12 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30208

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


200 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


11.290 ADET EŞOFMAN TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çiğli Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-SÖKE İSTASYONLARI ARASI 22.000 M. VE GÜNEYKÖY-ALAŞEHİR İSTASYONLARI ARASI 38.000 M. OLMAK ÜZERE TOPLAM 60.000 M. KORUYUCU VE DÜZELTİCİ TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ÇİFT DEMETLİ ODAKLANMIŞ İYON DEMETİ - ALAN EMİSYON TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİ (FIB-SEM) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO 24 ADET TURBO KOMPRESÖRÜN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

Deniş Bunker stok sahasından, Soma Termik Santrali Elektrik Üretim Anonim Şirketine (STSEÜAŞ) ait Deniş Bant Bunkerlerine toplam 165.000 ton kömürün yükleme, nakliye ve boşaltılması işi.

2017-506690

2017-1835

20.10.2017

15:00

30 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web sitemiz: www.eli.gov.tr

8857/1-1


200 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ihtiyacı 200 adet Dijital Fotoğraf Makinesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 23.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8842/1-1


11.290 ADET EŞOFMAN TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 11.290 adet Eşofman Takımı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca belirlenen marka ve modellere uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8843/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Zonguldak İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde 1500 hektar alana sahip 3315099 erişim numaralı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;

Tahmin Edilen Bedel:

 

ERİŞİM NUMARASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

3315099

1500

30.000 TL

1000 TL

23.10.2017

15:00

 

1 - İstekliler ihale ile ilgili dosya ve şartnameyi İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görebilir ve aynı yerden 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) karşılığı satın alabilirler.

2 - İhaleye Katılma Şartları

İsteklilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde;

1 - Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa faks ile elektronik posta adresi.

2 - İkametgâh senedi ve aslını ibraz etmek şartıyla Nüfus Cüzdanı örneğini,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Vergi levhası,

5 - Vekâleten ihaleye gireceklerin imza sirküleri ile vekâletname aslı veya noter tasdikli suretini,

6 - Geçici teminat banka dekontu veya mektubu,

7 - Tüm şartların kabul ettiğine dair her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.

8 - Şartnamenin alındığına dair banka dekontu,

b) Teklif sahibi tüzel kişi olması halinde;

1 - Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa faks ile elektronik posta adresi,

2 - Tüzel kişinin mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

3 - İhaleye Katılacak Şirkete ait Vergi levhası,

4 - Tüzel kişiler adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküsü,

5 - Vekâleten ihaleye gireceklerin imza sirküleri ile vekâletname aslı veya noter tasdikli suretini,

6 - Ticaret Sicil Gazetesi,

7 - Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya mektubu,

8 - Tüm şartlarını kabul ettiğine dair her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.

9 - Şartnamenin alındığına dair banka makbuzu,

23.10.2017 Pazartesi günü saat 14:45’e kadar İhale Komisyonuna (İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne) vermek zorundadır.

- İhaleye katılacakların posta yolu ile müracaatları kabul edilmez,

- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8691/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çiğli Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

Ada No

Parsel

Blok

Kat

Bağ. Böl. No

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

  1

22625

2

L BLOK

ZEMİN

  1

 

 

  2

22625

2

L BLOK

ZEMİN

  2

 

 

  3

22625

2

L BLOK

ZEMİN

  3

 

 

  4

22625

2

L BLOK

1

  4

 

 

  5

22625

2

L BLOK

1

  5

 

 

  6

22625

2

L BLOK

2

  6

 

 

  7

22625

2

L BLOK

2

  7

 

 

  8

22625

2

L BLOK

3

  8

 

 

  9

22625

2

L BLOK

3

  9

 

 

10

22625

2

L BLOK

4

10

 

 

11

22625

2

L BLOK

4

11

 

 

12

22625

2

L BLOK

5

12

 

 

13

22625

2

L BLOK

5

13

 

 

14

22625

2

L BLOK

6

14

 

 

15

22625

2

L BLOK

6

15

 

 

16

22625

2

L BLOK

7

16

 

 

17

22625

2

L BLOK

7

17

 

 

18

22625

2

L BLOK

8

18

 

 

19

22625

2

L BLOK

9

19

 

 

20

22625

2

L BLOK

9

20

 

 

                GENEL TOPLAM

2.705.000,00-TL

270.500,00-TL

 

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların tamamı toptan 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a Maddesine göre 27/10/2017 Cuma günü saat: 11.15’de Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin:

a) Kanuni ikametgaha sahip olmak

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

c) Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu vermeleri

d) Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini

e) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiş olmaları gerekmektedir.

2 - Teklifler ihale saatine kadar Belediyemiz Encümenine verilecektir. Verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz

3 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla okunaklı şekilde yazılacaktır.

4 - Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazın dosyasındaki bilgileri ihale edilen kişi (Alıcı) tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

5 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

6 - İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (Alıcı) aittir.

