18 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30214

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


300.000 ADET DİŞ MACUNU (100 ML) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARSA VE ÜZERİNDEKİ LOJMANLAR SATILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BAŞAK (İKİTELLİ-1) MAHALLESİ 1251 ADA 11 PARSELDE KAT KARŞILIĞI 16 ADET İŞYERİ İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU TAŞINMAZ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi, 634 ada, 1 no.lu parseldeki 3.823,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz

  250.000

  500

17/11/2017

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Türkoba Mahallesi, 113 ada, 4 no.lu parseldeki 67.598,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

1.000

17/11/2017

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Türkoba Mahallesi, 120 ada, 1 no.lu parseldeki 8.892,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

  200.000

  500

17/11/2017

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3 - İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

4 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %40 (Yüzdekırk)’ı Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %12 (Yüzdeoniki) oranında vade farkı uygulanacaktır.

5 - Taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler Taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

6 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

9 - Ayrıca (0 312) 585 83 62 - 585 84 52 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş

Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 83 20

Faks: 312 585 80 51

www.oib.gov.tr

9059/1-1


300.000 ADET DİŞ MACUNU (100 ML) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TC İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 300.000 adet diş macunu (100 ml), Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan malzeme ve teknik özellikler listesinde belirtilen markalardan biri olacak şekilde ve teknik özelliklerine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, 130 TL şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.10.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası, modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9040/1-1


ARSA VE ÜZERİNDEKİ LOJMANLAR SATILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İdaremize ait olan Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi Ali Rıza Bey Sokakta bulunan tapunun pafta no: 15 ada no: 418, parsel no: 2 de kayıtlı bulunan, üzerinde 2 katlı 5 blok ve 20 adet, lojmanın bulunduğu 3.918,75 m² lik arsa ve üzerindeki lojmanların, satışı ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış yapılacaktır.

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C. ZİRAAT BANKASI KARS ŞUBESİ TR820001000147261752265005 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu vereceklerin ise 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 31.10.2017 Salı günü saat 14.00’da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen Bedel Tespiti aşağıda belirtilmiştir.

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu lojmanlar ve arsasına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

Gerçek Kişiler için:

a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,

b) İkametgâh Belgesi,

c) Onaylı imza sirküleri,

d) Vergi Mükellefi ise;

d.1) Bağlı olduğu vergi dairesi,

d.2) Vergi kayıt numarası,

e) Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

f) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,

g) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

h) İmzalanmış şartname metni.

Tüzel Kişiler için:

a) Tüzel kişi şirket ise şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, Yönetimin onaylı imza sirküleri

b) Tüzel kişilik dernek, ,vakıf, STK (Sivil Toplum Kuruluşları) vb. ise; kendi yönetimlerinden alınmış ihaleye katılma kararı ve yetkili olduğuna dair belgeleri noter onaylı ibraz etmek zorundadırlar.

c) Tüzel kişilik vergi mükellefi ise

c.1) Bağlı olduğu vergi dairesi,

c.2) Vergi, kayıt numarası,

c.3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

e) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

f) İmzalanmış şartname metni,

İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Son müracaat tarihi 31.10.2017 Salı günü saat 14.00 ‘e kadardır.

 

İli

İlçesi

Mevkii

Toplam Muhammen Bedel

İhale Tarihi

İhale Saati

Kars

Merkez

Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi Ali Rıza Bey Sokakta

5.112.369,26 TL

31.10.2017

14:00

 

İlan olunur.

9008/1-1


SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/512618

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası:   0(222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 640 Adet Motor Silindir Gömleği, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  03/11/2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 03/11/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8929/1-1


BAŞAK (İKİTELLİ-1) MAHALLESİ 1251 ADA 11 PARSELDE KAT KARŞILIĞI 16 ADET İŞYERİ İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 1251 Ada 11 Parsel Sayılı Taşınmazın “Kat Karşılığı İşyeri İnşaatı” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin a bendine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                             :  “Başak (İkitelli-1) Mahallesi 1251 Ada 11 Parselde Kat Karşılığı 16 adet İşyeri İnşaatı” İşidir.

