12 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30208

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Summa Uğur Era Enerji Petrol Madencilik İnşaat A.Ş.’nin Tekirdağ ve Çanakkale illerinde sahip bulunduğu AR/SUR/5103 hak sıra no’lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 07.10.2017 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8830/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

44760 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8834/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME VE İPTAL İLANI

10.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilanın 13. satırında yer alan Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1. Dereceli doçent ilanı “İç Hastalıkları (Nefroloji) doçenti olmak” açıklamalı olarak değiştirilmiştir.

İlan olunur.

8839/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Gavsul Azam Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER : Rıdvan Geçgel, Mustafa Işık, Caner Nar, Necati Erdinç Ertürk, Mustafa Erkan Oral, Aslı Nar, Filiz Çoşkuner.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/09/2017 tarihinde kesinleşen 14/07/2017 tarihli ve E:2016/288, K:2017/264 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kabiliyetli ve fakat muhtaç, her derecede öğrenim gören öğrencilerin tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Rıdvan Geçgel, Mustafa Işık, Caner Nar, Necati Erdinç Ertürk, Mustafa Erkan Oral.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Abdülkadir Geylani Kültür ve Yardımlaşma Derneği devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8837/1-1

—————

VAKFIN ADI   : İstikamet Kültür Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (İstikamet Vakfı)

VAKFEDENLER: Şahin Ateş

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2017 tarihinde kesinleşen 30/05/2017 tarih ve E:2017/72, K:2017/198 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili, kültürlü ve iyi eğitimli insan yetiştirmek; fertler arasında sevgi ve kardeşliği artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (Yetmiş Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetçe belirlenerek benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8838/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Adana ilinde faaliyet gösteren 2540 dosya no’lu OVA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2423 dosya no’lu KARDEŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muş ilinde faaliyet gösteren 2243 dosya no’lu ORER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1796 dosya no’lu BEYAZKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Trabzon ilinde faaliyet gösteren 1677 dosya no’lu BAYINDIR TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1544 dosya no’lu KENTSEL Yapı Denetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti., 578 dosya no’lu ÇİZGİ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2221 dosya no’lu MESNET Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Van ilinde faaliyet gösteren 1407 dosya no’lu RONİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Erzurum ilinde faaliyet gösteren 1393 dosya no’lu ES DOĞU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1382 dosya no’lu SALİHLİ TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muğla ilinde faaliyet gösteren 1373 dosya no’lu YENİ PRİZMA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 607 dosya no’lu YAPINET Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 152 dosya no’lu DOĞRU Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 10.10.2017 tarih ve 24609 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8848/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 10.10.2017 tarih ve 24612 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2426 dosya no’lu EGEKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1431 dosya no’lu YPK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muğla ilinde faaliyet gösteren 2299 dosya no’lu ÇİMEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1622 dosya no’lu AGM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 541 dosya no’lu ORTA AKDENİZ Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8848/2/1-1

—————

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 948 belge no’lu ATAKURT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2259 belge no’lu BARAJ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2433 belge no’lu BARAN TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1490 dosya nolu KARABAĞLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 578 dosya nolu ÇİZGİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 10.10.2017 tarih ve 24613 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8848/3/1-1


 


 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (12/10/2017 - 27/10/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

Tiyatro

Profesör

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Botanik

Profesör

1

1

Bitkiler üzerine Flora, Revizyon, Etnobotanik ve Biyokimyasal çalış-malar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyokimya ABD

Profesör

1

1

Nanopartiküllerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Yenilenebilir enerji konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kartoğrafya

Profesör

1

1

Meteoroloji Haritalarının üretilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Sporda Psikososyal Alanlar

Profesör

1

1

Psiko-Fizyolojik ve Hipnoz alanında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Profesör

1

1

Düşük kayıplı motorların ve biyoyakıt kullanan dizel motorlarda yanma, performans ve emisyon konularında çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sualtı Arkeolojisi

Doçent

1

1

Sualtı Arkeolojisi alanında çalış-maları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, Karaciğer nakli uzmanlık programı sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Endokrin)

Doçent

1

1

Endokrinoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, EUS ve ERCP eğitim sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Onkoloji)

Doçent

1

1

Kemoterapi uygulamaları ve yan etki yönetimi konusunda deneyimli olmak. Medikal Onkoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Yrd. Doç.