7 - 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

8 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 2.000,00-TL karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

8799/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-SÖKE İSTASYONLARI ARASI 22.000 M. VE GÜNEYKÖY-ALAŞEHİR İSTASYONLARI ARASI 38.000 M. OLMAK ÜZERE TOPLAM 60.000 M. KORUYUCU VE DÜZELTİCİ TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/474643

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) Dokümanların Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ortaklar-Söke İstasyonları Arası 22.000 m. ve Güneyköy-Alaşehir İstasyonları Arası 38.000 m. Olmak Üzere Toplam 60.000 m. Koruyucu ve Düzeltici Taşlama Yapılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/10/2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8757/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İlimiz Arsin İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 147 ada 3 nolu parselde kayıtlı 25.097,22 m2’lik taşınmaz 2886 sayılı DİK’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır. İhale, 24.10.2017 tarihinde, Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına saat 12:00’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, 24.10.2017 tarihinde Salı günü, saat 13:00’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

 

S. No

Cinsi

M2

Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Arsa

25.097,22 m2

21.332.637,00 TL

639.980,00 TL

24.10.2017

13:00

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a) T.C. vatandaşı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Kanuni İkametgah belgesi,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

d) İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, k, l, m, o’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

j) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname.

k) Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu olamadığına dair belge,

l) İdari ve Teknik şartname bedeli 1.000,00-TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,

m) Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

n) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, şartnamenin 10. Maddesine göre hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İstekliler İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.

İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

İlan olunur.

8792/1-1


ÇİFT DEMETLİ ODAKLANMIŞ İYON DEMETİ - ALAN EMİSYON TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİ (FIB-SEM) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Çift Demetli Odaklanmış İyon Demeti - Alan Emisyon Taramalı Elektron Mikroskopi (FIB-SEM) Sistemi alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (e) bendine göre pazarlık usulü ile yurt dışından akreditif açılmak suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/509539

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi          :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çift Demetli Odaklanmış İyon Demeti- Alan Emisyon Taramalı Elektron Mikroskopi (FIB-SEM) Sistemi    1 Sistem

b) Teslim yeri                            :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                           :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 200 (ikiyüz) takvim günü içinde çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                        :  06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan istekli üzerinde bırakılacaktır

                                            Teklif edilen fiyat

Efektif Fiyat =------------------------------------------------------

                                  (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100)

 

Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda temin edilecek sistemlerin sahip oldukları üstün özellikler ve fiyat avantaj puanları (AP) aşağıda verilmiştir:

a) Vakum sistemi kontrol yazılımı üzerinden tamamen otomatik değiştirilebilen ve en az 300 Pa’a kadar 10 Pa aralıklarla düşük vakum koşulları uygulanabilen ve düşük vakum SE dedektörü teklif eden sistemler tercih edilecektir (AP %2.5).

b) Sistemin, takılacak bir TOF-SIMS bileşeni ile entegre çalışabilmesi tercih edilecektir. Teklif verecek firmalar cihazlarıyla TOF-SIMS çalışması yapılabildiğini broşürler üzerinde ve/veya web sitesinde göstermelidir. (AP %5)

c) İki ayrı tarama üreticisi (scan generator) bulunan ve böylece FIB ile aşındırma veya depolama yapılırken SEM ile görüntüleme eş zamanlı (Simultane) olarak yapılabilen cihazlar tercih edilecektir. (AP %2)

d) Yüksek vakumda cihazın ayırım gücü Standart modda çalışırken (In-Beam) SE ile 1 kV’da en az 1.6 nm veya tercihen daha küçük olacaktır. (Her 0.1nm yüksek çözünürlük için %0.5 puan verilecektir.)

e) Yüksek vakumda cihazın ayırım gücü Standart modda çalışırken (In-Beam) SE ile 1 kV’da (Işın Yavaşlatma olmadan) en az 1.8 nm veya tercihen daha küçük olacaktır. (Her 0.1nm fazla çözünürlük için % 0.5 puan verilecektir.)

f) Yüksek vakumda cihazın ayırım gücü Standart modda çalışırken In-Beam SE ile 15 kV’da en az 1 nm veya tercihen daha küçük olacaktır. (Her 0.1nm yüksek çözünürlük için % 0.5 puan verilecektir.)

g) Numunelerin çok düşük hızlandırma voltajlarında yüksek çözünürlükte incelenebilmesini sağlayan Elektron Demeti Yavaşlatıcı (electron beam deceleration vb) bulunan sistemler tercih edilecektir. (AP %1)

h) Elektron demet akım (probe current) üst değeri en az 100 nA’den daha yüksek olan sistemler tercih edilecektir. (Elektron akım değerindeki her 100 nA fazla değer için % 0.25 ilave puan verilecektir.)

i) İletken olmayan numunelerde elektrik yüklenmesini önlemek için, düşük enerjili elektron “flood gun” veya muadili ataçmanlar içeren sistemler tercih edilecektir. (AP % 3)

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8854/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:

 

Sıra No

Mahalle-Köy

Mevkii

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümüm2

İmar Durumu

Haz. His.

Tahm. Bedeli TL

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

Saati

1

Osmaniye Mah.

Kireç Ocağı

Çalılık

407

10

635,00

Konut+Tarım

Tam

      80.000,00

  20.000,00

31.10.2017

14:00

2

Kurşunlu Mah.

Kanarya

Zeytinlik

-

1900

6.625,00

Konut, Park, Yeşil Alan, Yol

Tam

1.757.000,00

439.250,00

31.10.2017

15:00

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki iki adet taşınmaz mal karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2017 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz mal satışlarında KDV alınmayacaktır.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr." ve "www.bursadefterdarligi.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

8845/1-1


 

TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO 24 ADET TURBO KOMPRESÖRÜN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/504848

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  24 ADET TURBO KOMPRESÖR BAKIM, ONARIM REVİZYON, YENİLEME İŞİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 02.11.2017 günü ve saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8851/1-1