIM-1: Tip-1 A3 Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı, KISIM-2: Tip-2 A4 Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı, KISIM-3: Tip-3 A4 Çok Fonksiyonlu Renkli Lazer Yazıcı) teknik şartnamesine ve belirtilen markalardan birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.-TL

KISIM-1

Tip-1 A3 Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı (Xerox, HP, Konica Minolta, Ricoh)

130,00.-TL

KISIM-2

Tip-2 A4 Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı (Xerox, HP, Ricoh, Brother, Canon, Lexmark)

130,00.-TL

KISIM-3

Tip-3 A4 Çok Fonksiyonlu Renkli Lazer Yazıcı (Xerox, HP, Brother, Canon, Lexmark)

130,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, istenilen markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve belirtilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9062/1-1


E-POSTA GÜVENLİK SİSTEMİ ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı “e-Posta Güvenlik Sistemi Ürünü” Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, e-Posta Güvenlik Sistemi Ürününün teknik şartnamesine, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 26/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9063/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TELSİZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar telsiz ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 01.11.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9064/1-1


2 ADET NESNE TABANLI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 2 adet Nesne Tabanlı Veri Depolama Sistemi, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9065/1-1


1 ADET LC IMS QTOF CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 1 Adet Lc Ims Qtof Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9066/1-1


1 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı “1 Adet Merkezi Sterilizasyon Ünitesi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9067/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU:

Madde 1 - Mülkiyeti mustakilen Belediyemize ait olan Selçuk ilçesi, İsabey mahallesi, Tarımsal Sanayi Alanında 102 ada 1 parsel nolu arsa 2886 sayılı Yasanın 35/a ve 36 maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle satış ihalesi yapılacaktır.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT ile İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:

Madde 2 - İhale, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No: 111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 07/11/2017 tarihinde Belediye Encümenince yapılacaktır. İhalede satılacak arsaların parsel bilgileri muhammen bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarih ve saatleri aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Taşınmazlar üzerindeki takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır.

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Alanı (m2)

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İmar Durumu

İhale Tarihi ve Saati

1

102

1

19301,82 m2

8.686.000,00 TL

260.580,00 TL

Tarımsal Sanayi

07/11/2017 Saat: 11.00

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

Madde 3 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

A) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti

b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz

d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,

e) KDV dâhil 750,00 TL şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

B) Tüzel kişiler için:

a) Tüzel kişinin ana sözleşmesi veya tüzüğü,

b) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi

c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı

d) İhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzu

e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı

f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,

h) KDV dahil 750,00 TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

ı) Tüzel kişinin vergi numarası

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

İhale şartnamesi ile tapu kaydına ait bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlan olunur.

9041/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada

Parsel

Alanı (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ş. MEVLUT MERİÇ

7269

11

863

KONUT

KLASİK 3 KAT

2,374,000 TL

72,000 TL

14/11/2017

14:00

2

İLKER

7431

1

880

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,320,000 TL

40,000 TL

14/11/2017

14:05

3

İLKER

7431

2

610

KONUT

KLASİK 3 KAT

915,000 TL

28,000 TL

14/11/2017

14:10

4

İLKADIM

7462

6

629

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,133,000 TL

34,000 TL

14/11/2017

14:15

5

İLKER

7463

5

690

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,208,000 TL

37,000 TL

14/11/2017

14:20

6

İLKADIM

7465

3

657

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,216,000 TL

37,000 TL

14/11/2017

14:25

7

İLKER

7469

2

688

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,101,000 TL

34,000 TL

14/11/2017

14:30

8

İLKER

7469

3

605

KONUT

KLASİK 3 KAT

968,000 TL

30,000 TL

14/11/2017

14:35

9

ÖVEÇLER

7501

1

798

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,756,000 TL

53,000 TL

14/11/2017

14:40

10

ÖVEÇLER

7501

9

913

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,918,000 TL

58,000 TL

14/11/2017

14:45

11

YILDIZEVLER

7754

41

5328

KONUT

TİA=6585 m2

Hmax:27.50 m

20,780,000 TL

624,000 TL

14/11/2017

14:50

12

SANCAK

25356

8

545

KONUT

0,40/1,40 5A-3 3

1,407,000 TL

43,000 TL

14/11/2017

14:55

13

SANCAK

25356

9

617

KONUT

0,40/1,40 5A-3 3

1,592,000 TL

48,000 TL

14/11/2017

15:00

14

BÜYÜKESAT

26322

21

4556

KONUT

E:2.00 Hmax; Serbest

10,935,000 TL

329,000 TL

14/11/2017

15:05

15

K.KONAKLAR

26360

8

894

KONUT

A-4 0.35/1.40

1,788,000 TL

54,000 TL

14/11/2017

15:10

16

ÖVEÇLER

26576

1

709

KONUT

KLASİK 5, A-3,3

1,489,000 TL

45,000 TL

14/11/2017

15:15

17

K.KONAKLAR

27385

8

584

KONUT

0.35/1.05 5,A-3,3

789,000 TL

24,000 TL

14/11/2017

15:20

18

ÇUKURCA

28174

13

1149

KONUT

A-3 0.35/1.05

3,218,000 TL

97,000 TL

14/11/2017

15:25

19

ÇAYYOLU

28435

1

4590

KONUT

E:2.00 Hmax:27.50

18,131,000 TL

544,000 TL

14/11/2017

15:30

20

İMRAHOR-3

29480

2

1090

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,635,000 TL

50,000 TL

14/11/2017

15:35

21

DİKMEN

27018

1

10592

Eğitim Tesisleri

E:1.00 Hmax; Serbest

27,540,000 TL

827,000 TL

14/11/2017

15:40

22

MUSTAFA KEMAL

28300

2

2030

Sağlık Ocağı

E:0.50 Hmax; Serbest

8,120,000 TL

244,000 TL

14/11/2017

15:45

23

METİN OKTAY

7718

14

 

5 nolu daire

Brüt 138 m2

140,000 TL

5,000 TL

14/11/2017

15:50

 

2 - İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1-A2 Blok 6. kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 100.-TL (yüzlira) karşılığında temin edilebilir. (İhale şartnamesi eki imar durum belgesi ve yol kotu tutanağı bilgi mahiyetinde olup, İmar ve Şehircilik Biriminden alınacak yürürlükteki İmar Yönetmeliği hükümlerine uygun belgeler geçerli olacaktır)

4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve tekliflerinde ada ve parsel numarasını yazmaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

8 - İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi, en az % 40’ı peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak ve taksit tutarları ile kanuni faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmak suretiyle en fazla bir yılda ve altı eşit taksitle de ödeme yapılabilir.

9 - Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

10 - Telefon: 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 -2244    Faks: 0 312 458 90 76

11 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9021/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 31-32 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKALARINDA KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN İŞLETİLMESİ İÇİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/502461

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası    :  02324643131 / 4108 - 02324647798

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                      :  www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, Demiryolu Bakım Müdürlüğü 31-32 Demiryolu Bakım Müdürlükleri Mıntıkalarında Korumalı Hemzemin Geçitlerin İşletilmesi için Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30.10.2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV dahil) 500,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8888/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 34-35 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKALARINDA KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN İŞLETİLMESİ İÇİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/502495

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası    :  02324643131 / 4108 - 02324647798

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                      :  www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, Demiryolu Bakım Müdürlüğü 34-35 Demiryolu Bakım Müdürlükleri Mıntıkalarında Korumalı Hemzemin Geçitlerin İşletilmesi için Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30.10.2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV dahil) 500,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8886/1-1