1

1

Nefroloji Uzmanı olmak.

8825/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca; Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Adayların Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

PROF.

AÇIKLAMA

DOÇENT

AÇIKLAMA

Veteriner Fakültesi

Viroloji

1

 

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

1

 

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

1

Postların kök kanallarına bağlanma dayanıklığını etkileyen faktörler üzerine çalışmaları olmak.

 

 

İlahiyat Fakültesi

Türk Din Musikisi

1

 

 

 

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belegatı

 

 

1

 

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

1

 

 

 

Eğitim Fakültesi

Alman Dili Eğitimi

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hast. ve Doğum

1

Perinatoloji yandal uzmanlığı olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağ. ve Hast.

1

Çocuk Gastroentereloji yandal uzmanlığı olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

1

Çocuk Radyolojisi yandal uzmanlığı olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Nöroloji

1

Klinik Nörofizyoloji yandal uzmanlığı olmak.

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

 

 

 

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

1

 

 

 

Ziraat Fakültesi

Endüstri Bitkileri

1

 

 

 

Ziraat Fakültesi

Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji

1

 

 

 

Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

1

 

 

 

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Olasılık Teorisi ve Süreçleri

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Anorganik Kimya

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Katıhal Fiziği

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

1

 

 

 

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

 

 

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Makinaları

 

 

1

 

8795/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi          : 12.10.2017

Son Başvuru Tarihi  : 26.10.2017

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ise Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar-daha önce çalışıp ayrılsalar bile-çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

İlgili alanda Ulusal ve Uluslararası yayın yapmış olmak.

Anatomi

Doçent

1

Doçentliğini Anatomi alanından almış olmak.

 

 

Anatomi

Yardımcı Doçent

1

Doktora/Uzmanlığını Anatomi alanından almış olmak

 

 

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

İlgili alanda Ulusal ve Uluslararası yayın yapmış olmak.

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

İlgili alanda Ulusal ve Uluslararası yayın yapmış olmak.

 

 

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Tıbbi Patoloji alanından almış olmak.

 

İlgililere duyurulur.

8855/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Klinik Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Adli Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Prof./Doç./Yrd. Doç

2

Çeviri, Çeviribilim ve Sözlü Çeviri alanlarında uzman olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr.

1

Yeni Türk Dili

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr./Doç. Dr.

1

Tıbbi Farmakoloji

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr /Doç. Dr / Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Patoloji

Tıp Fakültesi

Tıbbi Fizyoloji

Prof. Dr./Doç. Dr.

1

Tıbbi Fizyoloji

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Prof. Dr.

2

Lisansını, Yükseklisansını ve Doktorasını Grafik Tasarım alanında yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisansını Grafik Tasarım, Yüksek Lisansını Fotoğraf ve Video, Sanatta Yeterliliği Grafik Tasarım Alanında Yapmış. Sektör deneyimi olan, proje derslerini yürütebilecek.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof./Doç./Yrd. Doç

1

Bilgisayar Bilimleri dalında ve/veya Web Teknolojileri alanında uzman olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof./Doç./Yrd. Doç

1

Yapay Zeka alanında uzman olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof./Doç./Yrd. Doç

1

Termodinamik alanında uzman olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof./Doç./Yrd. Doç

1

Konstrüksiyon-İmalat veya Mekanik alanında uzman olmak

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Prof. Dr.

2

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı Hemşireliği ABD, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Doç. Dr.

2

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

1

Hemşirelik Esasları ABD

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

Sağlık Bilimleri YO

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında doktorasını yapmış olmak. Üniversitemiz öğretim üyeliğine yükseltme ve atanma kriterlerine uygun olması.

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

Prof./Doç./ Yrd. Doç

2

Lisansta Ebelik Yada Hemşirelik mezunu olmak. Tercihen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde veya hemşireliğin diğer alanlarında doktorasını yapmış olmak. (Hemşirelik esasları, Cerrahi Hastalıkları, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Halk Sağlığı)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Antrenörlük Eğitimi bölümü, Tenis İhtisas mezunu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Rekreasyon bölümü mezunu, Engelliler alanında çalışma veya ihtisas yapmış olması

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Spor Yöneticiliği Mezunu

Konservatuvar

Türk Müziği

Yrd. Doç.