3 - Taşınmazın ve İşin Niteliği:

 

İl

İlçe

Bölge

Pafta

Ada

Parsel

Toplam Arsa m²

Emsal

Fonksiyon

İstanbul

Başakşehir

Başak Mah. (İkitelli-1)

F21C12D1B

1251

11

1.383,20

1,00

Mahalle Merkezi

 

Başakşehir ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Başakşehir Belediyesine ait olan Başak Mahallesi 1251 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazda Belediyemizin İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından verilmiş olan 0875 sayı ve 21/08/2017 tarihli ruhsata ve onaylı mimari projeye binaen 1.852,67 m² inşaat alanı kullanılarak yapılacak 16 adet işyeri, idarece uygun görülecek proje, idari ve teknik şartnameler çerçevesinde her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması ve Başakşehir Belediyesine teslim edilmesi işidir. İhale toplamda en yüksek brüt metrekareyi teklif eden istekli üzerine bırakılacaktır. Şartname eki teklif cetvelinde özellikleri belirtilen 16 adet işyerinden hangilerinin idareye verileceği, hangilerinin yüklenicide kalacağı belirtilerek teklifler yapılacaktır. Teklifler toplam brüt m2 olarak karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma yapılırken zemin ve 1. katta bulunan işyerlerinin şerefiyeleri de dikkate alınarak, idareye 1. Katta bulunan işyerlerinden de teklif edilmesi halinde; 1. katta bulunan işyerlerinin brüt m2’leri 1/2 oranında hesaplanarak teklifler karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma sonucu toplamda en yüksek brüt m2 alanını idareye teklif eden istekli üzerinde ihale bırakılacaktır. İhaleye konu parselde, Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce 06/10/2017 tarihli zabıtla durumu tespit edilen inşaat imalatlarının bedeli ihaleyi kazanan yüklenici tarafından ilgilisine ödenecektir.

4 - Muhammen Bedel                             :  1.555.000,00-TL+ K.D.V. (Birmilyon beşyüzelli beşbin-Türklirası) +K.D.V.

5 - Geçici Teminatı                                 :  46.650,00-TL (Kırkaltıbin altıyüzelli- ürk Lirası) (Muhammen Bedelin %3’ü)

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                   :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                    :  30.10.2017, Pazartesi günü saat:10.30

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati      :  30.10.2017, Pazartesi günü saat:10.30

8 - Tekliflerin Verileceği Yer                 :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı          : Türkiye’de Tebligat için adres beyanı

b) İkametgah Belgesi   : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun), (Muhammen Bedelin %3’ü)

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.(İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge)

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını ve vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge ile prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belgeleri sunmak zorundadırlar.

j) Banka Referans Mektubu: Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00- TL (Beşmilyon-Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış kredilerinin de yine 5.000.000,00- TL (Beşmilyon- Türk Lirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

k) Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 10.000.000,00- TL (Onmilyon- Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;

Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır.

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

l) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 10.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

m) Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

n) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

o) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

p) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüz - Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (30.10.2017 Pazartesi) saat 10.30'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

8996/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası (c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - Aşağıda ilçesi, pafta, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 31.10.2017 Salı günü saat 10:00’da Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.

3 - İhaleye Katılabilmek İçin:

a) Tebligat Adresini gösterir belge,

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için ) getirilmesi gerekmektedir

e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.

f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

7 - Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

8 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9 - İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Sıra No

İlçesi

Erişim No

Pafta

Alan Hektar

İhale Bedeli TL (KDV Hariç)

Geçici Teminat Miktarı %3

İhale Tarihi ve Saati

1

Kocasinan

3318598

K34a1

1476,45

29.599,00 TL

887,97 TL

31.10.2017

Saat 10:00

8800/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                               :  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi                                          :  Eskikuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No: 1 Karesi/BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0.266.2391510  Dahili: 1303-1308  Faks: 0.266.2390320

