17 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30213

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43128 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8927/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İnsan ve Toplum Bilimleri

Felsefe*

Felsefe

Prof. Dr.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

- *Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak,

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

9014/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  15.10.2017

Son Başvuru Tarihi    :  29.10.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   :  444 76 96

Fax             :  (212) 621 45 03

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

9015/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Unvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

Profesör

1

1

Abdominal Aort Anevrizma Cerrahisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9012/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü

1

Doçentlik derecesini Cebir ve Sayılar Teorisi alanından almış olması (Tercihen Leavitt yol cebirleri üzerine çalışmaları olan)

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü

1

Doktora derecesini Matematik Analiz alanında almış olması,

Devresel kompakt operatörler üzerine çalışmaları olması.

Yardımcı Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü

1

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim alanlarından birinde yapmış olması.

Doktora derecesini, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi veya Veri Madenciliği alanlarından birinde yapmış olması. (Tercihen Programlama Dilleri, Nesne Yönelimli Yazılım Tasarımı ve Geliştirme, Algoritma Analizi ve Tasarımı, İnternet Teknolojileri ve Web Programlama, Bilgisayar Ağları, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri alanlarından birinde çalışmaları olması.)

Yardımcı Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü

1

Doktora derecesini Matematik Analiz alanında almış olması,

Kompleks Banach örgüleri hakkında akademik çalışmalarda bulunmuş olması.

Yardımcı Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

1

Lisansüstü çalışmalarını Model Organizmalar, Sinir Bilimi, Genetik, Kanser Moleküler Biyolojisi, Moleküler Biyoloji Teknikleri alanlarından birinde yapmış olması.

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

Doktora derecesini XV. Yüzyıl Klasik Türk Şiiri alanında yapmış olması. (Tercihen metin şerhi üzerine çalışmaları olması.)

Yardımcı Doçent

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini, “Endüstri Mühendisliği” alanından almış olması,

Stokastik modeller veya bilgisayarla bütünleşik üretim alanlarında çalışmalarının olması.

Yardımcı Doçent

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olması,

Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalarının ve yayınlarının bulunması.

Yardımcı Doçent

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim veya Enformatik alanlarından birinde lisans ve doktora derecesine sahip ve bu alanlardan birinde çalışmaları olan Profesörler başvurabilirler.

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1

Doçentlik derecesini Avrupa Birliği alanından almış olması.

Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1

Doçentlik derecesini Siyaset Bilimi alanından almış olması.

Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                Ataköy Yerleşkesi

                E-5 Karayolu üzeri 34156

                Bakırköy / İstanbul

Tel        :  0212 498 41 41

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

9000/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma / Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel Şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan Şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvan

Kad. Der.

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil. Böl./Göğüs Hast.

Profesör

1

1

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları alanlında yandal uzmanlığını almış olmak

Dahili Tıp Bil. Böl./Adli Tıp

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bil. Böl./Tıbbi Mikrobiy.

Doçent

1

1

Tüberkülozun hızlı ve hassas tanısı teknikleri üzerine çalışıyor olmak

Cerrahi Tıp Bil. Böl./KBB. Hast.

Doçent

1

1

 

Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Kadın Hast. ve Doğum

Doçent

1

1

Ostrojen ve Progesteron içeren ilaçların etkileri konusunda çalışmaları olmak

Dahili Tıp Bil. Böl./Çocuk Sağ. ve Hast.

Doçent

2

1

 

Mühendislik Fakültesi

Gıda Müh. Böl./Gıda Bilim

Doçent

1

1

Doğal gıda antioksidanları konusunda çalışmaları olmak.

Necatibey Eğitim Fakültesi

Eğitim Bil. Böl./Reh. ve Psiko Dan.

Doçent

1

1

 

Güzel San. Eğt. Böl./Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

 

Güzel San. Eğt. Böl./Müzik Eğitimi

Doçent

2

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Böl./Genel Biyoloji

Profesör

1

1

 

Fizik Böl./Genel Fizik

Profesör

1

1

 

Mol. Biy ve Gen. Böl./Mol. Biy ve Gen.

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Tar. ve San. Böl./İslam Tarihi

Profesör

1

1

 

Mimar1ık Fakültesi

Mimarlık Böl./Mimarlık Tarihi

Doçent

1

1

 

Mimarlık Böl./Yapı Bilgisi

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Böl./Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Finansman alanında çalışmış olmak

8853/1-1