1

Konservatuvar Temel Bilimler Bölümü mezunu olmak. Sanatta Yeterlilikte Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı'nda mezun olmak. (Kanun, Tanbur Sazlarından birinde uzmanlaşmış olmak.) En az 5 yıl bir üniversitede ders vermiş olmak.

Konservatuvar

Opera

Prof. Dr.

1

Müzik Teori-Kompozisyon Sanat Dalı Lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sanatta yeterliliğini Komposizyon Sanat Dalı'nda yapmış olmak. Ulusal/ Uluslarası kompozisyon yarışmalarında ödül almış olmak. Yapıtları yurt içi ve yurt dışında seslendirilmiş ve kaydedilmiş olmak. Kompozisyon, Orkestrasyon, Armoni ve Form Bilgizi/Analizi dersi vermiş olmak.

 

İlan Tarihi               09.10.2017

İlan Bitiş Tarihi       24.10.2017

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler

- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

- YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin; Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş gün)'dür. Başvurular şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yardımcı Doçent Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır. (Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat)

 

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Arş. Gör.

1

Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Fizyoloji

Arş. Gör.

1

Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Arş. Gör.

1

Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Arş. Gör.

1

Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme (Türkçe)

Araş. Gör.

1

Lisansta işletme mezunu olmak. Alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Araş. Gör.

1

Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Alanında  tezli yüksek lisans yapmış, yapıyor veya alanında doktora yapıyor olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Araş. Gör.

1

Mimarlık Bölümü veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Mimarlık Fakültesi

End. Ürün. Tasarımı

Araş. Gör.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü lisans mezunu olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Arş. Gör.

1

Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu olmak. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri YO

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Araş. Gör.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

Araş. Gör.

2

Lisansta Ebelik Yada Hemşirelik mezunu olmak. Tercihen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde veya Hemşirelik esasları veya Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği veya İç Hastalıklar Hemşireliği veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarının birinde yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Araş. Gör.

1

Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Araş. Gör.

1

Rekreasyon bölümü lisans mezunu olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Araş. Gör.

1

Spor Yöneticiliği bölümü lisans mezunu olmak.

MYO

Aşçılık Programı

Öğr.Gör.

1

Fakültelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinin birinden mezun olmak. Yiyecek-içecek alanında uzman ve en az 4 yıl tecrübeli olmak.

MYO

İlk ve Acil Yardım Programı

Öğr.Gör.

1

Lisansta İlk ve Acil Yardım programı veya hemşirelik lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. Belgelendirmek şartı ile en az 2 yıl deneyimli olmak.

MYO

Fizyoterapi Programı

Öğr.Gör.

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak. Spor fizyoterapisi bölümünde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. Belgelendirmek şartı ile en az 2 yıl tecrübeli olmak.

MYO

İnşaat Teknolojisi Programı

Öğr. Gör.

1

İnşaat mühendisliği veya yapı öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak veya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezunu olması durumunda 2 yıl tecrübesi olmak.

MYO

Moda Tasarımı Programı

Öğr. Gör.

1

Moda tasarımı öğretmenliği, giyim öğretmenliği, hazır giyim öğretmenliği, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

MYO

Sahne ve Dekor tasarımı Programı

Öğr. Gör.

1

Sahne Sanatları Sahne Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak. Uygulama ve teori derslerini yürütebilecek  lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

- İlan Tarihi                                09.10.2017

- İlan Bitiş Tarihi                       24.10.2017

- Ön Değerlendirme Tarihi        27.10.2017

- Giriş Sınavı Tarihi                   30.10.2017

- Sonuç Açıklama Tarihi            03.11.2017

Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)

Diploma Örnekleri

Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,

Yabancı Dil Sonuç Belgesi

ALES Sınav Sonuç Belgesi

Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi

1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin; Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş ) dür.

Başvurular İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

8841/1-1