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazların satışı

b) Yerleri                                         :  Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 16 L II pafta 8966 ada 1 parsel ve 8967 ada 1 parsel

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  01.11.2017 Çarşamba Günü Saat:14:00 başlayarak 20’şer dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre

c) Usulü                                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1.Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

k) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

5 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Başvuru dosyaları 01.11.2017 Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Vasfı

Adresi

İmar Planındaki Kullanım Amacı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

Altıeylül

16 L II

8966

1

13.803,35 m2

Arsa

Gaziosmanpaşa Mahallesi 381. Sok. No: 1

Ticaret+Konut

Alanı Emsal:2,00

Yençok: Mania (Konut alanı toplam inşaat alanının %70’ini geçemez)

34.720.000,00 -TL

1.041.600,00 TL

01.11.2017

14:00

2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi

2

Altıeylül

16 L II

8967

1

11.026,87 m2

Arsa

Gaziosmanpaşa Mahallesi 381. Sok. No: 5

Ticaret+Konut

Alanı Emsal:2,00

Yençok: Mania

(Konut alanı toplam inşaat alanının %70’ini geçemez)

25.520.000,00 -TL

   765.600,00 TL

01.11.2017

14:20

2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi

 

İlan olunur.

8885/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 02.11.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                          - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                     - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                        - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

H. Max

Emsal

Plan Amacı

İhale Saati

1

Altındağ

Feridunçelik

19256/1

1.240,00

1.240,00

372.000,00

11.160,00

Serbest

1,60

Konut

14:00

2

Altındağ

Feridunçelik

19263/1

2.121,00

2.121,00

636.300,00

19.089,00

Serbest

1,60

Konut

14:00

3

Altındağ

Feridunçelik

19283/1

1.484,00

1.484,00

445.200,00

13.356,00

Serbest

1,60

Konut

14:00

4

Altındağ

Feridunçelik

19251/2

197,00

197,00

59.100,00

1.773,00

2 KAT

Bitişik Nizam

2 katlı C tipi

Konut

14:00

5

Altındağ

Feridunçelik

19331/1

1.563,00

1.563,00

468.900,00

14.067,00

4 KAT

Blok Nizam

AB-4Tipi

Konut

14:00

6

Mamak

İmrahor

51996/3

10.488,58

10.488,58

7.342.006,00

220.260,18

Serbest

1,00

KDKÇA

14:00

7

Mamak

İmrahor

51997/1

15.292,75

15.292,75

7.646.375,00

229.391,25

Serbest

1,00

KDKÇA

14:00

8

Mamak

İmrahor

51998/1

13.255,00

13.255,00

9.278.500,00

278.355,00

Serbest

1,00

KDKÇA

14:00

9

Mamak

İmrahor

52001/8

5.860,74

5.860,74

6.446.814,00

193.404,42

Serbest

1,00

KDKÇA

14:00

10

Pursaklar

Saray

98144/6

6.401,90

6.401,90

3.521.045,00

105.631,35

hmin:12 kat

1,40

Konut

14:00

11

Pursaklar

Saray

98149/3

6.398,77

6.398,77

3.519.323,50

105.579,71

hmin:12 kat

1,40

Konut

14:00

12

Pursaklar

Saray

98168/4

7.136,37

7.136,37

3.925.003,50

117.750,11

hmin:12 kat

1,40

Konut

14:00

13

Pursaklar

Saray

98332/6

5.424,26

5.424,26

2.983.343,00

89.500,29

hmin:12 kat

1,40

Konut

14:00

14

Keçiören

Uyanış

32951/7

162,00

138,00

138.000,00

4.140,00

4 KAT

1,60

Konut

14:00

15

Yenimahalle

Ergazi

14943/2

20.661,00

20.661,00

40.288.950,00

1.208.668,50

Serbest

1,75

KSA

14:00

16

Yenimahalle

Susuz

63339/1

9.709,96

1.137,31

864.355,60

25.930,67

Hmin:8 Kat

1,00

Konut

14:00

17

Etimesgut

Etimesgut

3243/41

11.083,00

11.083,00

8.312.250,00

249.367,50

Serbest

2,50

Tapulama

14:00

18

Etimesgut

Bahçekapı

48322/1

100.451,00

100.451,00

75.338.250,00

2.260.147,50

Serbest

1,00

Sanayi+Ticaret

14:00

19

Çankaya

Ayrancı

16571/1

4.383,00

4.383,00

11.395.800,00

341.874,00

3 Kat

2,00

SKT

14:00

20

Mamak

Bayındır

52500/2

27.015,59

27.015,59

10.806.236,00

324.187,08

Serbest

2,00

Konut

14:00

21

Mamak

Bayındır

52507/1

16.509,77

16.509,77

6.603.908,00

198.117,24

Serbest

2,00

Konut

14:00

22

Mamak

Bayındır

52533/1

16.549,71

16.549,71

7.447.369,50

223.421,09

Serbest

2,00

Konut

14:00

23

Mamak

Bayındır

52535/1

21.418,13

21.418,13

10.709.065,00

321.271,95

Serbest

2,00

Konut

14:00

24

Mamak

Bayındır

52540/2

15.452,00

15.452,00

6.953.400,00

208.602,00

Serbest

2,00

Konut

14:00

25

Mamak

Bayındır

52541/3

16.298,58

16.298,58

7.334.361,00

220.030,83

Serbest

2,00

Konut

14:00

26

Mamak

Bayındır

52542/1

15.000,00

15.000,00

6.750.000,00

202.500,00

Serbest

2,00

Konut

14:00

27

Mamak

Bayındır

52549/2

18.063,58

18.063,58

8.128.611,00

243.858,33

Serbest

2,00

Konut

14:00

28

Mamak

Bayındır

52557/3

17.579,33

17.579,33

7.031.732,00

210.951,96

Serbest

2,00

Konut

14:00

29

Mamak

Bayındır

52560/1

21.111,95

21.111,95

9.500.377,50

285.011,33

Serbest

2,00

Konut

14:00

30

Mamak

Bayındır

52564/3

15.000,00

15.000,00

6.000.000,00

180.000,00

Serbest

2,00

Konut

14:00

31

Mamak

Bayındır

52572/1

18.026,58

18.026,58

7.210.632,00

216.318,96

Serbest

2,00

Konut

14:00

32

Mamak

Bayındır

52574/2

32.191,18

32.191,18

12.876.472,00

386.294,16

Serbest

2,00

Konut

14:00

33

Mamak

Bayındır

52576/1

35.849,87

35.849,87

14.339.948,00

430.198,44

Serbest

2,00

Konut

14:00

34

Mamak

Bayındır

52582/1

29.554,56

29.554,56

13.299.552,00

398.986,56

Serbest

2,00

Konut

14:00

35

Mamak

Bayındır

52587/2

8.091,33

8.091,33

2.831.965,50

84.958,97

Serbest

1,00

Konut

14:00

36

Mamak

Bayındır

52589/2

16.263,36

16.263,36

7.318.512,00

219.555,36

Serbest

2,00

Konut

14:00

37

Mamak

Bayındır

52521/2

7.001,37

7.001,37

3.150.616,50

94.518,50

Serbest

1,00

KSA

14:00

38

Mamak

Bayındır

52522/3

10.343,39

10.343,39

4.654.525,50

139.635,77

Serbest

1,00

KSA

14:00

39

Mamak

Bayındır

52523/2

18.630,08

18.630,08

8.383.536,00

251.506,08

Serbest

1,00

KSA

14:00

40

Mamak

Bayındır

52527/2

15.238,38

13.321,00

5.328.400,00

159.852,00

Serbest

2,00

Konut

14:00

41

Mamak

Bayındır

52510/1

13.604,25

6.187,12

3.712.272,00

111.368,16

Serbest

2,50

MİA

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

8911/1-1